Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP představuje nové řešení Metal Jet S100

Autor článku: HP Inc.   
Pondělí, 26 Září 2022 15:18

Tags: 3D tisk | Hardware | HP Inc. | HP Metal Jet | IMTS | S100 | Výroba

HP Metal Jet S100 Mass Production B-2239Spo­leč­nost HP Inc. na ve­letr­hu IMTS (In­ter­nati­o­nal Ma­nu­factu­ring Tech­no­lo­gy Show) 2022 ozná­mi­la ko­merč­ní do­stup­nost svého ře­še­ní Metal Jet S100. Za­ří­ze­ní HP Metal Jet S100 umo­ž­ňu­je na­vr­ho­vat ino­va­tiv­ní pro­duk­ty a di­gi­tál­ně tisk­nout kva­lit­ní díly v ma­so­vém mě­řít­ku, čímž při­spí­vá k trans­for­ma­ci prů­mys­lo­vých od­vět­ví a po­má­há vy­u­žít tech­no­lo­gii 3D tisku ko­vo­vých dílů v ma­so­vé vý­ro­bě.

Zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl se v po­sled­ním de­se­ti­le­tí vý­raz­ně pro­mě­nil a jeho sou­čas­ná hod­no­ta se od­ha­du­je na při­bliž­ně 12 bi­li­o­nů do­la­rů. Na­chá­zí­me se v po­čá­teč­ní fázi čtvr­té prů­mys­lo­vé re­vo­lu­ce, jejíž hlav­ní hyb­nou silou je právě rych­lý roz­voj tech­no­lo­gií 3D tisku, které umo­ž­ňu­jí rych­le­ji při­chá­zet s no­vý­mi tech­nic­ký­mi ná­vrhy a zlep­šo­vat vý­rob­ní pro­ce­sy.

V sou­čas­né době mů­že­me sle­do­vat, jak se celá prů­mys­lo­vá od­vět­ví, od prů­mys­lo­vé vý­ro­by až po vý­ro­bu spo­třeb­ních pro­duk­tů, či od zdra­vot­nic­tví až po au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, snaží di­gi­tál­ně trans­for­mo­vat své vý­rob­ní pro­ce­sy a do­da­va­tel­ské ře­těz­ce, aby lépe ob­stá­ly ve světě, kde se stala novou nor­mou ne­před­ví­da­tel­nost.

Nový tis­ko­vý stroj HP Metal Jet S100

Nové ře­še­ní HP Metal Jet S100 ote­ví­rá dveře pro di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci ce­lé­ho od­vět­ví ko­vo­vý­ro­by, při­čemž se vý­raz­ně za­mě­řu­je na kom­plex­ní ře­še­ní ur­če­ná pro do­da­va­tel­ské ře­těz­ce za­hr­nu­jí­cí soft­ware i hard­ware, která vy­chá­ze­jí z po­třeb zá­kaz­ní­ka a no­vých mož­nos­tí ná­vr­hu pro­duk­tů.

Ře­še­ní Metal Jet S100 je možné na­sa­dit v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě jako sou­část in­te­gro­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů a za­hr­nu­je mož­nost před­plat­né­ho a další služ­by – to vše po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům bez­pre­ce­dent­ní tech­nic­ké a ob­chod­ní vý­ho­dy, které jim po­má­ha­jí do­sáh­nout vy­tče­ných cílů v ob­las­ti trans­for­ma­ce pod­ni­ká­ní. Jedná se o mo­du­lár­ní za­ří­ze­ní, které umo­ž­ňu­je, aby vy­rá­bě­né díly při vý­ro­bě pu­to­va­ly čtyř­mi růz­ný­mi sta­ni­ce­mi, což zna­me­ná, že uži­va­te­lé mohou pro­vo­zo­vat ne­pře­tr­ži­tou vý­ro­bu ko­vo­vých dílů v ma­so­vém mě­řít­ku.

Od prv­ní­ho před­sta­ve­ní prů­lo­mo­vé tech­no­lo­gie Metal Jet v roce 2018 pra­cu­je di­vi­ze 3D Me­tals spo­leč­nos­ti HP Inc. na vý­vo­ji nej­po­kro­či­lej­ší­ho ko­merč­ní­ho ře­še­ní pro hro­mad­ný 3D tisk ko­vo­vých dílů. Ko­vo­vé díly vy­rá­bě­né me­to­dou 3D tisku jsou stě­žej­ní hnací silou di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce a nové ře­še­ní Metal Jet S100 po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům pr­votříd­ní mož­nos­ti zpra­co­vá­ní ko­vo­vých dílů od prv­ních ná­vrhů až po vý­ro­bu, ale pře­de­vším jim po­má­há vy­u­žít ne­o­me­ze­ný po­ten­ci­ál di­gi­tál­ní vý­ro­by.

Je­di­neč­né od­bor­né zna­los­ti a du­šev­ní vlast­nic­tví spo­leč­nos­ti HP v ob­las­ti tech­no­lo­gie ter­mál­ní­ho in­kous­to­vé­ho tisku a la­te­xo­vé­ho tisku při­ná­še­jí vý­ho­dy v ob­las­ti ná­kla­dů, kva­li­ty, pro­duk­ti­vi­ty a spo­leh­li­vos­ti. Ter­mál­ní in­kous­to­vá tis­ko­vá hlava spo­leč­nos­ti HP vý­raz­ně zvy­šu­je rych­lost tisku, kva­li­tu dílů a opa­ko­va­tel­nost. Po­kro­či­lé tech­no­lo­gie la­te­xo­vé­ho tisku vy­vi­nu­té spo­leč­nos­tí HP při­ná­še­jí vý­znam­né vý­ho­dy sa­mot­né­mu po­ji­vu, umo­ž­ňu­jí vy­tvá­řet pev­něj­ší eko­lo­gic­ké díly, eli­mi­nu­jí po­tře­bu od­st­raňování po­ji­va a za­ru­ču­jí kva­li­tu po­třeb­nou pro prů­mys­lo­vou vý­ro­bu.

HP Metal Jet S100 Solution Hero-2239

Mezi hlav­ní vý­ho­dy tech­no­lo­gie HP Metal Jet patří:

  • Nový ino­va­tiv­ní de­sign: Nová ge­o­me­t­ric­ká ře­še­ní, ří­ze­ní hus­to­ty a ná­vrhy od­leh­če­ných nebo kon­so­li­do­va­ných ko­vo­vých dílů po­sou­va­jí hra­ni­ce mož­nos­tí 3D tisku.
  • Eko­no­mič­těj­ší vý­ro­ba na stra­ně zá­kaz­ní­ka: Zkra­cu­jí se pro­ces­ní kroky po­třeb­né k vy­tvo­ře­ní dílů a zá­ro­veň se sni­žu­jí ná­kla­dy vznik­lé v dů­sled­ku nut­nos­ti ma­nu­ál­ní­ho zpra­co­vá­ní nebo po­ža­dav­ků na slo­ži­tost, což zvy­šu­je efek­ti­vi­tu v celém do­da­va­tel­ském ře­těz­ci.
  • Vyšší pro­duk­ti­vi­ta: Trys­ká­ní po­ji­va může zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu de­se­ti­ná­sob­ně, pro­to­že opro­ti bo­do­vé­mu pro­ce­su umo­ž­ňu­je zpra­co­vá­ní po vrst­vách. Díky izot­rop­ním vlast­nos­tem také od­pa­dá ná­sled­né zpra­co­vá­ní a od­st­raňování pod­pěr a po­u­ži­tí ko­vo­vých práš­ků je také ce­no­vě vý­hod­něj­ší než po­u­ži­tí práš­ku pro 3D tisk po­mo­cí la­se­ru.
  • Vyšší roz­li­še­ní umo­ž­ňu­je vý­ro­bu kva­lit­něj­ších dílů: Tis­ko­vé hlavy HP jsou vý­sled­kem de­se­ti­le­tí vý­vo­je prů­mys­lo­vé tech­no­lo­gie ter­mál­ní­ho in­kous­to­vé­ho tisku, de­fi­nu­jí ge­o­me­t­rii ce­lé­ho sys­té­mu, po­sky­tu­jí vy­so­ké roz­li­še­ní a za­ru­ču­jí jeho ro­bust­nost, proto se ko­vo­vé díly ma­so­vě vy­rá­bě­né me­to­dou 3D tisku stá­va­jí ži­vo­ta­schop­nou vol­bou pro ko­merč­ní vý­ro­bu.

Ino­va­tiv­ní spo­lu­prá­ce, prů­lo­mo­vé apli­ka­ce

Mezi hlav­ní vý­ho­dy tech­no­lo­gie Metal Jet patří po­krok ve vý­rob­ních pro­ce­sech a nové apli­ka­ce, k čemuž je dále nutno při­po­číst vyšší pro­duk­ti­vi­tu, nízké ná­kla­dy na díl a vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu.

Spo­leč­nost HP si již vy­bu­do­va­la sil­nou po­zi­ci u před­ních part­ne­rů a zá­kaz­ní­ků, jako jsou GKN, Par­ma­tech, Cobra Golf, Legor Group, Volkswagen a další. Spo­leč­nost HP také spo­lu­pra­cu­je na mož­nos­tech hro­mad­né vý­ro­by ko­vo­vých dílů s no­vý­mi part­ne­ry a zá­kaz­ní­ky po celém světě včet­ně spo­leč­nos­ti Domin Di­gi­tal Mo­ti­on, ino­va­tiv­ní prů­mys­lo­vé spo­leč­nos­ti za­mě­ře­né na hyd­rau­lic­ké sys­témy a ven­ti­ly, spo­leč­nos­ti Lu­me­ni­um, za­čí­na­jí­cí­ho vý­vo­já­ře po­kro­či­lých ro­tač­ních mo­to­rů, a spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric.

Více in­for­ma­cí o HP Inc. na­lez­ne­te na www.hp.com.


Mohlo by vás zajímat: