Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Keyboard Pro s Numpadem v češtině a další novinky

Autor článku: 3Dconnexion   
Pondělí, 19 Prosinec 2022 17:13

Tags: 3Dconnexion | 3DxWare | CAD | Keyboard Pro | Klávessnice | Numpad Pro

KPN CZ 2-2251Ve 3D­con­nexi­on vědí, jak dů­le­ži­té je pro české uži­va­te­le roz­lo­že­ní čes­kých pís­men na klá­ves­ni­ci, a proto uvádí na český trh klá­ves­ni­ci Key­bo­ard Pro with Num­pad s čes­ký­mi znaky. Key­bo­ard Pro s bez­drá­to­vým Num­pa­dem umožňuje upra­vit všech­no, od způ­so­bu práce po uspo­řá­dá­ní pra­co­viš­tě. Spe­ci­ál­ní pro­gra­mo­va­tel­né klá­ve­sy se ne­u­stá­le při­způ­so­bu­jí ak­tiv­ní­mu pro­gra­mu a na­bí­zí tak rych­lý pří­stup k pří­ka­zům, které lze na­kon­fi­gu­ro­vat.

Díky od­dě­le­né nu­me­ric­ké klá­ves­ni­ci lze po­u­ží­vat myš a sou­čas­ně za­dá­vat čís­li­ce. Tiché, pro­fi­lo­va­né klá­ve­sy a opěr­ka zá­pěs­tí po­sky­tu­jí nej­vyš­ší kom­fort.
Česká verze klá­ves­ni­ce bude k dis­po­zi­ci pouze v české dis­tri­buci (ne­bu­de pro­dá­vá­na pro­střed­nic­tvím in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du 3D­con­nexi­on).
V pří­pa­dě zájmu kon­tak­tuj­te pro­duk­to­vé­ho ma­na­že­ra 3D­con­nexi­on ve spo­leč­nos­ti TD SYN­NEX Luká­še Halu, tel: +420 607 905 786.

Důležité informace

Do konce roku platí také spe­ci­ál­ní cena pro Key­bo­ard Pro with Num­pad 99 EUR / 2463 Kč bez DPH. Klá­ves­ni­ce s čes­ký­mi znaky bude za stej­nou cenu!

Keyboard-Pro-Special-Price-2022 SM-cz-2251

Samostatný Numpad Pro

Když loni uvedl 3D­con­nexi­on na trh klá­ves­ni­ci Key­bo­ard Pro with Num­pad, mož­nost bez­drá­to­vé­ho sa­mo­stat­né­ho num­pa­du uži­va­te­le velmi oslo­vi­la. Mnozí z nich po­ža­do­va­li právě ta­ko­vou sa­mo­stat­nou nu­me­ric­kou klá­ves­ni­ci plné ve­li­kos­ti. Proto je le­toš­ní pro­duk­to­vou no­vin­kou Num­pad Pro.

3Dconnexion Numpad Pro-2251

Bez­drá­to­vá nu­me­ric­ká klá­ves­ni­ce Num­pad Pro od spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on je na­vr­že­na tak, aby ze­fek­tiv­ni­la a zvý­ši­la pro­duk­ti­vi­tu práce uži­va­te­lů. Klá­ve­sy 3D­con­nexi­on roz­po­zna­jí ak­tiv­ní apli­ka­ce a oka­mži­tě se jim při­způ­so­bí, takže Num­pad je do­ko­na­lým doplňkem no­te­boo­ku, kom­pakt­ní klá­ves­ni­ce a myši Spa­ce­Mou­se.
Num­pad Pro bude k dis­po­zi­ci pro dis­tri­buci. Ko­neč­ná cena je 59 EUR / 1468 Kč bez DPH.

Popis pro­duk­tu a ob­ráz­ky jsou k dis­po­zi­ci zde.

Nová funkce makro editoru

V nej­no­věj­ší verzi ovla­da­če 3Dx­Ware 10.8.11 se před­sta­vu­je zcela nová a re­vo­luč­ní funk­ce Macro Edi­tor. Umožňuje snad­no vy­tvá­řet vlast­ní roz­sáh­lá makra pro kaž­dou apli­ka­ci pod­po­ro­va­nou ovla­da­čem 3Dx­Ware. Stačí v ovlá­da­cím pa­ne­lu vy­brat „New Marco“ (nové makro), při­dat název a ikonu makra, de­fi­no­vat další kroky (výběr pří­ka­zu, text, zpož­dě­ní), pro do­sa­že­ní rych­lé­ho pří­stu­pu k po­kro­či­lým, často po­u­ží­va­ným pří­ka­zům v CAD pro­gra­mech a ob­služ­né pro­gra­my stisk­nu­tím na­kon­fi­gu­ro­va­né­ho tla­čít­ka 3D­con­nexi­on nebo vý­bě­rem makra z ra­di­ál­ní na­bíd­ky.

Více po­drob­nos­tí a krát­ké in­struk­táž­ní video najdete na strán­ce vě­no­va­né ovla­da­či 3Dx­Ware.


Mohlo by vás zajímat: