Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Notebook Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition pro tvůrce ve 3D

Autor článku: Acer   

Tags: Acer | ConceptD 7 | Hardware | Notebooky | SpatialLabs Edition | Tvůrci 3D

Acer ConceptD 7 SLE-Lifestyle 3-2143Spo­leč­nost Acer před­sta­vi­la no­te­book Con­ceptD 7 Spa­ti­alLabs Edi­ti­on (CN715-73G), který de­sig­né­rům a vý­vo­já­řům při­ná­ší úchvat­né ste­re­o­sko­pic­ké 3D pro­stře­dí bez brýlí. Tato mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce pod­po­ru­je tvůr­ce po­mo­cí sady op­tic­kých, zob­ra­zo­va­cích a sen­zo­ric­kých tech­no­lo­gií Acer Spa­ti­alLabs s funk­ce­mi vy­kres­lo­vá­ní v re­ál­ném čase, které po­sky­tu­jí ste­re­o­sko­pic­ký 3D zá­ži­tek bez brýlí.

Je také pod­po­ro­vá­na eko­sys­té­mem Nvi­dia Stu­dio za­hr­nu­jí­cím gra­fic­ké pro­ce­so­ry Nvi­dia Ge­For­ce RTX 3080 Laptop s ex­klu­ziv­ní­mi ovla­da­či, které vy­lep­šu­jí kre­a­tiv­ní apli­ka­ce pro op­ti­mál­ní úroveň vý­ko­nu a spo­leh­li­vos­ti. Jed­no­du­še ře­če­no, nový Con­ceptD 7 je ide­ál­ní no­te­book pro 3D mo­de­lo­vá­ní a také vy­ni­ka­jí­cí no­te­book pro vý­vo­já­ře. Ohlá­še­na byla také 15,6" verze Con­ceptD 3 EzelCon­ceptD 3 s po­mě­rem stran dis­ple­je 16:10.
Od pro­duk­to­vých a ar­chi­tek­to­nic­kých CAD pro­jek­tů až po pro­jek­ty s 3D gra­fi­kou mohou ná­vr­há­ři ko­neč­ně vidět své 3D vý­tvo­ry v troj­roz­měr­né po­do­bě již během pra­cov­ní­ho pro­ce­su, aby se mohli lépe roz­hod­nout a ne­če­kat až na poz­děj­ší fázi. Vý­vo­já­ři mají k dis­po­zi­ci také nové způ­so­by, jak vy­prá­vět pří­běhy a při­vést své ná­pa­dy k ži­vo­tu.

Vý­kon­ný hard­ware, ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie

K vy­kres­lo­vá­ní 3D mo­de­lů v re­ál­ném čase je za­po­tře­bí oprav­du vý­kon­né za­ří­ze­ní, takže je no­te­book Con­ceptD 7 Spa­ti­alLabs Edi­ti­on vy­ba­ven až pro­ce­so­rem Intel Core i7 11. ge­ne­ra­ce, až gra­fic­kým pro­ce­so­rem Nvi­dia Ge­For­ce RTX 3080 Laptop, až 64 GB pa­mě­ti DDR4 a až 2 TB úlo­žiš­těm NVMe PCIe SSD[i]. Vše­chen tento hard­ware doplňuje UHD 4K dis­plej s PAN­TO­NE ově­ře­ním, který se může pochlu­bit ši­ro­kou šká­lou ba­rev­ných tech­no­lo­gií, jež po­krý­va­jí 100 % ba­rev­né­ho ga­mu­tu Adobe RGB a do­sa­hu­jí přes­nos­ti barev Delta E<2, což za­jiš­ťu­je, že to, co tvůr­ci na ob­ra­zov­ce ste­re­o­sko­pic­ké­ho 3D no­te­boo­ku vidí, také do­sta­nou.

Acer ConceptD-7-SpatialLabs-Edition-CN715-73G-05-2143

Nad ob­ra­zov­kou je umís­tě­na sada ste­reo­ka­mer, které sle­du­jí po­lo­hu očí a po­hy­by očí i hlavy uži­va­te­le, aby bylo možné zob­ra­zit obraz ve ste­re­o­sko­pic­kém 3D. Toho je do­sa­že­no pro­mí­tá­ním dvou mírně od­liš­ných ob­ra­zů přes op­tic­kou čočku, která je při­le­pe­na k pa­ne­lu dis­ple­je, při­čemž každý se láme do ji­né­ho oka. Tech­no­lo­gie oka­mži­té­ho vy­kres­lo­vá­ní umožňují, aby tento pro­ces pro­bí­hal v re­ál­ném čase – pokud uži­va­tel otočí hla­vou, ste­re­o­sko­pic­ký 3D obraz se při­způ­so­bí, jako by se uži­va­tel díval kolem sebe. Po­čí­tač je navíc vy­ba­ven sadou tech­no­lo­gií umělé in­te­li­gen­ce, které pro­vá­dě­jí úlohy, jako je ge­ne­ro­vá­ní ste­re­o­sko­pic­ké­ho ob­ra­zu, a umožňují uži­va­te­lům pře­mě­nit stan­dard­ní 2D obsah na ste­re­o­sko­pic­ký 3D obsah.

Ste­re­o­sko­pic­ký 3D soft­ware pro de­sig­né­ry

Apli­ka­ce Spa­ti­alLabs dává ná­vr­há­řům mož­nost v re­ál­ném čase vidět, jak je­jich pro­jek­ty oží­va­jí. Pod­po­ra všech hlav­ních for­má­tů 3D sou­bo­rů[ii] umožňuje tvůr­cům pře­vést je­jich 3D mo­de­ly do ste­re­o­sko­pic­ké­ho 3D pou­hým im­por­tem do pro­hlí­že­če mo­de­lů Spa­ti­alLabs, kde mohou také upra­vit osvět­le­ní, tex­tu­ry i HDRI po­za­dí a najít op­ti­mál­ní na­sta­ve­ní pre­zen­ta­ce. Kromě toho jsou v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci doplňky Spa­ti­alLabs Model Viewer pro osm růz­ných 3D soft­wa­rů[iii], jako jsou Au­to­de­sk Fusi­on 360, Rhi­no­ce­ros a Zbrush. Tyto doplňky umožňují mo­de­ly vy­tvo­ře­né v těch­to apli­ka­cích ex­por­to­vat do Spa­ti­alLabs Model Viewer je­di­ným klik­nu­tím a pro­hléd­nout si je ve ste­re­o­sko­pic­kém 3D.
No­te­book lze také po­u­ží­vat spo­leč­ně s ex­ter­ním 2D mo­ni­to­rem, takže je možné vy­tvá­řet nebo upra­vo­vat obsah na 2D mo­ni­to­ru a ná­sled­ně zob­ra­zit všech­ny pro­ve­de­né změny v re­ál­ném čase ve ste­re­o­sko­pic­kém 3D na Spa­ti­alLabs za­ří­ze­ní. To urych­lu­je pro­ces od­ha­lo­vá­ní pro­blé­mů s ná­vrhem a vý­raz­ně zlep­šu­je pra­cov­ní po­stu­py: ná­vr­há­ři pro­duk­tů mohou po­mo­cí pro­hlí­že­če mo­de­lů Spa­ti­alLabs zís­kat před­sta­vu o tom, jak bude na­vr­ho­va­ný před­mět vy­pa­dat ještě před­tím, než in­ves­tu­jí čas a pro­střed­ky po­třeb­né k jeho tisku nebo vý­ro­bě ná­stro­jů. Ma­na­že­ři a čle­no­vé týmu mohou také po­sky­to­vat jas­něj­ší zpět­nou vazbu v každé fázi pro­jek­tu a zá­kaz­ní­ci si mohou návrh vi­zu­a­li­zo­vat, aby se ujis­ti­li, že od­po­ví­dá je­jich oče­ká­vá­ním.
Vlast­ní ře­še­ní Spa­ti­alLabs Go spo­leč­nos­ti Acer bylo navíc do­pl­ně­no o tech­no­lo­gii AI, která umožňuje ge­ne­ro­vat ste­re­o­sko­pic­ký 3D obsah z vět­ši­ny 2D ob­sa­hu, jako jsou fo­to­gra­fie, videa, jed­no­du­ché hry, a do­kon­ce i vi­deo­kon­fe­ren­ce.

Vý­vo­jář­ské strán­ky Acer Spa­ti­alLabs

Zá­suv­ný modul Unre­al En­gi­ne a ře­še­ní Ul­tra­le­ap Hand Trac­king

V květ­nu 2021 spus­ti­la spo­leč­nost Acer vý­vo­jář­ský pro­gram Spa­ti­alLabs pro Unre­al En­gi­ne, 3D ná­stroj pro práci v re­ál­ném čase, který dává tvůr­cům svo­bo­du při re­a­li­za­ci je­jich vizí a umožňuje vý­vo­já­řům a týmům spo­lu­pra­co­vat a vy­lep­šo­vat rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím, a to bez kom­pro­mi­sů v kva­li­tě nebo šká­lo­va­tel­nos­ti. Spo­leč­ně s uve­de­ním no­te­boo­ku Con­ceptD 7 Spa­ti­alLabs Edi­ti­on Acer spus­ti­l webo­vé strán­ky Spa­ti­alLabs De­ve­lo­per Site, kde mohou vý­vo­já­ři zís­kat pří­stup ke všem ná­stro­jům včet­ně zá­suv­né­ho mo­du­lu Unre­al En­gi­ne a také k pod­po­ře Ul­tra­le­ap Hand Trac­king. Po­mo­cí hard­wa­ru a soft­wa­ru Ul­tra­le­ap mohou uži­va­te­lé za­dá­vat pří­ka­zy gesty rukou, ni­ko­li myší nebo ovla­da­čem. To umožňuje mno­hem in­tu­i­tiv­něj­ší ovlá­dá­ní a sni­žu­je po­tře­bu uži­va­te­lů do­tý­kat se sa­mot­né­ho za­ří­ze­ní, což je ob­zvláš­tě uži­teč­né pro velmi frek­ven­to­va­ně vy­u­ží­va­né dis­ple­je na­pří­klad v muzeu nebo vý­stav­ní síni.
V rámci pro­gra­mu spo­lu­pra­cu­jí vý­vo­já­ři se spo­leč­nos­tí Acer na řadě ino­va­tiv­ních ob­sa­hů, apli­ka­cí a pro­jek­tů – všech­ny jsou vy­tvo­ře­ny po­mo­cí no­te­boo­ku Con­ceptD 7 Spa­ti­alLabs Edi­ti­on. Jde na­pří­klad o tyto:

  • Kon­fi­gu­rá­tor vozů umožňuje pro­dej­cům uká­zat zá­kaz­ní­kům různé mo­de­ly a mož­nos­ti, i když po­dob­ně na­kon­fi­gu­ro­va­ný vůz není na par­ko­viš­ti k dis­po­zi­ci.
  • Ná­vr­há­ři in­te­ri­é­rů mohou s kli­en­ty sdí­let pro­cház­ky svým de­signem, aby měli lepší před­sta­vu o pro­sto­ru a mě­řít­ku jed­not­li­vých po­lo­žek v tomto pro­sto­ru.
  • Tech­no­lo­gie sní­má­ní po­hy­bu umožňují vy­tvá­řet videa s ob­je­mo­vou hloub­kou, takže si uži­va­te­lé mohou vy­chut­nat 360stupňové fil­mo­vé zá­žit­ky od­kud­ko­li na světě.
  • Ge­o­prosto­ro­vé po­zo­ro­vá­ní Země kom­bi­nu­je data s vy­so­kým roz­li­še­ním ze sa­te­li­tů, le­tec­kých plo­šin a ba­ty­me­t­ric­kých sen­zo­rů a ná­sled­ně je spo­ju­je do sku­teč­ných 3D kra­jin.

Kon­ver­ti­bil­ní no­te­book Con­ceptD 3 Ezel a no­te­boo­ky Con­ceptD 3 s po­mě­rem stran 16:10

Spo­leč­nost Acer také roz­ší­ři­la svou řadu Con­ceptD 3 o ně­ko­lik no­vých mo­de­lů, na­pří­klad o nový 16" model kla­sic­ké kon­struk­ce (CN316-73G) s ob­ra­zov­kou s po­mě­rem stran 16:10 a nový 15,6" kon­ver­ti­bil­ní model (CC315-73G), který je vy­ba­ven perem Wacom EMR. K dis­po­zi­ci jsou také mo­de­ly Con­ceptD 3 Pro (CN316-73P) a Con­ceptD3 Ezel Pro (CC315-73P), které jsou osa­ze­ny pro­ce­so­rem Intel Core i7 s tak­tem až 4,6 GHz a gra­fic­kým pro­ce­so­rem Nvi­dia T1200 Laptop.

Acer ConceptD-3-CN316-a ConceptD 3 Ezel-2143

Všech­ny nové no­te­boo­ky Con­ceptD 3 mají vý­raz­ně mo­der­ní de­sign s čistě bílou po­vr­cho­vou úpra­vou MAO (Micro-Arc Oxi­dati­on), která odo­lá­vá skvr­nám i oděr­kám a chrá­ní ce­lo­h­li­ní­ko­vé MgAl[2] šasi. Dis­plej s cer­ti­fi­ka­cí PAN­TO­NE a stup­něm přes­nos­ti barev Delta E<2 pak za­jiš­ťu­je, že všech­ny jemné de­tai­ly vy­pa­da­jí přes­ně tak, jak si tvůr­ce přeje.

Ceny a do­stup­nost

Con­ceptD 7 Spa­ti­alLabs Edi­ti­on (CN715-73G) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v pro­sin­ci za cenu od 3599 €.
Con­ceptD 3 (CN316-73G) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v říjnu za cenu od 1799 €.
Con­ceptD 3 Pro (CN316-73P) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v pro­sin­ci za cenu od 1899 €.
Con­ceptD 3 Ezel (CC315-73G) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v říjnu za cenu od 2099 €.
Con­ceptD 3 Ezel Pro (CC315-73P) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v lis­to­pa­du za cenu od 2199 €.

Přes­né pa­ra­me­t­ry, ceny a do­stup­nost se může lišit v zá­vis­los­ti na zemi pro­de­je. Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te strán­ky www.​acer.​cz.

 


Mohlo by vás zajímat: