Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BenQ SW271C – monitor pro fotografy

Autor článku: BenQ   

Tags: 27palců | 3840 x 2160 | 4K rozlišení | BenQ | Hardware | IPS | Monitory | SW271C

BenQ SW271C lifestyle1-2115Spo­leč­nost BenQ uvádí model SW271C. Pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor s fo­to­gra­fic­kým za­mě­ře­ním na­va­zu­je na svého před­chůd­ce a ino­vu­je jej o ně­ko­lik dů­le­ži­tých vlast­nos­tí. Monitor BenQ SW271C má 27­pal­­co­­vý zob­ra­zo­va­cí IPS pa­nel s 4K roz­li­še­ním 3840 × 2160 pi­xe­lů. Matně černý po­vrch doplňují modré doplňky na výš­ko­vě sta­vi­tel­ném sto­ja­nu s mož­nos­tí na­klo­pe­ní, oto­če­ní v obou osách a to včet­ně po­zi­ce na výšku.

Model staví na pre­ciz­ním zob­ra­ze­ní, což pod­tr­hu­je již 3. ge­ne­ra­ce tech­no­lo­gie Uni­for­mi­ty po­sky­tu­jí­cí kon­zis­tent­ní pod­sví­ce­ní a syté barvy po celé ploše ob­ra­zov­ky. 16­bi­to­vý panel splňuje ná­roč­né po­ža­dav­ky na ba­rev­nou přes­nost ši­ro­kým po­kry­tím ba­rev­ných pro­sto­rů – 99 % Adobe RGB, 100 % sRGB/Rec.709 a 90 % DCI-P3/Dis­play P3. Kromě toho pod­po­ru­je i HDR10 a HLG, včet­ně 24/25/30P video for­má­tu.

BenQ SW271C lifestyle-2115

Mo­ni­tor byl na­vr­žen zejmé­na pro práci s fo­to­gra­fie­mi a vi­deem a proto je vy­ba­ven tech­no­lo­gií AQ­CO­LOR za­ru­ču­jí­cí přes­nost barev, resp. ga­ran­tu­je in­di­vi­du­ál­ní ka­lib­ra­ci kaž­dé­ho kusu. BenQ SW271C dis­po­nu­je dále ka­lib­rač­ním re­por­tem od spo­leč­nos­tí Cal­MAN a PAN­TO­NE pro ma­xi­mál­ní dů­vě­ru v zob­ra­zo­va­né barvy. Kon­t­ro­lu vý­sled­né­ho díla a si­mu­la­ci tiš­tě­né fo­to­gra­fie přímo na ob­ra­zov­ce za­jiš­ťu­je i v mo­ni­to­ru in­te­gro­va­ná apli­ka­ce Paper Color Sync.
Ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu při práci při­ná­ší také při­po­je­ní přes USB-C umožňující pře­nos video a audio sig­ná­lu, dat i na­pá­je­ní ex­ter­ních za­ří­ze­ní až do 60 W. K dis­po­zi­ci je také ino­vo­va­ný ovla­dač Hot­key Puck. Model SW271C je kom­pa­ti­bil­ní s SDI a HDMI za­ří­ze­ní­mi, což ote­ví­rá pro­stor pro při­po­je­ní těch­to za­ří­ze­ní přímo do mo­ni­to­ru pro sta­bil­ní sig­nál bez kom­pre­se a při­ro­ze­nou kva­li­tu videa při po­u­ži­tí AJA nebo BlackMa­gic re­žij­ních sys­té­mů.
BenQ SW271C je k dis­po­zi­ci za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 40 990 Kč s DPH v České re­pub­li­ce a za 1549 euro s DPH na Slo­ven­sku.
Více in­for­ma­cí na­jde­te na strán­kách www.BenQ.cz.


Mohlo by vás zajímat: