Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prémiové notebooky Dynabook Tecra A50-J na našem trhu

Autor článku: Dynabook Europe   
Pátek, 11 Únor 2022 16:55

Tags: A50-J | Dynabook | Hardware | Notebooky | Tecra | Windows 10 Pro

Tecra A50 UK-lifestyle 01-2206Dy­na­book Eu­ro­pe uvedl na náš trh první kon­fi­gu­ra­ce pré­mi­o­vých ten­kých (19,9 mm) no­te­boo­ků řady Tecra A50-J s 15” Full HD dis­ple­jem, pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce, hmot­nos­tí jen 1,65 kg, ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 10 Pro, vý­dr­ží až 10,4 ho­di­ny a cha­rak­te­ris­tic­ky zvl­ně­ným de­signem víka v barvě Mystic Blue, které lze otevřít až do úhlu 180 stupňů.

Lehké a sty­lo­vé pře­nos­né po­čí­ta­če cha­rak­te­ri­zu­je odol­nost, spo­leh­li­vost, velmi pre­ciz­ní za­bez­pe­če­ní a snad­né ovlá­dá­ní. Pří­stro­je byly dů­klad­ně tes­to­vá­ny v sou­la­du s vo­jen­ský­mi nor­ma­mi MIL-STD-810H na pád, změny tep­lot, vlh­kos­ti, vib­ra­ce a ná­ra­zy. No­te­boo­ky jsou stan­dard­ně do­dá­vá­ny s dvou­le­tou zá­ru­kou pro­vá­dě­nou přímo u zá­kaz­ní­ka (NBD).

Vý­kon­né 28W va­ri­an­ty nej­no­věj­ších pro­ce­so­rů Intel Core doplňuje gra­fic­ká karta Intel Iris Xe. Ná­roč­né uži­va­te­le navíc po­tě­ší nová tichá tech­no­lo­gie chla­ze­ní po­mo­cí du­ál­ních ven­ti­lá­to­rů, pod­sví­ce­ná klá­ves­ni­ce se sa­mo­stat­ným nu­me­ric­kým blo­kem odol­ná proti po­li­tí* a funk­ce rych­lé­ho na­bí­je­ní, která za­jiš­ťu­je do­sa­že­ní 40% ka­pa­ci­ty ba­te­rie během pou­hých 30 minut. Vel­kým plu­sem je v dneš­ní době také an­ti­bak­te­ri­ál­ní vrst­va za­me­zu­jí­cí ulpí­vá­ní až 99 % ne­žá­dou­cích bak­te­rií.

Tecra A50 UK-2206

Kon­struk­ce no­te­boo­ků Tecra vy­chá­zí z 35le­tých zku­še­nos­tí s vý­ro­bou pře­nos­ných po­čí­ta­čů a je oceňovaná pro svou odol­nost, mo­bi­li­tu i ele­gan­ci.

Pod­po­ra vzdá­le­né či hyb­rid­ní práce

Tyto pří­stro­je naplňují všech­ny po­tře­by fle­xi­bil­ních pro­fe­si­o­ná­lů a díky snad­né vzdá­le­né sprá­vě zjed­no­du­šu­jí práci IT ma­na­že­rům. Pro vi­deo­kon­fe­ren­ce či audio ho­vo­ry je k dis­po­zi­ci HD ka­me­ra s po­suv­ným kry­tem ob­jek­ti­vu, du­ál­ní mi­k­ro­fo­ny s funk­cí po­tla­če­ní ruchů a pod­po­rou Cor­ta­ny, a také kva­lit­ní ste­reo re­pro­duk­to­ry s tech­no­lo­gií DTS.

Za­bez­pe­če­ní dat, snad­ná vzdá­le­ná sprá­va za­ří­ze­ní a ko­nek­ti­vi­ta

Zá­klad­ní prvky ro­bust­ní­ho za­bez­pe­če­ní na hard­wa­ro­vé úrov­ni tvoří vlast­ní BIOS Dy­na­book a Trus­ted Plat­form Mo­du­le (TPM) 2.0, který za­jiš­ťu­je šif­ro­vá­ní ulo­že­ných dat. Pro ově­ře­ní pří­stu­pu k sys­té­mu mohou uži­va­te­lé volit kom­bi­na­ci otis­ků prstů a roz­po­zná­ní ob­li­če­je po­mo­cí web­ka­me­ry s vy­u­ži­tím Win­dows Hello. No­te­boo­ky od­po­ví­da­jí po­ža­dav­kům spo­leč­nos­ti Micro­soft na za­bez­pe­če­né PC v ob­las­ti ochra­ny dat, za­ří­ze­ní i iden­ti­fi­ka­ce hro­zeb. Další vrst­vu ochra­ny obou kon­fi­gu­ra­cí do­stup­ných na našem trhu za­jiš­ťu­je ve­sta­vě­ná čteč­ka či­po­vých karet.

Snad­nou vzdá­le­nou sprá­vu za­ří­ze­ní umožňuje tech­no­lo­gie Intel Acti­ve Ma­nage­ment (AMT). Kromě toho mohou IT od­dě­le­ní spra­vo­vat i up­gra­do­vat na dálku Také BIOS Dy­na­book a tím ne­u­stá­le udr­žo­vat ma­xi­mál­ní mož­nou úroveň za­bez­pe­če­ní.

Bo­ha­tá ko­nek­ti­vi­ta za­hr­nu­je kromě HDMI, dvou USB-C s pod­po­rou Thun­der­bolt 4 a dvou USB 3.2 ko­nek­to­rů také roz­hra­ní RJ-45 pro pevné při­po­je­ní k síti a WiFi 6 a Blu­e­to­o­th v5.1. K dis­po­zi­ci je také či čteč­ka Micro SD karet.

První tři kon­fi­gu­ra­ce na našem trhu

Zá­jem­ci mohou vy­bí­rat ze tří vý­ko­no­vě a pa­ra­me­t­ro­vě od­liš­ných kon­fi­gu­ra­cí. Zá­klad na­bíd­ky tvoří Dy­na­book Tecra A50-J-16U, který je osa­zen pro­ce­so­rem Intel Core i5 (1135­G7), 8 GB RAM a SSD dis­kem s ka­pa­ci­tou 512 GB. Toto pro­ve­de­ní je na trhu za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 27 690 Kč včet­ně DPH. Pro ná­roč­něj­ší zá­kaz­ní­ky je k dis­po­zi­ci pro­ve­de­ní Dy­na­book Tecra A50-J-13O s pro­ce­so­rem Intel Core i7 (1165­G7), ope­rač­ní pa­mě­tí 16 GB a 1 TB SSD dis­kem za cenu 35 990 Kč včet­ně DPH. Pro uži­va­te­le, kteří pra­cu­jí často na cestách, je pak ur­če­na je­di­ná kon­fi­gu­ra­ce s ve­sta­vě­ným LTE mo­de­mem – Dy­na­book Tecra A50-J-17R, která kom­bi­nu­je pro­ce­sor Intel Core i7 (1165­G7), ope­rač­ní paměť 16 GB a 512 GB SSD disk. Na trhu je za 35 990 Kč včet­ně DPH.

Více in­for­ma­cí o no­te­bo­o­cích Dy­na­book na­jde­te na cz.dynabook.com/generic/business-homepage.

Další informace naleznete na cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: