Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prémiové 13“ notebooky Dynabook Portégé

Autor článku: Dynabook Europe   
Neděle, 25 Prosinec 2022 23:11

Tags: Dynabook | Hardware | Notebooky | Por­té­gé | X30L-K | X30W-K

Dynabook Portege X30L-K front-2251Dy­na­book uvádí na náš trh po­pr­vé dva ultra lehké, a při­tom velmi odol­né a vý­kon­né mo­de­ly no­te­boo­ků své pré­mi­o­vé řady Por­té­gé s 13,3“ Full HD dis­ple­jem. Oba po­há­ní nej­no­věj­ší 12. ge­ne­ra­ce pro­ce­so­rů Intel Core až po 28wat­to­vou va­ri­an­tu i7 a jsou do­dá­vá­ny s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 11 Pro a an­ti­re­flex­ní­mi dis­ple­ji Sharp IGZO s velmi vy­so­kým jasem 400 a 470 NIT při vý­raz­ně nižší spo­tře­bě ener­gie.

První z nich je kon­ver­ti­bil­ní pře­nos­ný po­čí­tač Por­té­gé X30W-K s hmot­nos­tí od 989 g, do­ty­ko­vým dis­ple­jem o sví­ti­vos­ti 400 NIT a vý­dr­ží až 16 hodin. Jeho víko je možné oto­čit až o 360°, díky čemuž ho lze vy­u­žít také jako tablet. Dru­hým je Por­té­gé X30L-K, kom­plex­ní, tenký a mi­mo­řád­ně lehký no­te­book (od 904 g) se všemi funk­ce­mi po­třeb­ný­mi pro mo­der­ní mo­bil­ní práci, dis­ple­jem 470 NIT, vý­dr­ží 11 hodin a mož­nos­tí ote­vře­ní víka o 180°. Sa­mo­zřej­mos­tí všech uve­de­ných pré­mi­o­vých mo­de­lů Dy­na­book je i špič­ko­vá pod­sví­ce­ná bez­rá­mo­vá klá­ves­ni­ce a pre­ciz­ní tou­ch­pad.

Dynabook Portege X30W-K range-2251

Díky ul­tra­leh­ké­mu šasi z hoř­čí­ko­vé sli­ti­ny na­bí­zí oba pří­stro­je v ele­gant­ním tma­vo­mod­rém de­sig­nu ide­ál­ní poměr mezi odol­nos­tí a leh­kos­tí. Sys­tém chla­ze­ní Ai­r­flow ve spo­je­ní s gu­mo­vý­mi pod­lož­ka­mi za­jiš­ťu­je oběma za­ří­ze­ním nejen za­jiš­tě­ní op­ti­mál­ní pro­voz­ní tep­lo­ty a cir­ku­la­ce vzdu­chu i při plném vy­tí­že­ní, ale také vy­ni­ka­jí­cí funkč­nost a ply­nu­lost při práci s mnoha apli­ka­ce­mi sou­čas­ně. Velmi vy­so­kou výdrž na ba­te­rie umocňuje funk­ce rych­lé­ho na­bí­je­ní, která umožňuje do­bi­tí do 40 % ka­pa­ci­ty během pou­hých 30 minut. Díky bi­o­me­t­ric­ké­mu roz­po­zná­ní ob­li­če­je a otis­ku prstu lze za­ří­ze­ní ode­mknout pro rych­lou práci za méně než vte­ři­nu. Sou­čás­tí do­dáv­ky všech ak­tu­ál­ně do­stup­ných kon­fi­gu­ra­cí je také tří­le­tá ce­lo­ev­rop­ská zá­ru­ka s Gold On-site ser­vi­sem u zá­kaz­ní­ka.

LR Dynabook Portege X30W-K clock rotation-2251

Za­bez­pe­če­ní na prv­ním místě

Mo­de­ly Por­té­gé X30W-K i X30L-K jsou na­vr­že­ny tak, aby splňovaly po­ža­dav­ky Micro­sof­tu na za­bez­pe­če­né PC. Kom­bi­na­ce vlast­ní­ho uni­kát­ní­ho sys­té­mu BIOS spolu s mož­nos­tí ově­ře­ní ob­li­če­je a otis­ku prstu po­sky­tu­je sil­nou obra­nu proti ros­tou­cím hroz­bám ky­berz­lo­čin­ců. Další vrst­vu za­bez­pe­če­ní při­dá­vá po­suv­ný kryt web­ka­me­ry či slot pro bez­peč­nost­ní zámek.

Bo­ha­tá ko­nek­ti­vi­ta včet­ně LTE u jed­no­ho mo­de­lu

Por­té­gé X30W-K a X30L-K jsou osa­ze­ny dvěma porty USB-C s pod­po­rou Thun­der­bolt 4, HDMI roz­hra­ním v plné ve­li­kos­ti a slo­tem pro Micro SD kartu. Rych­lé a spo­leh­li­vé bez­drá­to­vé při­po­je­ní za­jiš­ťu­je roz­hra­ní Intel AX211 2x2 Wi-Fi 6E a Blu­e­to­o­th 5.2. Pro nej­ná­roč­něj­ší uži­va­te­le je jedna z kon­fi­gu­ra­cí no­te­boo­ku Por­té­gé X30L-K vy­ba­ve­na také LTE mo­de­mem. Por­té­gé X30W-K je dále vy­ba­ven jed­ním, Por­té­gé X30L-K pak dvěma ko­nek­to­ry USB 3.2. Druhý jme­no­va­ný umožňuje i pevné při­po­je­ní k síti pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní RJ-45. V pří­pa­dě po­tře­by dal­ší­ho roz­ší­ře­ní ko­nek­ti­vi­ty je možné no­te­boo­ky do­vy­ba­vit do­ko­va­cí sta­ni­cí Dy­na­book Thun­der­bolt 4 Dock.

První kon­fi­gu­ra­ce na našem trhu

Kon­ver­ti­bil­ní Dy­na­book Por­té­gé X30W-K je na našem trhu k do­stá­ní ve dvou kon­fi­gu­ra­cích a jeho lehčí sou­ro­ze­nec Por­té­gé X30L-K ve třech pro­ve­de­ních:

Kon­ver­ti­bil­ní Por­té­gé X30W-K-10D po­há­ní pro­ce­sor Intel Core i5-1240P s pod­po­rou 8 GB pa­mě­ti LPD­DR5 5200 a SSD dis­kem PCIe 512 GB. K do­stá­ní je za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 41 690 Kč včet­ně DPH.

Srd­cem vý­kon­něj­ší­ho Por­té­gé X30W-K-103 je pro­ce­sor Intel Core i7-1260P a 32 GB pa­mě­ti LPD­DR5 5200. Pro data je k dis­po­zi­ci M.2 PCIe SSD disk Gen4 s ka­pa­ci­tou 1 TB. Jeho cena je 54 590 Kč s DPH.

Zá­klad­ní pro­ve­de­ní leh­čí­ho no­te­boo­ku Por­té­gé X30L-K-10V je osa­ze­no pro­ce­so­rem Intel Core i5-1240P, 8 GB pa­mě­ti LPD­DR5 4800 a pev­ným SSD dis­kem M.2 PCIe 512 GB. Na trhu je za do­po­ru­če­nou cenu 37 490 Kč včet­ně DPH.

Ještě ná­roč­něj­ší uži­va­te­lé mohou sáh­nout po vý­kon­něj­ší kon­fi­gu­ra­ci Por­té­gé X30L-K-161 s pro­ce­so­rem Intel Core i7-1260P s pod­po­rou 16 GB PDDR5 4800 RAM a M.2 PCIe SSD dis­kem Gen4 s ka­pa­ci­tou 1 TB. V na­bíd­ce je za do­po­ru­če­ných 46 690 Kč s DPH.

Pro ces­to­va­te­le, kteří po­tře­bu­jí být ne­u­stá­le on-line, je za 46 290 Kč s DPH k dis­po­zi­ci je­di­ný model osa­ze­ný LTE mo­de­mem – Por­té­gé X30L-K-10Z se stej­ným pro­ce­so­rem Intel Core i7-1260P, 16 GB PDDR5 4800 RAM a 512 GB SSD dis­kem.

Více o no­te­bo­o­cích Dy­na­book na­jde­te na cz.dynabook.com/generic/business-homepage.Mohlo by vás zajímat: