Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové notebookové GPU NVIDIA

Autor článku: NVIDIA   
Úterý, 28 Prosinec 2021 12:35

Tags: GeForce | GPU | Hardware | MX550 | MX570 | Nvidia | RTX 2050

nvidia MX570-Chip-2152NVIDIA uvádí nové note­bookové gra­fi­cké pro­ce­so­ry Ge­For­ce RTX 2050, MX570 a MX550. Po­ža­dav­ky na hard­ware se liší podle vy­u­ží­va­ných apli­ka­cí. Spo­leč­nost Nvi­dia proto roz­ši­řu­je výběr o nové mo­de­ly Ge­For­ce pro no­te­boo­ky při­chá­ze­jí­cí na jaře příští­ho roku. K no­te­boo­ko­vým GPU Ge­For­ce RTX řady 20 se při­po­ju­je Ge­For­ce RTX 2050. Po­dob­ně jako vyšší mo­de­ly dis­po­nu­je RT i Ten­sor jádry, která umo­ž­ňu­jí mimo jiné sadu Nvidia funk­cí včet­ně ray tra­cin­gu, Nvi­dia DLSS a Broad­cast.

Ne­chy­bí ani Nvi­dia En­co­der nebo pod­po­ra funk­ce Re­flex. RTX 2050 je také op­ti­ma­li­zo­vá­na pro vy­u­ži­tí s Nvi­dia Op­ti­mus, která po­sky­tu­je rov­no­váhu mezi dlou­hou vý­dr­ží ba­te­rie a op­ti­mál­ním vý­ko­nem.

GPU Nvi­dia Ge­For­ce MX570 je dosud nej­vý­kon­něj­ší z ro­di­ny GPU MX. Díky ener­ge­tic­ky úspor­něj­ším já­drům CUDA a vyšší rych­los­ti pa­mě­ti než před­cho­zí GPU z této ro­di­ny při­ná­ší MX570 ve srov­ná­ní s nej­no­věj­ší­mi in­te­gro­va­ný­mi gra­fi­ka­mi rych­lej­ší úpra­vy fo­to­gra­fií, střih videa a hraní her.

Nvi­dia Ge­For­ce MX550 je ná­stup­cem po­pu­lár­ní Ge­For­ce MX450. Díky vět­ší­mu počtu jader CUDA a vyšší rych­los­ti pa­mě­ti na­bí­zí sko­ko­vý ná­růst vý­ko­nu a efek­ti­vi­ty v úlo­hách spo­je­ných s úpra­vou fo­to­gra­fií a videa, mezi něž patří např. Adobe Li­gh­tro­om nebo Pre­mie­re Pro. Opro­ti in­te­gro­va­ným GPU na­bí­zí také vyšší výkon ve hrách.

nvidia geforce-ampere-rtx-2050-2152

Blog na toto téma na­jde­te na Ge­For­ce.com. Další in­for­ma­ce o plá­no­va­ných mo­de­lech no­te­boo­ků s tě­mi­to GPU při­ne­sou strán­ky Nvi­dia part­ne­rů.


Mohlo by vás zajímat: