Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon představil Absolute Scanner AS1

Autor článku: Hexagon MI   

Tags: Ab­so­lu­te Scan­ner AS1 | AP21 | Hardware | He­xa­go­n MI | La­se­ro­vé­ ske­ne­ry | SHINE

Hexagon MI-AS1-2119Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu ozná­mi­la 6. 5. 2021 do­stup­nost no­vé­ho prů­lo­mo­vé­ho la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru. Ab­so­lu­te Scan­ner AS1 spo­ju­je nej­lep­ší přes­nost a kva­li­tu dat ve své třídě s rych­los­tí au­to­ma­ti­zo­va­né­ho sběru dat 1,2 mi­li­ónu bodů za sekun­du a pr­votříd­ní sou­čin­nos­tí mezi sys­témy pře­nos­né­ho ra­me­ne a la­se­ro­vé­ho sle­do­va­če. AS1 je ide­ál­ním sní­ma­čem v ši­ro­ké škále apli­kač­ních mož­nos­tí.

Na­pří­klad při vý­ro­bě au­to­mo­bi­lů mů­že­me stej­ným ske­ne­rem podle po­tře­by po­hy­bo­vat sem a tam mezi ra­me­nem po­u­ží­va­ným pro kon­t­ro­lu kva­li­ty in­te­ri­é­ru a la­se­ro­vým sle­do­va­čem, který pro­vá­dí kon­t­ro­lu spár a mezer. Tím do­sáh­ne­te in­te­gro­va­něj­ší­ho a lev­něj­ší­ho pro­ce­su kva­li­ty.

AS1 je mo­du­lár­ní la­se­ro­vý li­ne­ár­ní ske­ner s mod­rým svět­lem, který jako první v oboru pra­cu­je s la­se­ro­vým sle­do­va­čem a pře­nos­ný­mi mě­ři­cí­mi ra­me­ny. Při po­u­ži­tí s la­se­ro­vým sle­do­va­čem Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT960 může AS1 po­sky­to­vat přes­nost ske­no­vá­ní do pou­hých 50 µm ze vzdá­le­nos­ti až 30 metrů, ručně nebo au­to­ma­tic­ky. Pro menší apli­ka­ce lze jed­not­ku ske­ne­ru AS1 snad­no na­mon­to­vat na ja­ký­ko­li stá­va­jí­cí 7osý sys­tém Ab­so­lu­te Arm, což umožňuje přes­né ske­no­vá­ní a kon­t­ro­lu skry­té ob­las­ti v roz­sa­hu mě­ře­ní mezi 2 a 4,5 m v prů­mě­ru.

Funkč­nost trac­ke­ru pro AS1 je za­jiš­tě­na novou ruční po­lo­ho­va­cí jed­not­kou Ab­so­lu­te Po­si­ti­o­ner AP21. Jed­not­ka AP21 do­vo­lu­je sle­do­va­či AT960 sní­mat úplné in­for­ma­ce o po­lo­ze a ori­en­ta­ci ske­ne­ru. AS1 lze rych­le na­mon­to­vat na AP21 po­mo­cí pa­ten­to­va­né­ho ki­ne­ma­tic­ké­ho spoje od He­xa­go­nu – stej­né­ho opa­ko­va­tel­né­ho mon­táž­ní­ho sys­té­mu, který se již po­u­ží­vá v sys­té­mech Ab­so­lu­te Arm. Díky tomu může za­ne­prázd­ně­ný dí­len­ský tým za běhu vy­mě­nit tu samou ske­no­va­cí jed­not­ku AS1 ze sle­do­va­cí­ho sys­té­mu za sys­tém ramen bez po­tře­by ča­so­vě ná­roč­né ka­lib­ra­ce nebo na­sta­ve­ní.

Výkon la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní u Ab­so­lu­te Scan­ner AS1 je za­lo­žen na osvěd­če­né tech­no­lo­gii Sys­te­ma­tic High-In­tel­li­gen­ce Noise Eli­mi­nati­on (SHINE), se kte­rou se zá­kaz­ní­ci z růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­ví se­zná­mi­li již u la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru RS6 v roce 2019. Kon­cept SHINE umožňuje sbí­rat ex­trém­ně kva­lit­ní a vy­so­ce přes­ná data při plné rych­los­ti na téměř ja­kém­ko­li typu po­vrchu s ja­kou­ko­li úpra­vou při vý­cho­zím na­sta­ve­ní ex­po­zi­ce. To mi­ni­ma­li­zu­je po­tře­bu ne­u­stá­le pře­pí­nat na­sta­ve­ní během pro­ce­su mě­ře­ní a také sou­vi­se­jí­cí po­tře­bu ško­le­ní ob­slu­hy. Díky SHINE po­sky­tu­je AS1 vždy plný výkon – ja­ký­ko­li typ po­vrchu lze ske­no­vat kdy­ko­li bez sní­že­ní vý­ko­nu na ob­tíž­ných po­vr­ších, které je běžné u star­ších pro­duk­tů na trhu.

Díky dy­na­mic­ké­mu sle­do­va­cí­mu vý­ko­nu jed­not­ky Ab­so­lu­te Po­si­ti­o­ner AP21 je nej­no­věj­ší Ab­so­lu­te Scan­ner plně při­pra­ven na au­to­ma­ti­za­ci, což umožňuje vy­so­ko­rych­lost­ní modré la­se­ro­vé ske­no­vá­ní v au­to­ma­ti­zo­va­ných buňkách a struk­tu­rách, ať již in-line, at-the-line, near-the-line nebo v míst­nos­ti kon­t­ro­ly kva­li­ty – zá­sad­ní funk­ce, jak se prů­mys­lo­vá od­vět­ví při­pra­vu­jí na bu­douc­nost in­te­li­gent­ní vý­ro­by. Síť re­gis­tro­va­ných a akre­di­to­va­ných in­te­grá­to­rů He­xa­go­nu je při­pra­ve­na vy­vi­nout vlast­ní au­to­ma­ti­zač­ní sys­témy za­lo­že­né na této nové me­t­ro­lo­gic­ké tech­no­lo­gii.

U sys­té­mů Ab­so­lu­te Arm na­hra­zu­je AS1 sou­čas­ný vlaj­ko­vý la­se­ro­vý ske­ner RS6, který bude oka­mži­tě vy­řa­zen z na­bíd­ky. Další in­for­ma­ce zís­ká­te od lo­kál­ní­ho za­stou­pe­ní He­xa­go­nu nebo na He­xa­gon­MI.com/Ab­so­lu­te­S­can­ner.


Mohlo by vás zajímat: