Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dvě ceny „Produkt roku“ od Printing United Alliance pro Canon

Autor článku: Canon   
Pondělí, 02 Listopad 2020 11:04

Tags: Canon | Ocenění | PRINTING United Alliance | Produkt roku | Soutěž

Canon a Produkt roku-2045Spo­leč­nost Canon zís­ka­la ceny „Pro­dukt roku“ v ka­te­go­ri­ích „Di­gi­tál­ní in­kous­ty – UV“ a „Au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní (tisk/po­st­pro­duk­ce)“ v ak­tu­ál­ním roč­ní­ku pres­tiž­ní sou­tě­že po­řá­da­né or­ga­ni­za­cí PRIN­TING Uni­ted Al­li­an­ce. In­kous­ty Canon UVgel 460 a mo­der­ní ře­še­ní Ca­no­nu pro au­to­ma­ti­zo­va­nou pro­duk­ci za­káz­ko­vých tapet UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry ob­stá­ly v kon­ku­ren­ci více než 200 pro­duk­tů v 85 ka­te­go­ri­ích a na poli vel­ko­for­má­to­vé­ho tisku zví­tě­zi­ly díky na­bí­ze­ným ino­va­cím a jas­né­mu pří­no­su pro zá­kaz­ní­ky.

Or­ga­ni­za­ce PRIN­TING Uni­ted Al­li­an­ce sdru­žu­je pro­fe­si­o­ná­ly z nej­růz­něj­ších ob­las­tí ko­merč­ní­ho tisku, kteří v rámci sou­tě­že „Pro­dukt roku“ každý rok oceňují nej­no­věj­ší tis­ko­vá ře­še­ní a tech­no­lo­gie, jež po­má­ha­jí po­sou­vat kupře­du celý tis­kař­ský prů­my­sl.

V ka­te­go­rii Di­gi­tál­ní in­kous­ty – UV udě­li­li oce­ně­ní in­kous­tu Canon UVgel 460, na který spo­lé­há i vel­ko­for­má­to­vé za­ří­ze­ní Co­lo­ra­do 1650. Zá­kla­dem in­kous­tů UVgel 460 od Ca­no­nu je je­jich je­di­neč­ná schop­nost pře­mě­ny v gel oka­mži­tě při kon­tak­tu s tis­ko­vým mé­di­em, což za­jiš­ťu­je vý­ji­meč­nou přes­nost umís­tě­ní in­kous­to­vých kapek a kon­zis­tent­ní kva­li­tu barev.
Tis­ko­vý pro­ces s in­kous­ty UVgel se ne­spo­lé­há na od­pa­řo­vá­ní nebo teplo, takže vý­tis­ky jsou oka­mži­tě při­pra­ve­ny k dal­ší­mu po­u­ži­tí, a navíc je možné po­u­žít i ma­te­ri­á­ly cit­li­vé na teplo. In­kous­ty UVgel jsou ex­trém­ně odol­né a tr­van­li­vé, takže už není nutná žádná další la­mi­na­ce, a díky své fle­xi­bi­li­tě jsou ide­ál­ní pro dlou­ho­do­bé apli­ka­ce, jako jsou po­le­py vo­zi­del.
Tis­ko­vý vý­stup v sobě spo­ju­je je­di­neč­ný sa­me­to­vě matný vi­zu­ál­ní i hma­to­vý vjem s ši­ro­kou ba­rev­nou pa­le­tou. A díky ro­bust­nos­ti in­kous­tu a odol­nos­ti proti po­škrá­bá­ní lze vý­tis­ky Co­lo­ra­da oka­mži­tě do­kon­čit a zpra­co­vat pro oka­mži­tou pře­pra­vu ke kli­en­to­vi.

Vítěz v ka­te­go­rii Au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní (tisk/po­st­pro­duk­ce), UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry, je plně in­te­gro­va­ným end-to-end tis­ko­vým ře­še­ním umožňují­cím di­gi­tál­ní vel­ko­vý­ro­bu in­di­vi­du­a­li­zo­va­ných ná­stěn­ných de­ko­ra­cí. Wall­pa­per Fac­to­ry, která byla před­sta­ve­na v květ­nu 2020, v sobě bez­pro­blé­mo­vě spo­ju­je tis­kár­nu Co­lo­ra­do 1650 vy­u­ží­va­jí­cí in­kous­ty UVgel s hned ně­ko­li­ka mo­du­ly od spo­leč­nos­ti Fo­to­ba, které za­jiš­ťu­jí po­dá­vá­ní a do­kon­ču­jí­cí zpra­co­vá­ní médií. Patří sem třeba Fo­to­ba Jumbo Roll Lo­a­der, Fo­to­ba Cut­ter XL­D170 WP a Fo­to­ba Rewin­der REW162.
Do­sa­hu­je tím vy­so­ké efek­ti­vi­ty na všech fron­tách a zá­ro­veň na­bí­zí non­stop plně au­to­ma­ti­zo­va­nou vý­ro­bu. Toto nové ře­še­ní umožňuje do­da­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb a spe­ci­a­lis­tům na de­ko­ra­ci in­te­ri­é­rů di­ver­zi­fi­ko­vat své pod­ni­ká­ní a vy­lep­šit svou na­bíd­ku ta­pe­ta­mi na míru.


Mohlo by vás zajímat: