Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Extra velkoformátové displeje Sharp/NEC řady M

Autor článku: Sharp/NEC   
Pondělí, 16 Leden 2023 14:28

Tags: Hardware | M751 | M861 | NEC MultiSync | Řada M | Sharp/NEC | Velkoformátové displeje

SharpNEC M751-M861 Office-2303Sharp NEC Dis­play So­lu­ti­ons Eu­ro­pe ozna­mu­je uve­de­ní no­vých mo­de­lů řady M, NEC Mul­ti­Sync M751 a NEC Mul­ti­Sync M861, které při­ná­še­jí dva mi­mo­řád­ně velké for­má­ty. Díky tech­no­lo­gii NEC Open Mo­du­lar In­tel­li­gen­ce uži­va­te­lé vždy na­jdou ten správ­ný pro­dukt NEC, který nej­lé­pe vy­ho­vu­je je­jich po­tře­bám po­u­ži­tí.

Dva nové mo­de­ly dis­plejů NEC řady M s úh­lo­příč­kou 7586 palců se díky své roz­sáh­lé sadě funk­cí do­ko­na­le hodí pro na­sa­ze­ní v za­se­da­cích míst­nos­tech nebo v ma­lo­ob­chod­ních pro­dej­nách. Zob­ra­zo­vá­ní ob­sa­hu sig­nage nebo pre­zen­ta­cí v za­se­da­cích míst­nos­tech ne­bu­de ru­še­no od­ra­zy od oken nebo ji­ných zdro­jů svět­la a po­kro­či­lé na­sta­ve­ní všech re­le­vant­ních vi­zu­ál­ních pa­ra­me­t­rů umožňuje plnou kon­t­ro­lu jasu, barev, gama a rov­no­měr­nos­ti pro­střed­nic­tvím tech­no­lo­gie Spectra­View En­gi­ne pro přes­ný, při­ro­ze­ný obraz i vyšší zob­ra­zo­va­cí výkon.

Uži­va­te­lé mohou dis­ple­je řady M vzdá­le­ně a bez­peč­ně ovlá­dat po­mo­cí soft­wa­ro­vé­ho ná­stro­je NEC Na­Vi­Set Ad­mi­nis­tra­tor 2. Zá­ro­veň mohou řídit po­ža­dav­ky na údrž­bu a še­t­řit čas a zdro­je, což umožňuje kri­tic­ký pro­voz za­ří­ze­ní 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Více stan­dard­ních di­gi­tál­ních a ana­lo­go­vých sig­ná­lo­vých vstu­pů umožňuje fle­xi­bil­ní in­te­gra­ci vel­ko­for­má­to­vých dis­plejů do AV in­frastruk­tu­ry.
 
Dis­ple­je M751M861 jsou vy­ba­ve­ny tech­no­lo­gií NEC Open Mo­du­lar In­tel­li­gen­ce, takže uži­va­te­lé mohou vždy najít ten správ­ný pro­dukt NEC, který ide­ál­ně vy­ho­vu­je je­jich scé­ná­ři po­u­ži­tí. Mohou na­pří­klad vy­u­žít in­ter­ní pře­hrá­vač NEC Me­di­a­Pla­yer a mo­du­lár­ní SoC, po­há­ně­ný RPi4, pro pře­hrá­vá­ní video ob­sa­hu. Díky slotu Intel Smart Dis­play Mo­du­le Small and Large (SDM-S/L) mohou dis­ple­je roz­ší­řit na vý­kon­né ře­še­ní, které pod­po­ru­je mnoho ná­roč­ných apli­ka­cí bě­ží­cích na ope­rač­ních sys­té­mech Win­dows nebo Linux. Se dvěma no­vý­mi dis­ple­ji řady M zís­ka­jí zá­kaz­ní­ci plnou fle­xi­bi­li­tu a roz­sáh­lou sadu funk­cí pro re­klam­ní, in­for­mač­ní a zá­bav­ní apli­ka­ce a apli­ka­ce v za­se­da­cích míst­nos­tech za atrak­tiv­ní cenu.

Nové vel­ko­for­má­to­vé dis­ple­je řady NEC Mul­ti­Sync M budou již k vi­dě­ní na stán­ku Sharp/NEC na ve­letr­hu ISE 2023 (stá­nek E600, hala 3) od 31. ledna do 3. února – Fira Bar­ce­lo­na ve Špa­něl­sku.
Další in­for­ma­ce o no­vých dis­ple­jích NEC řady M na­lez­ne­te na vy­hra­ze­ných webo­vých strán­kách.


Mohlo by vás zajímat: