Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

WEROCK představuje plně odolný tablet Rocktab U210

Autor článku: WEROCK   

Tags: Hardware | Rocktab | Tablety | U210 | Ultra | WEROCK | Windows 11

Rocktab U210-2134Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rocktab U210, vý­kon­ný, ul­tra­kom­pakt­ní a zá­ro­veň plně odol­ný tablet pro mo­bil­ní po­u­ži­tí ve vý­ro­bě, au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu a do­pra­vě a lo­gis­ti­ce. Nový model řady Ultra je vy­ba­ven špič­ko­vý­mi funk­ce­mi a je již k ob­jed­ná­ní. S hmot­nos­tí pou­hých 996 gramů a tloušť­kou 15 mm je úžas­ně lehký a tenký.

Na­vzdo­ry svým kom­pakt­ním roz­mě­rům byl nový Rocktab U210 spo­leč­nos­ti WEROCK na­vr­žen pro po­u­ži­tí v prů­mys­lu a lo­gis­ti­ce. Vo­li­tel­ně je k dis­po­zi­ci se sys­témy Win­dows 10 IoT En­ter­pri­se, Win­dows 10 Pro­fes­si­o­nal nebo Ubun­tu 20.04 Linux. Rocktab U210 je vy­ba­ven pro bu­douc­nost a je kom­pa­ti­bil­ní s nad­chá­ze­jí­cím ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 11.

Stej­ně jako všech­na za­ří­ze­ní WEROCK je i nový model řady Ultra od zá­kla­du kon­stru­o­ván jako odol­ný a při­pra­ve­ný na nej­ná­roč­něj­ší ven­kov­ní pod­mín­ky. Tablet je cer­ti­fi­ko­ván podle normy MIL-STD-810G, což do­kon­ce pře­kra­ču­je běžný vo­jen­ský stan­dard. Na­mís­to ob­vyk­lé výšky pádu 1,2 m vy­dr­ží Rocktab U210 v ná­roč­ných pod­mín­kách do­kon­ce pád z výšky 1,5 m. V sou­čas­né době téměř ne­e­xis­tu­je tablet, který by vy­dr­žel pád z větší výšky, aniž by se po­ško­dil. Kromě toho byl podro­ben tzv. bub­no­vé zkouš­ce, která tes­to­va­la odol­nost proti pádu při kaž­do­den­ním po­u­ží­vá­ní. Při tomto testu musí tablet vy­dr­žet 40 po sobě jdou­cích pádů z výšky 1 m. Rocktab U210 je rov­něž cer­ti­fi­ko­ván podle třídy IP65 a za­ru­ču­je plnou ochra­nu proti vnik­nu­tí pra­chu a vody. Při okol­ních tep­lo­tách od -10 °C do +50 °C zů­stá­vá tablet 100% funkč­ní.

Rocktab U210-left-right-2134

Nový Rocktab U210 je vy­ba­ven 10,1pal­co­vým dis­ple­jem s roz­li­še­ním Full HD a jasem až 800 nitů, který na­bí­zí nejen vý­raz­ně vyšší jas a lepší kon­trast­ní po­mě­ry než jiné plně odol­né table­ty, které jsou v sou­čas­né době na trhu, ale také vý­ji­meč­nou odol­nost a vy­ni­ka­jí­cí či­tel­nost i na os­t­rém slun­ci. Ka­pa­cit­ní do­ty­ko­vý dis­plej je vy­ro­ben ze ze­sí­le­né­ho skla a je tak odol­ný, že pře­kra­ču­je odol­nost proti ná­ra­zu IK06. Umožňuje sní­má­ní gesty, je velmi přes­ný a vhod­ný pro sní­má­ní pod­pi­sů. Vo­li­tel­ně je k dis­po­zi­ci od­po­ví­da­jí­cí vstup­ní pero s di­gi­ti­zé­rem. Lze jej po­u­ží­vat i v dešti a v ru­ka­vi­cích.

Uvnitř table­tu pra­cu­je vý­kon­ný čtyřjá­d­ro­vý pro­ce­sor od spo­leč­nos­ti Intel (Ce­le­ron N4120 nebo Pen­ti­um N5030), který je pod­po­ro­ván 8 GB ope­rač­ní pa­mě­ti RAM. Díky tomu je Rocktab U210 téměř tři­krát rych­lej­ší než pro­ce­so­ry Atom běžně po­u­ží­va­né v table­tech. K dis­po­zi­ci je 128 GB in­ter­ní pa­mě­ti, kte­rou lze roz­ší­řit po­mo­cí karty micro SD.

Pokud jde o ko­nek­ti­vi­tu, je nový Rocktab U210 bo­ha­tě vy­ba­ven. Na boční stra­ně má za­ří­ze­ní port USB 3.1 typu A a USB C, slot na karty micro SD, micro HDMI a také port Gi­ga­bit Ether­net. Ve­sta­vě­ný adap­tér 2×2 MU-MIMO WLAN pod­po­ru­je nový stan­dard 802.11ax, je cer­ti­fi­ko­ván pro WiFi 6 a umožňuje pře­nos dat rych­los­tí až 2,4 Gb/s. In­te­gro­va­né roz­hra­ní Blu­e­to­o­th 5.2 ote­ví­rá řadu dal­ších mož­nos­tí vy­u­ži­tí, od při­po­je­ní čte­ček čá­ro­vých kódů a apli­ka­cí roz­ší­ře­né re­a­li­ty až po di­a­gnos­ti­ku vo­zi­del nebo na­vi­ga­ci v in­te­ri­é­ru. Mimo fi­rem­ní bu­do­vu sází Rocktab U210 na vy­ni­ka­jí­cí ko­nek­ti­vi­tu. Vo­li­tel­né špič­ko­vé při­po­je­ní 4G LTE prů­mys­lo­vé úrov­ně na­bí­zí rych­lost sta­ho­vá­ní až 300 Mb/s. Ve­sta­vě­ný modul GPS v za­ří­ze­ní Rocktab U210 je špič­ko­vý modul od před­ní­ho švý­car­ské­ho vý­rob­ce uBlox. Na­bí­zí rych­lé po­lo­ho­vá­ní s vy­so­kou přes­nos­tí a spo­leh­li­vos­tí.

Rocktab U210-zada-2134

Na­vzdo­ry kom­pakt­ním roz­mě­rům se ne­mu­sí­te obe­jít bez dlou­hé vý­dr­že ba­te­rie. Rocktab U210 je vy­ba­ven vy­mě­ni­tel­nou ba­te­rií s cel­ko­vou ka­pa­ci­tou 38 Wh. Ty umožňují pro­voz až 10 hodin na jedno na­bi­tí ba­te­rie. Díky funk­ci hot-swap lze ba­te­rii vy­mě­nit i za chodu table­tu, což umožňuje ne­o­me­ze­nou dobu pro­vo­zu. Vý­kon­ný 65wat­to­vý na­pá­je­cí zdroj za­jiš­ťu­je rych­lé do­bí­je­ní table­tu. Spe­ci­ál­ní funk­cí table­tu je mož­nost mi­mo­řád­ně kom­pakt­ní­ho špič­ko­vé­ho 2D sní­ma­če čá­ro­vých kódů, který se skrý­vá v před­ní hraně, aniž by vi­zu­ál­ně rušil.

Vlast­nos­ti za­ří­ze­ní Rocktab U210

 • Ro­bust­ní 10,1" prů­mys­lo­vý tablet pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí
 • Vý­kon­né pro­ce­so­ry Intel: Ce­le­ron N4120 nebo Pen­ti­um N5030
 • Dis­plej či­tel­ný na slun­ci s jasem 800 cd/m2 a roz­li­še­ním WUXGA
 • Ví­ce­do­ty­ko­vý dis­plej odol­ný proti po­škrá­bá­ní včet­ně ochran­né fólie na dis­plej
 • Lze ovlá­dat v ru­ka­vi­cích a za deště
 • Nej­přes­něj­ší možné ovlá­dá­ní po­mo­cí di­gi­ti­zé­ru
 • Ul­tra­kom­pakt­ní pouz­dro, hlu­bo­ké pou­hých 15 mm a vá­ží­cí 996 gramů.
 • Splňuje normy MIL-STD-810G pro odol­nost proti ná­ra­zům, vib­ra­cím a pádům
 • Ide­ál­ní do ná­roč­ných pod­mí­nek, pro­to­že je vo­do­těs­ný a pra­cho­těs­ný podle normy IP65.
 • Odolá pádu z výšky 1,5 m
 • Ba­te­rie s ka­pa­ci­tou 38 Wh vy­mě­ni­tel­ná za pro­vo­zu pro ne­pře­tr­ži­tý pro­voz
 • Kom­pa­ti­bil­ní se sys­té­mem Win­dows 11
 • K dis­po­zi­ci se sys­témy Win­dows 10 Pro, IoT En­ter­pri­se nebo Ubun­tu Linux
 • 8 GB LPD­DR4 RAM, 128 GB eMMC SSD
 • Pl­no­hod­not­ný port USB 3.1 typu A a USB C
 • 2×2 MU-MIMO 802.11ax dvou­pásmo­vá WLAN (cer­ti­fi­ko­va­ná WiFi 6)
 • Bez­pro­blé­mo­vý ro­a­ming růz­ných bez­drá­to­vých buněk díky stan­dar­du 802.11r
 • Při­pra­ve­nost na nej­no­věj­ší apli­ka­ce díky Blu­e­to­o­th 5.2
 • Slot pro kartu Micro SDXC – mož­nost roz­ší­ře­ní pa­mě­ti až na 1 TB
 • Ka­me­ry s vy­so­kým roz­li­še­ním pro ostré sním­ky
 • Špič­ko­vý sys­tém uBlox NEO-M8N GPS pro ur­čo­vá­ní po­lo­hy
 • Vo­li­tel­ně včet­ně špič­ko­vé­ho 2D sní­ma­če čá­ro­vých kódů a vy­so­ko­rych­lost­ní­ho in­ter­ne­to­vé­ho
 • Při­po­je­ní 4G LTE s rych­los­tí až 300 Mb/s.
 • K dis­po­zi­ci jsou do­ko­va­cí sta­ni­ce a další pří­slu­šen­ství
 • Uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní pro­dukt: všech­ny emise skle­ní­ko­vých plynů z vý­ro­by a do­pra­vy jsou kom­pen­zo­vá­ny.

Stej­ně jako všech­ny vý­rob­ky spo­leč­nos­ti je i u to­ho­to table­tu uh­lí­ko­vá stopa, která ne­vy­hnu­tel­ně vzni­ká při vý­ro­bě a pře­pra­vě, plně kom­pen­zo­vá­na pro­střed­nic­tvím kli­ma­tic­kých pro­jek­tů WWF Gold Stan­dard.

Nový Rocktab U210 z řady Rocktab Ultra je již k ob­jed­ná­ní. K dis­po­zi­ci jsou také mo­de­ly Rocktab U212 (11,6") a Rocktab U214 (13,3"). Vše­stran­né po­u­ži­tí a fle­xi­bil­ní za­čle­ně­ní do všech pro­stře­dí usnadňuje roz­sáh­lý ka­ta­log pří­slu­šen­ství, včet­ně bez­peč­ných do­ko­va­cích sta­nic pro vo­zi­dla a kan­ce­lá­ře, ru­ko­je­ti pro pře­ná­še­ní, dvou­bo­do­vé­ho ra­men­ní­ho po­pru­hu, na­bí­ječ­ky ba­te­rií a mnoha dal­ší­ho. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ofi­ci­ál­ních strán­kách www.werocktools.com.


Mohlo by vás zajímat: