Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový monitor LCD 24" NEC MultiSync EA242WU

Autor článku: Sharp NEC Display Solutions   
Středa, 13 Červenec 2022 00:22

Tags: 24 palců | EA­242WU | Hardware | Monitory | Mul­ti­Sync | Nec | Sharp

Sharp NEC Display Solutions-ea242wu-2228Mo­ni­tor NEC Mul­ti­Sync EA­242WU s velmi úzkým rámem je op­ti­ma­li­zo­va­ný pro se­sta­vy s ně­ko­li­ka dis­ple­ji a na­vr­že­ný pro pod­po­ru ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­ty v sou­čas­ných hyb­rid­ních pra­cov­ních pro­sto­rech. Pro­po­je­ní sou­sed­ních dis­plejů, ve­sta­vě­né při­po­je­ní LAN a USB-C při­spí­va­jí k mi­ni­mál­ní ka­be­lá­ži a ma­xi­mál­ní fle­xi­bi­li­tě – mo­ni­tor je ko­mu­ni­kač­ním srd­cem pra­cov­ní­ho pro­sto­ru.

Vy­tvoř­te si in­di­vi­du­ál­ně při­způ­so­be­né pra­cov­ní pro­sto­ry s nej­lep­ší er­go­no­mic­kou na­sta­vi­tel­nos­tí a funk­ce­mi, které jsou za­mě­ře­ny na uži­va­te­le, včet­ně za­bu­do­va­ných tech­no­lo­gií s malým ob­sa­hem mod­ré­ho svět­la a bez bli­ká­ní, tím se chrá­ní oči uži­va­te­lů i před úna­vou, a sice bez ome­ze­ní vy­so­ce vý­kon­né tech­no­lo­gie ob­ra­zov­ky IPS.
Úče­lo­vě na­vr­že­ný model EA­242WU splňuje po­ža­dav­ky na výkon bu­douc­nos­ti a při­ná­ší ově­ře­nou kva­li­tu a spo­leh­li­vost znač­ky Sharp/NEC, díky čemuž vám po­mů­že do­sáh­nout ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­tu práce.

Vý­ho­dy

  • Zvýš­ení pro­duk­ti­vi­ty – s ve­sta­vě­nou sítí LAN a USB-C slou­ží tento dis­plej jako do­ko­va­cí roz­bo­čo­vač ve vašem osob­ním pra­cov­ním pro­sto­ru.
  • Fle­xi­bi­li­ta do bu­douc­nos­ti – ši­ro­ké mož­nos­ti při­po­je­ní umožňují vy­so­kou míru fle­xi­bi­li­ty díky vý­stu­pům LAN, DP, HDMI, USB typu C, USB A a zvu­ko­vé­mu vý­stu­pu.
  • Pra­cov­ní pro­stor bez ne­po­řád­ku – vý­kon­né 65W při­po­je­ní s USB typu C si po­ra­dí s vi­deem, au­di­em, na­pá­je­ním a USB pro­střed­nic­tvím je­di­né­ho ka­be­lu.
  • Jed­no­du­ché na­sta­ve­ní ví­ce­ ob­ra­zo­vek – ře­tě­zo­vé kon­fi­gu­ra­ce ví­ce­ro ob­ra­zo­vek pro­střed­nic­tvím Dis­pla­y­Port-out, není za­po­tře­bí žád­ných dal­ších ka­be­lů.
  • Ma­xi­mál­ní důraz na zdra­ví a po­hod­lí – vy­ni­ka­jí­cí er­go­no­mic­ké na­sta­ve­ní výšky z 0 na 150 mm; oku la­ho­dí­cí za­bu­do­va­ná tech­no­lo­gie Low Blue Light a Flic­ker-Free, jakož i in­te­gro­va­ný sní­mač okol­ní­ho osvět­le­ní do­hro­ma­dy vy­tvá­ře­jí pod­mín­ky ke zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty.

Produkt bude dostupný v síti EU/CZ prodejců od října 2022.

Produktový list najdete na www.sharpnecdisplays.eu/datasheet/ea242wu

 

 


Mohlo by vás zajímat: