Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ackuretta představuje CURIE Plus pro zubní 3D tisk

Autor článku: Redakce   
Úterý, 12 Září 2023 22:24

Tags: 3D tisk | Ackuretta | CURIE Plus | Hardware | Ortodoncie | Vytvrzovací pec

CURIE Plus-2337Tcha­jwan­ská spo­leč­nost Ac­ku­ret­ta před­sta­vu­je novou ge­ne­ra­ci UV vy­tvr­zo­va­cí pece – CURIE Plus. Tato zcela nová bi­o­kom­pa­ti­bil­ní vy­tvr­zo­va­cí pec je na­vr­že­na tak, aby umož­ni­la ma­so­vou vý­ro­bu vy­so­ce kva­lit­ních den­tál­ních apli­ka­cí a ome­zi­la ba­ri­é­ry pří­stu­pu pa­ci­en­tů.

CURIE Plus je na­vr­že­na tak, aby ma­xi­ma­li­zo­va­la efek­ti­vi­tu, a je schop­na vy­tvr­zo­vat až 8 ce­lých ob­lou­ků sou­čas­ně, což od­po­ví­dá ka­pa­ci­tě 3D tisku Ac­ku­ret­ta SOL. Díky ši­ro­ké­mu po­kry­tí UV vl­no­vých délek a 360° roz­lo­že­ní svět­la zkra­cu­je tato špič­ko­vá UV vy­tvr­zo­va­cí pec dobu vy­tvr­zo­vá­ní a zá­ro­veň po­sky­tu­je velmi přes­né vý­sled­ky.

Kompatibilní se zdroji dusíku

CURIE Plus je vy­tvo­ře­na pro kom­pa­ti­bi­li­tu s du­sí­kem a sli­bu­je ne­ví­da­né es­te­tic­ké vlast­nos­ti – včet­ně lepší prů­hled­nos­ti barev, hlad­kos­ti a až o 25 % vyšší pev­nos­ti v ohybu.

Nový standard jednoduchosti

Za­ří­ze­ní CURIE Plus, vy­ba­ve­né in­tu­i­tiv­ním 5" do­ty­ko­vým dis­ple­jem pro sle­do­vá­ní pa­ra­me­t­rů vy­tvr­zo­vá­ní a me­cha­nis­mem ote­ví­rá­ní/za­my­ká­ní dví­řek jed­ním klik­nu­tím, který zabraňuje úniku UV zá­ře­ní, na­bí­zí pr­votříd­ní uži­va­tel­ský zá­ži­tek. Díky přímé in­te­gra­ci se sys­té­mem SOL mohou nyní uži­va­te­lé zjed­no­du­šit svůj pra­cov­ní po­stup od tisku až po vy­tvr­ze­ní, sní­žit chy­bo­vost a op­ti­ma­li­zo­vat svou pro­duk­ti­vi­tu.

Ověřeno pomocí špičkových pryskyřic

Před­pro­gra­mo­va­ná knihov­na prys­ky­řic CURIE Plus, ka­lib­ro­va­ná s před­ní­mi prys­ky­ři­ce­mi v oboru, ob­sa­hu­je bi­o­kom­pa­ti­bil­ní prys­ky­ři­ce třídy IIa, což uži­va­te­lům umo­ž­ňuje snad­no vy­brat ma­te­ri­ál, který vy­ho­vu­je po­tře­bám je­jich pa­ci­en­tů. Au­to­ma­tic­ké ak­tu­a­li­za­ce knihov­ny s pod­po­rou Wi­‑Fi za­jiš­ťu­jí op­ti­mál­ní me­cha­nic­ké vlast­nos­ti apli­ka­ce a kva­li­tu tisku.

Více in­for­ma­cí o nové po­sled­ní UV peci na­lez­ne­te zde.

Na­vštiv­te webo­vé strán­ky Ac­ku­ret­ty a do­zví­te se více.

 


Mohlo by vás zajímat: