Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Monitor Philips 27B1U7903 s Thunderbolt 4 a Mini LED

Autor článku: MMD   
Středa, 30 Listopad 2022 00:54

Tags: 27B1U7903 | Fotografové | grafici | Kameramani | Koloristi | Mini LED | Monitory | Philips | Thunderbolt 4

Philips Lifestyle in-use-2248Kre­a­tiv­ci, uměl­ci a pro­fe­si­o­ná­lo­vé v kul­tur­ních a dal­ších kre­a­tiv­ních sek­to­rech pra­cu­jí růz­ný­mi způ­so­by a hle­da­jí ře­še­ní, která splňují je­jich spe­ci­fic­ké po­tře­by, aby plně vy­já­d­ři­li svou kre­a­ti­vi­tu. I když jsou tyto po­tře­by různé, kon­sen­sus vždy je mít vy­so­ce vý­kon­ný mo­ni­tor, který dis­po­nu­je funk­ce­mi zvy­šu­jí­cí­mi efek­ti­vi­tu, kva­lit­ním ob­ra­zem a po­ho­dl­ným při­po­je­ním.

Spo­leč­nost MMD uvádí na trh Phi­lips 27B1U­7903, 4K UHD Mini-LED Thun­der­bolt 4 mo­ni­tor, který kom­bi­nu­je vy­ni­ka­jí­cí ob­ra­zo­vý výkon s bez­peč­ným do­ko­vá­ním po­mo­cí je­di­né­ho ka­be­lu, udr­ži­tel­ný­mi ma­te­ri­á­ly a sty­lo­vým de­signem. Phi­lips 27B1U­7903 je na­bi­tý vy­so­ce vý­kon­ný­mi funk­ce­mi, které umožňují pro­fe­si­o­ná­lům do­sáh­nout nové úrov­ně pro­duk­ti­vi­ty, a je také prv­ním mo­ni­to­rem Phi­lips vy­ba­ve­ným tech­no­lo­gií Thun­der­bolt 4, která po­sky­tu­je při­po­je­ní nové ge­ne­ra­ce.

Klíčové vlastnosti

  • Thun­der­bolt 4 vstup/vý­stup pro video, audio, pře­nos dat, Ether­net, na­pá­je­ní, ře­tě­ze­ní a další
  • Mi­ni­LED dis­plej, nej­vět­ší počet zón míst­ní­ho stmí­vá­ní uvnitř 27­pal­co­vé­ho mo­ni­to­ru (2304 zón ve srov­ná­ní s běž­ný­mi 576 zónami)
  • VESA Dis­playHDR 1400 pro hlub­ší čer­nou a jas­něj­ší bílou s ul­tra­re­a­lis­tic­ký­mi efek­ty ve hrách a fil­mech
  • Ul­traClear 4K UHD roz­li­še­ní pro ex­trém­ní de­tai­ly a přes­nost
  • Ze čtyř stran bez­rá­mo­vý de­sign a in­te­gro­va­né ve­de­ní ka­be­lů pro ele­gant­ní a pře­hled­ný vzhled

Síla, výkon a přesnost

Phi­lips 27B1U­7903 dobře po­slou­ží pro­fe­si­o­ná­lům, jako jsou ka­me­ra­ma­ni, ko­lo­ris­ti, fo­to­gra­fo­vé a gra­fi­ci, kteří všich­ni spo­lé­ha­jí na ma­xi­mál­ní přes­nost barev a de­tai­lů. Roz­li­še­ní Ul­traClear 4K UHD (3840x2160) při­ná­ší přes­nost a de­tai­ly, které CAD a 3D gra­fic­ké apli­ka­ce vy­ža­du­jí, tech­no­lo­gie IPS na­bí­zí extra ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úhly 178/178 stupňů a pod­sví­ce­ní Mini LED zlep­šu­je ovlá­dá­ní osvět­le­ní a kon­trast­ní­ho po­mě­ru. Tento mo­ni­tor je také cer­ti­fi­ko­ván úrov­ní cer­ti­fi­ka­ce VESA Dis­pla­yHDR 1400, což zna­me­ná, že po­sky­tu­je špič­ko­vý jas až 1400 nitů, 350% zvý­še­ní kon­trast­ní­ho roz­sa­hu a širší ba­rev­ný gamut (1,07 mi­li­ard barev) pro zob­ra­ze­ní dříve ne­vi­di­tel­ných de­tai­lů a nu­an­cí pro ul­tra­re­a­lis­tic­ké efek­ty. Ši­ro­ká škála dal­ších vi­zu­ál­ních funk­cí dále roz­ši­řu­je gra­fic­ký výkon mo­ni­to­ru Phi­lips 27B1U­7903. Quan­tum Dot, ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie po­lo­vo­di­čo­vých na­no­krys­ta­lů, pre­ciz­ně vy­za­řu­je svět­lo a vy­tvá­ří živé, dy­na­mic­ké a okouz­lu­jí­cí barvy. Zero Bright Dot eli­mi­nu­je vady jas­ných bodů LCD, za­tím­co Smar­tU­ni­for­mi­ty po­sky­tu­je kon­zis­tent­ní jas po celém dis­ple­ji a hod­no­ta Delta E menší než 1 za­jiš­ťu­je ma­xi­mál­ní přes­nost barev a navíc chrá­ní před ja­kým­ko­li ba­rev­ným roz­dí­lem mezi více dis­ple­ji.

Philips 27B1U7903  FTL-2248

Další hvězd­nou funk­cí Phi­lips 27B1U­7903 je pro­to­kol Thun­der­bolt 4, který po­sky­tu­je jed­no­du­chost, rych­lost a spo­leh­li­vost způ­so­bem, který jeho před­chůd­ci ne­do­ká­za­li. Ať už uži­va­te­lé po­tře­bu­jí bles­ko­vě rych­lý pře­nos dat jed­ním ka­be­lem, spo­leh­li­vou zá­ba­vu ve 4K na více ob­ra­zov­kách, pů­so­bi­vý výkon 90 W pro na­bí­je­ní no­te­boo­ku, jed­no­du­ché a vý­kon­né ře­tě­ze­ní pro více mo­ni­to­rů nebo klid, který plyne ze zvý­še­né­ho za­bez­pe­če­ní proti Thun­der­spy úto­kům. Thun­der­bolt 4 je kom­pa­ti­bil­ní s USB4, což zna­me­ná, že uži­va­te­lé si jistě užijí nej­lep­ší a nej­rych­lej­ší do­stup­nou rych­lost USB, která za­ru­ču­je rych­lost pře­no­su dat až 32 Gb/s.

Philips 27B1U7903 IO 10M-2248

V ne­po­sled­ní řadě je Phi­lips 27B1U­7903 vy­ba­ven řadou er­go­no­mic­kých funk­cí a funk­cí za­mě­ře­ných na udr­ži­tel­nost, jako je skry­tý vý­ko­no­vý sen­zor, který do­ká­že uspo­řit až 80 % ener­gie, a Smar­tEr­go­Base, která uži­va­te­lům umožňuje otá­čet, na­klá­nět a na­sta­vo­vat výšku mo­ni­to­ru do nej­po­ho­dl­něj­ší po­lo­hy pro dlou­hé ho­di­ny práce nebo hraní.

Cena a dostupnost

Phi­lips 27B1U­7903 je k dis­po­zi­ci za cenu 31 644 Kč (1 299 Eur).
Další in­for­ma­ce o mo­ni­to­ru Phi­lips 27B1U­7903 na­jde­te na www.philips.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: