Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Notebooky Dynabook Portégé X40-J na našem trhu

Autor článku: Dynabook Europe   
Neděle, 18 Červenec 2021 22:53

Portege X40-J 01 1-2129Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vil na našem trhu první mo­de­ly no­te­boo­ku nej­vyš­ší řady Por­té­gé X40-J. Jedná se o pře­nos­ný po­čí­tač na­vr­že­ný pro pro­fe­si­o­nál­ní fi­rem­ní vy­u­ži­tí, ve­sta­vě­ný do leh­ké­ho, ale velmi pev­né­ho pouz­d­ra z hoř­čí­ko­vé sli­ti­ny. Nový pro­pra­co­va­ný sys­tém chla­ze­ní Ai­r­flow umožňuje vy­u­žít po­ten­ci­ál in­te­gro­va­ných pro­ce­so­rů i při dlou­ho­do­bé práci na ma­xi­mum.

No­te­book Por­té­gé X40-J je velmi lehký a vý­kon­ný, s dlou­hou vý­dr­ží na ba­te­rie až po dobu 14 hodin a do­ty­ko­vým dis­ple­jem vhod­ným svou ve­li­kos­tí (14“) a mat­ným pro­ve­de­ním pro dlou­ho­do­bou práci mimo kan­ce­lář.

Dis­plej IGZO – nižší spo­tře­ba a přes­něj­ší do­ty­ko­vé ovlá­dá­ní

Full HD dis­plej no­te­boo­ků Por­té­gé X40-J si za­slou­ží po­drob­něj­ší po­hled. Jeho tech­no­lo­gie IGZO má bez ja­ké­ho­ko­li ne­ga­tiv­ní­ho vi­di­tel­né­ho ná­sled­ku vý­raz­ně nižší spo­tře­bu. Sví­ti­vost do­sa­hu­je 250 nitů a ve srov­ná­ní se stan­dard­ním pa­ne­lo­vým mo­ni­to­rem a-Si je až o 90 % ener­ge­tic­ky účin­něj­ší, pro­to­že umožňuje během kaž­dé­ho sním­ku na krát­kou dobu vy­pnout ob­no­vo­vá­ní kaž­dé­ho zob­ra­ze­né­ho bodu. Během těch­to pauz není do­ty­ko­vá vrst­va ru­še­na na­pě­tím, což za­jiš­ťu­je přes­něj­ší do­ty­ko­vé ovlá­dá­ní.

Po­ho­dl­ná práce a za­bez­pe­če­ní dat

Kom­fort­ní práci za všech pod­mí­nek umožňuje také po­ho­dl­ná pod­sví­ce­ná klá­ves­ni­ce a ste­reo re­pro­duk­to­ry s pod­po­rou tech­no­lo­gie Dolby Atmos. Pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí však vy­ža­du­je víc – klí­čo­vou ob­las­tí pro spo­leč­nos­ti je pre­ciz­ní za­bez­pe­če­ní dat před je­jich zne­u­ži­tím, ať už ná­sled­kem ky­ber­ne­tic­ké­ho útoku, ne­o­práv­ně­né­ho při­hlá­še­ní nebo od­ci­ze­ní pří­stro­je. Por­té­gé X40-J se za­mě­řu­je na všech­ny tři zmí­ně­né ob­las­ti. Vy­so­kou odol­nost před útoky zven­čí za­jiš­ťu­je vlast­ní sys­tém BIOS spo­leč­nos­ti Dy­na­book. Při při­hlá­še­ní lze vy­u­žít ví­ce­ú­rovňovou au­ten­ti­za­ci po­mo­cí funk­ce Intel Au­then­ti­ca­te/Win­dows Hello s mož­nos­tí kom­bi­na­ce čteč­ky otis­ků prstů a roz­po­zná­ní ob­li­če­je a k dis­po­zi­ci je také čteč­ka či­po­vých karet. Ochra­nu dat při ztrá­tě nebo od­ci­ze­ní pří­stro­je za­jiš­ťu­je Trus­ted Plat­form Mo­du­le (TPM), který umožňuje šif­ro­vat všech­na ulo­že­ná data i hesla. Ani po vy­jmu­tí disku z no­te­boo­ku nelze data pře­číst a zne­u­žít.

Ko­nek­ti­vi­ta v kan­ce­lá­ři i při pre­zen­ta­cích a zá­klad­ní vy­ba­ve­ní

Sta­bil­ní a sviž­né při­po­je­ní k bez­drá­to­vé síti umožňuje adap­tér WiFi 6 Intel 802.11ax a pro při­po­je­ní ex­ter­ních pe­ri­fe­rií jsou k dis­po­zi­ci dva porty USB Type-C (s mož­nos­tí na­bí­je­ní) spolu s dal­ší­mi dvěma roz­hra­ní­mi USB 3.1, čteč­ka micro-SD karet a HDMI port v plné ve­li­kos­ti. Další mož­nos­ti ot­ví­rá sa­mo­stat­ně do­dá­va­ná do­ko­va­cí sta­ni­ce USB-C.
Všech­ny tři kon­fi­gu­ra­ce jsou za­lo­že­ny na čtyřjá­d­ro­vých pro­ce­so­rech Intel Core vPro­11. ge­ne­ra­ce, rych­lých SSD dis­cích a ope­rač­ním sys­té­mu Win­dows 10 Pro­fess­si­o­nal.

První kon­fi­gu­ra­ce na čes­kém trhu

Zá­klad­ní lo­ka­li­zo­va­ný model Por­té­gé X40-J-12E je osa­zen pro­ce­so­rem Intel Core i5 (1135­G7 Tiger Lake), který pod­po­ru­je 8 GB ope­rač­ní pa­mě­ti, a pro data je k dis­po­zi­ci SSD disk s ka­pa­ci­tou 512 GB. Jeho do­po­ru­če­ná kon­co­vá cena je 34 890 Kč včet­ně DPH. Ná­roč­něj­ší uži­va­te­lé mohou volit mezi mo­de­ly Por­té­ge X40-J-12F a Por­té­ge X40-J-12M s pro­ce­so­ry Core i7 (1165­G7 Tiger Lake) a ope­rač­ní pa­mě­tí 8 GB, re­spek­ti­ve 16 GB. První z nich je na trhu za 37 490 Kč a druhý stojí 40 190 Kč.
Další informace o noteboocích Dynabook najdete na cz.dynabook.com.