Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZEISS ScanBox řady 5: automatizovaný, modulární, řízený zákazníkem

Autor článku: ZEISS (redakčně kráceno)   
Pátek, 14 Říjen 2022 13:50

Tags: 3D měření | ATOS 5 | CAD | GOM Inspect Pro | Řada 5 | ScanBox | ZEISS

zeiss-scanbox prev-2241ZEISS In­dustrial Qua­li­ty So­lu­ti­ons roz­ši­řu­je svou řadu op­tic­kých 3D mě­ři­cích stro­jů o novou mo­de­lo­vou řadu ZEISS Scan­Box Se­ries 5. Osvěd­če­ná tech­no­lo­gic­ká kon­cep­ce au­to­ma­ti­zo­va­ných sys­té­mů ZEISS Scan­Box je v nové řadě do­pl­ně­na o atrak­tiv­ní vy­lep­še­ní, jako je op­ti­ma­li­zo­va­ný ro­bo­tic­ký modul a otoč­ný stůl s nos­nos­tí až dvě tuny.

Vy­so­ko­rych­lost­ní 3D sen­zor ATOS 5 umožňuje di­gi­ta­li­zo­vat a kon­t­ro­lo­vat slo­ži­té díly z růz­ných ma­te­ri­á­lů, jako jsou plas­ty, kovy nebo li­ti­na, v nej­krat­ším mož­ném čase. Při kaž­dém mě­ře­ní op­tic­ký sen­zor za­chy­tí celou ge­o­me­t­rii po­vrchu i vzory ot­vo­rů a další cha­rak­te­ris­ti­ky dílu. ZEISS Scan­Box řady 5 po­sky­tu­je 3D sou­řad­ni­ce mě­ře­ní v celém poli, které lze po­rov­nat s mo­de­lem CAD a po­u­žít pro re­por­to­vá­ní. Od­chyl­ky z hle­dis­ka ge­o­me­t­ric­ké­ho di­men­zo­vá­ní a to­le­ro­vá­ní, jakož i ořezů a po­lo­hy ot­vo­rů jsou vi­zu­a­li­zo­vá­ny v soft­wa­ru GOM In­spect Pro. Pro­gra­mo­vá­ní a ří­ze­ní mě­ři­cích sek­ven­cí se pro­vá­dí pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní mě­ři­cí míst­nos­ti (VMR).

ZEISS Scan­Box řady 5 byl spe­ci­ál­ně na­vr­žen a vy­vi­nut pro sé­ri­o­vá mě­ře­ní ve vý­rob­ním pro­stře­dí. Ro­bust­ní pouz­dro a kon­struk­ce sní­ma­če a kom­pen­za­ce tep­lot­ních vý­ky­vů umožňují bez­pro­blé­mo­vý pro­voz i v ná­roč­ných pod­mín­kách, jako jsou slé­vár­ny nebo ko­vár­ny. Nová mo­de­lo­vá řada, která se sklá­dá ze tří va­ri­ant, na­bí­zí vy­so­kou míru fle­xi­bi­li­ty a vy­ho­vu­je růz­ným po­ža­dav­kům apli­ka­cí: Za­tím­co ZEISS Scan­Box 5110 je ide­ál­ní pro kon­t­ro­lu men­ších dílů do jed­no­ho metru, jako jsou lo­pat­ky tur­bín, model 5120 umožňuje au­to­ma­ti­zo­va­nou kon­t­ro­lu kva­li­ty vět­ších dílů až do dvou metrů, jako jsou na­pří­klad vnitř­ní kom­po­nen­ty. ZEISS Scan­Box 5130 lze po­u­žít pro mě­ře­ní za­vě­še­ných dílů nebo ná­stro­jů o prů­mě­ru ma­xi­mál­ně tři metry.

 


Mohlo by vás zajímat: