Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Notebook Dynabook Portégé X40-J na našem trhu

Autor článku: Dynabook Europe   

Portégé X40-J-2117Dy­na­book před­sta­vu­je po­pr­vé na našem trhu no­te­book Por­té­gé X40-J. Nový tmavě modrý atrak­tiv­ní de­sign, úzký rá­me­ček kolem mat­né­ho 14" full HD dis­ple­je s an­ti­re­flex­ní úpra­vou, pře­pra­co­va­né panty, pod­sví­ce­ná po­ho­dl­ná klá­ves­ni­ce i další vlast­nos­ti jsou při­způ­so­be­ny kaž­do­den­ní­mu pro­fe­si­o­nál­ní­mu vy­u­ži­tí na cestách.

Velmi vý­kon­ný no­te­book s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 10 Pro v hli­ní­ko­vém šasi s SSD disky splňuje vo­jen­ské stan­dar­dy MIL STD 810G a odolá i ná­roč­ným pra­cov­ním pod­mín­kám. Nový je také sys­tém chla­ze­ní Ai­r­flow, který za­jiš­ťu­je ve spo­je­ní s ino­vo­va­ný­mi gu­mo­vý­mi pod­lož­ka­mi efek­tiv­ní chla­ze­ní i při vy­u­ži­tí ma­xi­mál­ní­ho vý­ko­nu. Až 14­ho­di­no­vou výdrž na ba­te­rii doplňuje funk­ce rych­lé­ho na­bí­je­ní se schop­nos­tí dobít během pou­hých 30 minut ba­te­rii na 40 % ka­pa­ci­ty.
Všech­ny pro­fe­si­o­nál­ní no­te­boo­ky Dy­na­book jsou známy bo­ha­tou ko­nek­ti­vi­tou, která usnadňuje mo­bil­ní práci, při­po­je­ní mnoha pe­ri­fe­rií a pre­zen­ta­ce na schůz­kách. Por­té­gé X40-J je vy­ba­ven dvěma porty USB-C s pod­po­rou Thun­der­bolt 4, dvěma roz­hra­ní­mi USB 3.1, 3,5mm audio jackem a také HDMI ko­nek­to­rem v plné ve­li­kos­ti. Bez­drá­to­vou ko­mu­ni­ka­ci za­jiš­ťu­je adap­tér Intel Wi-Fi 6 a roz­hra­ní Blu­e­to­o­th.
Všech­ny tři nové kon­fi­gu­ra­ce mají in­te­gro­va­nou čteč­ku Smart­Card, je­jich Secu­re­Pad na­bí­zí čteč­ku otis­ků prstů a jsou do­dá­vá­ny s tří­le­tou On-site zá­ru­kou s opra­vou u zá­kaz­ní­ka.