Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo akvizice

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. GRAITEC kupuje Ideate Software
(Matching tags: Zásuvné moduly,Ide­a­te Soft­wa­re,GRAI­TEC,Mfg,Revit,Akvizice,AEC,Autodesk,BIM)
Grai­tec, před­ní svě­to­vý vý­vo­jář soft­wa­ru spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na ob­last ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství, sta­veb­nic­tví (AEC) a vý­ro­by (MFG), ozná­mi­l akvi­zi­ci Ide­a­te Soft­wa­ru, ...
Pondělí, 08 Duben 2024
2. Siemens kupuje průmyslové pohony ebm-papst
(Matching tags: Di­vi­ze,Prů­mys­lo­vé po­ho­ny,ebm-papst,IDT,Sie­mens,Xcelerator,Automatizace,Akvizice)
Sie­mens AG po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí di­vi­ze tech­no­lo­gie prů­mys­lo­vých po­ho­nů (IDT) spo­leč­nos­ti ebm-papst. Pod­nik, který za­měst­ná­vá při­bliž­ně 650 lidí, za­hr­nu­je in­te­li­gent­ní ...
Pátek, 05 Duben 2024
3. Capgemini kupuje divizi Digital Twin od Unity
(Matching tags: RT3D,Capgemini,Digital Twin,Digitální transformace,Unity,Akvizice)
Ca­p­ge­mi­ni a Unity, před­ní svě­to­vá plat­for­ma pro vy­tvá­ře­ní a roz­ši­řo­vá­ní 3D ob­sa­hu v re­ál­ném čase (RT3D), ozná­mi­ly roz­ší­ře­ní své stra­te­gic­ké spo­lu­prá­ce. V rámci ...
Středa, 28 Únor 2024
4. Renesas kupuje Altium
(Matching tags: Renesas,PCB,Elektronika,Navrhování,Altium,Akvizice)
Re­ne­sas Electro­nics Cor­po­rati­on (Re­ne­sas), zabý­va­jící se roz­vi­nu­tými po­lo­vo­di­čo­vými ře­še­ními, ozná­mi­la 15. úno­ra, že uza­vře­la do­ho­du s Al­ti­um Li­mi­ted (Al­ti­um), svě­to­vým ...
Pondělí, 19 Únor 2024
5. MLC CAD získává EQUIVAQ SOFTWARE
(Matching tags: EQUIVAQ SOFTWARE,MLC CAD Systems,Akvizice,PDM,SolidWorks)
MLC CAD Sys­tems, pro­dej­ce CAD, CAM a 3D tis­ko­vých ře­še­ní s při­da­nou hod­no­tou, ozná­mi­l akvi­zi­ci Equi­vaq Soft­wa­ru, psky­to­va­te­le doplňko­vých a kon­zul­tač­ních slu­žeb ...
Neděle, 21 Leden 2024
6. Sy­no­p­sys kupuje Ansys
(Matching tags: Do­ho­da,Sy­no­p­sys,Akcie,EDA,ANSYS,Akvizice,Simulace)
Spo­leč­nos­ti Sy­no­p­sys a Ansys ozná­mi­ly, že uza­vře­ly ko­neč­nou do­ho­du, na je­jímž zá­kla­dě Sy­no­p­sys pře­vez­me Ansys. Podle pod­mí­nek do­ho­dy ob­dr­ží ak­ci­o­ná­ři An­sy­su 197,00 ...
Neděle, 21 Leden 2024
7. ABB kupuje inženýrskou společnost Meshmind
(Matching tags: Meshmind,B&R,IIoT,Umělá inteligence,Strojové vidění,ABB,Automatizace,Akvizice)
ABB ozná­mi­la 18. ledna, že se do­hod­la na akvi­zi­ci vět­ši­no­vé­ho po­dí­lu u po­sky­to­va­te­le soft­wa­ro­vých slu­žeb Me­sh­mind, aby roz­ší­ři­la své vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé ka­pa­ci­ty ...
Pátek, 19 Leden 2024
8. Cadence získává Invecas
(Matching tags: Křemík,Invecas,Cadence,Navrhování,Čipy,Akvizice)
Ca­den­ce De­sign Sys­tems kupuje In­ve­cas, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le ře­še­ní pro ná­vr­ho­vé in­že­nýr­ství, ve­sta­vě­ný soft­ware a sys­té­mo­vou úroveň, se síd­lem v Santa Claře, ...
Pátek, 12 Leden 2024
9. Align Technology získává Cubicure
(Matching tags: 3D tisk,Akvizice,Cubicure,Stomatologie,Align Technology,Horká litografie,Ortodoncie)
Align Tech­no­lo­gy, svě­to­vá spo­leč­nost v ob­las­ti zdra­vot­nic­kých pro­střed­ků, která na­vr­hu­je, vy­rá­bí a pro­dá­vá sys­tém prů­hled­ných rov­ná­tek In­vi­sa­lign, in­tra­o­rál­ní ...
Středa, 10 Leden 2024
10. WTWH Media přebírá engineering.com
(Matching tags: WTWH Media,engineering.com,Inženýrství,Konstrukce,Automatizace,Akvizice)
WTWH Media, která se za­mě­řu­je na di­gi­tál­ní B2B média a mar­ke­ting, ozná­mi­la akvi­zi­ci di­gi­tál­ních B2B médií en­gi­nee­ring.com, před­ní di­gi­tál­ní B2B me­di­ál­ní spo­leč­nos­ti za­mě­ře­né ...
Středa, 13 Prosinec 2023
11. Siemens kupuje BuntPlanet
(Matching tags: BuntBrain,BuntPlanet,Vodárenství,Xcelerator,Digitalizace,Siemens,Akvizice)
Sie­mens ozná­mil akvi­zi­ci tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti Bunt­Pla­net se síd­lem ve špa­něl­ském San Se­bas­ti­a­nu. Oce­ně­ný soft­ware od Bunt­Pla­net byl na­sa­zen po ce­lém světě na pod­po­ru ...
Pondělí, 11 Prosinec 2023
12. Sandvik dokončuje akvizici Buffalo Tungstenu
(Matching tags: Karbid wolframu,Worlfram,BTIPrášek,Buffalo Tungsten,Sandvik,Akvizice)
San­dvik do­kon­čil již dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Bu­f­fa­lo Tun­gs­ten, Inc. (BTI), ame­ric­ké­ho vý­rob­ce wolfra­mo­vé­ho ko­vo­vé­ho práš­ku a práš­ko­vé­ho kar­bi­du wolfra­mu, ...
Středa, 06 Prosinec 2023
13. BigRep kupuje HAGE3D
(Matching tags: Akvizice,Aditivní výroba,FFF,BigRep,HAGE3D)
Bi­gRep, který se za­bý­vá vel­ko­for­má­to­vým 3D tis­kem, se roz­růs­tá. Ně­mec­ká spo­leč­nost kou­pi­la ra­kous­kou spo­leč­nost HAGE3D, která se spe­ci­a­li­zu­je na ote­vře­né vy­so­ko­tep­lot­ní ...
Pátek, 10 Listopad 2023
14. AMETEK koupí Paragon Medical
(Matching tags: Ame­ri­can Secu­ri­ties,Paragon Medical,Ametek,Chirurgie,Ortopedie,Akvizice)
AME­TEK ozná­mil 31. října, že uza­vřel de­fi­ni­tiv­ní do­ho­du o akvi­zi­ci Pa­ra­gon Me­di­cal, před­ní­ho do­da­va­te­le vy­so­ce kva­lit­ních lé­kař­ských kom­po­nen­tů a ná­stro­jů, od ...
Čtvrtek, 02 Listopad 2023
15. LGI získává Boston Software Systems
(Matching tags: BSS,LGI,RPA,zdravotnictví,Automatizace,Akvizice)
LGI He­al­thca­re So­lu­ti­ons (LGI), za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem a im­ple­men­ta­cí IT ře­še­ní pro zdra­vot­nic­tví v Ka­na­dě, ozná­mi­la, že do­kon­či­la akvi­zi­ci Bos­ton Soft­ware Sys­tems ...
Pátek, 20 Říjen 2023
16. AMD kupuje Nod.ai
(Matching tags: Nod.a,Open­‑source,Umělá inteligence,Akvizice,AMD,Software)
AMD ozná­mi­la po­de­psá­ní do­ho­dy o akvi­zi­ci Nod.​ai, která roz­ší­ří mož­nos­ti spo­leč­nos­ti v ob­las­ti ote­vře­né­ho soft­wa­ru umělé in­te­li­gen­ce. AMD uved­la, že se snaží ...
Pondělí, 16 Říjen 2023
17. Seequent kupuje Flow State Solutions
(Matching tags: Flow State Solutions,#YII2023,Seequent,Bentley Systems,Akvizice,Simulace)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 12. října na své kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re v Sin­ga­pu­ru, že Se­equent, The Bent­ley Sub­sur­fa­ce Com­pa­ny, po­de­psal do­ho­du o akvi­zi­ci Flow ...
Čtvrtek, 12 Říjen 2023
18. NMi kupuje Avon-Dynamic Calibration
(Matching tags: NMi Group,Avon Dynamic,Kalibrace,Kontrola,Testování,Certifikace,Akvizice)
NMi Group, která se an­ga­žu­je v ob­las­ti slu­žeb tes­to­vá­ní, kon­t­ro­ly, cer­ti­fi­ka­ce a ka­lib­ra­ce kri­tic­kých vý­rob­ků (TICC), ozná­mi­la 2. října stra­te­gic­kou akvi­zi­ci Avon-Dy­na­mic ...
Čtvrtek, 05 Říjen 2023
19. Siemens kupuje Heliox pro rozvoj eMobility
(Matching tags: eMobility,eTruck,eBus,Nabíjení,Heliox,Siemens,Akvizice)
Ce­lo­svě­to­vý pře­chod na elek­tric­ká vo­zi­dla (EV) je v plném prou­du. Podle ne­dáv­né zprá­vy od Cox Au­to­mo­ti­ve se nyní před­po­klá­dá, že v roce 2023 pro­dej elek­tro­mo­bi­lů v USA po­pr­vé ...
Úterý, 12 Září 2023
20. Align Technology získá Cubicure
(Matching tags: Digitální ortodoncie,Horká litografie,Align Technology,Cubicure,Akvizice,3D tisk)
Align Tech­no­lo­gy uza­vře­la ko­neč­nou do­ho­du o akvi­zi­ci sou­kro­mé spo­leč­nos­ti Cu­bicu­re, prů­kop­ní­ka v ob­las­ti pří­mých 3D tis­ko­vých ře­še­ní pro po­ly­mer­ní adi­tiv­ní vý­ro­bu, ...
Pondělí, 11 Září 2023
21. Rockwell Automation kupuje Clearpath Robotics
(Matching tags: OTTO Motors,Výrobní logistika,Clearpath Robotics,AMR,Rockwell Automation,Akvizice)
Rock­well Au­to­mati­on ozná­mil, že po­de­psal ko­neč­nou do­ho­du o akvi­zi­ci Clear­path Ro­bo­tics se síd­lem v ka­nad­ském On­ta­riu, který je líd­rem v ob­las­ti au­to­nomní ro­bo­ti­ky ...
Čtvrtek, 07 Září 2023
22. Kontron kupuje firmy Hartmann a W­‑IE­‑NE­‑R
(Matching tags: Akvizice,Bezpečnost,Avionika,Kon­tron,Hart­mann,W­‑IE­‑NE­‑R,Phoenix Mecano)
Kon­tron ozná­mil akvi­zi­ci firem Hart­mann a W­‑IE­‑NE­‑R, sku­pi­ny vý­rob­ců odol­ných po­čí­ta­čo­vých sys­té­mů se síd­lem v Ně­mec­ku a Spo­je­ných stá­tech, od Pho­enix Me­ca­na. ...
Pondělí, 04 Září 2023
23. Bentley Systems iTwin Ventures kupuje Blyncsy
(Matching tags: Blyncsy,Di­gi­tál­ní dvoj­čata,iTwin Ven­tu­res,Bent­ley,Údržba,Umělá inteligence,Akvizice)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. srpna akvi­zi­ci firmy Blyn­csy, po­sky­to­va­te­le prů­lo­mo­vých slu­žeb umělé in­te­li­gen­ce pro do­prav­ní úřady na pod­po­ru pro­vo­zu a údrž­by. Za­mě­ře­ní ...
Čtvrtek, 17 Srpen 2023
24. CERATIZIT kupuje Changzhou CW Toolmaker
(Matching tags: Karbidy,Chan­g­zhou CW Tool­ma­ker,CERATIZIT,Nástroje,Akvizice,Obrábění,Strojírenství)
Tcha­jwan­ský CB­‑Ce­ra­ti­zit, spo­leč­ný pod­nik stej­no­jmen­né spo­leč­nos­ti, která je sou­čás­tí Plan­see Group, zís­kal 70 % všech akcií Chan­g­zhou CW Tool­ma­ker. Tato sou­kro­má spo­leč­nost ...
Středa, 16 Srpen 2023
25. Hexagon kupuje HARD­‑LINE
(Matching tags: Doly,HARD­‑LINE,Těžební průmysl,Hexagon,Automatizace,Akvizice)
Tě­žeb­ní di­vi­ze He­xa­go­nu ozná­mi­la akvi­zi­ci ka­nad­ské spo­leč­nos­ti Hard­‑Line, svě­to­vé­ho lídra v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce dolů, tech­no­lo­gií dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní a op­ti­ma­li­za­ce ...
Čtvrtek, 13 Červenec 2023
26. Keysight kupuje ESI Group
(Matching tags: CAD,CAE,Akvizice,ESI Group,Keysight Technologies)
Spo­leč­nost Key­si­ght Tech­no­lo­gies ozná­mi­la svůj záměr pře­vzít celý zá­klad­ní ka­pi­tál spo­leč­nos­ti ESI Group za cenu 155 eur za akcii v ho­to­vos­ti. Akvi­zi­ce oce­ňu­je celý ak­ci­o­vý ...
Pondělí, 03 Červenec 2023
27. Schneider Geospatial kupuje PeopleGIS
(Matching tags: SimpliCITY,PeopleGIS,Správa majetku,Schneider,Geospatial,Akvizice)
Schne­i­der Geo­spa­tial se síd­lem v In­di­a­na­po­li­su, před­ní po­sky­to­va­tel ge­o­prosto­ro­vých ře­še­ní a ře­še­ní pro sprá­vu po­zem­ků, ozná­mil úspěš­nou akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti ...
Pátek, 09 Červen 2023
28. ARKANCE získává VinZero a zdvojnásobuje svou velikost
(Matching tags: VinZero,Monnoyeur,Arkance,Akvizice)
Mon­noye­ur, fran­couz­ská sku­pi­na za­mě­ře­ná na B2B služ­by pro sta­veb­nic­tví, stro­jí­ren­ství a ze­mě­děl­ství, zís­ka­la pro­střed­nic­tvím své dce­řin­né spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce me­zi­ná­rod­ní ...
Čtvrtek, 01 Červen 2023
29. Nexa3D kupuje XYZprinting
(Matching tags: Akvizice,XYZprinting,Nexa3D,QLS 820,Mf­g­Pro­230 xS,Mf­g­Pro­236 xS)
Nexa­3D zís­ká­vá zbyt­ky spo­leč­nos­ti XY­Zprin­ting – tech­no­lo­gii la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní, kanál a ce­lo­svě­to­vou zá­kaz­nic­kou zá­klad­nu XY­Zprin­ting, čímž do­pl­ni­la svá vlast­ní špič­ko­vá ...
Pondělí, 20 Březen 2023
30. Transoft Solutions získává společnost Anexea
(Matching tags: Latinská Amerika,Letecké operace,Anexea,Španělsko,Transoft Solutions,Akvizice)
Tran­soft So­lu­ti­ons, vý­vo­jář soft­wa­ru a slu­žeb pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty v ob­las­ti le­tec­tví, ci­vil­ní do­pra­vy a bez­peč­nos­ti pro­vo­zu, ozná­mil akvi­zi­ci sou­kro­mé spo­leč­nos­ti ...
Pondělí, 13 Únor 2023
31. United Robotics Group kupuje Robotnik Automation
(Matching tags: Akvizice,Uni­ted Ro­bo­tics Group,URG,Ro­bot­nik Au­to­mati­on,Ro­bot­nik,CobiotX)
Uni­ted Ro­bo­tics Group (URG) ozna­mu­je do­ho­du o pře­vze­tí vět­ši­no­vé­ho po­dí­lu ve spo­leč­nos­ti Ro­bot­nik Au­to­mati­on (Ro­bot­nik), špič­ko­vém po­sky­to­va­te­li slu­žeb v ob­las­ti ...
Pátek, 20 Leden 2023
32. PTC kupuje ServiceMax
(Matching tags: FSM,Silver Lake,ServiceMax,Servis,Akvizice,PTC,PLM)
PTC ozná­mi­lo, že do­kon­či­lo akvi­zi­ci firmy Ser­vi­ce­Max od sub­jek­tu, jehož vět­ši­no­vým vlast­ní­kem je spo­leč­nost Sil­ver Lake. Tato akvi­zi­ce doplňuje na­bíd­ku PTC v ob­las­ti ří­ze­ní ...
Pátek, 06 Leden 2023
33. Ansys kupuje Rocky DEM
(Matching tags: ESSS,Rocky,Dynamika částic,DEM,ANSYS,Akvizice,Software,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Rocky DEM (Rocky), která se za­bý­vá in­že­nýr­ský­mi si­mu­la­ce­mi a vě­dec­kým soft­warem. Touto akvi­zi­cí Ansys zís­ká­vá Rocky, před­ní ...
Čtvrtek, 05 Leden 2023
34. Cognex kupuje dodavatele osvětlovacích technologií SAC
(Matching tags: SAC Trevista,SAC,Osvětlovací technologie,Strojové vidění,Cognex,Akvizice)
Spo­leč­nost Co­gnex Cor­po­rati­on, která se za­bý­vá stro­jo­vým vi­dě­ním, kou­pi­la ně­mec­kou spo­leč­nost SAC Si­rius Advan­ced Cyber­ne­tics, líd­ra v ob­las­ti osvět­lo­va­cí tech­ni­ky. Akvi­zi­ce ...
Pondělí, 12 Prosinec 2022
35. Siemens kupuje společnost Avery Design Systems
(Matching tags: Akvizice,Siemens,EDA,Avery De­sign Sys­tems,Xce­le­ra­to­r)
Si­e­mens Digital Industries Software roz­ši­řu­je své port­fo­lio pro ově­řo­vá­ní in­te­gro­va­ných ob­vo­dů akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti Avery De­sign Sys­tems a plá­nu­je při­dat její tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 10 Listopad 2022
36. Stratasys kupuje softwarovou společnost Riven
(Matching tags: Riven,Aditivní výroba,GrabCAD,Stratasys,Akvizice,Software)
 Stra­ta­sys ozná­mil 25. října akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Riven, do­dá­va­jí­cí soft­ware pro za­bez­pe­če­ní kva­li­ty. Tento start-up se síd­lem v ka­li­forn­ském Ber­ke­ley byl part­ne­rem ...
Úterý, 25 Říjen 2022
37. Trimble kupuje společnost B2W Software
(Matching tags: Stavebnictví,Akvizice,Trimble,B2W Software,Správa staveb)
Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la, že pře­vza­la sou­kro­mou spo­leč­nost B2W Soft­ware, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le ře­še­ní pro od­ha­dy a pro­voz v ob­las­ti těž­ké­ho sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. ...
Čtvrtek, 29 Září 2022
38. Arkance Systems se rozšiřuje i do Španělska a Portugalska
(Matching tags: Akvizice,Arkance Systems,Monnoyeur,Asidek)
Právě dnes, 13. září, kdy pro­bí­há kon­fe­ren­ce CADfórum 2022 spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems zís­ka­la Ar­kan­ce – dce­ři­ná spo­leč­nost Mon­noye­ur – spo­leč­nost Asi­dek od spo­leč­nos­ti CT. Firma ...
Úterý, 13 Září 2022
39. Hexagon kupuje společnost iConstruct
(Matching tags: iCon­struct Pro,iConstruct,Hexagon,Akvizice,BIM)
He­xa­gon AB ozná­mil 2. září akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti iCon­st­ruct Pty Ltd, po­sky­to­va­te­le oceňova­né­ho soft­wa­ru pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov (BIM) po­u­ží­va­né­ho v ko­merč­ní, ...
Pátek, 02 Září 2022
40. Stratasys převezme divizi materiálů pro AM od Covestra
(Matching tags: Divize materiálů,Covestro,Aditivní výroba,Stratasys,Akvizice)
Stra­ta­sys ozná­mil 8. srpna pod­pis ko­neč­né do­ho­dy o pře­vze­tí di­vi­ze ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu spo­leč­nos­ti Co­vestro. Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude po uza­vře­ní oka­mži­tě ...
Úterý, 09 Srpen 2022
41. Siemens kupuje společnost ZONA Technology
(Matching tags: ZONA Technology,Xcelerator,Klima,Siemens,Letectví,Akvizice,Simulace)
Vzhle­dem k ce­lo­svě­to­vé­mu úsilí o kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní le­tec­tví a oži­ve­ní zájmu o nad­zvu­ko­vou do­pra­vu vy­ža­du­jí ino­va­ce kon­fi­gu­ra­cí le­ta­del peč­li­vé a dů­sled­né ...
Úterý, 19 Červenec 2022
42. Valeo získalo 100% podíl v JV Valeo Siemens eAutomotive
(Matching tags: Valeo Siemens eAutomotive,Valeo,Elektromotory,Vývoj,Akvizice)
Valeo zís­ka­lo 50% podíl spo­leč­nos­ti Si­e­mens ve Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve, jak je sta­no­ve­no ve smlou­vě po­de­psa­né se spo­leč­nos­tí Si­e­mens z 9. února. Valeo se tak nyní stává ...
Úterý, 19 Červenec 2022
43. Markforged kupuje Digital Metal
(Matching tags: Höganäs,Markforget,Digital Metal,Kovový 3D tisk,Aditivní výroba,Akvizice)
Spo­leč­nost Mark­for­ged ozná­mi­la, že zís­ka­la vý­rob­ce ko­vo­vých 3D tis­ká­ren Di­gi­tal Metal. Di­gi­tal Metal je velmi za­jí­ma­vá spo­leč­nost, kte­rou v roce 2003 za­lo­ži­la švéd­ská spo­leč­nost ...
Čtvrtek, 14 Červenec 2022
44. Siemens kupuje Brightly Software
(Matching tags: Smart In­frastructu­re,Digitální provoz budov,Brightly Software,Siemens,Akvizice)
Si­e­mens Smart In­frastructu­re (SI), před­ní spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci budov, po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Bright­ly Soft­ware. Ta po­sky­tu­je soft­ware ...
Neděle, 03 Červenec 2022
45. Sandvik koupí výrobce PCD nástrojů Frezite
(Matching tags: Akvizice,Služby,Sandvik,Produkty,Fúze,Prodeje,Investoři,Frezite)
San­dvik po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí 100% po­dí­lu na zá­klad­ním ka­pi­tá­lu por­tu­gal­ské spo­leč­nos­ti Fre­zi­gest, SGPS („Fre­zi­te“). Na­bíd­ka spo­leč­nos­ti Fre­zi­te se sklá­dá pře­de­vším ...
Středa, 29 Červen 2022
46. Altair kupuje společnost Gen3D
(Matching tags: Altair Inspire,Implicitní modelování,Gen3D,Altair,Akvizice)
Spo­leč­nost Al­tair zís­ka­la Gen3D, startup z Uni­ver­si­ty of Bath ve Velké Bri­tá­nii. Gen3D je prů­kop­ní­kem v za­vá­dě­ní me­to­dy im­pli­cit­ní ge­o­me­t­rie pro popis vy­so­ce kom­plex­ních ...
Pondělí, 13 Červen 2022
47. Chaos získává CGarchitect
(Matching tags: CGar­chi­tect,Chaos,Architektura,Akvizice,Vizualizace)
Spo­leč­nost Chaos ozna­mu­je, že zís­ka­la spo­leč­nost CGar­chi­tect, která je do­mo­vem nej­vět­ší on-line ko­mu­ni­ty pro vi­zu­a­li­za­ci ar­chi­tek­tu­ry. Na osla­vu zpří­stupňuje spo­leč­nost Chaos ...
Čtvrtek, 09 Červen 2022
48. Hexagon AB kupuje Vero Solutions
(Matching tags: Vero Solutions,Hexagon AB,VISI,Akvizice,CAM,CAD)
He­xa­gon AB ozná­mil 23. květ­na akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Vero So­lu­ti­ons, ital­ské­ho dis­tri­bu­to­ra VISI CAD CAM soft­wa­ru od He­xa­go­nu pro prů­my­sl forem a zá­pus­tek. VISI je spe­ci­a­li­zo­va­né ...
Středa, 01 Červen 2022
49. AMD kupuje Pensando
(Matching tags: DPU,Pensando,Datová centra,Akvizice,AMD)
Spo­leč­nost AMD ozná­mi­la 26. květ­na, že do­kon­či­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Pensan­do Sys­tems v rámci trans­ak­ce v hod­no­tě při­bliž­ně 1,9 mi­li­ar­dy do­la­rů. Plat­for­ma dis­tri­bu­o­va­ných ...
Úterý, 31 Květen 2022
50. Ansys získává společnost Motor Design
(Matching tags: Elektrické stroje,Motor-CAD,Motor Design,Analýzy,ANSYS,Akvizice)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Motor De­sign Li­mi­ted (MDL). Akvi­zi­ce a ná­sled­né do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti Ansys o pro­dukt Motor-CAD spo­leč­nos­ti ...
Středa, 11 Květen 2022