Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový 34palcový monitor BenQ DesignVue PD3420Q

Autor článku: BenQ   

Tags: BenQ | De­sig­n­Vue | Hardware | Monitory | PD3420Q

pd3420q-2149Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh model PD3420Q. Nový pří­růs­tek série De­sig­n­Vue pro pro­fe­si­o­nál­ní de­signe­ry na­bí­zí 34­pal­co­vý ultra ši­ro­ký dis­plej s po­mě­rem stran 21:9. Je vy­ba­ven ex­klu­ziv­ní BenQ AQ­CO­LOR tech­no­lo­gií a po­sky­tu­je ma­xi­mál­ní po­kry­tí ba­rev­ných pro­sto­rů včet­ně Dis­play P3, stě­žej­ní­ho pro uži­va­te­le za­ří­ze­ní Mac. S ně­ko­li­ka me­zi­ná­rod­ní­mi oce­ně­ní­mi je PD3420Q nej­e­le­gant­něj­ším a nej­vý­kon­něj­ším mo­ni­to­rem pro de­signe­ry, video edi­to­ry a stu­dia.

PD3420Q s sebou při­ná­ší cer­ti­fi­ko­va­nou přes­nost barev, pro­fe­si­o­nál­ní chyt­ré funk­ce a ty­pic­ké tech­no­lo­gie BenQ Eye-care pro ochra­nu zraku uži­va­te­le a ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­tu.
BenQ PD3420Q je osa­zen 34­pal­co­vým pa­ne­lem s WQHD roz­li­še­ním 3440 × 1440 ob­ra­zo­vých bodů a po­mě­rem stran 21:9, které roz­ši­řu­je ho­ri­zon­tál­ní plo­chu o 33 % a dis­po­nu­je vyšší hus­to­tou PPI v po­rov­ná­ní se stan­dard­ní­mi 16:9 QHD dis­ple­ji. Pa­no­ra­ma­tic­ký for­mát svým způ­so­bem na­hra­zu­je dva mo­ni­to­ry vedle sebe, ale na roz­díl od nich ne­ru­ší uži­va­te­le pře­cho­dem rá­meč­ků, což umožňuje ply­nu­lý pře­chod mezi jed­not­li­vý­mi okny na ploše.

pd3420q-back-2149

Ba­rev­ný výkon mo­ni­to­ru pre­zen­tu­je tech­no­lo­gie AQ­CO­LOR pro­du­ku­jí­cí 1,07 bi­li­o­nu barev na 10­bi­to­vém pa­ne­lu po­krý­va­jí­cí 100 % sRGB a 98 % DCI-P3 s prů­měr­nou hod­no­tou Delta E ≤ 3. Každý mo­ni­tor je před ex­pe­di­cí in­di­vi­du­ál­ně ka­lib­ro­ván a opat­řen cer­ti­fi­ka­ce­mi Pan­to­ne a Cal­MAN. Zá­ro­veň pod­po­ru­je VESA Dis­pla­yHDR 400 a ICCSync pro pro­fil ICC, stej­ně jako HDR10 / SMPTE ST 2084.
Vy­so­ce kva­lit­ní ba­rev­né po­dá­ní doplňují spe­ci­ál­ní funk­ce CAD/CAM, režim ani­ma­ce, Dar­kro­om, Du­al­View, M-Book a PIP/PBP re­ži­my a mož­nost KVM při­po­je­ní. Na­sta­ve­ní OSD, příp. rych­lé pře­pí­ná­ní mezi jed­not­li­vý­mi re­ži­my, vý­raz­ně usnadňuje uni­kát­ní ovla­dač Hot­key Puck Gen 2. Tra­dič­ně je mo­ni­tor osa­zen tech­no­lo­gi­e­mi Eye-care pro ochra­nu zraku uži­va­te­le Low Blue Light a Flic­ker-free a an­ti­re­flex­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi pro další re­duk­ci únavy. Jeho čistý vzhled umocňuje při­po­je­ní po­mo­cí je­di­né­ho USB-C ka­be­lu.
BenQ PD3420Q bude k dis­po­zi­ci v prů­bě­hu ledna 2022 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 24 490 Kč s DPH v České re­pub­li­ce a 959 eur s DPH na Slo­ven­sku.
Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te www.BenQ.cz.


Mohlo by vás zajímat: