Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejrychlejší velkoformátová tiskárna imagePROGRAF

Autor článku: Canon   
Úterý, 02 Březen 2021 12:01

Tags: Canon | Hardware | image­PRO­GRAF | Tiskárny | TZ-30000 | Velkoformáty

Canon imagePROGRAF TZ-30000-2110Nová řada pro­dukč­ních tis­ká­ren image­PRO­GRAF TZ-30000 spo­leč­nos­ti Canon je ur­če­na dy­na­mic­kým pod­ni­kům, které si musí po­ra­dit s do­dá­vá­ním za­ká­zek v krát­kých ter­mí­nech. No­vin­ka v sobě spo­ju­je vy­so­kou rych­lost vý­stu­pu s množ­stvím funk­cí, které pod­po­ru­jí ne­pře­tr­ži­tou pro­duk­ti­vi­tu a efek­ti­vi­tu. Toto ro­bust­ní tis­ko­vé za­ří­ze­ní na­bí­zí vý­bor­nou ma­ni­pu­la­ci s médii a do­ká­že na­pří­klad pro­du­ko­vat velmi kva­lit­ní vý­kre­sy CAD/GIS, ná­kre­sy, plány nebo pla­ká­ty.

Je tak ide­ál­ní vol­bou pro zá­kaz­ní­ky z ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví nebo vý­ro­by, stej­ně jako pro pro­fe­si­o­nál­ní po­sky­to­va­te­le tisku a copy cen­t­ra. Pro ještě efek­tiv­něj­ší pra­cov­ní pro­ce­sy se na­bí­zí kom­bi­na­ce tis­kár­ny s pre­ciz­ním in­te­gro­va­ným ske­ne­rem v je­di­ném stro­ji – mul­ti­funkč­ním image­PRO­GRAF TZ-30000 MFP Z36.

Ma­xi­mál­ní výkon a mi­ni­mál­ní doba od­stáv­ky

Tento nej­no­věj­ší model na­bí­zí tisk rych­los­tí čtyři stra­ny CAD for­má­tu A1 za mi­nu­tu, jedná se tak o nej­rych­lej­ší mo­de­lo­vou řadu image­PRO­GRAF. Díky vel­ko­ka­pa­cit­ním zá­sob­ní­kům in­kous­tu o ob­je­mu 700 ml a du­ál­ní­mu po­dá­vá­ní rolí ma­xi­ma­li­zu­je výkon a mi­ni­ma­li­zu­je dobu, kdy je stroj mimo pro­voz. Po­ho­dl­ně zvlá­dá pro­dukč­ní ob­je­my mezi 300 a 500 čtve­reč­ní­mi metry mě­síč­ně, na­bí­zí pod­po­ru soft­wa­ru pro sprá­vu pra­cov­ních toků Di­rect Print Plus a vy­so­ko­ka­pa­cit­ní sto­ho­vač, který pojme až 100 archů A0.

Canon imagePROGRAF-2110

Tato řada tis­ká­ren byla na­vr­že­na pro ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­tu a jako první ve své ka­te­go­rii dis­po­nu­je sys­té­mem pro vý­mě­nu rolí a in­kous­tů během tisku. Díky chyt­ré sadě rolí je za­klá­dá­ní médií oprav­du hrač­ka. Uži­va­tel jed­no­du­še umís­tí roli do po­da­va­če a tis­kár­na už zby­tek za­ří­dí sama. První vý­tisk A1 CAD tak mů­že­te držet v ruce již 19 sekund od oka­mži­ku, kdy zmáčk­ne­te tla­čít­ko „Tisk­nout“.

Ovla­dač tis­kár­ny CPP a ná­stroj CPP Pu­b­lisher Se­lect pro za­dá­vá­ní úloh po­má­ha­jí do­sáh­nout efek­tiv­ní­ho tisku a ome­zu­jí chyby tisku tak, že sle­du­jí šířku média a zbý­va­jí­cí množ­ství média před tis­kem.

Vý­ji­meč­ná kva­li­ta tisku

Nová tis­kár­na vy­u­ží­vá špič­ko­vou in­kous­to­vou tech­no­lo­gii LUCIA TD od Ca­no­nu, která umožňuje vy­so­ce kva­lit­ní tisk od CAD vý­kre­sů po mapy a pla­ká­ty na ši­ro­kou škálu na­tí­ra­ných i ne­po­ta­ho­va­ných médií. Jemné černé linie a text je možné re­pro­du­ko­vat čistě a s mi­ni­mál­ním roz­pi­tím, a to do­kon­ce na oby­čej­ný levný papír pro in­kous­to­vý tisk.

Zdo­ko­na­le­ný de­sign a za­bez­pe­če­ní

Er­go­no­mic­ký kon­so­lo­vý de­sign šetří místo a za­jiš­ťu­je, aby bylo možné čin­nos­ti, jako je vý­mě­na in­kous­to­vých zá­sob­ní­ků a rolí s médii, možné pro­vá­dět z před­ní části image­PRO­GRAF TZ-30000, za­tím­co do­kon­če­né vý­tis­ky lze ode­bí­rat z horní části stro­je.

Model MFP Z36 je vy­ba­ven ještě vět­ším množ­stvím funk­cí při menší ve­li­kos­ti za­ří­ze­ní, a to díky in­te­gra­ci vy­so­ce kva­lit­ní­ho mul­ti­funkč­ní­ho ske­ne­ru se sys­té­mem du­ál­ní­ho LED osvět­le­ní. Tento mul­ti­funkč­ní model se snad­no in­sta­lu­je a hodí se zejmé­na pro menší kan­ce­lář­ské pro­sto­ry. Je vy­ba­ven vel­kým sa­mo­stat­ným do­ty­ko­vým dis­ple­jem se snad­no po­u­ži­tel­nou funk­cí ná­hle­du a bo­ha­tý­mi mož­nost­mi edi­ta­ce ob­ra­zu.

Pro za­jiš­tě­ní op­ti­mál­ní­ho za­bez­pe­če­ní lze na­sta­vit i to, že po do­kon­če­ní každé tis­ko­vé úlohy za­ří­ze­ní au­to­ma­tic­ky vy­ma­že tis­ko­vá data z pev­né­ho disku. Sa­mo­zřej­mos­tí je mož­nost po­u­žít vo­li­tel­ný PIN kód pro za­bez­pe­če­ní roz­hra­ní a za­me­ze­ní ne­o­práv­ně­né­ho pří­stu­pu.

Dostupnost

Nové mo­de­ly image­PRO­GRAF TZ-30000 a image­PRO­GRAF TZ-30000 MFP Z36 budou v pro­de­ji u part­ne­rů Canonu od květ­na 2021. Další in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci na tomto od­ka­zu.

 


Mohlo by vás zajímat: