Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stolní počítače HP řady Z s výkonem na nové úrovni

Autor článku: HP Inc   
Úterý, 20 Duben 2021 10:12

Tags: Hardware | HP Inc | HP Z1 | HP Z2 | Nvidia | Počítače | Pracovní stanice | Řada Z

HP Z2 SFF Navis Bundle-2117Spo­leč­nost HP u pří­le­ži­tos­ti kon­fe­ren­ce GTC 2021, po­řá­da­né spo­leč­nos­tí Nvi­dia, in­for­mo­va­la o vý­znam­ném vy­lep­še­ní GPU u své zá­klad­ní řady stol­ních po­čí­ta­čů Z by HP včet­ně mo­de­lů HP Z1 Tower G8, HP Z2 Small Form Fac­tor G8 a Z2 Tower G8, díky němuž na­bíd­nou tyto po­čí­ta­če výkon, do­po­sud do­stup­ný pouze u pra­cov­ních sta­nic nej­vyš­ší třídy.

Dneš­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé zís­ka­jí tech­no­lo­gii i ná­stro­je, které jim umož­ní pra­co­vat pro­duk­tiv­ně, zů­stat ve spo­je­ní s ostat­ní­mi, spo­lu­pra­co­vat; a za­ru­čí jim bez­pe­čí bez ohle­du na to, zda pra­cu­jí z do­mo­va nebo v kan­ce­lá­ři. Řada Z kromě toho na­bí­zí také nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie Nvi­dia a Sam­sung, je­jichž spo­leh­li­vost je tvůr­čí ko­mu­ni­tě dobře známá, které zpří­stup­ní práci ve 3D všem uži­va­te­lům a na­bíd­nou po­kro­či­lé mož­nos­ti vi­zu­a­li­za­ce masám.
Výkon je pro pra­cov­ní­ky v tvůr­čích pro­fe­sích zá­sad­ní, pro­to­že jim umožňuje proměňovat tvůr­čí ná­pa­dy v kon­krét­ní ná­vrhy. Po­tře­by těch­to pro­fe­sí stále ros­tou, neboť při stále krat­ších cyk­lech zpra­co­vá­ní ná­vrhů musí po­u­ží­vat vi­zu­a­li­za­ci po­mo­cí en­gi­nů, pra­cu­jí­cích v re­ál­ném čase. V sou­vis­los­ti s pře­cho­dem spo­leč­nos­tí na hyb­rid­ní způ­sob práce sou­hla­sí 77 % re­spon­den­tů z řad osob od­po­věd­ných za roz­ho­do­vá­ní v ob­las­ti IT s tím, že tato změna s sebou při­ná­ší také větší zra­ni­tel­nost, pokud jde o bez­peč­nost. Vstup­ní mo­de­ly stol­ních po­čí­ta­čů řady Z ale na­bí­ze­jí po­kro­či­lé funk­ce za­bez­pe­če­ní, které IT od­dě­le­ním umožňují chrá­nit za­ří­ze­ní, data i identi­tu uži­va­te­lů.

Nové gra­fic­ké karty Nvi­dia RTX A4000 a RTX A5000 na­bí­ze­jí zá­kaz­ní­kům, kteří se roz­hod­nou pro model HP Z2 Tower G8, mož­nost na­kon­fi­gu­ro­vat svůj desktop řady Z a roz­hod­nout se pro nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci jader pro RT, vý­po­čty ten­so­rů či jader CUDA, což dává de­sig­né­rům, kon­struk­té­rům i uměl­cům k dis­po­zi­ci vy­so­ký vý­po­čet­ní výkon, jenž jim umož­ní vy­tvá­řet bu­douc­nost bez ome­ze­ní. Vý­kon­né mo­de­ly stol­ních po­čí­ta­čů řady Z by HP včet­ně mo­de­lů Z4, Z6 a Z8 lze také osa­dit gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Am­pe­re, což umož­ní do­sáh­nout ještě lep­ší­ho vý­ko­nu ve sféře pra­cov­ních toků na­příč seg­men­ty.

Pro další zvý­še­ní vý­ko­nu stol­ních po­čí­ta­čů v zá­klad­ní řadě Z si zá­kaz­ní­ci nyní mohou zvo­lit kon­fi­gu­ra­ci mo­de­lů Z1 Tower, Z2 SFF a Z2 Tower s ne­dáv­no uve­de­ný­mi disky Sam­sung, pod­po­ru­jí­cí­mi sběr­ni­ci PCIe Gen4. Nej­no­věj­ší disky od spo­leč­nos­ti Sam­sung na­bí­ze­jí vyšší pře­no­so­vé rych­los­ti a po­sky­tu­jí větší šířku pásma, což umožňuje do­sáh­nout ještě vyš­ší­ho vý­ko­nu, který při práci s úlo­ha­mi ná­roč­ný­mi na zpra­co­vá­ní dat umožňuje pra­co­vat bez zdr­že­ní a pro­blé­mů. Zá­kaz­ní­ci nyní díky ino­va­tiv­ním te­pel­ným ře­še­ním na­vr­že­ným tvůr­ci řady Z by HP zís­ká­va­jí mož­nost vy­u­ží­vat úlo­žiš­tě při ma­xi­mál­ních vý­kon­nost­ních pa­ra­me­t­rech.1

HP Z2 G8 SFF a Z2 G8 Tower

Po­čí­ta­če Z2 Small Form Fac­tor, nej­rych­lej­ší pra­cov­ní sta­ni­ce SFF na světě, na kte­rých mohou běžet apli­ka­ce Au­to­de­sk a So­li­dworks, a Z2 Tower na­va­zu­jí na před­cho­zí ge­ne­ra­ce a jsou vy­lep­še­né o nej­no­věj­ší kom­po­nen­ty od spo­leč­nos­tí Nvi­dia, Intel a Sam­sung a jsou i na­dá­le obo­ro­vou jed­nič­kou v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti a sou­čás­tí nej­udr­ži­tel­něj­ší­ho port­fo­lia po­čí­ta­čů na světě. Mo­de­ly Z2 SFF a Z2 Tower na­bí­ze­jí i na­dá­le mož­nost roz­ší­ře­ní bez po­u­ži­tí ná­řa­dí v pro­sto­ro­vě úspor­ném a kom­pakt­ním pro­ve­de­ní, díky čemuž po­má­ha­jí uspo­ko­jit po­tře­by dneš­ních pra­cov­ní­ků.

SFF Z2 CoreSet FrontLeft-2117

Z2 Small Form Fac­tor je vy­ba­ven pro­ce­so­ry Intel Core a Xeon W až 11. ge­ne­ra­ce a gra­fic­ký­mi pro­ce­so­ry až řady Nvi­dia Quadro RTX 3000, které po­sky­tu­jí vy­ni­ka­jí­cí výkon pro ak­ce­le­ro­va­ný ray tra­cing a umě­lou in­te­li­gen­ci v kom­pakt­ním pro­ve­de­ní s ne­ko­neč­ný­mi mož­nost­mi mo­der­ni­za­ce. Model Z2 Tower je pro uži­va­te­le v tvůr­čích pro­fe­sích stan­dar­dem v ob­las­ti vý­ko­nu pra­cov­ních sta­nic zá­klad­ní úrov­ně. Díky pra­cov­ní sta­ni­ci Z2 Tower mohou nyní uži­va­te­lé při mul­ti­taskin­gu spouš­tět ví­ce­vlák­no­vé apli­ka­ce a bez ja­kých­ko­li ome­ze­ní na­pl­no vy­u­žít výkon gra­fic­kých pro­ce­so­rů Nvi­dia RTX A5000, pro­ce­so­rů Intel Xeon vPro a pro­ce­so­rů Intel řady K, ne­ztrá­ce­jí­cích se ani ve srov­ná­va­cích tes­tech SPE­Capc pro So­li­dworks 2021. To vše navíc s mož­nos­tí bu­dou­cí­ho roz­ší­ře­ní.

Z2 Tower G8 dualSoda SolidWorks bundle-2117

Pra­cov­ní sta­ni­ce Z2 G8 SFF a Z2 G8 Tower dále na­bí­ze­jí:

  • Ma­xi­mál­ní možný výkon. Špič­ko­vé te­pel­né cha­rak­te­ris­ti­ky mo­de­lů Z po­sky­tu­jí pro­ce­so­ru a gra­fic­ké kartě do­sta­teč­né chla­ze­ní, aby mohly běžet dlou­hou dobu na ma­xi­mál­ní výkon.
  • Cer­ti­fi­ko­va­ný soft­ware. Pra­cuj­te s dů­vě­rou při vě­do­mí, že váš stol­ní po­čí­tač je cer­ti­fi­ko­ván pro práci se špič­ko­vý­mi soft­wa­ro­vý­mi apli­ka­ce­mi a po­skyt­ne vám ma­xi­mál­ní výkon i u slo­ži­tých pro­jek­tů.
  • Sys­tém chla­ze­ní. Ino­va­tiv­ně je na­vr­žen tak, aby byly hard­wa­ro­vé kom­po­nen­ty ne­u­stá­le chlad­né a tiché bez ohle­du na to, jak in­ten­ziv­ně je za­tě­žu­je­te. Dává vám jis­to­tu, že sys­tém po­je­de ne­pře­tr­ži­tě i při ma­xi­mál­ním za­tí­že­ní.
  • Mož­nost roz­ší­ře­ní. Zvý­še­ní vý­ko­nu. Po­sky­tu­je pro­stor pro roz­ší­ře­ní a umožňuje pří­stup bez po­u­ži­tí ná­řa­dí, a proto mů­že­te při­dá­vat různé kom­po­nen­ty, mo­der­ni­zo­vat gra­fic­kou kartu nebo při­dá­vat spe­ci­ál­ní karty PCIe podle toho, jak se budou měnit vaše po­tře­by.
  • Pod­po­ra ope­rač­ních sys­té­mů Win­dows 10 Pro 64 nebo Linux k uspo­ko­je­ní je­di­neč­ných po­třeb uži­va­te­le.

HP Z1 G8 Tower

Z1 G8 je nej­do­stup­něj­ší pro­fe­si­o­nál­ně cer­ti­fi­ko­va­ný model stol­ních po­čí­ta­čů Z spo­leč­nos­ti HP, na­vr­že­ný s cílem, aby zvlá­dl pro­jekč­ní čin­nost a do­kon­ce i hraní her. Tento stol­ní po­čí­tač s cer­ti­fi­ka­cí So­li­dworks a Au­to­CAD, který nyní na­bí­zí nej­no­věj­ší pro­fe­si­o­nál­ní výkon s gra­fic­ký­mi kar­ta­mi až řady Nvi­dia Quadro P2200, je ide­ál­ní pro 2D/3D de­sign a pro­jek­to­vá­ní. Uži­va­te­lé si mohou navíc zvo­lit kon­fi­gu­ra­ci Z1 G8 s gra­fic­kou kar­tou Nvi­dia Ge­For­ce řady až RTX 3070 pro vývoj soft­wa­ru a apli­ka­cí vy­u­ží­va­jí­cích VR. K za­jiš­tě­ní vy­so­ké­ho vý­ko­nu pro slo­ži­té ví­ce­vlák­no­vé apli­ka­ce na­bí­zí Z1 G8 nej­no­věj­ší pro­ce­so­ry Intel Core vPro.

Do­stup­nost a ceny

HP Z1 Tower G8 bude v pro­de­ji od červ­na 2021 za ceny od 21 900 Kč.
HP Z2 Small Form Fac­tor G8 a HP Z2 Tower G8 budou v pro­de­ji od květ­na 2021 za ceny od 23 900 Kč.


Mohlo by vás zajímat: