Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový 8" odolný tablet Rocktab s Androidem 11

Autor článku: WEROCK Technologies   
Úterý, 01 Únor 2022 15:30

Tags: Android | Hardware | Rocktab | S208 | Tablety | WEROCK Tech­no­lo­gies

Rocktab S208-2205WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový tablet Rocktab S208 pro práci v ná­roč­ných pro­voz­ních pod­mín­kách. Díky jas­né­mu dis­ple­ji odol­né­mu proti po­škrá­bá­ní, odol­nos­ti vůči vo­jen­ské­mu stan­dar­du MIL-STD-810G a odol­nos­ti vůči vodě a pra­chu podle normy IP67 je Rocktab S208 ide­ál­ní pro práci venku. Lehký tablet zá­ro­veň skrý­vá nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie. Odo­lá­vá ná­roč­ným pod­mín­kám a je určen pro práci na stro­jích, tech­nic­kých za­ří­ze­ních a na vol­ném pro­stran­ství.

Ro­bust­ní 8" prů­mys­lo­vý tablet má jasný dis­plej odol­ný proti po­škrá­bá­ní s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou kom­pa­ti­bil­ní s gesty, vy­dr­ží pád z výšky více než 1,2 metru a odolá tep­lo­tám od -10 do +50 stupňů Cel­sia. Odol­ná­vá ná­ra­zům, vib­ra­cím a pádům, stej­ně jako vodě a pra­chu podle normy IP67. Přes­to Rocktab S208 váží pou­hých 680 gramů a má tloušť­ku pou­hých 21 mm, což umožňuje er­go­no­mic­kou práci a pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí v ná­roč­ných pod­mín­kách.

Rocktab S208 6 sides view-2205

Díky vy­ni­ka­jí­cí­mu po­mě­ru ceny a vý­ko­nu je Rocktab S208 vhod­ný zejmé­na pro malé a střed­ní vý­rob­ní pod­ni­ky. Pro­to­že na­vzdo­ry pří­z­ni­vé ceně má prů­mys­lo­vý tablet od Weroc­ku co na­bíd­nout. Pro rych­lou a efek­tiv­ní práci je vy­ba­ven pro­ce­so­rem Me­di­a­Tek Helio P60, pra­cov­ní pa­mě­tí 6 GB RAM, in­te­gro­va­nou pa­mě­tí 128 GB (roz­ši­ři­tel­nou až na 640 GB) a ba­te­rií s ka­pa­ci­tou 22 Wh pro výdrž až osm hodin. Zvlád­ne tak celý pra­cov­ní den bez ná­ma­hy a bez me­zi­do­bí­je­ní ba­te­rie. V lo­gis­tic­kých pro­ce­sech je uži­va­te­li k dis­po­zi­ci vý­kon­ný 2D sní­mač čá­ro­vých kódů Ho­ney­well N4680. Při­po­je­ní k mě­ři­cím za­ří­ze­ním, tis­kár­nám, ske­ne­rům nebo ná­h­lav­ním soupra­vám je re­a­li­zo­vá­no pro­střed­nic­tvím portů USB 2.0 a USB C a roz­hra­ní Blu­e­to­o­th 4.2. Prů­mys­lo­vý tablet je dále vy­ba­ven 13­me­ga­pi­xe­lo­vým zad­ním fo­to­a­pa­rá­tem a in­te­gro­va­nou GPS pro ur­čo­vá­ní po­lo­hy. Pro in­di­vi­du­ál­něj­ší při­způ­so­be­ní pra­co­viš­ti jsou k dis­po­zi­ci do­ko­va­cí sta­ni­ce, dr­žá­ky pro vy­so­kozdviž­né vo­zí­ky a ši­ro­ká škála na­pá­je­cích jed­no­tek pro při­po­je­ní k pa­lub­ní­mu zdro­ji ener­gie vy­so­kozdviž­né­ho vo­zí­ku.

Tablet je vy­ba­ven sys­té­mem An­dro­id 11 včet­ně slu­žeb Go­o­gle Mo­bi­le, což zna­me­ná, že Rocktab S208 je nej­mo­der­něj­ší a lze do něj po­ho­dl­ně sta­ho­vat četné apli­ka­ce. Pro in­te­gra­ci do pra­cov­ní­ho pro­stře­dí je nový tablet při­po­jen k dvou­pásmo­vé síti WLAN 802.11 a/b/g/n/ac a na cestách za­jiš­ťu­je ne­pře­tr­ži­té při­po­je­ní in­te­gro­va­ný modul 4G LTE. Rocktab S208 je navíc nejen vy­ba­ven tech­no­lo­gií NFC, ale také cer­ti­fi­ko­ván pro SOTI Mo­bi­Con­t­rol.

Vlast­nos­ti pro­duk­tu Rocktab S208

 • Ro­bust­ní 8" prů­mys­lo­vý tablet pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí
 • Jasný dis­plej odol­ný proti po­škrá­bá­ní pro práci venku s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou kom­pa­ti­bil­ní s gesty
 • Tes­to­vá­no podle MIL-STD-810G
 • Ide­ál­ní do ná­roč­ných pod­mí­nek, pro­to­že je vo­do­těs­ný a pra­cho­těs­ný podle normy IP67.
 • Odo­lá­vá pádům z výšky více než 1,2 m
 • Vý­kon­ný pro­ce­sor Me­di­a­Tek Helio P60
 • An­dro­id 11 včet­ně mo­bil­ních slu­žeb Go­o­gle
 • Při­po­je­ní USB 2.0 a USB typu C
 • In­te­gro­va­ná GPS pro ur­čo­vá­ní po­lo­hy
 • Dvou­pásmo­vá síť WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
 • Vy­so­ko­rych­lost­ní při­po­je­ní k in­ter­ne­tu 4G LTE
 • Blu­e­to­o­th 4.2
 • NFC
 • 13­me­ga­pi­xe­lo­vý zadní fo­to­a­pa­rát
 • In­te­gro­va­ná paměť 128 GB s mož­nos­tí roz­ší­ře­ní až na 640 GB
 • Vo­li­tel­ný in­te­gro­va­ný 2D sní­mač čá­ro­vých kódů
 • K dis­po­zi­ci jsou do­ko­va­cí sta­ni­ce a další pří­slu­šen­ství
 • Cer­ti­fi­ko­vá­no pro SOTI Mo­bi­Con­t­rol
 • Kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní pro­dukt: všech­ny emise skle­ní­ko­vých plynů z vý­ro­by a do­pra­vy jsou kom­pen­zo­vá­ny.

Rocktab S208 je k dis­po­zi­ci oka­mži­tě pro­střed­nic­tvím pří­mé­ho pro­de­je nebo dis­tri­buč­ních part­ne­rů. Více in­for­ma­cí o novém table­tu a WEROCK Tech­no­lo­gies na­lez­ne­te na www.werocktools.com.


Mohlo by vás zajímat: