Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Předobjednávky headsetu virtuální reality Vive Focus 3

Autor článku: HTC VIVE   

Tags: Hardware | HTC VIV | Předobjednávky | Virtuální realita | Vive Focus 3

VIVE-Focus-3-2124Spo­leč­nost HTC VIVE ozná­mi­la 8. červ­na ter­mín za­há­je­ní předob­jed­ná­vek nej­no­věj­ší­ho he­ad­se­tu pro pro­fe­si­o­nál­ní VR VIVE Focus 3. No­vin­ka na­bí­zí 5K roz­li­še­ní, 120° FOV, 90Hz ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci a zob­ra­zo­va­če eli­mi­nu­jí­cí scre­en-door efekt. Po­skyt­ne tak ne­kom­pro­mis­ní vi­zu­ál­ní zá­žit­ky i pocit po­hl­ce­ní. O jeho pohon se stará vy­lep­še­ný chip­set Qual­comm Sna­pdra­gon XR2 s heat-pipe a ak­tiv­ním chla­ze­ním, které za­jiš­ťu­je op­ti­mál­ní pod­mín­ky pro ne­pře­tr­ži­tý běh na plný výkon.

Ne­chy­bí ani pré­mi­o­vé zpra­co­vá­ní s mag­né­zi­o­vým tělem pyš­ní­cím se o 20 % nižší hmot­nos­tí a 500 % vyšší odol­nos­tí než běžně po­u­ží­va­né plas­ty.

VIVE-Focus-3--2124

Herny a ve­řej­né pro­vo­zy ocení im­ple­men­ta­ci vý­měn­né ba­te­rie s in­di­ká­to­rem na­bi­tí, kte­rou lze vy­mě­nit během oka­mži­ku. He­ad­set tak může slou­žit bez od­stá­vek pro na­bí­je­ní a ob­slu­ha pozná nut­nost vý­mě­ny ba­te­rie pros­tým po­hle­dem i ve chví­li, kdy jej kli­ent po­u­ží­vá. Prak­tic­kým de­tai­lem je i mag­ne­tic­ké uchy­ce­ní před­ní i zadní stél­ky, díky kte­rým je možné he­ad­set při­pra­vit pro no­vé­ho kli­en­ta během oka­mži­ku.
Vý­rob­ce ne­o­po­mněl ani er­go­no­mii a kom­fort umožňující ho­di­ny po­by­tu ve VR. Jemné na­sta­ve­ní vzdá­le­nos­ti mezi očima (IPD) zlep­šu­je vi­zu­ál­ní zá­ži­tek a od­st­raňuje ne­při­ro­ze­né na­má­há­ní oko­hyb­ných svalů. Krční sval­stvo pak ocení per­fekt­ní pře­do­zad­ní vy­vá­že­ní, díky kte­ré­mu he­ad­set ne­pře­va­žu­je hlavu vpřed. Vše za­vr­šu­jí pro­pra­co­va­né re­pro­duk­to­ry s dvěma mě­ni­či, za­jiš­ťu­jí­cí ne­kom­pro­mis­ní zvu­ko­vý zá­ži­tek.
HTC VIVE Focus 3 i s 24mě­síč­ní zá­ru­kou pro pod­ni­ka­te­le bude možné předob­jed­nat od 10. červ­na 2021 za cenu 37 590 Kč v ob­cho­dě Alza.​cz a na webu www.vive.com.


Mohlo by vás zajímat: