Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové extrémní notebooky Dell Latitude Rugged

Autor článku: Dell Technologies   

Tags: 5430 Ru­g­ged | 7330 Ru­g­ged Ex­tre­me | Dell | Hardware | La­ti­tu­de | Notebooky

Dell Latitude 5430 Rugged-7330 Rugged Extreme-2142Tech­no­lo­gie hrají stále větší roli na­příč všemi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi, v ob­las­tech od míst­ní sa­mo­sprá­vy až po za­jiš­tě­ní bez­peč­nos­ti a zdra­ví oby­va­tel. Při práci v pro­stře­dí, které je vy­sta­ve­né pří­rod­ním živlům, ex­trém­ním tep­lo­tám, stá­lým vib­ra­cím, pra­chu či vlh­kos­ti, má tra­dič­ní kan­ce­lář­ské vy­ba­ve­ní své li­mi­ty. Na trh proto při­chá­zí nové mo­de­ly odol­ných no­te­boo­ků Dell La­ti­tu­de 5430 Ru­g­ged a La­ti­tu­de 7330 Rug­ged Ex­tre­me pro ná­roč­né.

Při je­jich vý­vo­ji byly klí­čo­vé po­ža­dav­ky uži­va­te­lů. Ti totiž chtě­jí sou­čas­ně po­čí­tač, který zvlá­dá nej­mo­der­něj­ší apli­ka­ce, je on­li­ne kde­ko­liv, má spo­leh­li­vou ba­te­rii a je odol­ný v růz­ných ex­trém­ním pod­mín­kám. To vše La­ti­tu­de Ru­g­ged splňují.
Na co se tedy u no­vých typů Dell La­ti­tu­de 5430 Ru­g­ged a La­ti­tu­de 7330 Ru­g­ged Ex­tre­me těšit?

  • Nej­no­věj­ší pro­ce­so­ry Intel (11. ge­ne­ra­ce Tiger Lake vo­li­tel­ně s Intel vPro) pro vyšší pro­duk­ti­vi­tu v ná­roč­ných pod­mín­kách.
  • Intel Wi-Fi 6E a 5G pro při­po­je­ní kde­ko­liv.
  • Vy­lep­še­né ob­ra­zov­ky, které umož­ní čtení v pří­mém den­ním svět­le nebo ovlá­dá­ní do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky v ru­ka­vi­cích.
  • Ba­te­rie s větší ka­pa­ci­tou a dobou pro­vo­zu až 25 hodin doplňují du­ál­ní ba­te­rie vy­mě­ni­tel­né za pro­vo­zu. Sys­tém Ex­press Char­ge Boost pak umožňuje na­bi­tí až na 35 % za 20 minut.

Všich­ni pra­cov­ní­ci v te­ré­nu jistě ocení mož­nost při­po­je­ní přes 5G síť, pří­pad­ně je zde First­Net Ready, což je služ­ba, která po­sky­tu­je pri­o­rit­ní pří­stup k rych­lým, spo­leh­li­vým a vy­so­ko­ka­pa­cit­ním ši­ro­ko­pásmo­vým sítím pro zá­chran­né a bez­peč­nost­ní slož­ky.
Nejen odol­nost, spo­leh­li­vost a výkon jsou dů­le­ži­té, klí­čo­vá je také bez­peč­nost. Oba mo­de­ly Dell La­ti­tu­de 5430 Ru­g­ged a La­ti­tu­de 7330 Ru­g­ged Ex­tre­me jsou vy­ba­ve­ny sys­té­mem po­kro­či­lé­ho za­bez­pe­če­ní TPM 2.0 Con­t­rol­Vault. Bez­peč­nost­ní vý­ba­vu doplňují in­te­gro­va­né kryp­to­gra­fic­ké klíče, kon­takt­ní i bez­kon­takt­ní čteč­ka karet a čteč­ka otis­ků prstů.

Dell Latitude 5430 Rugged

Nej­leh­čí a nej­vý­kon­něj­ší 14“ střed­ně odol­ný no­te­book, s při­po­je­ním na 5G síť

Dell Latitude 5430 Rugged-2142

Dell La­ti­tu­de 5430 Ru­g­ged je správ­ná volba pro ty, kteří po­tře­bu­jí vy­ni­ka­jí­cí odol­nost v kom­bi­na­ci s op­ti­mál­ním vý­ko­nem. I přes níz­kou hmot­nost (ne­ce­lé 2 ki­lo­gra­my) při­ná­ší vy­so­ký výkon, včet­ně mož­nos­ti de­di­ko­va­né gra­fic­ké karty. No­te­book je tes­to­va­ný na pád z výšky tří stop, tedy ne­ce­lé­ho metru a má vy­so­ký stupeň ochra­ny proti vnik­nu­tí pra­chu, ne­čis­tot a vody IP53.

Latitude 7330 Rugged Extreme

Nejmen­ší 13“ ex­trém­ně odol­ný no­te­bok, který se umí při­po­jit na 5G

Dell Latitude 7330 Rugged Extreme-2142

Model La­ti­tu­de 7330 Ru­g­ged Ex­tre­me po­sou­vá hra­ni­ci odol­nos­ti ještě dále. Je vy­ba­ven kva­lit­ní ob­ra­zov­kou, která díky jasu až 1 400 nitů umožňuje po­ho­dl­né čtení na pří­mém den­ním slun­ci. Zá­ro­veň se dá do­ty­ko­vě ovlá­dat i v ru­ka­vi­cích. Odol­nost proti pádu je tes­to­va­ná na výšku 6 stop. Odol­nost proti vnik­nu­tí pra­chu, špíny nebo vody za­ru­ču­je stupeň krytí IP65.

No­te­boo­ky při­chá­ze­jí na trh se služ­ba­mi a pod­po­rou jako je např. Next-Busi­ness-Day, která vy­ře­ší tech­nic­ké pro­blémy hned další pra­cov­ní den přímo na místě. Oba mo­de­ly jsou prv­ní­mi, které mají pře­din­sta­lo­va­né nej­no­věj­ší Win­dows 11 pro op­ti­mál­ní uži­va­tel­ský kom­fort. K dal­ší­mu zvý­še­ní vý­ko­nu sys­té­mu při­spí­vá také Dell Op­ti­mi­zer, soft­wa­ro­vá apli­ka­ce, která vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci a stro­jo­vé učení k op­ti­ma­li­za­ci vý­ko­nu na zá­kla­dě po­u­ží­vá­ní.

Dell La­ti­tu­de 5430 Ru­g­ged a La­ti­tu­de 7330 Ru­g­ged Ex­tre­me budou do­stup­né od 9. pro­sin­ce 2021.

 


Mohlo by vás zajímat: