Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Monitor BenQ SW321C získal certifikaci TÜV Rheinland

Autor článku: BenQ   
Pondělí, 19 Prosinec 2022 00:26

Tags: BenQ | Certifikace | Hardware | Mo­ni­tor | Pho­to­Vue | SW321C | TÜV Rhe­in­land

BenQ SW321C icons-2251Spo­leč­nost BenQ upo­zorňuje na zisk cer­ti­fi­ká­tu TÜV Rhe­in­land pro mo­ni­tor BenQ SW321C. Model ze série Pho­to­Vue, ur­če­né pro­fe­si­o­nál­ním fo­to­gra­fům a video edi­to­rům, ji ob­dr­žel za vy­ni­ka­jí­cí an­ti­re­flex­ní vlast­nos­ti a touto cer­ti­fi­ka­cí se pyšní jako vůbec první mo­ni­tor na světě. Mo­ni­tor SW321C vy­u­ží­vá A.R.T. panel, který splňuje cer­ti­fi­ka­ci TÜV Rhe­in­land.

Stal se tak prv­ním mo­ni­to­rem, který pro­fe­si­o­ná­lům na­bí­zí dis­plej eli­mi­nu­jí­cí ne­pří­jem­né od­les­ky a od­ra­zy svět­la tak, aby se zá­ži­tek po­hle­du na mo­ni­tor ma­xi­mál­ně při­blí­žil po­hle­du na fy­zic­kou fo­to­gra­fii na pa­pí­ru. Ex­klu­ziv­ní soft­ware BenQ Paper Color Sync mi­ni­ma­li­zu­je od­liš­nos­ti, resp. do­sa­hu­je vy­ni­ka­jí­cí přes­nos­ti barev při po­rov­ná­ní mezi ob­ra­zov­kou a vý­sled­ným tis­kem.

BenQ SW321C lifestyle3-2251

Tech­no­lo­gie A.R.T. (Ad­van­ced Re­flec­tion­less Te­ch­no­lo­gy), vy­vi­nu­tá před­ním vý­rob­cem pa­ne­lů AUO Cor­po­rati­on, po­sky­tu­je re­a­lis­tic­ký, čistý obraz, za­tím­co jeho po­vr­cho­vá úpra­va s an­ti­re­flex­ní­mi vlast­nost­mi má po­zi­tiv­ní vliv na ochra­nu očí a po­hod­lí při práci za růz­ných svě­tel­ných pod­mí­nek. právě tyto vlast­nos­ti vedly k zisku cer­ti­fi­ka­ce TÜV Rhe­in­land, před­ní­ho svě­to­vé­ho ga­ran­ta.

Na zá­kla­dě mnoha přís­ných me­zi­ná­rod­ních norem, včet­ně těch pro kon­t­ro­lu po­vrchu ob­ra­zov­ky, tes­to­vá­ní od­les­ků a od­ra­zů svět­la, cer­ti­fi­ka­ce TÜV Rhe­in­land Anti-Re­flecti­on oceňuje vy­ni­ka­jí­cí vlast­nos­ti mo­ni­to­ru SW321C zejmé­na v ob­las­ti Am­bi­ent Con­trast Ratio (ACR), který za­jiš­ťu­je pro­fe­si­o­nál­ní kva­li­tu ob­ra­zu a vy­ni­ka­jí­cí ba­rev­ný kon­trast při in­ten­ziv­ním okol­ním osvět­le­ní, resp. růz­ných zdro­jích svět­la.

Mo­ni­tor je vy­ba­ven tech­no­lo­gií AQ­CO­LOR za­ru­ču­jí­cí ma­xi­mál­ní přes­nost a kon­zis­tent­nost barev na celé ploše ob­ra­zov­ky. In­te­gro­va­ný A.R.T. panel, a s tím spo­je­ný a cer­ti­fi­ko­va­ný zob­ra­zo­va­cí výkon, dále umocňuje tech­no­lo­gie BenQ Paper Color Sync při­bli­žu­jí­cí po­hled na ob­ra­zov­ku re­ál­né­mu po­hle­du na vý­sled­ný tisk.

BenQ také do­pře­du avi­zu­je, že se chys­tá v bu­douc­nu na­vá­zat na SW321C a A.R.T. panel vy­u­ží­vat ve všech dal­ších při­pra­vo­va­ných mo­de­lech ur­če­ných pro tento seg­ment.

BenQ SW321C je k dis­po­zi­ci za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 45 990 Kč s DPH v Česku a 1880 euro s DPH na Slo­ven­sku.

Více in­for­ma­cí o mo­ni­to­rech ze série Pho­to­Vue, ur­če­né pro­fe­si­o­ná­lům, na­jde­te zde a po­drob­né in­for­ma­ce o tech­no­lo­gii Paper Color Sync zde.Mohlo by vás zajímat: