Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové notebooky a mobilní pracovní stanice Dell

Autor článku: Dell Technologies   
Pondělí, 02 Květen 2022 16:44

Tags: Dell | Hardware | La­ti­tu­de | Mobilní pracovní stanice | Notebooky | Pre­ci­si­on

Dell Latitude 9330-2218Dell Tech­no­lo­gies roz­ši­řu­je své pro­duk­to­vé řady La­ti­tu­de a Pre­ci­si­on o nový no­te­book La­ti­tu­de 9330 a mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7670 a 7770. Svými funk­ce­mi i kon­struk­cí jsou uzpů­so­be­ny hyb­rid­ní práci a na­bí­zí mož­nost vý­bě­ru z více kon­fi­gu­ra­cí. Nový no­te­book La­ti­tu­de 9330 spo­ju­je klí­čo­vé funk­ce pro spo­lu­prá­ci, ko­nek­ti­vi­tu a ochra­nu sou­kro­mí v pro­ve­de­ní 2v1.

Je to první 13" za­ří­ze­ní řady 9000, a nej­ten­čí z řady La­ti­tu­de, s dis­ple­jem In­fi­ni­tyEd­ge s po­mě­rem stran 16:10. Zá­ro­veň se jedná o první no­te­book na světě s tou­ch­pa­dem uzpů­so­be­ným pro spo­lu­prá­ci, který na­bí­zí rych­lý pří­stup ke ztlu­me­ní/ak­ti­va­ci mi­k­ro­fo­nu, za­pnu­tí/vy­pnu­tí ka­me­ry, sdí­le­ní ob­ra­zov­ky a tex­to­vým zprá­vám při schůz­kách přes Zoom. Jakmi­le schůz­ka skon­čí, ikony zmizí (pře­sta­nou být ak­tiv­ní) a uži­va­te­lé mají k dis­po­zi­ci celou do­ty­ko­vou plo­chu.

La­ti­tu­de 9330 po­sky­tu­je veš­ke­rý po­třeb­ný výkon díky pro­ce­so­rům Intel Core 12. ge­ne­ra­ce a na­bí­zí nej­no­věj­ší mož­nos­ti při­po­je­ní, včet­ně Intel Wi-Fi 6E a 4G LTE nebo 5G. Uži­va­te­lé se mohou při­po­jit ke dvěma sítím sou­čas­ně, při­čemž sys­tém vždy volí nej­kva­lit­něj­ší do­stup­né při­po­je­ní. Díky nej­no­věj­ším funk­cím ná­stro­je Dell Op­ti­mi­zer si navíc uži­va­te­lé mohou být jistí, že na po­čí­ta­či La­ti­tu­de 9330 mohou ne­ru­še­ně pra­co­vat z více růz­ných míst, a to na­vzdo­ry obec­ně sí­lí­cím bez­peč­nost­ním hroz­bám a ne­spo­leh­li­vé­mu Wi-Fi při­po­je­ní. Nej­no­věj­ší funk­ce in­te­li­gent­ní ochra­ny sou­kro­mí jed­nak skrý­va­jí in­for­ma­ce na ob­ra­zov­ce, je-li de­te­ko­vá­na jiná osoba v blíz­kos­ti, a ztlu­mí jas ob­ra­zov­ky, když od ní od­vrá­tí­te zrak, což mimo jiné také šetří ba­te­rii. Ve spo­je­ní s au­to­ma­tic­kou kryt­kou ob­jek­ti­vu ka­me­ry Sa­fe­Shut­ter tyto funk­ce po­má­ha­jí udr­žet uži­va­te­le i jeho data v bez­pe­čí.

I v tomto pří­pa­dě se spo­leč­nost Dell drží svého zá­vaz­ku uží­vat udr­ži­tel­né ma­te­ri­á­ly. Při­bliž­ně po­lo­vi­na klá­ves­ni­ce je vy­ro­be­na z udr­ži­tel­ných ma­te­ri­á­lů a sa­mot­né klá­ve­sy jsou vy­ro­be­ny ze 75 % z recyklo­va­né­ho a ob­no­vi­tel­né­ho ma­te­ri­á­lu. Za­ří­ze­ní je také vy­ba­ve­no gu­mo­vý­mi nož­ka­mi z bi­o­lo­gic­ké­ho ma­te­ri­á­lu, kryt ven­ti­lá­to­ru ob­sa­hu­je recyklo­va­ný plast, který by jinak skon­čil jako odpad v oce­á­nu, a v růz­ných dal­ších čás­tech je rov­něž vy­u­žit od­pad­ní plast. No­te­book La­ti­tu­de 9330 je do­dá­ván v novém pré­mi­o­vém ba­le­ní vy­ro­be­ném vý­hrad­ně z recyklo­va­ných nebo ob­no­vi­tel­ných ma­te­ri­á­lů, které jsou plně recyklo­va­tel­né.

Pod­po­ra kre­a­ti­vi­ty se za­mě­ře­ním na výkon

Nové mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce řady Pre­ci­si­on 7000 se mohou pochlu­bit nej­no­věj­ší­mi ino­va­ce­mi sys­té­mu chla­ze­ní, pro­fe­si­o­nál­ní gra­fi­kou, vý­kon­ný­mi pro­ce­so­ry a novým de­signem, který po­sky­tu­je větší fle­xi­bi­li­tu. Jedná se o pra­cov­ní sta­ni­ce pro ná­roč­né úlohy – snad­no si po­ra­dí s VR/AR, AI/ML, kom­plex­ním 3D CAD, kre­a­tiv­ním gra­fic­kým a mul­ti­me­di­ál­ním soft­warem i apli­ka­ce­mi pro da­to­vou vědu.

Dell Precision 7670-2218

Mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Dell Pre­ci­si­on jsou po­pr­vé k dis­po­zi­ci s 16“ dis­ple­jem. Model Pre­ci­si­on 7670 při­ná­ší i další pr­ven­ství, je do­dá­ván ve dvou kon­strukč­ních va­ri­an­tách (tenké a vý­kon­né), uži­va­te­lé si tak mohou zvo­lit pro­ve­de­ní, které nej­lé­pe vy­ho­vu­je je­jich kaž­do­den­ním po­tře­bám. Dvě verze šasi na­bí­ze­jí fle­xi­bi­li­tu z hle­dis­ka šká­lo­va­tel­nos­ti a kon­fi­gu­ro­va­tel­nos­ti – umožňují při­způ­so­bit Pre­ci­si­on 7670 kon­krét­ním po­ža­dav­kům na výkon, včet­ně vý­bě­ru z růz­ných pro­ce­so­rů a gra­fic­kých karet, ve­li­kos­tí pa­mě­ti, špič­ko­vých dis­plejů (včet­ně no­vé­ho OLED UHD+ s do­ty­ko­vým ovlá­dá­ním), typů a ka­pa­cit úlo­žiš­tě.

Dell Precision 7770-2218

Uži­va­te­lé, kteří po­tře­bu­jí ještě větší zob­ra­zo­va­cí plo­chu, ocení nový model Pre­ci­si­on 7770 – nej­vý­kon­něj­ší 17" mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ci na světě, která na­bí­zí nej­šir­ší mož­nos­ti při­způ­so­be­ní z ce­lé­ho port­fo­lia a pro­fe­si­o­ná­lům na cestách po­sky­tu­je výkon srov­na­tel­ný se stol­ním po­čí­ta­čem. Pre­ci­si­on 7670 i 7770 na­bíd­nou v ma­xi­mál­ní kon­fi­gu­ra­ci nej­vý­kon­něj­ší pro­ce­so­ry Intel Core 12. ge­ne­ra­ce (i9), 16GB gra­fic­kou kartu Nvi­dia RTX A5500 nové ge­ne­ra­ce a 128 GB pa­mě­ti DDR5.

Nové mo­de­ly řady Pre­ci­si­on budou prv­ní­mi pra­cov­ní­mi sta­ni­ce­mi, které budou vy­ba­ve­né pa­měť­mi DDR5 nové kon­struk­ce pa­ten­to­va­né spo­leč­nos­tí Dell – tzv. CAMM. Mo­du­ly CAMM umožňují do­sáh­nout tenčí kon­struk­ce šasi, aniž by to ovliv­ni­lo výkon, a také zlep­šu­jí fy­zic­kou pří­stup­nost sys­té­mu pro ser­vis a změny kon­fi­gu­ra­ce. Řada Pre­ci­si­on 7000, která na trh při­chá­zí nej­pr­ve s mo­du­ly CAMM, bude ná­sled­ně k dis­po­zi­ci také v pro­ve­de­ní s tra­dič­ní pa­měť­mi typu SO­DI­MM.

Za­bez­pe­če­ní je na prv­ním místě, a proto jsou Pre­ci­si­on 7670 i 7770 vy­ba­ve­ny je­di­neč­ný­mi bez­peč­nost­ní­mi prvky, které po­má­ha­jí před­chá­zet ne­o­práv­ně­né ma­ni­pu­la­ci se za­ří­ze­ním, včet­ně de­tek­ce vnik­nu­tí do šasi, de­tek­ce vy­jmu­tí ba­te­rie, kon­takt­ních a bez­kon­takt­ních čte­ček či­po­vých karet, tra­dič­ních a FIPS čte­ček otis­ků prstů a IR ka­me­ry pro bez­peč­né při­hla­šo­vá­ní.

Ná­stroj Dell Op­ti­mi­zer pro po­čí­ta­če Pre­ci­si­on na­bí­zí je­di­neč­né re­por­tingo­vé a ana­ly­tic­ké funk­ce a je na­sta­ve­ný tak, aby op­ti­ma­li­zo­val výkon pro ná­roč­né apli­ka­ce. Dis­po­nu­je i stej­ný­mi funk­ce­mi pro ochra­nu sou­kro­mí, při­po­je­ní a spo­lu­prá­ci, jako je stmí­vá­ní ob­ra­zov­ky, když od ní od­hléd­ne­te, nebo mož­nost při­po­je­ní ke dvěma sítím sou­čas­ně. Mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on jsou také do­dá­vá­ny v no­vých oba­lech vy­ro­be­ných vý­hrad­ně z recyklo­va­ných ma­te­ri­á­lů nebo ma­te­ri­á­lů z ob­no­vi­tel­ných zdro­jů.

Do­stup­nost

La­ti­tu­de 9330 bude ce­lo­svě­to­vě k dis­po­zi­ci v červ­nu 2022. Ceny budou upřes­ně­ny blíže datu uve­de­ní na trh.
Pre­ci­si­on 7670 a Pre­ci­si­on 7770 budou ce­lo­svě­to­vě k dis­po­zi­ci ve 2. čtvrt­le­tí účet­ní­ho roku. Ceny budou upřes­ně­ny blíže datu uve­de­ní na trh.

 


Mohlo by vás zajímat: