Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elvira nabízí nový 3D skener Revopoint POP

Autor článku: Elvira   

Tags: 3D skenery | 3D­mo­del Pro­cess | Elvira | Hardware | POP | Revopoint | Skenování

Elvira-Revopoint POP III-2147El­vi­ra ozná­mi­la do­stup­nost no­vé­ho vše­stran­né­ho kom­pakt­ní­ho 3D ske­ne­ru Re­vo­point POP, který umožňuje ske­no­vat běžné mo­de­ly pro 3D tisk ve skvě­lé kva­li­tě, včet­ně lid­ských tváří, po­stav, soch, au­to­mo­bi­lů nebo zví­řat. S hmot­nos­tí pou­hých 200 g je velmi lehký a má kom­pakt­ní roz­mě­ry, takže jej lze snad­no po­u­ží­vat i v te­ré­nu. Re­vo­point POP je pl­no­ba­rev­ný 3D ske­ner s téměř ne­o­me­ze­ný­mi mož­nost­mi ske­no­vá­ní, při­čemž jeho přes­nost do­sa­hu­je až 0,3 mm.

Bez pro­blé­mu zvlá­dá ske­no­vá­ní tex­tur rych­los­tí 8 fps a snímá de­tai­ly z li­bo­vol­né­ho úhlu. V po­rov­ná­ní s před­cho­zí­mi mo­de­ly dis­po­nu­je troj­ná­sob­ným roz­li­še­ním.

Elvira-Revopoint POP II-2147

Ske­ner ob­sa­hu­je bez­peč­nou tech­no­lo­gii Anti-Glare pro ske­no­vá­ní ži­vých ob­jek­tů. Ne všech­ny ske­ne­ry jsou ur­če­ny ke ske­no­vá­ní lid­ské tváře nebo zví­řat bílým svět­lem nebo la­se­rem. Model POP je vy­ba­ven zdro­jem in­fra­čer­ve­né­ho svět­la, které je pro lid­ské oko ne­vi­di­tel­né, takže se lidé ani zví­řa­ta ne­bu­dou při ske­no­vá­ní cítit ne­pří­jem­ně. Skvě­le se také hodí k re­kon­struk­ci umě­lec­kých děl, re­stau­ro­vá­ní kul­tur­ních pa­má­tek, re­kvi­zit pro filmy a k dal­ším úče­lům.

Bo­ha­té pří­slu­šen­ství za­hr­nu­je ro­tač­ní desku a trojnož­ku, která po sklo­pe­ní slou­ží jako ru­ko­jeť, a tím se z něj stává ruční ske­ner. Dal­ším pří­slu­šen­stvím je doc­king pro mo­bil­ní te­le­fon, který se při­po­jí k trojnož­ce a se ske­ne­rem se pro­po­jí po­mo­cí WiFi. Ske­nu­je tak do mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu a ne­mu­sí být při­po­jen k po­čí­ta­či. Ske­ner dis­po­nu­je ši­ro­kou kom­pa­ti­bi­li­tou pod­po­ru­jí­cí sys­témy Win­dows, Mac, An­dro­id a IOS a k při­po­je­ní k no­te­boo­ku, table­tu nebo smart­pho­nu vy­ža­du­je pouze USB kabel jako zdroj na­pá­je­ní a pře­no­su dat.

Ske­ner POP je vy­ba­ven funk­ce­mi au­to­ma­tic­ké­ho za­rov­ná­ní a vlast­ních úprav, takže vy­tvá­řet 3D mo­de­ly lze rych­le a jed­no­du­še. Al­go­rit­mus ske­ne­ru je vy­so­ce efek­tiv­ní, jeho ve­sta­vě­ný čip do­ká­že do­kon­čit vět­ši­nu vý­po­čtů a ma­po­vá­ní, takže ne­vy­ža­du­je tolik vý­ko­nu od při­po­je­né­ho PC, te­le­fo­nu či table­tu. Pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní je určen snad­no po­u­ži­tel­ný pro­fe­si­o­nál­ní soft­ware 3D­mo­del Pro­cess.

Více o no­vin­ce v ob­las­ti ske­ne­rů lze zís­kat na www.abc3d.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: