Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové 24" grafické monitory CS2400S a CS2400S-LE

Autor článku: EIZO   
Pondělí, 26 Červen 2023 23:19

Tags: ColorEdge | CS2400S | CS2400S­‑LE | Eizo | Fotografické monitory | Hardware

CS400S stage 01-2326S novým mo­de­lem Co­lo­rEd­ge CS2400S před­sta­vu­je spo­leč­nost EIZO novou ge­ne­ra­ci 24" gra­fic­kých mo­ni­to­rů s ši­ro­kým ba­rev­ným ga­mu­tem. Kromě osvěd­če­ných funk­cí, jako je hard­wa­ro­vě ka­lib­ro­va­tel­ný 24" dis­plej s ši­ro­kým ba­rev­ným roz­sa­hem a roz­li­še­ním 1920 × 1200 pi­xe­lů, na­bí­zí model CS2400S řadu dal­ších funk­cí do­ko­va­cí sta­ni­ce a pře­nos sig­ná­lů pro­střed­nic­tvím USB­‑C.

Centrální dokovací stanice v tvůrčím pracovním procesu

K pře­no­su ob­ra­zo­vé­ho sig­ná­lu a na­pá­je­ní roz­bo­čo­va­če USB mo­ni­to­ru CS2400S po­sta­čí pouze je­di­ný kabel USB­‑C. Kromě toho lze mo­bil­ní za­ří­ze­ní na­pá­jet na­bí­je­cím prou­dem o vý­ko­nu až 70 W. Po­čí­tač se tak při­po­je­ním je­di­né­ho ka­be­lu k mo­ni­to­ru CS2400S zá­ro­veň stává sou­čás­tí cen­t­rál­ní­ho do­ko­va­cí­ho za­ří­ze­ní.

Dokonalost již při vybalení z krabice

CS2400S má roz­li­še­ní 1920 x 1200 pi­xe­lů s po­mě­rem stran 16:10, a na­bí­zí tak vý­raz­ně více pro­sto­ru než běžné mo­ni­to­ry s po­mě­rem stran 16:9. Panel IPS na­bí­zí ex­trém­ně ši­ro­ké po­kry­tí pří­sluš­ných ba­rev­ných pro­sto­rů (např. 99 % Ado­beR­GB). Tech­no­lo­gie DUE (Di­gi­tal Uni­for­mi­ty Equa­li­zer) za­jiš­ťu­je ho­mo­gen­ní zob­ra­ze­ní ob­ra­zu po celé ploše a 16­bi­to­vá vy­hle­dá­va­cí ta­bul­ka LUT za­ru­ču­je na­pros­to přes­né zob­ra­ze­ní barev s až 10­bi­to­vou ba­rev­nou hloub­kou.
Pro­pra­co­va­ná to­vár­ní ka­lib­ra­ce EIZO za­jiš­ťu­je, že mo­ni­tor je již při do­dá­ní do­ko­na­le zka­lib­ro­va­ný a před­na­sta­ve­ný a uži­va­tel může začít pra­co­vat ihned po vy­ba­le­ní z kra­bi­ce. Pro pra­vi­del­nou re­ka­lib­ra­ci a na­sta­ve­ní vlast­ních ka­lib­rač­ních cílů je mo­ni­tor CS2400S kom­pa­ti­bil­ní se soft­warem EIZO Co­lor­Na­vi­ga­tor, který si mů­že­te stáh­nout zdar­ma na webu.

Úsporné a šetrné k životnímu prostředí

Spo­leč­nost EIZO se snaží při vý­bě­ru ma­te­ri­á­lů, vý­ro­bě a pře­pra­vě po­stu­po­vat co nej­še­tr­ně­ji k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí a zdro­jům. Spo­tře­ba ener­gie (ty­pic­ká) mo­de­lu CS2400S byla opro­ti jeho před­chůd­ci CS2420 sní­že­na o 25 %, z 26 wattů na 18 wattů. Od roku 2021 se spo­leč­nost EIZO snaží po­stup­ně ušet­řit co nej­ví­ce ne­u­dr­ži­tel­ných oba­lo­vých ma­te­ri­á­lů. Model CS2400S je prv­ním mo­ni­to­rem Co­lo­rEd­ge, který se do­dá­vá bez po­ly­sty­re­no­vé vý­pl­ně.

Další funkce

  1. 24" LCD dis­plej s ši­ro­kým ga­mu­tem a roz­li­še­ním 1920 × 1200 pi­xe­lů, for­mát 16:10
  2. Ši­ro­ký ba­rev­ný gamut s 99% po­kry­tím ba­rev­né­ho pro­sto­ru Ado­beR­GB a 95% po­kry­tím ba­rev­né­ho pro­sto­ru DCI­‑P3
  3. Ma­xi­mál­ní jas 410 cd/m², kon­trast 1350:1
  4. 10­bi­to­vý dis­plej, 16­bi­to­vá vy­hle­dá­va­cí ta­bul­ka LUT
  5. Přes­ná hard­wa­ro­vá ka­lib­ra­ce jasu, bí­lé­ho bodu a gamy
  6. Tech­no­lo­gie DUE (Di­gi­tal Uni­for­mi­ty Equa­li­zer) pro do­ko­na­lé roz­lo­že­ní jasu a uni­for­mi­tu barev
  7. USB­‑C (sig­nál Dis­pla­y­Port a až 70 W Power De­li­ve­ry), Dis­pla­y­Port a HDMI vstup
  8. Roz­bo­čo­vač USB s 2 porty USB 3 a 2 na­va­zu­jí­cí­mi porty USB 2
  9. Stan­dard­ní zá­ru­ka 5 let

 

CS400S-LE stage 01-2326

CS2400S‑LE – limitovaná edice

Mo­ni­tor Co­lo­rEd­ge CS2400S­‑LE (li­mi­to­va­ná edice) je plně kom­pa­ti­bil­ní se všemi po­čí­ta­či se sys­té­mem Win­dows a po­čí­ta­či Intel Mac. Za­ří­ze­ní Apple M1/2 mohou být v sou­čas­né době ne­kom­pa­ti­bil­ní kvůli zvlášt­ní vlast­nos­ti ob­ra­zo­vé­ho sig­ná­lu. Za zvlášt­ních okol­nos­tí to může vést k bli­ká­ní ob­ra­zu na mo­ni­to­ru. Po­mo­cí ak­tu­a­li­za­ce fir­m­wa­ru lze ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci ome­zit na 30 Hz, čímž bli­ká­ní zmizí.

Pětiletá záruka

EIZO po­sky­tu­je pě­ti­le­tou zá­ru­ku pro všech­ny mo­de­ly Co­lo­rEd­ge, a tedy i pro mo­ni­to­ry CS2400S a CS2400S­‑LE. Na­bí­zí tak nej­vyš­ší bez­peč­nost in­ves­ti­ce a velmi nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO).

Dostupnost

Mo­ni­tor CS2400S­‑LE je již v pro­de­ji. Do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí 13 680 Kč.
Mo­ni­tor CS2400S bude v pro­de­ji od srpna 2023. Do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí 18 790 Kč.Mohlo by vás zajímat: