Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová 3D tiskárna Formlabs FUSE 1+ 30W

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 21 Červenec 2022 17:43

Tags: 3D tiskárny | 3Dees | Formlabs | Fuse 1+ 30W | SLS

Formlabs FUSE 1 30W-2229Jak oznámila spo­leč­nost 3Dees, For­mlabs před­sta­vi­l novou SLS (Se­lecti­ve Laser Sin­te­ring) 3D tis­kár­nu Fuse 1+ 30W, která pro tisk vy­u­ží­vá plas­to­vý prá­šek. Tímto za­ří­ze­ním For­mlabs na­va­zu­je na Fuse 1 a na­bí­zí rych­lej­ší vý­ro­bu funkč­ních dílů s vý­bor­ný­mi pa­ra­me­t­ry a vlast­nost­mi. Je vy­ba­ve­no vý­kon­něj­ším 30W la­se­rem, které mu umožňuje až 2krát rych­lej­ší tisk.

Pro vý­ro­bu na Fuse 1+ 30W jsou k dis­po­zi­ci 4 ma­te­ri­á­ly, díky kte­rým je možno do­sáh­nout po­třeb­ných vlast­nos­tí vy­tiš­tě­ných dílů. Vyšší výkon la­se­ru umož­ní řešit i další v sou­čas­né době vy­ví­je­né ma­te­ri­á­ly.

Hlav­ní tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry 3D tis­kár­ny Fuse 1+ 30W a její po­rov­ná­ní s Fuse 1.

ParametrFuse 1+ 30WFuse 1
Tisková komora  165 × 165 × 300 mm   165 × 165 × 300 mm 
Výška vrstvy 110 µm 110 µm
Laser Spot Size 247 µm 200 µm
Výkon laseru 30 W 10 W
Stavební materiály    
Nylon 11 ano ano
Nylon 11 CF ano ne
Nylon 12 ano ano
Nylon 12 GF Powder ano ano

Mohlo by vás zajímat: