Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vysokorychlostní průmyslová 3D tiskárna BCN3D Omega I60

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 29 Červen 2023 21:48

Tags: 3D tiskárny | BCN3D | Dostupnost | Elvira | Omega I60 | Průmysl

BCN3D Omega I60 Industrial 3D Printer-2326Spo­leč­nost El­vi­ra ozná­mi­la uve­de­ní BCN3D Omega I60, vše­stran­né prů­mys­lo­vé FFF 3D tis­kár­ny na­vr­že­né pro vý­ro­bu ob­jem­ných a ro­bust­ních pro­to­ty­pů a sé­ri­o­vých dílů. BCN3D Omega I60 ob­sa­hu­je mo­der­ni­zo­va­nou verzi tech­no­lo­gie IDEX BCN3D, která zdvoj­ná­so­bu­je pro­duk­ti­vi­tu vy­u­ži­tím obou tis­ko­vých hlav sou­čas­ně.

Na­bí­zí tis­ko­vý objem 60 l a vy­hří­va­nou ko­mo­ru, která může do­sáh­nout tep­lo­ty až 70 °C, což umožňuje vý­ro­bu vel­kých a ro­bust­ních dílů z tech­nic­kých ma­te­ri­á­lů v kon­strukč­ní kva­li­tě.

Tis­kár­na je vy­ba­ve­na vy­sou­še­cím úlo­žiš­těm fi­la­men­tů s ří­ze­ním tep­lo­ty a vlh­kos­ti ma­te­ri­á­lu pro za­jiš­tě­ní nej­lep­ší kon­di­ce tis­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu. Kromě toho vy­u­ží­vá 1,75mm vy­so­ko­rych­lost­ní přímý ex­trudér (di­rect drive) schop­ný do­sáh­nout rych­los­ti až 300 mm/s, což umožňuje vý­znam­ným způ­so­bem urych­lit vý­ro­bu dílů.

Hlav­ní cha­rak­te­ris­ti­ky BCN3D Omega I60

Mo­der­ni­zo­va­ná tech­no­lo­gie BCN3D In­de­pen­dent Dual Ex­tru­si­on (IDEX): IDEX vy­ni­ká je­di­neč­nou schop­nos­tí tisku po­mo­cí dvou ne­zá­vis­lých tis­ko­vých hlav. Lze tak zdvoj­ná­so­bit pro­duk­ti­vi­tu po­mo­cí re­ži­mu du­pli­ka­ce a zr­ca­dle­ní nebo vy­rá­bět slo­ži­té díly se snad­no od­stra­ni­tel­ný­mi pod­po­ra­mi, a navíc ve vy­so­ké rych­los­ti tisku až 300 mm/s.

Ki­ne­ma­ti­ka HAQ-XY: Tato kon­struk­ce je po­va­žo­vá­na za jeden z nej­lep­ších sys­té­mů pro du­ál­ní 3D tis­ká­ren a CNC stro­jů, pro­to­že po­sky­tu­je od­leh­če­ný, ro­bust­ní a přes­ný pří­stup. BCN3D Omega I60 vy­u­ží­vá vy­lep­še­nou verzi to­ho­to ki­ne­ma­tic­ké­ho sys­té­mu, kde jsou klad­ky umís­tě­né do op­ti­mál­něj­ší po­lo­hy. Vý­sled­kem je mar­kant­ní sní­že­ní torz­ních mo­men­tů podél osy X během pro­ce­su tisku.

Tis­ko­vá hlava: BCN3D Omega I60 má tis­ko­vé hlavy s vý­kon­ný­mi ex­tru­de­ry a špič­ko­vý­mi kom­po­nen­ty, včet­ně 1,75 mm ex­tru­de­rů Bon­d­tech LGX Pro s přímým po­dá­vá­ním (di­rect drive) fi­la­men­tu. Tento sys­tém po­sky­tu­je lepší kon­t­ro­lu a přes­nost.

Při­pra­ve­nost na vy­so­kou rych­lost: BCN3D Omega I60 je vy­ba­ve­na ve­sta­vě­ný­mi ak­ce­le­ro­me­t­ry a 32­bi­to­vou elek­tro­ni­kou spolu s vlast­ní verzí sys­té­mu Mar­lin 2.1. Tato kom­bi­na­ce zvy­šu­je schop­nos­ti BCN3D Omega I60 a umožňuje efek­tiv­ně bez ztrá­ty kva­li­ty a přes­nos­ti vy­rá­bět díly rych­los­tí až 300 mm/s a do­sa­ho­vat zrych­le­ní 10 m/s².

Ak­tiv­ní vy­hří­va­ná ko­mo­ra: Vy­hří­va­ná a tep­lot­ně ří­ze­ná ko­mo­ra za­jiš­ťu­je vý­ro­bu tech­nic­kých po­ly­me­rů, neboť udr­žu­je ide­ál­ní tep­lo­tu během ce­lé­ho pro­ce­su tisku. Re­gu­la­ce tep­lo­ty za­jiš­ťu­je rov­no­měr­nou kon­struk­ci dílu a mi­ni­ma­li­zu­je vznik vnitř­ních pnutí. Za­hří­vá­ním ko­mo­ry účin­ně před­chá­zí pro­blé­mům, jako je de­for­ma­ce a pras­ká­ní. Vy­hří­va­ná ko­mo­ra BCN3D Omega I60 může do­sáh­nout tep­lo­ty až 70 °C, díky čemuž je ide­ál­ní pro tech­nic­ké tis­ko­vé ma­te­ri­á­ly, jako jsou ABS, ASA, PA, a kom­po­zi­tem pl­ně­né kom­bi­na­ce.

Velký objem tisku: Objem tisku do­stup­ný v BCN3D Omega I60 je 450 × 300 × 450 mm a na­bí­zí až 60 litrů. To v kom­bi­na­ci s vy­hří­va­nou ko­mo­rou dává tis­kár­ně schop­nost vy­rá­bět
velké tech­nic­ké díly.

XYZ Au­to­ka­lib­ra­ce: Tato uži­va­te­lům usnadňující tech­no­lo­gie vy­u­ží­vá pie­zo­elek­tric­ké sen­zo­ry, a eli­mi­nu­je zá­vis­lost na ruč­ních ope­ra­cích a za­ru­ču­je správ­nou při­lna­vost první vrst­vy. Ka­libru­je mě­ře­ním více bodů pro úpra­vu výšky tis­ko­vé plo­chy (Z) a (XY) off­se­tu mezi trys­ka­mi.

BCN3D při­šla s od­po­vě­dí na po­ptáv­ku zá­kaz­ní­ků El­vi­ry po rych­lej­ším 3D tisku kom­plex­ním ře­še­ním jako je rych­lost 3D tisku a udr­že­ním tis­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu v op­ti­mál­ní kon­di­ci. Tyto vlast­nos­ti vý­znam­ným způ­so­bem do­ká­žou zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu adi­tiv­ní vý­ro­by. Tis­kár­na BCN3D Omega l60 před­sta­vu­je vý­znam­ný po­ten­ci­ál pro vý­rob­ní pod­ni­ky všech ve­li­kos­tí, její do­stup­nost na lo­kál­ním trhu před­po­klá­dá El­vi­ra v září to­ho­to roku.

Více na www.abc3d.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: