Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo akvizice

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. United Robotics Group kupuje Robotnik Automation
(Matching tags: Akvizice,Uni­ted Ro­bo­tics Group,URG,Ro­bot­nik Au­to­mati­on,Ro­bot­nik,CobiotX)
Uni­ted Ro­bo­tics Group (URG) ozna­mu­je do­ho­du o pře­vze­tí vět­ši­no­vé­ho po­dí­lu ve spo­leč­nos­ti Ro­bot­nik Au­to­mati­on (Ro­bot­nik), špič­ko­vém po­sky­to­va­te­li slu­žeb v ob­las­ti ...
Pátek, 20 Leden 2023
2. PTC kupuje ServiceMax
(Matching tags: FSM,Silver Lake,ServiceMax,Servis,Akvizice,PTC,PLM)
PTC ozná­mi­lo, že do­kon­či­lo akvi­zi­ci firmy Ser­vi­ce­Max od sub­jek­tu, jehož vět­ši­no­vým vlast­ní­kem je spo­leč­nost Sil­ver Lake. Tato akvi­zi­ce doplňuje na­bíd­ku PTC v ob­las­ti ří­ze­ní ...
Pátek, 06 Leden 2023
3. Ansys kupuje Rocky DEM
(Matching tags: ESSS,Rocky,Dynamika částic,DEM,ANSYS,Akvizice,Software,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Rocky DEM (Rocky), která se za­bý­vá in­že­nýr­ský­mi si­mu­la­ce­mi a vě­dec­kým soft­warem. Touto akvi­zi­cí Ansys zís­ká­vá Rocky, před­ní ...
Čtvrtek, 05 Leden 2023
4. Cognex kupuje dodavatele osvětlovacích technologií SAC
(Matching tags: SAC Trevista,SAC,Osvětlovací technologie,Strojové vidění,Cognex,Akvizice)
Spo­leč­nost Co­gnex Cor­po­rati­on, která se za­bý­vá stro­jo­vým vi­dě­ním, kou­pi­la ně­mec­kou spo­leč­nost SAC Si­rius Advan­ced Cyber­ne­tics, líd­ra v ob­las­ti osvět­lo­va­cí tech­ni­ky. Akvi­zi­ce ...
Pondělí, 12 Prosinec 2022
5. Siemens kupuje společnost Avery Design Systems
(Matching tags: Akvizice,Siemens,EDA,Avery De­sign Sys­tems,Xce­le­ra­to­r)
Si­e­mens Digital Industries Software roz­ši­řu­je své port­fo­lio pro ově­řo­vá­ní in­te­gro­va­ných ob­vo­dů akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti Avery De­sign Sys­tems a plá­nu­je při­dat její tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 10 Listopad 2022
6. Stratasys kupuje softwarovou společnost Riven
(Matching tags: Riven,Aditivní výroba,GrabCAD,Stratasys,Akvizice,Software)
 Stra­ta­sys ozná­mil 25. října akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Riven, do­dá­va­jí­cí soft­ware pro za­bez­pe­če­ní kva­li­ty. Tento start-up se síd­lem v ka­li­forn­ském Ber­ke­ley byl part­ne­rem ...
Úterý, 25 Říjen 2022
7. Trimble kupuje společnost B2W Software
(Matching tags: Stavebnictví,Akvizice,Trimble,B2W Software,Správa staveb)
Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la, že pře­vza­la sou­kro­mou spo­leč­nost B2W Soft­ware, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le ře­še­ní pro od­ha­dy a pro­voz v ob­las­ti těž­ké­ho sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. ...
Čtvrtek, 29 Září 2022
8. Arkance Systems se rozšiřuje i do Španělska a Portugalska
(Matching tags: Akvizice,Arkance Systems,Monnoyeur,Asidek)
Právě dnes, 13. září, kdy pro­bí­há kon­fe­ren­ce CADfórum 2022 spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems zís­ka­la Ar­kan­ce – dce­ři­ná spo­leč­nost Mon­noye­ur – spo­leč­nost Asi­dek od spo­leč­nos­ti CT. Firma ...
Úterý, 13 Září 2022
9. Hexagon kupuje společnost iConstruct
(Matching tags: iCon­struct Pro,iConstruct,Hexagon,Akvizice,BIM)
He­xa­gon AB ozná­mil 2. září akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti iCon­st­ruct Pty Ltd, po­sky­to­va­te­le oceňova­né­ho soft­wa­ru pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov (BIM) po­u­ží­va­né­ho v ko­merč­ní, ...
Pátek, 02 Září 2022
10. Stratasys převezme divizi materiálů pro AM od Covestra
(Matching tags: Divize materiálů,Covestro,Aditivní výroba,Stratasys,Akvizice)
Stra­ta­sys ozná­mil 8. srpna pod­pis ko­neč­né do­ho­dy o pře­vze­tí di­vi­ze ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu spo­leč­nos­ti Co­vestro. Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude po uza­vře­ní oka­mži­tě ...
Úterý, 09 Srpen 2022
11. Siemens kupuje společnost ZONA Technology
(Matching tags: ZONA Technology,Xcelerator,Klima,Siemens,Letectví,Akvizice,Simulace)
Vzhle­dem k ce­lo­svě­to­vé­mu úsilí o kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní le­tec­tví a oži­ve­ní zájmu o nad­zvu­ko­vou do­pra­vu vy­ža­du­jí ino­va­ce kon­fi­gu­ra­cí le­ta­del peč­li­vé a dů­sled­né ...
Úterý, 19 Červenec 2022
12. Valeo získalo 100% podíl v JV Valeo Siemens eAutomotive
(Matching tags: Valeo Siemens eAutomotive,Valeo,Elektromotory,Vývoj,Akvizice)
Valeo zís­ka­lo 50% podíl spo­leč­nos­ti Si­e­mens ve Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve, jak je sta­no­ve­no ve smlou­vě po­de­psa­né se spo­leč­nos­tí Si­e­mens z 9. února. Valeo se tak nyní stává ...
Úterý, 19 Červenec 2022
13. Markforged kupuje Digital Metal
(Matching tags: Höganäs,Markforget,Digital Metal,Kovový 3D tisk,Aditivní výroba,Akvizice)
Spo­leč­nost Mark­for­ged ozná­mi­la, že zís­ka­la vý­rob­ce ko­vo­vých 3D tis­ká­ren Di­gi­tal Metal. Di­gi­tal Metal je velmi za­jí­ma­vá spo­leč­nost, kte­rou v roce 2003 za­lo­ži­la švéd­ská spo­leč­nost ...
Čtvrtek, 14 Červenec 2022
14. Siemens kupuje Brightly Software
(Matching tags: Smart In­frastructu­re,Digitální provoz budov,Brightly Software,Siemens,Akvizice)
Si­e­mens Smart In­frastructu­re (SI), před­ní spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci budov, po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Bright­ly Soft­ware. Ta po­sky­tu­je soft­ware ...
Neděle, 03 Červenec 2022
15. Sandvik koupí výrobce PCD nástrojů Frezite
(Matching tags: Akvizice,Služby,Sandvik,Produkty,Fúze,Prodeje,Investoři,Frezite)
San­dvik po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí 100% po­dí­lu na zá­klad­ním ka­pi­tá­lu por­tu­gal­ské spo­leč­nos­ti Fre­zi­gest, SGPS („Fre­zi­te“). Na­bíd­ka spo­leč­nos­ti Fre­zi­te se sklá­dá pře­de­vším ...
Středa, 29 Červen 2022
16. Altair kupuje společnost Gen3D
(Matching tags: Altair Inspire,Implicitní modelování,Gen3D,Altair,Akvizice)
Spo­leč­nost Al­tair zís­ka­la Gen3D, startup z Uni­ver­si­ty of Bath ve Velké Bri­tá­nii. Gen3D je prů­kop­ní­kem v za­vá­dě­ní me­to­dy im­pli­cit­ní ge­o­me­t­rie pro popis vy­so­ce kom­plex­ních ...
Pondělí, 13 Červen 2022
17. Chaos získává CGarchitect
(Matching tags: CGar­chi­tect,Chaos,Architektura,Akvizice,Vizualizace)
Spo­leč­nost Chaos ozna­mu­je, že zís­ka­la spo­leč­nost CGar­chi­tect, která je do­mo­vem nej­vět­ší on-line ko­mu­ni­ty pro vi­zu­a­li­za­ci ar­chi­tek­tu­ry. Na osla­vu zpří­stupňuje spo­leč­nost Chaos ...
Čtvrtek, 09 Červen 2022
18. Hexagon AB kupuje Vero Solutions
(Matching tags: Vero Solutions,Hexagon AB,VISI,Akvizice,CAM,CAD)
He­xa­gon AB ozná­mil 23. květ­na akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Vero So­lu­ti­ons, ital­ské­ho dis­tri­bu­to­ra VISI CAD CAM soft­wa­ru od He­xa­go­nu pro prů­my­sl forem a zá­pus­tek. VISI je spe­ci­a­li­zo­va­né ...
Středa, 01 Červen 2022
19. AMD kupuje Pensando
(Matching tags: DPU,Pensando,Datová centra,Akvizice,AMD)
Spo­leč­nost AMD ozná­mi­la 26. květ­na, že do­kon­či­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Pensan­do Sys­tems v rámci trans­ak­ce v hod­no­tě při­bliž­ně 1,9 mi­li­ar­dy do­la­rů. Plat­for­ma dis­tri­bu­o­va­ných ...
Úterý, 31 Květen 2022
20. Ansys získává společnost Motor Design
(Matching tags: Elektrické stroje,Motor-CAD,Motor Design,Analýzy,ANSYS,Akvizice)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Motor De­sign Li­mi­ted (MDL). Akvi­zi­ce a ná­sled­né do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti Ansys o pro­dukt Motor-CAD spo­leč­nos­ti ...
Středa, 11 Květen 2022
21. Hexagon dokončil akvizici společnosti ETQ
(Matching tags: ETQ,Hexagon AB,Hexagon MI,QMS,Akvizice)
Spo­leč­nost He­xa­gon AB ozná­mi­la 1. dubna do­kon­če­ní již dříve ozná­me­né akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti ETQ, která je po­sky­to­va­te­lem soft­wa­ru pro ří­ze­ní QMS (sys­tém ří­ze­ní kva­li­ty), EHS ...
Pátek, 08 Duben 2022
22. GRAITEC převezme společnost Applied Software
(Matching tags: Applied Software,Graitec,Akvizice,Stavebnictví,AEC,Autodesk,BIM)
Spo­leč­nost GRAI­TEC, me­zi­ná­rod­ní vý­vo­jář soft­wa­ru pro BIM, vý­ro­bu a na­vr­ho­vá­ní v ob­las­ti AEC a pla­ti­no­vý part­ner spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk v Ev­ro­pě a zlatý ...
Čtvrtek, 17 Březen 2022
23. Bosch kupuje společnost Atlatec
(Matching tags: Automatizované řízení,Digitální mapy,Atlatec,Bosch,Akvizice)
Spo­leč­nost Bosch roz­ši­řu­je své od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti au­to­ma­ti­zo­va­né­ho ří­ze­ní a po­si­lu­je svou po­zi­ci na trhu pro­střed­nic­tvím akvi­zi­ce. Spo­leč­nost At­la­tec ...
Čtvrtek, 10 Březen 2022
24. H&Q-design koupil truhlářskou firmu Remy design
(Matching tags: Remy design,H&Q-design,DT-Holding,Akvizice)
In­ves­tič­ní spo­leč­nost DT-hol­ding ozná­mi­la, že spo­leč­nost H&Q-de­sign, která vy­rá­bí ná­by­tek na míru pro ob­chod a služ­by a která je v rámci DT-hol­din­gu sou­čás­tí sku­pi­ny ...
Pondělí, 28 Únor 2022
25. Bentley dokončila akvizici Power Line Systems
(Matching tags: Elektrická vedení,Power Line Systems,PLS,Bentley Systems,Akvizice,Software)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la do­kon­če­ní akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems (PLS) – lídra v ob­las­ti soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní nad­zem­ních elek­tric­kých pře­no­so­vých ...
Středa, 02 Únor 2022
26. Maxon ze skupiny Nemetschek kupuje Pixologic
(Matching tags: Pi­xo­lo­gic,Ne­met­s­chek Group,ZBrush,Maxon,Akvizice,Software)
Ne­met­s­chek Group ozná­mi­la, že její znač­ka Maxon, před­ní vý­vo­jář pro­fe­si­o­nál­ních 3D soft­wa­ro­vých ře­še­ní, úspěš­ně do­kon­či­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Pi­xo­lo­gic z Los An­ge­les. ...
Čtvrtek, 27 Leden 2022
27. Seequent kupuje Advanced Resources and Risk Technology
(Matching tags: Geostatistika,AR2Tech,Seequent,Algoritmy,Bentley Systems,Akvizice)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 13. prosince, že její ob­chod­ní jed­not­ka See­quent zís­ka­la spo­leč­nost Advan­ced Re­sour­ces and Risk Tech­no­lo­gy (AR2­Tech) se síd­lem v Den­ve­ru, ...
Úterý, 14 Prosinec 2021
28. Xometry získává firmu Thomas
(Matching tags: Výrobní průmysl,Thomas,Digitální transformace,Xometry,Akvizice)
Xo­me­t­ry, glo­bál­ní tr­žiš­tě pro vý­ro­bu na za­káz­ku, ozná­mi­la 8. pro­sin­ce akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Tho­mas (Tho­masnet.com), před­ní­ho do­da­va­te­le v ob­las­ti vy­hle­dá­vá­ní pro­duk­tů, ...
Pondělí, 13 Prosinec 2021
29. Akvizice Prota Altaru společností Arkance
(Matching tags: Prota Altar,Gou­pe Mon­noye­ur,Ar­kan­ce,Akvizice,BIM,CAD)
Ar­kan­ce – dce­ři­ná spo­leč­nost sku­pi­ny Grou­pe Mon­noye­ur – pře­vza­la 8. pro­sin­ce 2021 spo­leč­nost Prota Altar, vý­znam­né­ho hráče v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví a vý­rob­ní­ho ...
Sobota, 11 Prosinec 2021
30. Bentley získává společnost Power Line Systems
(Matching tags: Elektrická vedení,Power Line Systems,PLS,Bentley Systems,Akvizice,Software)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems (BSY) ozná­mi­la 19. lis­to­pa­du 2021, že uza­vře­la ko­neč­nou do­ho­du o zís­ká­ní spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems – lídra v ob­las­ti soft­wa­ru pro návrh ...
Pondělí, 22 Listopad 2021
31. Prusa Research kupuje českou firmu Trilab
(Matching tags: Trilab,Prusa Research,3D tiskárny,Akvizice)
Prusa Re­search ex­pan­du­je do dal­ších ob­las­tí trhu s 3D tis­kár­na­mi. Koupí 80 % po­dí­lu v české firmě Tri­lab, která se za­bý­vá vý­vo­jem a vý­ro­bou 3D tis­ká­ren ur­če­ných pře­de­vším ...
Středa, 17 Listopad 2021
32. Sandvik završuje akvizici společnosti Cambrio
(Matching tags: Cambrio,Sandvik,CAD/CAM,Akvizice)
San­dvik do­kon­čil dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci před­ní ame­ric­ké firmy Cambrio s port­fo­li­em v CAD/CAM soft­wa­ru pro vý­rob­ní od­vět­ví, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, do­pra­va, ...
Pátek, 22 Říjen 2021
33. BCN3D kupuje cloudovou platformu AstroPrint
(Matching tags: BNC3D,AstroPrint,Abc3D,Elvira,Akvizice,3D tisk)
El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, uved­la, že BCN3D, vý­rob­ce 3D tis­ko­vých ře­še­ní, zís­kal for­mou akvi­zi­ce do­da­va­te­le 3D tis­ko­vé­ho soft­wa­ru ...
Čtvrtek, 16 Září 2021
34. Ansys získává společnost Zemax
(Matching tags: Fotonika,Zemax,ANSYS,Optika,Akvizice,Simulace)
Ansys ozná­mil 31. srpna, že uza­vřel de­fi­ni­tiv­ní smlou­vu o koupi spo­leč­nos­ti Zemax, lídra v ob­las­ti si­mu­la­ce vy­so­ce vý­kon­ných sys­té­mů op­tic­ké­ho zob­ra­zo­vá­ní (aplikace ...
Úterý, 07 Září 2021
35. Sandvik kupuje tvůrce Mastercamu – CNC Software
(Matching tags: CNC Software Inc.,Sandvik,Mastercam,Akvizice,Software,CAD/CAM)
Spo­leč­nost San­dvik po­de­psa­la smlou­vu o akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti CNC Soft­ware se síd­lem v USA, po­sky­to­va­te­le soft­wa­ro­vých ře­še­ní CAD/CAM pro vý­rob­ní od­vět­ví a spo­leč­nos­ti ...
Úterý, 31 Srpen 2021
36. John Deere kupuje Bear Flag Robotics
(Matching tags: Autonomie,Bear Flag Robotics,John Deere,Automatizace,Robotika,Akvizice)
 Deere & Com­pa­ny po­de­psa­la de­fi­ni­tiv­ní smlou­vu o koupi Bear Flag Ro­bo­tics za 250 mi­li­o­nů USD. Tento startup, za­lo­že­ný v roce 2017 v Si­li­con Valley, vy­ví­jí ...
Sobota, 21 Srpen 2021
37. Altair získává S-FRAME Software
(Matching tags: S-FRAME Software,Konstrukce,Altair,Analýzy,Akvizice,Statika)
Al­tair ozná­mil 10. srpna, že kou­pil S-FRAME Soft­ware, soft­wa­ro­vou plat­for­mu pro struk­tu­rál­ní ana­lý­zu, kte­rou in­že­ný­ři po­u­ží­va­jí k vy­hod­no­ce­ní schop­nos­ti kon­struk­ce odo­lá­vat ...
Úterý, 17 Srpen 2021
38. Bentley oznamuje akvizici firmy Imago Seequentem
(Matching tags: Geodata,Imago,Seequent,Geologie,Bentley Systems,Akvizice)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 3. srpna, že její ob­chod­ní jed­not­ka Se­equent zís­ka­la spo­leč­nost Imago, vý­vo­já­ře clou­do­vé­ho soft­wa­ru pro sní­má­ní a sprá­vu ge­o­vě­dec­kých sním­ků. ...
Neděle, 08 Srpen 2021
39. Sandvik kupuje společnost DWFritz Automation
(Matching tags: DWFritz Automation,Sandvik,Metrologie,Automatizace,Akvizice)
San­dvik po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti DWF­ri­tz Au­to­mati­on se síd­lem v USA, před­ní­ho glo­bál­ní­ho po­sky­to­va­te­le přes­ných me­t­ro­lo­gic­kých, in­spekč­ních a mon­táž­ních ...
Pátek, 06 Srpen 2021
40. Seequent kupuje společnost Aarhus GeoSoftware
(Matching tags: Aarhus GeoSoftware,Seequent,3D Modelování,Bentley Systems,Akvizice,Software)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. čer­ven­ce, že její ob­chod­ní jed­not­ka Se­equent zís­ka­la dán­skou spo­leč­nost Aar­hus Ge­o­Soft­ware, vý­vo­já­ře ge­o­fy­zi­kál­ní­ho soft­wa­ru. Akvi­zi­ce ...
Pátek, 09 Červenec 2021
41. Bentley dokončuje akvizici firmy Seequent
(Matching tags: Geovědy,Seequent,3D Modelování,Bentley Systems,Akvizice,Software,GIS)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 17. červ­na do­kon­če­ní akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti Se­equent Hol­dings Li­mi­ted, glo­bál­ní­ho lídra v ob­las­ti 3D mo­de­lo­va­cí­ho soft­wa­ru pro ge­o­vě­dy, ...
Pátek, 25 Červen 2021
42. Bentley Systems oznamuje akvizici SPIDA Softwaru
(Matching tags: Rozvodné sítě,OpenUtilities,SPIDA Software,Bentley Systems,Akvizice)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. června akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti SPIDA Soft­ware, vý­vo­já­ře spe­ci­a­li­zo­va­né­ho soft­wa­ru pro návrh, ana­lý­zu a sprá­vu sys­té­mů ob­služ­ných slou­pů. SPIDA, ...
Středa, 16 Červen 2021
43. Foursquare kupuje platformu Unfolded
(Matching tags: Unfolded,Foursquare,Geoprostorová data,Studio,Akvizice,Mapy)
Spo­leč­nost Four­squa­re ozná­mi­la 20. 5. 2021, že ku­pu­je Un­fol­ded, plat­for­mu pro ge­o­prosto­ro­vou ana­ly­ti­ku. Při­po­je­ní plat­for­my Un­fol­ded do tech­no­lo­gic­ké­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti ...
Sobota, 22 Květen 2021
44. Bentley Acceleration získává Nadhi
(Matching tags: Nadh,Acceleration Initiatives,Řízení projektů,Akvizice,Stavebnictví,Bentley)
Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves ozná­mi­la 27. dubna 2021 akvi­zi­ci in­dic­ké Nadhi In­for­mati­on Tech­no­lo­gies, spe­ci­a­lis­tu na ří­ze­ní pro­jek­tů, ana­ly­ti­ku a pod­po­ru roz­ho­do­vá­ní ...
Středa, 28 Duben 2021
45. Autodesk kupuje Upchain a posílí cloudové PDM/PLM
(Matching tags: Upchain,Cloud,Akvizice,PDM,Autodesk,PLM)
Au­to­de­sk ku­pu­je spo­leč­nost Up­cha­in, po­sky­to­va­te­le clou­do­vých ře­še­ní pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů (PLM) a sprá­vu pro­duk­to­vých dat (PDM). Nová akvi­zi­ce po­sí­lí ...
Středa, 21 Duben 2021
46. Materialise získává Link3D
(Matching tags: Aditiiv­ní­ workflow,Lin­k3D,Ma­te­ri­a­li­se,Magics,MES,Akvizice)
Spo­leč­nost Ma­te­ri­a­li­se zís­ka­la mož­nost kou­pit Lin­k3D, spo­leč­nost s adi­tiv­ní­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py a sys­témy pro vý­ro­bu (MES). Ma­te­ri­a­li­se tak bude moci lépe po­má­hat ...
Pondělí, 19 Duben 2021
47. Bentley oznamuje akvizici kanadské společnosti INRO
(Matching tags: INRI,Digitální dvojčata,Mobilita,Bentley Systems,Akvizice,Infrastruktura)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. dubna 2021 akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti INRO Soft­ware, za­bý­va­jí­cí se mul­ti­mo­dál­ním do­prav­ním plá­no­vá­ním, si­mu­la­cemi pro­vo­zu a vi­zu­a­li­zač­ním soft­wa­rem ...
Neděle, 18 Duben 2021
48. Siemens kupuje OneSpin Solutions
(Matching tags: Xcelerator,OneSpin Solutions,Azini Capital,Siemens,Akvizice)
Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware po­de­psa­la do­ho­du s lon­dýn­skou spo­leč­nos­tí Azini Ca­pi­tal o koupi mni­chov­ské spo­leč­nos­ti One­Spin So­lu­ti­ons, po­sky­to­va­te­le ...
Čtvrtek, 15 Duben 2021
49. Stratasys kupuje výrobce 3D tiskáren RP Support
(Matching tags: RPS,RP Support,Stereolitografie,3D tiskárny,Stratasys,Akvizice,Hardware)
Stra­ta­sys ozná­mil 18. února 2021, že zís­kal brit­skou spo­leč­nost RP Sup­port (RPS), do­da­va­tel­ku prů­mys­lo­vých ste­re­o­li­to­gra­fic­kých 3D tis­ká­ren a ře­še­ní. Do­pl­ně­ním o RPS ...
Pátek, 19 Únor 2021
50. AGACAD se stává součástí ARKANCE
(Matching tags: Arkance,AGACAD,Revit,CAD Studio,Akvizice,Stavebnictví,Autodesk,BIM,AEC)
Spo­leč­nost Ar­kan­ce, dce­ři­ná spo­leč­nost fran­couz­ské Grou­pe Mon­noye­ur, ozna­mu­je akvi­zi­ci li­tev­ské­ho vý­vo­já­ře tech­no­lo­gií pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov Aga­cad, jehož soft­ware ...
Pondělí, 15 Únor 2021