Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OPPO představuje chytré brýle Air Glass

Autor článku: OPPO   

Tags: Air Glass | Asistovaná realita | Chytré brýle | Hardware | OPPO

OPPO Air Glass-Navigation-2150Spo­leč­nost OPPO na akci INNO DAY 2021 ofi­ci­ál­ně před­sta­vi­la chyt­ré brýle OPPO Air Glass. Pře­lo­mo­vé za­ří­ze­ní pro asis­to­va­nou re­a­li­tu (aR – as­si­s­ted Re­a­li­ty) je vy­ba­ve­né pro­jek­to­rem Spark, vy­vi­nu­tým spo­leč­nos­tí OPPO, špič­ko­vou Micro LED a na míru vy­ro­be­ným difrakč­ním dis­ple­jem s op­tic­kým vl­no­vo­dem. Pod­po­ru­je čtyři různé způ­so­by in­ter­ak­ce uži­va­te­le pro­střed­nic­tvím do­ty­ku, hlasu, po­hy­bu hlavy nebo ruky, což uži­va­te­lům po­sky­tu­je rych­lej­ší a snad­něj­ší pří­stup k po­třeb­ným in­for­ma­cím.

OPPO už dlou­ho zkou­má mož­nos­ti roz­ší­ře­né re­a­li­ty (Ex­ten­ded Re­a­li­ty – XR) a díky Air Glass ko­neč­ně vy­tvo­ři­la chyt­ré brýle, které jsou sku­teč­ně na dosah spo­tře­bi­te­lům. Je­jich fu­tu­ris­tic­ký de­sign na­po­ví­dá, že OPPO Air Glass mají při­nést re­vo­lu­ci ve způ­so­bu, jakým si pro­hlí­ží­me a kon­zu­mu­je­me in­for­ma­ce. Je­jich snad­no ovla­da­tel­ný dis­plej do­ká­že pre­zen­to­vat nej­dů­le­ži­těj­ší zprá­vy, které po­tře­bu­je­me, přímo před na­ši­ma očima. S OPPO Air Glass už svět nikdy ne­bu­de vy­pa­dat stej­ně.

Prů­kop­nic­ká forma: tenký a lehký de­sign in­spi­ro­va­ný pří­ro­dou

Brýle OPPO Air Glass jsou po­sta­ve­né na prů­kop­nic­ké kon­struk­ci mo­no­klo­vé­ho vl­no­vo­du. Air Glass vy­chá­ze­jí z cha­rak­te­ris­tic­ké fi­lo­zo­fie de­sig­nu znač­ky OPPO a vy­zna­ču­jí se volně splý­va­jí­cí­mi křiv­ka­mi, které dá­va­jí vznik­nout je­jich leh­ké­mu a mi­ni­ma­lis­tic­ké­mu vzhle­du. S cel­ko­vou hmot­nos­tí při­bliž­ně 30 g jsou OPPO Air Glass jed­ním z nej­leh­čích za­ří­ze­ní s mo­no­klo­vým vl­no­vo­dem a lze je nosit po­dob­ně jako běžné brýle.
De­sign těla brýlí s in­spi­ru­je v peří – je lehký, ele­gant­ní a za­kři­ve­ný, s do­ty­ko­vým pa­ne­lem, který při­po­mí­ná ele­gant­ní brk pera. De­sign mo­no­ku­lár­ní vl­no­vod­né čočky je zase in­spi­ro­va­ný kří­d­ly ci­ká­dy a vy­my­ká se tak kon­venč­ním ome­ze­ním ku­la­tých nebo za­ob­le­ných ob­dél­ní­ko­vých čoček brýlí. Čočka je upev­ně­ná v leh­kém a ten­kém rá­meč­ku, v němž jsou umís­tě­né všech­ny kom­po­nen­ty včet­ně plat­for­my Qual­comm Sna­pdra­gon Wear 4100.
Rá­me­ček brýlí OPPO Air Glass je vy­ro­be­ný tech­ni­kou CNC, která pro­půj­ču­je de­sig­nu ná­dech vy­tří­be­nos­ti a přes­nos­ti. Je­di­neč­ný a pou­ta­vý de­sign brýlí OPPO Air Glass z nich dě­la­jí sty­lo­vý tech­no­lo­gic­ký do­pl­něk pro kaž­do­den­ní no­še­ní, i když je zrov­na ne­po­u­ží­vá­te.

Mi­k­ro­pro­jek­tor Spark, Micro LED a pět skle­ně­ný­ch čoček při­ná­ší avant­gard­ní zá­ži­tek z aR

Díky in­te­gra­ci vlast­ní­ho mi­k­ro­pro­jek­to­ru od spo­leč­nos­ti OPPO, po­kro­či­lé Micro LED a vlast­ní tech­no­lo­gii vl­no­vo­du po­sky­tu­jí OPPO Air Glass jasný a ostrý obsah bez ohle­du na to, zda se nosí uvnitř nebo venku, a za­ru­ču­jí tak vždy vy­ni­ka­jí­cí zá­ži­tek z aR.
Srd­cem zob­ra­zo­va­cí­ho sys­té­mu OPPO Air Glass je mi­k­ro­pro­jek­tor Spark vy­vi­nu­tý v OPPO – jeden z nej­kom­pakt­něj­ších pro­jekč­ních sys­té­mů v oboru, který má objem pou­hých 0,5 cm3, tedy zhru­ba ve­li­kost ká­vo­vé­ho zrnka. Pro­jek­tor je vy­ba­ve­ný ko­vo­vým kry­tem, vy­ro­be­ným na CNC, se skle­ně­ným mo­du­lem čočky, který za­jiš­ťu­je lepší roz­ptyl tepla a sta­bi­li­tu. Pro­jek­tor je osa­ze­ný špič­ko­vou Micro LED, která má jas až 3 mi­li­o­ny nitů.
OPPO Air Glass vy­u­ží­va­jí na míru vy­tvo­ře­ný op­tic­ký difrakč­ní vl­no­vod, který pod­po­ru­je dva re­ži­my zob­ra­ze­ní – 16­úrovňové stup­ně šedé a 256­úrovňové stup­ně šedé – a do­ká­že po­skyt­nout prů­měr­ný jas až 1 400 nitů, což za­jiš­ťu­je živé a ostré zob­ra­ze­ní v růz­ných svě­tel­ných pod­mín­kách. Kromě toho jsou k obou­stran­né­mu krytí vl­no­vo­du po­u­ži­té dvě vrst­vy sa­fí­ro­vé­ho skla, které za­jiš­ťu­jí ochra­nu s lepší prů­hled­nos­tí.
OPPO Air Glass jsou na­vr­že­né tak, aby byly pří­stup­né co nej­vět­ší­mu počtu lidí, včet­ně uži­va­te­lů s refrakč­ní­mi va­da­mi, jako je krát­ko­zra­kost a hy­per­me­t­ro­pie. Brýle jsou k dis­po­zi­ci se dvěma růz­ný­mi typy obrou­ček – stří­br­ný­mi po­lo­rá­mo­vý­mi a čer­ný­mi ce­lo­rá­mo­vý­mi –, které se mohou lépe při­způ­so­bit uži­va­te­lům vy­ža­du­jí­cím ko­rekč­ní brýle. Obě barvy jsou k dis­po­zi­ci ve dvou ve­li­kos­tech.

OPPO Air Glass with Half-frame in Silver-2150

Ne­o­me­ze­ný pocit kon­t­ro­ly se čtyř­mi způ­so­by in­ter­ak­ce

Brýle OPPO Air Glass lze ovlá­dat po­mo­cí apli­ka­ce Smart Glass v ho­din­kách OPPO Watch 2 a v ja­kém­ko­li chyt­rém te­le­fo­nu OPPO s na­in­sta­lo­va­ným sys­té­mem Co­lo­rOS 11 nebo vyšší verzí. Pod­po­ru­jí také čtyři in­tu­i­tiv­ní me­to­dy in­ter­ak­ce – dotyk, hlas, po­hy­by rukou a po­hy­by hlavy.
Po spá­ro­vá­ní Air Glass s ho­din­ka­mi OPPO Watch 2 mohou uži­va­te­lé po­u­ží­vat po­hy­by rukou také k po­tvr­zo­vá­ní, ru­še­ní a pře­pí­ná­ní karet apli­ka­cí. Pro zcela nový způ­sob in­ter­ak­ce mohou navíc Air Glass roz­po­zná­vat po­hy­by hlavy. Na­pří­klad jem­ným kýv­nu­tím nebo za­tře­se­ním hlavy lze ote­ví­rat, re­spek­ti­ve za­ví­rat ozná­me­ní.

Vývoj roz­ma­ni­tých apli­ka­cí spo­leč­ně s part­ne­ry z oboru

V brý­lích OPPO Air Glass je na­in­sta­lo­va­ná celá řada apli­ka­cí, včet­ně těch, které vy­vi­nu­la spo­leč­nost OPPO. Patří mezi ně na­pří­klad po­ča­sí, ka­len­dář, zdra­ví, čtecí za­ří­ze­ní, pře­kla­dač a na­vi­ga­ce.
Funk­ce pře­kla­da­če je skvě­lým po­moc­ní­kem při me­zi­kul­tur­ní ko­mu­ni­ka­ci. Po spá­ro­vá­ní se hla­so­vý vstup jed­no­ho uži­va­te­le au­to­ma­tic­ky pře­lo­ží do textů v cí­lo­vém ja­zy­ce, které se poté oka­mži­tě zob­ra­zí na Air Glass dru­hé­ho uži­va­te­le. Air Glass nyní pod­po­ru­jí obou­směr­ný pře­klad man­darín­ské čín­šti­ny do an­g­lič­ti­ny a v bu­douc­nu budou na­bí­ze­né kom­bi­na­ce man­darín­ská čín­šti­na-ja­pon­šti­na a man­darín­ská čín­šti­na-ko­rej­šti­na.
Další ino­va­tiv­ní apli­ka­cí Air Glass je čtecí za­ří­ze­ní (te­leprompter), které umožňuje adap­tiv­ní zob­ra­ze­ní textu, se kte­rým bude vaše pre­zen­ta­ce v práci nebo na ve­řej­nos­ti hrač­kou.
OPPO také úzce spo­lu­pra­cu­je se spo­leč­nos­tí Baidu na při­způ­so­be­ní apli­ka­cí, jako jsou Baidu Walk & Bike Na­vi­gati­on a Ex­plo­re Near­by, pro OPPO Air Glass. Pro­střed­nic­tvím na­vi­ga­ce mohou uži­va­te­lé zís­kat po­ky­ny pro ces­to­vá­ní pěšky nebo na kole, za­tím­co apli­ka­ce Ex­plo­re Near­by do­ká­že zob­ra­zit in­for­ma­ce o okol­ních ob­cho­dech a dal­ších za­jí­ma­vos­tech na zá­kla­dě po­lo­hy a ori­en­ta­ce uži­va­te­le.

Do­stup­nost

Brýle OPPO Air Glass by měly být na trh uve­de­né v pev­nin­ské Číně, a to v 1. čtvrt­le­tí roku 2022. Za­ří­ze­ní bude k dis­po­zi­ci ve dvou bar­vách, černé nebo bílé, spolu se dvěma vlast­ní­mi doplňky v po­do­bě obrou­ček.


Mohlo by vás zajímat: