Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejvýkonnější pracovní stanice Z4 Rack G5 od HP

Autor článku: HP Inc.   
Středa, 04 Říjen 2023 00:54

Tags: Hardware | HP Inc. | Pra­cov­ní sta­ni­ce | Roz­mě­r 1U | Z4 Rack G5

HP Z4 Rack G5 PremiumModule CoreSet Black-2340HP před­sta­vu­je svou nej­no­věj­ší pra­cov­ní sta­ni­ci. Nová Z4 Rack G5 je nej­vý­kon­něj­ší pra­cov­ní sta­ni­cí roz­mě­ru 1U na světě. Je ur­če­na pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí, zejmé­na pro zpra­co­vá­ní a ana­lý­zu vel­kých ob­je­mů dat a v tech­nic­kých i tvůr­čích obo­rech, které po­tře­bu­jí velký vý­po­čet­ní výkon. Z4 Rack G5 nově de­fi­nu­je pod­po­ru práce od­kud­ko­liv – je to ex­trém­ně vý­kon­ný stroj, se kte­rým se mů­že­te při­po­jit kde­ko­li.

Tech­nic­ká ře­še­ní HP umožňují vy­tvo­řit jedny z nej­vý­kon­něj­ších pra­cov­ních sta­nic pro tvor­bu mo­de­lů umělé in­te­li­gen­ce, ře­še­ní pro zpra­co­vá­ní dat a stro­jo­vé učení. S vý­vo­jem pra­cov­ních po­stu­pů do­ká­že HP vyjít vstříc po­tře­bám dneš­ních tvůr­ců, tech­ni­ků a da­to­vých vědců. HP roz­ši­řu­je svou spo­lu­prá­ci s Nvi­dia a nově pod­po­ru­je gra­fic­ké pro­ce­so­ry po­sta­ve­né na ar­chi­tek­tu­ře Nvi­dia Ada. To umož­ní v ještě šir­ším mě­řít­ku roz­ví­jet plat­for­my po­sta­ve­né na umělé in­te­li­gen­ci a uži­va­te­lům za­ru­čit bez­pro­blé­mo­vé pra­cov­ní po­stu­py či lepší před­ví­da­tel­nost ná­kla­dů.

HP Z4 Rack G5 JetBlack-2340

Důraz na gra­fic­ký výkon

Uži­va­te­lé pra­cov­ních sta­nic Z od HP mají čím dál větší zájem o gra­fic­ký výkon. HP proto v rámci svých plat­fo­rem pod­po­ru­je nové gra­fic­ké pro­ce­so­ry Ada včet­ně pro­ce­so­rů Nvi­dia RTX 5000 Ada, Nvi­dia RTX 4500 Ada a Nvi­dia 4000 Ada. V sou­čas­né době pod­po­ru­je­me také Nvi­dia RTX 6000 Ada. Gra­fic­ké karty ge­ne­ra­ce Ada na­bí­ze­jí vel­kou gra­fic­kou paměť s tech­no­lo­gií pro opra­vu chyb (ECC) a na­jdou vy­u­ži­tí při ren­de­rin­gu, zpra­co­vá­ní dat i v tech­nic­kých si­mu­la­cích. Opro­ti před­cho­zí ge­ne­ra­ci Nvi­dia Am­pe­re po­sky­tu­jí ten­zo­ro­vá jádra čtvr­té ge­ne­ra­ce až 5krát větší výkon při tré­no­vá­ní AI mo­de­lů a až 5krát vyšší výkon při in­fe­ren­ci, což umožňuje rych­lej­ší ge­ne­ro­vá­ní ob­sa­hu s vy­u­ži­tím AI.

Vlast­nos­ti sta­ni­ce HP Z4 Rack G5:

  • Pro po­tře­by po­kro­či­lých vi­zu­ál­ních efek­tů, 3D mo­de­lo­vá­ní a ren­de­ro­vá­ní je Z4 Rack G5 vy­ba­ve­na až 24já­d­ro­vý­mi pro­ce­so­ry Intel Xeon W­‑2400, pod­po­ru­je gra­fic­ké karty Nvi­dia RTX 6000 Ada a je osa­ze­na až 256 GB pa­mě­ti DDR5, to vše s mož­nos­tí up­gra­du a roz­ší­ře­ní.
  • Ino­va­tiv­ní kon­struk­ce umožňuje op­ti­mál­ní chla­ze­ní, takže pra­cov­ní sta­ni­ce zvlád­ne in­ten­ziv­ní pra­cov­ní zátěž.
  • Z4 Rack G5 je vy­ro­be­na z pr­votříd­ních kom­po­nen­tů a je přís­ně tes­to­vá­na na spo­leh­li­vost a odol­nost, aby do­ká­za­la po­skyt­nout sta­bil­ní výkon pro kri­tic­ké úlohy.
  • S vy­u­ži­tím funk­ce HP Any­ware mohou týmy při­stu­po­vat k vý­ko­nu Z4 Rack G5 z li­bo­vol­né­ho za­ří­ze­ní, při­čemž tato funk­ce za­ru­ču­je rych­lou ode­zvu a vy­so­kou kva­li­tu ob­ra­zu, a to i při ko­lí­sa­jí­cí kva­li­tě sí­ťo­vé­ho při­po­je­ní.
  • Za­ří­ze­ní je cer­ti­fi­ko­vá­no pro pro­fe­si­o­nál­ní apli­ka­ce a díky ře­še­ní HP Wolf Secu­ri­ty for Busi­ness je chrá­ně­no pod úrov­ní ope­rač­ní­ho sys­té­mu, na ní i nad ní.

Do­stup­nost v České re­pub­li­ce od října 2023 za ceny od 90 tis. Kč bez DPH.
Více in­for­ma­cí o HP Inc. na­lez­ne­te na www.hp.com.

 


Mohlo by vás zajímat: