Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ELEGOO nabízí 8K MSLA tiskárnu Saturn 2

Autor článku: ELEGOO   
Úterý, 31 Květen 2022 10:58

Tags: 3D tiskárny | ELEGOO | Hardware | mSLA | Saturn 2 8K

Nove produkty ELEGOO-2222Čín­ská spo­leč­nost Ele­goo, která se spe­ci­a­li­zu­je na vý­zkum, vývoj a vý­ro­bu 3D tis­ká­ren, uved­la na trh 8K MSLA tis­kár­nu Sa­turn 2, první 8K tis­kár­nu ve svém pro­duk­to­vém port­fo­liu, za kon­ku­ren­ce­schop­nou cenu 500 USD. Před­sta­vi­la také novou řadu 8K prys­ky­řic, svůj nej­no­věj­ší mycí a vy­tvr­zo­va­cí stroj Mer­cu­ry XS Bundle a tis­kár­nu Nep­tu­ne 3 FDM. Nej­no­věj­ší pro­duk­to­vou řadu je možné za­kou­pit od 28. květ­na 2022, 14:00 UTC v ofi­ci­ál­ním ob­cho­dě Ele­goo.

Sa­turn 2 je vy­ba­ven 10­pal­co­vým mono LCD dis­ple­jem s roz­li­še­ním 8K, který spo­leč­nost vy­vi­nu­la spo­leč­ně s fir­mou In­no­lux, dce­ři­nou spo­leč­nos­tí před­ní Fo­x­conn Tech­no­lo­gy Group, pro­fe­si­o­nál­ní­ho vý­rob­ce TFT-LCD pa­ne­lů a do­da­va­te­le spo­leč­nos­ti Apple. Ob­ra­zov­ka Sa­turn 2 8K, která je o 51,5 % větší než 6,6pal­co­vá ob­ra­zov­ka řady Mars, po­sky­tu­je ještě větší jas­nost a přes­nost pro úlohy 3D tisku. Navíc s roz­li­še­ním ob­ra­zov­ky do­sa­hu­jí­cím 7680×4320 pi­xe­lů je Sa­turn 2 8K více než scho­pen re­pro­du­ko­vat vy­ni­ka­jí­cí de­tai­ly po­třeb­né pro re­a­lis­tic­ké 3D mo­de­ly.

Vzhle­dem k chou­los­tos­ti 8K ob­ra­zov­ky je Sa­turn 2 8K vy­ba­ven vy­mě­ni­tel­nou tvr­ze­nou fólií 9H, která chrá­ní před opo­tře­be­ním. Tvr­ze­né sklo 9H je odol­né proti po­škrá­bá­ní tuž­ka­mi 9H, což je nej­tvrd­ší stan­dard­ní třída olova. Díky tomu je Sa­turn 2 8K vy­so­ce odol­ný a má delší ži­vot­nost ob­ra­zov­ky ve srov­ná­ní s ji­ný­mi za­ří­ze­ní­mi na trhu.

Model Sa­turn 2 8K je vy­ba­ven první kom­bi­no­va­nou op­tic­kou kon­struk­cí FCLS (Fresne­lův ko­li­mu­jí­cí zdroj svět­la), pa­ten­to­va­nou tech­no­lo­gií, kte­rou ne­zá­vis­le vy­vi­nul tým vý­zku­mu a vý­vo­je firmy Ele­goo, a pře­ko­ná­vá pro­blém vel­ké­ho úhlu ty­pic­kých COB svě­tel­ných zdro­jů a pro­blém svě­tel­né­ho bodu ma­ti­co­vých svě­tel­ných zdro­jů po­u­ži­tím pa­ten­to­va­né Fresne­lo­vy čočky, což je tech­ni­ka kon­struk­ce op­tic­ké čočky, která ome­zu­je úhel svět­la pod 5 stupňů. Vý­sled­kem jsou os­třej­ší a re­a­lis­tič­těj­ší tiš­tě­né mo­de­ly.

Díky práci s novým stan­dar­dem 8K a vodou omy­va­tel­ný­mi prys­ky­ři­ce­mi po­skyt­ne tis­kár­na Sa­turn 2 8K ty nej­lep­ší tis­ko­vé vý­sled­ky. Kromě prys­ky­řic 8K před­sta­vi­la Ele­goo také novou ter­mochrom­ní prys­ky­ři­ci, která se při tep­lo­tě 50 stupňů Cel­sia mění z šedé na fi­a­lo­vou a po ochla­ze­ní se vrací do pů­vod­ní barvy.

elegoo saturn 2 a Neptune 3-2222

Ve stej­ný den 28. květ­na 2022 uved­la Ele­goo na trh nové ak­tu­a­li­za­ce svých velmi ob­lí­be­ných pro­duk­tů. Tis­kár­na Nep­tu­ne 3, která je vy­lep­še­ním po­pu­lár­ní tis­kár­ny Nep­tu­ne 2, stojí 209,99 USD, což z ní činí ce­no­vě nej­do­stup­něj­ší va­ri­an­tu mezi 3D tis­kár­na­mi s funk­ce­mi au­to­ma­tic­ké­ho vy­rov­ná­va­cí­ho sys­té­mu RSG (Re­sistan­ce Stra­in Gauge), de­tek­to­ru vy­běh­nu­tí vlák­na/Clog a její in­sta­la­ce trvá méně než 10 minut. Sou­čas­ně Ele­goo uved­la na trh novou LCD tis­kár­nu Mars 3 Pro a stroj Mer­cu­ry XS Bundle Clean and Cure s cenou 300 resp. 180 USD – jde tedy o ce­no­vě velmi vý­hod­né pro­duk­ty pro 3D tisk.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se www.elegoo.com.


Mohlo by vás zajímat: