Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rozšíření řady notebooků Satellite Pro C40 a C50

Autor článku: Dynabook Europe   
Čtvrtek, 18 Listopad 2021 14:14

Tags: C40-J | C50-J | Dynabook | Hardware | Notebooky

Dynabook Satellite Pro C50-J 03 win10-2146Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je nové no­te­boo­ky Sa­tel­li­te Pro C40-J a C50-J, které kom­bi­nu­jí výkon, pro­duk­ti­vi­tu a mo­der­ní de­sign za do­stup­nou cenu. No­vin­ky jsou osa­ze­ny nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry Intel Core a Ce­le­ron 11. ge­ne­ra­ce a bu­dou do­stup­né ve svět­le zlaté a tmavě modré barvě v ši­ro­ké na­bíd­ce kon­fi­gu­ra­cí i ce­no­vých ka­te­go­rií. Vhod­né jsou pře­de­vším pro pro­fe­si­o­ná­ly a stu­den­ty s ome­ze­ným roz­poč­tem.

No­te­boo­ky pro život v po­hy­bu

Dy­na­book na­vr­hl mo­de­ly C40-J a C50-J tak, aby op­ti­mál­ně vy­vá­žil výkon, funkč­nost, de­sign i mo­bi­li­tu. V tmavě mod­rém a svět­le zla­tém ele­gant­ním pro­ve­de­ní oslo­ví mo­der­ní pro­fe­si­o­ná­ly i stu­den­ty, ať už budou pra­co­vat pře­váž­ně v kan­ce­lá­ři nebo na cestách. Po­vrchy no­te­boo­ků jsou navíc ošet­ře­ny an­ti­bak­te­ri­ál­ní vrst­vou, která za­me­zu­je mno­že­ní škod­li­vých bak­te­rií s účin­nos­tí , v zá­vis­los­ti na mo­de­lu, až 99,9 %.
Vy­so­ký výkon za­jiš­ťu­jí pro­ce­so­ry Intel spolu s pa­mě­tí DDR4 až 32 GB* a mož­nost osa­ze­ní rych­lým PCIe SSD dis­kem s ka­pa­ci­tou až 512 GB.
No­te­boo­ky jsou snad­no pře­no­si­tel­né a je­jich odol­né pouz­dro je na­vr­že­no s ohle­dem na ná­roč­né pra­cov­ní či stu­dij­ní pod­mín­ky. 14” no­te­book C40-J je tenký jen 18,9 mm, váží 1,55 kg (podle mo­de­lu) a na ba­te­rii vy­dr­ží pra­co­vat déle než 9,5 ho­di­ny2. Jeho větší sou­ro­ze­nec C50-J s dis­ple­jem o úh­lo­příč­ce 15” má šasi tenké 19,7 mm, váží méně než 1,9 kg a na cestách vy­dr­ží pra­co­vat bez při­po­je­ní k elek­tric­ké zá­suv­ce více než 8 hodin.
An­ti­re­flex­ní pro­ve­de­ní HD nebo FullHD dis­ple­je za­jiš­ťu­je vý­bor­nou vi­di­tel­nost za všech svě­tel­ných pod­mí­nek a klá­ves­ni­ce v plné ve­li­kos­ti se sa­mo­stat­ným nu­me­ric­kým blo­kem (u mo­de­lu C50-J) spolu s přes­ným Clic­kPa­dem za­jiš­ťu­je po­ho­dl­nou práci se všemi apli­ka­ce­mi.
V Dy­na­boo­ku vy­bí­ra­jí a vy­u­ží­va­jí nej­no­věj­ší a nej­vhod­něj­ší tech­no­lo­gie, aby dali ši­ro­ké­mu spek­tru zá­kaz­ní­ků – od stu­den­tů až po mo­bil­ní pro­fe­si­o­ná­ly – op­ti­mál­ní pra­cov­ní ná­stro­je. Po­ří­ze­ní vhod­né­ho no­te­boo­ku pro pro­duk­tiv­ní pra­cov­ní nebo stu­dij­ní vy­u­ži­tí již ne­mu­sí být velmi ná­klad­nou zá­le­ži­tos­tí. Nové mo­de­ly Sa­tel­li­te Pro C40-J a C50-J po­sky­tu­jí vý­bor­nou a kom­plex­ní sadu ná­stro­jů pro kaž­do­den­ní práci v kom­pakt­ním a atrak­tiv­ním pro­ve­de­ní bez pré­mi­o­vé ceny.

Špič­ko­vá ko­nek­ti­vi­ta

Mo­de­ly C40-J a C50-J jsou vy­ba­ve­ny celou řadou ná­stro­jů za­jiš­ťu­jí­cích bez­pro­blé­mo­vou ko­nek­ti­vi­tu, aby mohli uži­va­te­lé zů­stat pro­duk­tiv­ní kde­ko­li na cestách. Pro bez­drá­to­vé při­po­je­ní je k dis­po­zi­ci roz­hra­ní WiFi 802.11 AC a Blu­e­to­o­th. I přes tenké pro­ve­de­ní jsou oba pří­stro­je osa­ze­ny řadou ko­nek­to­rů. Mul­ti­funkč­ní port USB Type-C umožňuje na­bí­je­ní, pře­nos ob­ra­zu, pro­po­je­ní s dal­ší­mi za­ří­ze­ní­mi i pře­nos dat. Kromě toho jsou k dis­po­zi­ci další dva porty USB 3.1 type-A, HDMI roz­hra­ní v plné ve­li­kos­ti, ko­nek­tor Gi­ga­bit-LAN a slot pro Micro SD kartu.
V sou­la­du s ak­tu­ál­ním tren­dem hyb­rid­ní práce po­sky­tu­jí no­te­boo­ky všech­ny po­třeb­né ná­stro­je a funk­ce pro udr­že­ní kon­tak­tu s ko­le­gy i zá­kaz­ní­ky. Oba mo­de­ly jsou vy­ba­ve­ny HD ka­me­rou, ste­reo re­pro­duk­to­ry a ve­sta­vě­ným mi­k­ro­fo­nem s pod­po­rou Cor­ta­ny. Pro­po­je­ní se slu­chát­ky či ná­h­lav­ní sadou umožňuje ko­nek­tor pro mi­k­ro­fon/slu­chát­ka nebo Blu­e­to­o­th.

Za­bez­pe­če­ní, kte­ré­mu mohou uži­va­te­lé dů­vě­řo­vat

Vzhle­dem k tomu, že za­bez­pe­če­ní dat patří mezi klí­čo­vé pri­o­ri­ty mnoha firem a vzdě­lá­va­cích in­sti­tu­cí, jsou no­te­boo­ky Sa­tel­li­te Pro C40-J a C50-J vy­ba­ve­ny mo­du­lem Trus­ted Plat­form Mo­du­le (fTPM) 2.0 za­lo­že­ným na fir­m­wa­ru, který umožňuje ulo­že­ná data šif­ro­vat a sni­žu­je tím ri­zi­ko je­jich zne­u­ži­tí. Ve spo­je­ní s od­dě­le­ný­mi uži­va­tel­ský­mi a ad­mi­nis­trá­tor­ský­mi hesly, které zabraňují ne­o­práv­ně­né­mu pří­stu­pu, a také s mož­nos­tí ově­ře­ní iden­ti­ty po­mo­cí vo­li­tel­né čteč­ky otis­ků prstů (Secu­re­Pad) na­bí­zí za­ří­ze­ní dobrou obra­nu proti stále so­fis­ti­ko­va­něj­ším ky­berz­lo­čin­cům. Slot pro zámek Kensing­ton dává uži­va­te­lům jis­to­tu, že no­te­book zů­sta­ne tam, kde ho ne­cha­li.
No­te­boo­ky Sa­tel­li­te Pro C40-J a C50-J bu­dou v Ev­ro­pě k dis­po­zi­ci od lis­to­pa­du 2021. Další in­for­ma­ce o řadě Dy­na­book na­jde­te na cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: