Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová 3D tiskárna Afinia H440

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 20 Únor 2023 00:00

Tags: 3D tiskárny | Afinia 3D | Afinia H440 | Hardware

Afinia H440-2308Afi­nia 3D, ame­ric­ký po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro 3D tisk, ozná­mi­la za­há­je­ní pro­de­je své nové 3D tis­kár­ny Afi­nia H440. Cena to­ho­to no­vé­ho sys­té­mu je 1099 USD. Nová 3D tis­kár­na Afi­nia H440 před­sta­vu­je „vr­chol“ ce­no­vé do­stup­nos­ti, spo­leh­li­vos­ti a po­u­ži­tel­nos­ti. Je ide­ál­ní pro in­že­ný­ry, ko­níč­ká­ře a pe­da­go­gy, kteří hle­da­jí rych­lé a jed­no­du­ché ře­še­ní „ne­kon­venč­ní­ho zá­žit­ku“, tvrdí spo­leč­nost.

Vy­lep­še­né funk­ce Afi­nia H440 usnadňují bez­peč­ný a snad­ný 3D tisk

Roz­mě­ry tis­ko­vé­ho pro­sto­ru Afi­nia H440 jsou 200 × 200 × 200 mm. Uži­va­te­lé mohou bez­drá­to­vě pře­ná­šet tis­ko­vé úlohy ze stol­ní­ho po­čí­ta­če nebo apli­ka­ce chyt­ré­ho te­le­fo­nu po­mo­cí wifi. Sys­tém má do­ty­ko­vý ovlá­da­cí dis­plej, který umo­ž­ňu­je pro­vá­dět zá­klad­ní ope­ra­ce bez nut­nos­ti po­u­ži­tí po­čí­ta­če. Podle spo­leč­nos­ti má 3D tis­kár­na lepší roz­li­še­ní a po­sky­tu­je tloušť­ku vrst­vy až 0,1 mm.

Další vy­lep­še­nou funk­cí je ochra­na proti vý­pad­ku na­pá­je­ní, která po­má­há uži­va­te­lům ob­no­vit tisk z místa, kde byl tisk za­sta­ven z dů­vo­du vý­pad­ku na­pá­je­ní. Když v sys­té­mu dojde tis­ko­vé vlák­no, 3D tis­kár­na se za­sta­ví a umo­ž­ní uži­va­te­lům vlák­no na­hra­dit a po­kra­čo­vat v tisku.

Mezi další doplňkové funk­ce patří au­to­ma­tic­ká de­tek­ce výšky try­sek. Tato funk­ce pod­po­ru­je uži­va­te­le v tom, aby se ujis­til, že jeho vý­tisk pevně při­lne k tis­ko­vé­mu lůžku. Funk­ce vy­rov­ná­vá­ní s po­mo­cí soft­wa­ru kom­pen­zu­je po­kři­ve­né nebo vadné tis­ko­vé plo­chy, což uži­va­te­lům umo­ž­ňu­je úspěš­ný tisk. Kromě toho funk­ce HEPA fil­tra­ce vzdu­chu tis­kár­ny Afi­nia H440 mi­ni­ma­li­zu­je emise do ovzdu­ší při 3D tisku a za­jiš­ťu­je tak bez­peč­něj­ší pro­stře­dí pro 3D tisk.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webu vý­rob­ce afinia.com.


Mohlo by vás zajímat: