Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová rodina notebooků Dell Inspiron

Autor článku: Dell Technologies   

Tags: Dell | Hardware | Inspiron | Notebooky

Inspiron 16 Plus angled left-2118Dell před­sta­vu­je nové no­te­boo­ky In­spi­ron, které jsou po­sta­ve­né od zá­kla­du zcela nově a jsou vy­ba­ve­ny nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jaké jsou k dis­po­zi­ci. Zá­ro­veň se při­způ­so­bí stylu práce či stu­dia, ať už je uži­va­tel kde­ko­li. Vy­zna­ču­jí se mi­ni­ma­lis­tic­kým mo­der­ním de­signem a no­vý­mi barva­mi in­spi­ro­va­ný­mi pří­rod­ní­mi živly. K dis­po­zi­ci jsou ve čtyřech úh­lo­příč­kách.

Sty­lo­vé nové no­te­boo­ky řady In­spi­ron za­jiš­ťu­jí při­po­je­ní, usnadňují ko­mu­ni­ka­ci a po­sky­tu­jí svo­bo­du pro­je­vu. Jsou po­sta­ve­né tak, aby zvlá­da­ly vše od spo­je­ní s přá­te­li a ro­di­nou při vir­tu­ál­ních schůz­kách přes udr­žo­vá­ní pře­hle­du o ak­tu­ál­ním dění v on-line fórech a edi­ta­ci blo­go­vých pří­spěv­ků po sle­do­vá­ní ob­lí­be­ných se­ri­á­lů. Na­bí­zí vy­so­ký vi­zu­ál­ní dojem a funk­ci Dell Mo­bi­le Con­nect, která PC jed­no­du­še pro­po­jí se za­ří­ze­ním s An­dro­i­dem nebo iOS. Navíc je nová řada v sou­la­du se zá­vaz­kem spo­leč­nos­ti Dell eko­lo­gic­ky še­tr­ná.

Na veš­ke­ré ná­tě­rem opat­ře­né sou­čás­ti no­te­boo­ků In­spi­ron jsou po­u­ži­ty barvy na vodní bázi s níz­kým ob­sa­hem tě­ka­vých or­ga­nic­kých látek. Vnitř­ní části ba­le­ní všech no­te­boo­ků In­spi­ron jsou vy­ro­be­né ze 100% recyklo­va­né­ho pa­pí­ru, ostat­ní mají podíl až 90 % recyklo­va­ných ma­te­ri­á­lů.
Dis­ple­je no­te­boo­ků jsou téměř bez rá­meč­ků. Mají pro­stor­nou klá­ves­ni­ci, větší klá­ve­sy a roz­měr­ný tou­ch­pad usnadňují pro­hlí­že­ní a vy­hle­dá­vá­ní ob­sa­hu. Jsou vy­ba­ve­né HD web­ka­me­rou s hard­wa­ro­vou tech­no­lo­gií TNR. Ta za­jiš­ťu­je ma­xi­mál­ní kva­li­tu pře­ná­še­né­ho ob­ra­zu bez pi­xe­li­za­ce a ob­ra­zo­vé­ho šumu i při spo­rém osvět­le­ní. Ka­me­ru doplňuje vy­la­dě­ný mi­k­ro­fon pro čistý a jasný zvuk.

Tech­no­lo­gie pro zjed­no­du­še­ní ži­vo­ta uži­va­te­lů

Patří mezi ně mimo jiné:

  • Adap­tiv­ní chla­ze­ní s ří­ze­ním spo­tře­by, které udr­žu­je op­ti­mál­ní výkon po­čí­ta­če.
  • Sen­zor ote­vře­ní víka a vo­li­tel­ná čteč­ka otis­ků prstů spo­lu­pra­cu­jí­cí s funk­cí Win­dows Hello umožňují bez­peč­né a rych­lé za­pnu­tí, roz­běh a při­hlá­še­ní – pří­pad­ně oka­mži­té po­kra­čo­vá­ní v práci díky funk­ci Mo­dern Stan­d­by.
  • Sys­tém Ex­pressChar­ge do­bi­je ba­te­rii až na 80 % ka­pa­ci­ty během 60 minut.

Inspiron 14 2-in-2118

In­spi­ron se 14­pal­co­vým Full HD dis­ple­jem v pro­ve­de­ní 2 v 1 na­bí­zí na­pros­tou fle­xi­bi­li­tu v uží­vá­ní. Spo­ju­je funkč­nost no­te­boo­ku s pře­nos­nos­tí table­tu, takže za­ří­ze­ní lze po­u­ží­vat jako tra­dič­ní no­te­book, ale také jed­no­du­še pře­klo­pit do tvaru stře­chy, sto­ja­nu nebo do po­do­by table­tu.

Pro kre­a­tiv­ce je In­spi­ron 16 Plus

Kre­a­tiv­ním uži­va­te­lům, kteří upřed­nostňují větší ob­ra­zo­vou plo­chu pro práci a zá­ba­vu, je ur­če­ný In­spi­ron 16 Plus, který při úh­lo­příč­ce 16 palců díky po­mě­ru stran 16:10 na­bí­zí o 11 % větší ak­tiv­ní ob­last dis­ple­je při pou­hém 5% ná­růstu roz­mě­rů těla no­te­boo­ku. Ozna­če­ní Plus nese proto, že má všech­ny před­po­kla­dy k tomu, aby po­sky­to­val dy­na­mic­ký výkon, jaký je po­tře­ba k re­a­li­za­ci ná­pa­dů. Na­bíd­ne na­pří­klad nej­no­věj­ší pro­ce­so­ry Intel Core řady H, vo­li­tel­nou sa­mo­stat­nou gra­fic­kou kartu Nvidia GTX nebo RTX a vý­kon­ný sys­tém chla­ze­ní.
Dis­plej s roz­li­še­ním 3K je vy­ba­ve­ný tech­no­lo­gií Com­fort­View Plus, která ome­zu­je škod­li­vé modré zá­ře­ní, aniž by to bylo na úkor věr­nos­ti barev.
Bez ohle­du na kon­fi­gu­ra­ci, všech­ny In­spi­ro­ny budou brzy na trhu s nej­no­věj­ší­mi mo­bil­ní­mi pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce nebo AMD Ryzen 5000 U-Se­ries.

Služ­by pro klid uži­va­te­lů

Dell ke všem po­čí­ta­čům In­spi­ron na­bí­zí soft­ware, pod­po­ru a služ­by, které pro uži­va­te­le zna­me­na­jí klid v duši a po­hod­lí.

  • Dell Mi­gra­te ma­xi­mál­ně usnadňuje pře­nos ne­na­hra­di­tel­ných dat, fo­to­gra­fií, osob­ních zá­zna­mů a dů­le­ži­tých sou­bo­rů na nový po­čí­tač Dell. Uži­va­te­lé mohou pře­nést svůj celý di­gi­tál­ní život po­mo­cí jed­no­du­ché­ho au­to­ma­ti­zo­va­né­ho ná­stro­je.
  • Dell Pre­mi­um Sup­port Plus na­bí­zí nej­roz­sáh­lej­ší sou­bor slu­žeb v jed­nom uce­le­ném ba­lí­ku, včet­ně ne­pře­tr­ži­té te­le­fon­ní pod­po­ry 24 hodin denně, au­to­ma­ti­zo­va­né de­tek­ce pro­blé­mů, od­vi­ro­vá­ní a au­to­ma­ti­zo­va­né op­ti­ma­li­za­ce PC. V ceně jsou i opra­vy ná­hod­né­ho po­ško­ze­ní a on­si­te pod­po­ra na zá­kla­dě před­cho­zí di­a­gnos­ti­ky na dálku.

Mohlo by vás zajímat: