Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

QHD monitor Q27B3CF2 s USB-C od AOC

Autor článku: AOC / redakce   
Pondělí, 27 Květen 2024 14:47

Tags: 100 Hz | 27 palců | AOC | Hardware | Monitory | Q27B3C­F2 | QHD | USB-C

Q27B3CF2 F KV-2422AOC před­sta­vi­la nový ele­gant­ní model mo­ni­to­ru s roz­li­še­ním QHD, ce­no­vě vý­hod­ný pří­růs­tek do B2C řady mo­ni­to­rů s ozna­če­ním B3. Dis­plej AOC Q27B3C­F2 s úhlo­pří­č­kou 27″ (68,6 cm) při­ná­ší do do­mác­nos­tí i kan­ce­lá­ří vy­so­ké roz­li­še­ní QHD (2560x1440) a kom­bi­nu­je ele­gant­ní de­sign s do­ko­na­lou funkč­nos­tí. Q27B3C­F2 je na­vr­žen tak, aby zvý­šil pro­duk­ti­vi­tu a po­hod­lí ši­ro­ké škály uži­va­te­lů a při­tom za vý­ji­meč­nou cenu.

K tomu také slouží funk­ce, jako je ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce 100 Hz, při­po­je­ní USB-C (vč. 65 W Power De­li­ve­ry) a Ada­p­ti­ve-Sync.

Q27B3CF2 1200x628-2422
AOC Q27B3C­F2: Ele­gant­ní de­sign s velmi úz­ký­mi rá­meč­ky, USB-C 65 W PD a ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce 100 Hz pro pro­fe­si­o­ná­ly

Klí­čo­vé vlast­nos­ti mo­de­lu Q27B3C­F2

  • 27″ IPS panel s roz­li­še­ním QHD, který po­sky­tu­je vyšší hus­to­tu pi­xe­lů (109 ppi) pro ostrý a de­tail­ní obraz.
  • Kon­struk­ce s velmi úzkým rá­meč­kem umo­ž­ňuje snad­né a bez­pro­blé­mo­vé na­sta­ve­ní více mo­ni­to­rů vedle sebe.
  • Vstup USB-C s 65 W USB Power De­li­ve­ry a dva porty USB-A, které zjed­no­du­šu­jí při­po­je­ní a ome­zu­jí změť ka­be­lů.
  • Ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce 100 Hz, funk­ce Adap­ti­ve-Sync a rych­lá doba ode­zvy až 4 ms GtG (při vyš­ším na­sta­ve­ní pixel over­dri­ve) a 1 ms MPRT pro ply­nu­lé ro­lo­vá­ní na ka­ná­lech so­ci­ál­ních médií a webo­vých strán­kách, ply­nu­lé sle­do­vá­ní rych­lé­ho ob­sa­hu i ne­ná­roč­né hraní her.
  • Režim LowBlue a tech­no­lo­gie Flic­ker-Free pro vyšší kom­fort při sle­do­vá­ní.
  • In­ter­ní na­pá­je­cí zdroj a mož­nost uchy­ce­ní VESA zvy­šu­jí fle­xi­bi­li­tu při in­sta­la­ci v ne­ob­vyk­lých pod­mín­kách.

Vylepšená konektivita a komfort sledování

Při­po­je­ní k mo­bil­ní­mu nebo stol­ní­mu po­čí­ta­či je s mo­ni­to­rem Q27B3C­F2 hrač­ka díky portu USB-C 3.2 Gen 1x1, který na­bí­zí 65 W USB Power De­li­ve­ry a pod­po­ru re­ži­mu Dis­pla­y­Port Alt. Díky tomu je možné na­pá­jet no­te­boo­ky a při­dá­vat ob­ra­zov­ky je­di­ným ka­be­lem, a vy­u­žít tak pra­cov­ní pro­stor na ma­xi­mum. Vstup HDMI 2.0 dále umožňuje při­po­je­ní růz­ných star­ších i mo­der­ních zdro­jů. Dva další porty USB-A 3.2 Gen 1x1 a port USB upstre­am umožňují při­po­je­ní pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní přímo k mo­ni­to­ru, což ome­zu­je ne­po­řá­dek na pra­cov­ním stole.

Optimalizováno pro moderní profesionální i domácí použití

Mo­ni­tor AOC Q27B3C­F2 není jen o pěk­ném vzhle­du; je vy­ro­ben s ohle­dem na uži­va­tel­ský kom­fort. Funk­ce, jako je režim LowBlue a tech­no­lo­gie Flic­ker-Free, zmírňují únavu očí těch, kteří tráví před ob­ra­zov­kou dlou­hé ho­di­ny. Mo­ni­tor na­bí­zí různá er­go­no­mic­ká na­sta­ve­ní, včet­ně na­sta­ve­ní výšky o 110 mm, a usnadňuje tak in­di­vi­du­ál­ní pre­fe­ren­ce a pod­po­ru­je zdra­vé dr­že­ní těla při práci. Kom­pa­ti­bi­li­ta s mož­nost­mi uchy­ce­ní VESA dále roz­ši­řu­je jeho fle­xi­bi­li­tu, aby vy­ho­vo­val růz­ným po­tře­bám in­sta­la­ce.

Design a funkčnost zvyšují uživatelský zážitek

Mo­ni­tor Q27B3C­F2 vy­ni­ká velmi úz­ký­mi rá­meč­ky, což z něj činí atrak­tiv­ní volbu pro se­sta­vy vy­ža­du­jí­cí více mo­ni­to­rů, aniž by to bylo na úkor es­te­tic­ké­ho vzhle­du. Jeho 27″ IPS panel na­bí­zí ostrý a živý dis­plej s hus­to­tou pi­xe­lů 109 ppi, takže de­tai­ly jsou ostré a jasné. Ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úhly 178°/178° za­jiš­ťu­jí, že obraz na ob­ra­zov­ce je živý a pro­kres­le­ný i při sle­do­vá­ní z ne­přímých úhlů. Ať už je mo­ni­tor Q27B3C­F2 určen pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí v mo­der­ních pra­cov­ních pro­sto­rech nebo jako sty­lo­vý do­pl­něk každé do­má­cí kan­ce­lá­ře, do­ko­na­le za­pad­ne do svého okolí a zá­ro­veň po­skyt­ne vý­ji­meč­nou vi­zu­ál­ní kva­li­tu.

Q27B3CF2 TOP KV-2422

Mo­ni­tor Q27B3C­F2 byl na­vr­žen s ohle­dem na kaž­do­den­ní po­ža­dav­ky uži­va­te­lů v do­mác­nos­tech a zá­klad­ních kan­ce­lá­řích a před­sta­vu­je další krok spo­leč­nos­ti AOC v uvá­dě­ní prak­tic­kých a vy­so­ce kva­lit­ních zob­ra­zo­va­cích ře­še­ní na trh za atrak­tiv­ní cenu. Kom­bi­na­ce ele­gant­ní­ho de­sig­nu, vy­so­ké­ho vý­ko­nu a funk­cí za­mě­ře­ných na uži­va­te­le z něj činí uni­ver­zál­ní volbu pro různé úkoly, od kan­ce­lář­ské práce až po běž­nou zá­ba­vu.

Ceny a dostupnost

Díky svému bu­dou­cí­mu roz­li­še­ní QHD a vše­stran­ným funk­cím se mo­ni­tor AOC Q27B3C­F2 stane ne­po­stra­da­tel­nou sou­čás­tí ši­ro­ké škály do­má­cích a kan­ce­lář­ských se­stav a na­bíd­ne vy­vá­že­ný de­sign, výkon a po­hod­lí. Řada B3 spo­leč­nos­ti AOC navíc na­bí­zí řadu 24“ a 27“ mo­de­lů s roz­li­še­ním Full HD, s výš­ko­vě na­sta­vi­tel­ným sto­ja­nem (24B3C­F2, 27B3C­F2) nebo bez něj (24B3­CA2, 27B3­CA2), všech­ny s ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 100 Hz a při­po­je­ním USB-C, který po­tě­ší všech­ny typy do­má­cích i kan­ce­lář­ských uži­va­te­lů.

Model AOC Q27B3C­F2 bude do­stup­ný od květ­na 2024 za do­prou­če­nou ma­lo­ob­chod­ní cenu 6145 Kč (249 Eur).


Mohlo by vás zajímat: