Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Klávesnice Logitech MX podporují tvorbu a produktivitu

Autor článku: Logitech   

Tags: Hardware | Klávesnice | Logitech | MX Master | MX Mechanical | Myši

Logi MX Mechanical BOB Combo Graphite-2222Spo­leč­nost Lo­gi­tech roz­ši­řu­je svoji pro­duk­to­vou řadu Mas­ter o dvě nové me­cha­nic­ké klá­ves­ni­ce – stan­dard­ně vel­kou MX Me­cha­ni­cal a mi­ni­ma­lis­tic­kou MX Me­cha­ni­cal Mini – a myš MX Mas­ter 3S. Řada Lo­gi­tech Mas­ter tak při­ná­ší po­kro­či­lým tvůr­cům di­gi­tál­ní­ho ob­sa­hu další per­fekt­ní ná­stro­je k zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty díky rych­lé­mu me­cha­nic­ké­mu psaní a přes­né­mu po­lo­ho­vá­ní.

Ros­tou­cí ko­mu­ni­ta soft­wa­ro­vých vý­vo­já­řů si ob­lí­bi­la me­cha­nic­ké klá­ves­ni­ce, když za­ča­li hrát hry, a nyní chtě­jí za­ží­vat stej­ný pocit přes­nos­ti ovlá­dá­ní i u pro­fe­si­o­nál­ní pra­cov­ní stol­ní klá­ves­ni­ce. MX Me­cha­ni­cal v sobě spo­ju­je to nej­lep­ší z obo­jí­ho – zku­še­nos­ti spo­leč­nos­ti Lo­gi­tech s vý­ro­bou her­ních klá­ves­nic a cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti řady MX Mas­ter.

Klá­ves­ni­ce MX Me­cha­ni­cal a MX Me­cha­ni­cal Mini na­bí­ze­jí nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci níz­ko­pro­fi­lo­vých me­cha­nic­kých spí­na­čů. Díky spí­na­čům Tacti­le Quiet (Brown) se jedná vůbec o nej­tiš­ší me­cha­nic­ké klá­ves­ni­ce Lo­gi­tech, které při­ná­še­jí úžas­ně uspo­ko­ji­vý hma­to­vý vjem při psaní. Na vy­bra­ných tr­zích jsou k dis­po­zi­ci také va­ri­an­ty se spí­na­či Clic­ky (Blue) a Li­near (Red). Klá­ves­ni­ce mají kvůli op­ti­ma­li­za­ci pe­ri­fer­ní­ho vi­dě­ní dvou­ba­rev­né hmat­ní­ky klá­ves. Chyt­ré pod­sví­ce­ní se šesti vol­ba­mi au­to­ma­tic­ky upra­vu­je jas podle okol­ní­ho svět­la a vy­pí­ná se, když není za­po­tře­bí, aby se še­t­ři­la ener­gie ba­te­rie.

Myš MX Mas­ter 3S je na­vr­že­na tak, aby líp uspo­ko­ji­la po­tře­by ná­roč­ných tvůr­ců. Má op­tic­ký sní­mač s roz­li­še­ním 8000 DPI, který do­ká­že pra­co­vat na vět­ši­ně po­vrchů, včet­ně skla, a na­bí­zí urych­le­ní práce na mo­ni­to­rech s vy­so­kým roz­li­še­ním. Ve srov­ná­ní s myší MX Mas­ter 3 je nyní kli­ká­ní tla­čí­tek o 90 % tišší při za­cho­vá­ní stej­ně uspo­ko­ji­vé­ho po­ci­tu přes­nos­ti, což díky ome­ze­ní ru­ši­vých zvuků pod­po­ru­je lepší sou­stře­dě­ní na práci.

Myš je vy­ba­ve­na také elek­tro­mag­ne­tic­kým ko­leč­kem MagSpe­ed, které umožňuje ro­lo­vat rych­los­tí až 1000 řádků za sekun­du, boč­ním ro­lo­va­cím ko­leč­kem pro rych­lej­ší ho­ri­zon­tál­ní na­vi­ga­ci a uni­kát­ním er­go­no­mic­kým tva­rem vy­tvo­ře­ným pro dlou­hé ho­di­ny po­ho­dl­né práce.

Nové pro­duk­ty MX Me­cha­ni­cal, MX Me­cha­ni­cal Mini a MX Mas­ter 3S jsou kom­pa­ti­bil­ní se soft­warem Logi Op­ti­ons+ – nyní ve verzi Beta. Uži­va­te­lé si můžou při­způ­so­bit jed­not­li­vá tla­čít­ka, po­u­ží­vat před­de­fi­no­va­né nebo vy­tvá­řet vlast­ní pro­fi­ly pro kon­krét­ní apli­ka­ce, na­sta­vo­vat rych­lost sní­má­ní, volit efek­ty pod­sví­ce­ní a další funk­ce op­ti­ma­li­za­ce pre­fe­ro­va­né­ho způ­so­bu práce. Všech­ny tři pro­duk­ty dis­po­nu­jí bez­drá­to­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi Blu­e­to­o­th i Lo­gi­tech Logi Bolt pro spo­leh­li­vé a bez­peč­né při­po­je­ní i v pro­stře­dí se sil­ným bez­drá­to­vým pro­vo­zem. Lze je při­po­jit až ke třem růz­ným za­ří­ze­ním a jsou kom­pa­ti­bil­ní s růz­ný­mi ope­rač­ní­mi sys­témy, včet­ně Win­dows, macOS, iPa­dOS, An­dro­id, Chro­me OS a Linux.

Udr­ži­tel­nost

Lo­gi­tech na­vr­hu­je svoje pro­duk­ty tak, aby měly nejen vý­bor­né užit­né vlast­nos­ti, ale také mi­ni­mál­ní dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí. Klá­ves­ni­ce MX Me­cha­ni­cal a MX Me­cha­ni­cal Mini byly zkon­stru­o­vá­ny s ohle­dem na udr­ži­tel­nou bu­douc­nost. Část plas­to­vých dílů klá­ves­nic se vy­rá­bí z recyklo­va­né­ho plas­tu (PCR): 45 % u mo­de­lu MX Me­cha­ni­cal a 47 % u mo­de­lu MX Me­cha­ni­cal Mini. Horní pouz­dro klá­ves­nic je z níz­kouh­lí­ko­vé­ho hli­ní­ku, který se vy­rá­bí s po­u­ži­tím ob­no­vi­tel­ných zdro­jů ener­gie na­mís­to fo­sil­ních paliv, aby se sní­ži­la jeho uh­lí­ko­vá stopa. Myš MX Mas­ter 3S ob­sa­hu­je také PCR plast – jeho podíl činí 27 % u gra­fi­to­vé a 22 % u svět­le šedé ba­rev­né va­ri­an­ty.

Všech­ny vý­rob­ky Lo­gi­tech, včet­ně MX Me­cha­ni­cal, MX Me­cha­ni­cal Mini a MX Mas­ter 3S, jsou cer­ti­fi­ko­vá­ny jako uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní. Když kou­pí­te vý­ro­bek od spo­leč­nos­ti Lo­gi­tech, máte jis­to­tu, že jeho uh­lí­ko­vá stopa se sní­ži­la na nulu, a to díky pod­po­ře les­nic­tví, ob­no­vi­tel­ných zdro­jů ener­gie a kli­ma­tic­kých ko­mu­nit usi­lu­jí­cích o sni­žo­vá­ní emisí uh­lí­ku.

Cena a do­stup­nost

MX Me­cha­ni­cal, MX Me­cha­ni­cal Mini a MX Mas­ter 3S budou v České re­pub­li­ce k do­stá­ní u tra­dič­ních part­ne­rů. Do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní cena klá­ves­ni­ce MX Me­cha­ni­cal je 4490 Kč, klá­ves­ni­ce MX Me­cha­ni­cal Mini 3990 Kč a myši MX Mas­ter 3S 3190 Kč.


Mohlo by vás zajímat: