Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ColorEdge CS2400R – nejdostupnější grafický monitor

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 14 Září 2023 17:21

Tags: ColorEdge | CS2400R | Eizo | Grafický monitor | Hardware

CS400R stage 01-2337EIZO před­sta­vu­je nový mo­ni­tor Co­lo­rEd­ge CS2400R, svůj ce­no­vě nej­do­stup­něj­ší model z řady gra­fic­kých mo­ni­to­rů. Hard­wa­ro­vě ka­lib­ro­va­ný 24" IPS panel má roz­li­še­ní 1920 × 1200 pi­xe­lů a po­krý­vá 100 % ba­rev­né­ho roz­sa­hu vy­me­ze­né­ho stan­dar­dy sRGB a Rec.709. K dis­po­zi­ci je také řada dal­ších funk­cí pro do­ko­vá­ní přes USB­‑C. CS2400R má roz­li­še­ní 1920 × 1200 pi­xe­lů s po­mě­rem stran 16:10, což po­sky­tu­je vý­raz­ně více pro­sto­ru než běžné mo­ni­to­ry s po­mě­rem stran 16:9.

Panel IPS na­bí­zí plné po­kry­tí ba­rev­né­ho pro­sto­ru sRGB, který je dů­le­ži­tý pro webo­vé apli­ka­ce, a také ba­rev­ný pro­stor pro video Rec.709.

Tech­no­lo­gie DUE (Di­gi­tal Uni­for­mi­ty Equa­li­zer) za­jiš­ťu­je ho­mo­gen­ní zob­ra­ze­ní ob­ra­zu po celé ploše ob­ra­zov­ky a 16­bi­to­vá vy­hle­dá­va­cí ta­bul­ka LUT za­ru­ču­je na­pros­to přes­né zob­ra­ze­ní barev s až 10­bi­to­vou ba­rev­nou hloub­kou.
Pro­pra­co­va­ná to­vár­ní ka­lib­ra­ce EIZO za­jiš­ťu­je, že mo­ni­tor je do­dá­ván již do­ko­na­le zka­lib­ro­va­ný a pře­dem na­sta­ve­ný, takže uži­va­te­lé mohou začít pra­co­vat ihned po vy­ba­le­ní mo­ni­to­ru z kra­bi­ce. Každý mo­ni­tor CS2400R je do­dá­ván s in­di­vi­du­ál­ním ka­lib­rač­ním pro­to­ko­lem, který do­ku­men­tu­je do­ko­na­lost to­vár­ní ka­lib­ra­ce.
Pro pra­vi­del­nou re­ka­lib­ra­ci a vy­tvá­ře­ní vlast­ních ka­lib­rač­ních cílů je mo­ni­tor CS2400R kom­pa­ti­bil­ní se soft­warem Co­lor­Na­vi­ga­tor spo­leč­nos­ti EIZO, který si mů­že­te stáh­nout zdar­ma na webo­vých strán­kách spo­leč­nos­ti.

Cen­t­rál­ní do­ko­va­cí sta­ni­ce v tvůr­čím pra­cov­ním po­stu­pu

Pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní USB­‑C se ob­ra­zo­vý sig­nál pře­ná­ší je­di­ným ka­be­lem a na­pá­jí roz­bo­čo­vač USB mo­ni­to­ru. Kromě toho lze mo­bil­ní za­ří­ze­ní na­pá­jet na­bí­je­cím prou­dem o vý­ko­nu až 70 W. Mo­ni­tor CS2400R se tak jed­ním po­hy­bem ruky stává cen­t­rál­ním do­ko­va­cím za­ří­ze­ním tvůr­čí­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu. Mo­ni­tor je sa­mo­zřej­mě vy­ba­ven také ko­nek­to­rem Dis­pla­y­Port a HDMI.

CS2400R 06 2337

Další funk­ce

  1. 24" LCD dis­plej s ši­ro­kým ga­mu­tem a roz­li­še­ním 1920 x 1200 pi­xe­lů, for­mát 16:10
  2. 100% po­kry­tí stan­dar­dů sRGB a Rec.709
  3. Ma­xi­mál­ní jas 300 cd/m², kon­trast 1000:1
  4. 10­bi­to­vý dis­plej, 16­bi­to­vá vy­hle­dá­va­cí ta­bul­ka LUT
  5. Přes­ná hard­wa­ro­vá ka­lib­ra­ce jasu, bí­lé­ho bodu a gamy
  6. Tech­no­lo­gie DUE (Di­gi­tal Uni­for­mi­ty Equa­li­zer) pro do­ko­na­lé roz­lo­že­ní jasu a uni­for­mi­tu barev
  7. USB­‑C (sig­nál Dis­pla­y­Port a až 70 W Power De­li­ve­ry), Dis­pla­y­Port a HDMI vstup
  8. Roz­bo­čo­vač USB se dvěma porty USB 3 a dvěma na­va­zu­jí­cí­mi porty USB 2
  9. Stan­dard­ní zá­ru­ka 5 let

Pě­ti­le­tá zá­ru­ka

EIZO po­sky­tu­je pě­ti­le­tou zá­ru­ku pro všech­ny mo­de­ly Co­lo­rEd­ge, a tedy i pro mo­ni­tor CS2400R. Na­bí­zí tak nej­vyš­ší bez­peč­nost in­ves­ti­ce a velmi nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO).

Do­stup­nost

Mo­ni­tor CS2400R je již v pro­de­ji. Do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí 14 490 Kč.

 


Mohlo by vás zajímat: