Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Panasonic uvádí nový odolný tablet TOUGHBOOK S1

Autor článku: Panasonic   
Úterý, 18 Květen 2021 23:07

Tags: Android | Hardware | Panasonic | Stavebnictví | Tablety | TOUGHBOOK S1

TOUGHBOOK S1-2121Spo­leč­nost Pa­na­so­nic před­sta­vi­la 18. květ­na 2021 nový Tou­ghbook S1 – ma­xi­mál­ně odol­ný tablet se sys­té­mem An­dro­id pro snad­nou mo­bi­li­tu při práci. Toto za­ří­ze­ní se 7pal­co­vým dis­ple­jem se lehce po­u­ží­vá jed­nou rukou, je vhod­né pro celou řadu úkolů a zá­ro­veň vý­kon­né a do­sta­teč­ně odol­né, aby zvládlo i tu nej­ná­roč­něj­ší směnu.

Skvě­le se hodí pro pra­cov­ní­ky bez­peč­nost­ních slu­žeb nebo po­li­cej­ní hlíd­ky do­hlí­že­jí­cí na po­řá­dek v uli­cích, tech­ni­ky mo­ni­to­ru­jí­cí vý­rob­ní linky, te­rén­ní ser­vis­ní tech­ni­ky pro­vá­dě­jí­cí kon­t­ro­ly a údrž­bu nebo pra­cov­ní­ky na stav­bě.

Tablet Tou­ghbook S1 je er­go­no­mic­ky tva­ro­va­ný a lehký (426 g) a, ať už ho uži­va­tel po­u­ží­vá s pout­kem nebo bez něj, je možné jej po­ho­dl­ně držet a ovlá­dat jed­nou rukou po delší dobu. Velmi dobře či­tel­ný dis­plej se venku snad­no po­u­ží­vá za kaž­dé­ho po­ča­sí: pr­votříd­ní jas až 500 cd/m² a vý­kon­ná an­ti­re­flex­ní tech­no­lo­giie za­jiš­ťu­jí či­tel­nost i za nej­in­ten­ziv­něj­ší­ho slu­neč­ní­ho svitu. Deš­ti­vé dny a nut­nost svlé­ká­ní ochran­ných ru­ka­vic patří díky table­tu Tou­ghbook S1 k pro­voz­ním pro­blé­mům mi­nu­los­ti. Je totiž vy­ba­ven efek­tiv­ním re­ži­mem pro deš­ti­vé po­ča­sí a do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou, která umožňuje ovlá­dá­ní v ru­ka­vi­cích. Ti, kdo po­tře­bu­jí zís­ká­vat pod­pi­sy nebo vyplňovat zprá­vy a for­mu­lá­ře, vy­u­ži­jí také vo­li­tel­ný sty­lus, který se vy­zna­ču­je přes­nos­tí a snad­ným po­u­ží­vá­ním.

TOUGHBOOK S1-1a2-2121

Za­ří­ze­ní je fle­xi­bil­ní pro různé po­tře­by mo­bil­ních pra­cov­ní­ků a může být vo­li­tel­ně vy­ba­ve­no po­mo­cí kon­fi­gu­ro­va­tel­né­ho portu pro pří­slu­šen­ství, který na­bí­zí kom­bi­na­ce čteč­ky čá­ro­vých kódů nebo do­da­teč­né­ho portu USB. Zadní 13MP fo­to­a­pa­rát s bleskem a před­ní 5MP ka­me­ra se hodí pro za­chy­co­vá­ní sním­ků, které lze při­po­jit ke zprá­vám, a vi­deo­kon­fe­ren­ce s ko­le­gy.

Aby mohl odol­ný tablet pra­co­vat po celou směnu, je vy­ba­ven sys­té­mem pro jed­no­du­chou a rych­lou vý­mě­nu ba­te­rií za pro­vo­zu. Od­pa­dá tak nut­nost pře­ru­šit práci, vy­pí­nat za­ří­ze­ní nebo kvůli vý­mě­ně ba­te­rie zdlou­ha­vě sní­mat pa­ne­ly. Ba­te­rie je do­stup­ná ve dvou ve­li­kos­tech a za­ří­ze­ní může fun­go­vat až 14 hodin na jedno na­bi­tí.

Za­ří­ze­ní je do­sta­teč­ně vý­kon­né, aby zvládlo uspo­ko­jit po­tře­by kaž­dé­ho mo­bil­ní­ho pra­cov­ní­ka. Po­u­ží­vá ope­rač­ní sys­tém An­dro­id 10 a dis­po­nu­je pro­ce­so­rem Qual­comm SD­M660 Octa-Core CPU, 4GB pa­mě­tí RAM a 64GB úlo­žiš­těm.

Na­vzdo­ry svému er­go­no­mic­ké­mu a leh­ké­mu de­sig­nu na­bí­zí tablet veš­ke­rou ochra­nou oče­ká­va­nou od ma­xi­mál­ně odol­né­ho za­ří­ze­ní Tou­ghbook s úrov­ní krytí proti vodě a pra­chu IP65/67, cer­ti­fi­ka­cí MIL-STD-810H a tes­tem odol­nos­ti při pádu na beton z výšky až 150 cm. Pro efek­tiv­ní po­u­ži­tí pří­slu­šen­ství sdílí tablet Tou­ghbook S1 prvky eko­sys­té­mu pro table­ty Tou­ghbook L1 a A3 se sys­té­mem An­dro­id, jako jsou ba­te­rie, ko­léb­ky, do­ko­va­cí sta­ni­ce a sty­lu­sy.

Pro snad­nou a bez­sta­rost­nou sprá­vu je tablet Tou­ghbook S1 do­dá­ván se sys­té­mem An­dro­id En­ter­pri­se a sadou ná­stro­jů pro pod­ni­ko­vou sprá­vu Pa­na­so­nic COM­PASS. Ba­lí­ček Com­ple­te An­dro­id Ser­vi­ces and Secu­ri­ty na­bí­zí vše, co pod­ni­ky po­tře­bu­jí pro bez­peč­nou kon­fi­gu­ra­ci, na­sa­ze­ní a sprá­vu za­ří­ze­ní Pa­na­so­nic se sys­té­mem An­dro­id.

Tablet Tou­ghbook S1 se do­dá­vá se stan­dard­ní tří­le­tou zá­ru­kou a je oka­mži­tě k dis­po­zi­ci. Ceny za­čí­na­jí na 1110 EUR bez DPH. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se www.Toughbook.eu.

Více o společnosti Panasonic najdete na www.panasonic.com/global.


Mohlo by vás zajímat: