Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová řada 3D tiskáren Phenom s technologií MSLA

Autor článku: El­vi­ra | Abc3D   

Tags: 3D tiskárny | Abc3D | Elvira | Peopoly | Phenom

Elvira-phenom-peopoly-2133Spo­leč­nost El­vi­ra | Abc3D ozná­mi­la do­stup­nost vel­ko­for­má­to­vé a ce­no­vě do­stup­né 3D tis­ko­vé tech­no­lo­gie MSLA od vý­rob­ce Pe­o­po­ly. 3D tis­kár­ny řady Phe­nom na­bí­ze­jí vy­so­kou kva­li­tu po­vrchu, de­tai­lu a mi­mo­řád­nou ve­li­kost tiš­tě­ných dílů z ma­te­ri­á­lů na bázi prys­ky­ři­ce/resi­nu.

Řada 3D tis­ká­ren Pe­o­po­ly Phe­nom, Phe­nom Noir, Phe­nom L vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii MSLA, což je LED pod­sví­ce­ní LCD dis­ple­je a ná­sled­né vy­tvr­ze­ní vrst­vy prys­ky­ři­ce, byla do­pl­ně­na o Phe­nom XXL. 3D tis­kár­ny Phe­nom na­bí­zí ná­sle­du­jí­cí ka­pa­ci­tu tis­ko­vé ko­mo­ry (XYZ v mm) a roz­li­še­ní [µ]:

  • Phe­nom          276,00 × 155,00 × 400 /  72 µ
  • Phe­nom Noir   293,76 × 165,25 × 400 /  77 µ
  • Phe­nom L       345,60 × 194,40 × 400 /  90 µ
  • Phe­nom XXL   527,00 × 296,00 × 550 / 137 µ

3D tisk vy­tvr­zo­vá­ním prys­ky­ři­ce je nej­star­ší ko­merč­ní tis­ko­vou tech­no­lo­gií a patří mezi nej­spo­leh­li­věj­ší. Kromě zmí­ně­ných před­nos­tí kva­li­ty, tis­kár­ny ne­vy­ža­du­jí v mnoha pří­pa­dech vý­tis­ků do­kon­čo­va­cí ope­ra­ce a vy­ka­zu­jí vy­so­kou spo­leh­li­vost, při­čemž MSLA tech­no­lo­gie je zá­ro­veň uži­va­tel­sky velmi pří­vě­ti­vá. Pre­ciz­ní vý­tis­ky s os­t­rý­mi de­tai­ly, přes­ný­mi tvary a slo­ži­tou ge­o­me­t­rií na­chá­zí ši­ro­ké spek­trum po­u­ži­tí jak pro vy­tvá­ře­ní pro­to­ty­pů, ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu, vy­tvá­ře­ní ma­lo­sé­ri­o­vých forem nebo mas­ter mo­de­lů.

V El­vi­ře úspěš­ně otes­to­va­li spo­leh­li­vost tisku a kva­li­tu vý­tis­ků nové řady 3D tis­ká­ren Phe­nom a vý­sled­ky před­či­ly oče­ká­vá­ní. Vý­rob­ce Pe­o­po­ly zjed­no­du­šil 3D tis­kár­nu a její kon­struk­ci pro tisk prys­ky­ři­cí a nyní sklí­zí klad­né ohla­sy v re­cen­zích uži­va­te­lů. Kromě do­stup­nos­ti pro české a slo­ven­ské uži­va­te­le je letos také v plánu prů­běž­ně roz­ši­řo­vat na­bíd­ku tis­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu.

Pro uži­va­te­le při­pra­vu­je El­vi­ra op­ti­mál­ní tis­ko­vé pro­fi­ly ma­te­ri­á­lů, které jsou běžně ke sta­že­ní na por­tá­lu Abc3D u každé tis­kár­ny. Za­hr­nu­jí zá­klad­ní ma­te­ri­á­ly vý­rob­ce Pe­o­po­ly a běžné a tech­nic­ké ma­te­ri­á­ly vý­rob­ců BASF a 3D Sys­tems. Nej­no­věj­ší zprá­vy z vý­vo­je Pe­o­po­ly a BASF ský­ta­jí pří­slib velmi za­jí­ma­vých apli­ka­cí pro stá­va­jí­cí 3D uži­va­te­le Pe­o­po­ly. V blíz­ké bu­douc­nos­ti El­vi­ra ozná­mí nové ma­te­ri­á­ly a nové HW up­gra­dy pro stá­va­jí­cí uži­va­te­le.
Kom­plet­ní řadu 3D tis­ká­ren Phe­nom lze na­ži­vo vidět v showro­o­mu v sídle firmy El­vi­ra v Praze 5. Více in­for­ma­cí o tis­kár­nách Phe­nom lze na­lézt na strán­ce ABC3D – Peopoly Phenom.


Mohlo by vás zajímat: