Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo automatizace

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Siemens představuje Simatic Workstation
(Matching tags: Simatic Workstation,Automatizace,Siemens,Technologie)
Sie­mens ozná­mil prů­lom v ob­las­ti sprá­vy vel­ké­ho počtu hard­wa­ro­vých ří­di­cích jed­no­tek ve vý­rob­ních zá­vo­dech. Ře­še­ním je nová pra­cov­ní sta­ni­ce Sie­mens Si­ma­tic Au­to­mati­on ...
Čtvrtek, 20 Červen 2024
2. Strojírenská inspirace zmapuje skutečný potenciál českého strojírenství
(Matching tags: Trade Media Int.,Strojírenská inspirace,Robotizace,Digitalizace,Automatizace,3D tisk)
Mo­der­ní tech­no­lo­gie v prů­mys­lu, au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce či 3D tisk, zvy­šu­jí kon­ku­ren­ce­schop­nost prů­mys­lo­vých firem. Oč ne­ná­pad­něj­ší se toto tvr­ze­ní ...
Úterý, 28 Květen 2024
3. Universal Robots oznamuje integraci s PLC Siemens
(Matching tags: SRCI,Koboty,Universal Robots,PLC,Automatizace,Siemens,Robotika)
Uni­ver­sal Ro­bots ozna­mu­je bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci s PLC Sie­mens a urych­lu­je svůj zá­va­zek „Au­to­ma­ti­za­ce pro ko­ho­ko­li a kde­ko­li“ tím, že pod­po­ru­je po­ža­dav­ky ...
Úterý, 23 Duben 2024
4. Siemens kupuje průmyslové pohony ebm-papst
(Matching tags: ebm-papst,IDT,Prů­mys­lo­vé po­ho­ny,Di­vi­ze,Sie­mens,Xcelerator,Automatizace,Akvizice)
Sie­mens AG po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí di­vi­ze tech­no­lo­gie prů­mys­lo­vých po­ho­nů (IDT) spo­leč­nos­ti ebm-papst. Pod­nik, který za­měst­ná­vá při­bliž­ně 650 lidí, za­hr­nu­je in­te­li­gent­ní ...
Pátek, 05 Duben 2024
5. RoboDK spolupracuje s Comau
(Matching tags: Robotika,Automatizace,Comau,RoboDK,Partnerství)
Ro­boDK a Comau ozna­mu­jí stra­te­gic­ké part­ner­ství. Nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Comau Ro­boshop Next Gen se bez­pro­blé­mo­vě in­te­gru­je s Ro­boDK a umožňuje tak vy­spě­lej­ší ...
Čtvrtek, 28 Březen 2024
6. INTEMAC připravuje den otevřených dveří
(Matching tags: Testbed,Kuřim,Intemac,Den otevřených dveří,Automatizace,Robotika)
Cen­t­rum vzdě­lá­vá­ní v ob­las­ti tech­no­lo­gic­ké­ho vý­vo­je In­te­mac v Ku­ři­mi před­sta­ví 21. břez­na no­vin­ky a ak­tu­ál­ní tren­dy v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce vý­ro­by a ro­bo­ti­ky. ...
Čtvrtek, 07 Březen 2024
7. ABB kupuje inženýrskou společnost Meshmind
(Matching tags: Meshmind,B&R,IIoT,Umělá inteligence,Strojové vidění,ABB,Automatizace,Akvizice)
ABB ozná­mi­la 18. ledna, že se do­hod­la na akvi­zi­ci vět­ši­no­vé­ho po­dí­lu u po­sky­to­va­te­le soft­wa­ro­vých slu­žeb Me­sh­mind, aby roz­ší­ři­la své vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé ka­pa­ci­ty ...
Pátek, 19 Leden 2024
8. Flexxbotics podporuje obráběcí stroje Nakamura­‑Tome
(Matching tags: Nakamura­‑Tome,Inteligentní továrna,Flexxbotics,Obráběcí stroje,Automatizace,Robotika)
Flexx­bo­tics ozná­mil při­po­je­ní ro­bo­tů pro ob­slu­hu stro­jů kom­pa­ti­bil­ní s celou řadou stro­jů a za­ří­ze­ní Na­ka­mu­ra­‑Tome. S novou ge­ne­ra­cí ob­rá­bě­cích pro­stře­dí Flexx­bo­tics ...
Úterý, 02 Leden 2024
9. wheel.me využívá Siemens Xcelerator as a Service
(Matching tags: Siemens,Automatizace,Xcelerator as a Service,wheel.me,Genius 2)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že start­‑up wheel.​me, který se za­bý­vá au­to­nomní au­to­ma­ti­za­cí to­vá­ren, si vy­bral port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor ...
Pátek, 15 Prosinec 2023
10. WTWH Media přebírá engineering.com
(Matching tags: WTWH Media,engineering.com,Inženýrství,Konstrukce,Automatizace,Akvizice)
WTWH Media, která se za­mě­řu­je na di­gi­tál­ní B2B média a mar­ke­ting, ozná­mi­la akvi­zi­ci di­gi­tál­ních B2B médií en­gi­nee­ring.com, před­ní di­gi­tál­ní B2B me­di­ál­ní spo­leč­nos­ti za­mě­ře­né ...
Středa, 13 Prosinec 2023
11. Integrace kobotů JAKA do knihovny SprutCAM X Robot
(Matching tags: Knihovna komponent,JAKA,SprutCAM X Robot,Koboty,Automatizace,Robotika,CNC)
Sprut­CAM Tech, vý­vo­jář uni­ver­zál­ní­ho CAD/CAM/OLP sys­té­mu Sprut­CAM X Robot, roz­ši­řu­je svá tech­no­lo­gic­ká part­ner­ství s vý­rob­ci CNC stro­jů a prů­mys­lo­vých ro­bo­tů. On­li­ne ...
Středa, 13 Prosinec 2023
12. Profika uvádí na trh novou robotickou buňku
(Matching tags: RoboStack Easy,Profika,Robotizace,Automatizace,Strojírenství)
Už třetí in­‑house vy­vi­nu­tou ro­bo­tic­kou buňku před­sta­vi­la tu­zem­ská spo­leč­nost Pro­fi­ka. Po osvěd­če­ných pra­co­viš­tích Ro­bo­Stack a Ro­bo­Stack Li­near při­chá­zí Ro­bo­Stack Easy. ...
Pátek, 01 Prosinec 2023
13. Southwire oznamuje partnerství s READY Robotics
(Matching tags: ForgeOS,HMLV,ARA,READY Robotics,Southwire,Partnerství,Automatizace)
Sou­thwi­re ozná­mi­la uza­vře­ní part­ner­ství s READY Ro­bo­tics, prů­kop­ní­kem v ob­las­ti špič­ko­vých au­to­ma­ti­zač­ních ře­še­ní pře­ko­ná­va­jí­cích pře­káž­ky, jimž čelí vý­rob­ci, ...
Úterý, 14 Listopad 2023
14. Nová generace technologie FlexxCORE od Flexxbotics
(Matching tags: Inteligentní továrna,FlexxCORE,Flexxbotics,Robotizace,Automatizace)
Flexx­bo­tics ozná­mil novou ge­ne­ra­ci tech­no­lo­gie Flexx­CO­RE. Pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie Flexx­CO­RE umožňuje ro­bo­tům bez­peč­né při­po­je­ní a ko­mu­ni­ka­ci se všemi typy au­to­ma­ti­zač­ních ...
Pondělí, 13 Listopad 2023
15. eMan vyvinul aplikaci pro ABB na správu robotů
(Matching tags: In­fo­ser­vis,Apli­ka­ce,Roboty,ABB,Správa,iOS,Android,Automatizace,Robotika)
Před­ní český do­da­va­tel soft­wa­ru eMan vy­vi­nul apli­ka­ci na míru pro ABB, kon­krét­ně di­vi­zi ABB Ro­bo­ti­ka a Au­to­ma­ti­za­ce. Ta tak nyní může jed­no­du­še řešit ja­ký­ko­liv po­ža­da­vek ...
Neděle, 05 Listopad 2023
16. Noesis vydává Optimus ve verzi 2023.2
(Matching tags: Automatizace,Optimalizace,Digitální inženýrství,v2023.2,No­esis So­lu­ti­ons,Optimus)
Bel­gic­ká spo­leč­nost No­esis So­lu­ti­ons ozná­mi­la nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce svého ná­stro­je Op­ti­mus pro au­to­ma­ti­za­ci a op­ti­ma­li­za­ci. Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce za­hr­nu­jí ...
Středa, 01 Listopad 2023
17. LGI získává Boston Software Systems
(Matching tags: BSS,LGI,RPA,zdravotnictví,Automatizace,Akvizice)
LGI He­al­thca­re So­lu­ti­ons (LGI), za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem a im­ple­men­ta­cí IT ře­še­ní pro zdra­vot­nic­tví v Ka­na­dě, ozná­mi­la, že do­kon­či­la akvi­zi­ci Bos­ton Soft­ware Sys­tems ...
Pátek, 20 Říjen 2023
18. Piab uvádí na trh uchopovač pytlů LBG­‑50
(Matching tags: Automatizace,Uchopovače,Piab,Paletizace,LBG­‑50)
Piab po­si­lu­je svůj vliv na trhu pa­le­ti­zač­ních ře­še­ní s leh­kým ucho­po­va­čem pytlů LBG­‑50. Nové cha­padlo snad­no zvedá sáčky a pytle o hmot­nos­ti až 50 kg. Je­li­kož se jedná ...
Pátek, 20 Říjen 2023
19. Skladon testuje prvního autonomního robota
(Matching tags: Automatizace,Robotizace,Logistika,Sklady,Skladon,Sluno)
Kva­li­ta lo­gis­tic­kých slu­žeb je dnes kromě rych­los­ti a přes­nos­ti úzce spja­ta také s kon­stant­ním vý­vo­jem a ino­va­ce­mi. Au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce a cel­ko­vě im­ple­men­ta­ce ...
Středa, 20 Září 2023
20. 8 nejčastějších mýtů o robotizaci podle Profiky
(Matching tags: Robotické buňky,Pro­fi­ka,Mýty,Koboty,Automatizace,Robotika)
Ro­bo­ti­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce jsou čím dál žá­da­něj­ším ře­še­ním. Nejen­že re­a­gu­jí na ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných lid­ských pra­cov­ní­ků, za­jiš­ťu­jí rov­něž přes­nost a jasně ...
Středa, 30 Srpen 2023
21. Hexagon kupuje HARD­‑LINE
(Matching tags: Doly,HARD­‑LINE,Těžební průmysl,Hexagon,Automatizace,Akvizice)
Tě­žeb­ní di­vi­ze He­xa­go­nu ozná­mi­la akvi­zi­ci ka­nad­ské spo­leč­nos­ti Hard­‑Line, svě­to­vé­ho lídra v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce dolů, tech­no­lo­gií dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní a op­ti­ma­li­za­ce ...
Čtvrtek, 13 Červenec 2023
22. ABB Infoservice zpřístupňuje kontrolu robotů
(Matching tags: Infoservice,Roboty,Kontrola,ABB,Aplikace,Automatizace,Robotika)
ABB Ro­bo­ti­ka spus­ti­la v Česku apli­ka­ci ABB In­fo­ser­vi­ce, která byla vy­vi­nu­ta lo­kál­ně se zá­mě­rem na­bíd­nout ji fi­rem­ním kli­en­tům ABB po celém světě. Uži­va­te­lé díky ní uvidí ...
Středa, 17 Květen 2023
23. Profika zve na Open House se zaměřením na robotiku
(Matching tags: Open House,Profika,Automatizace,Robotika,Obrábění)
Tu­zem­ská spo­leč­nost Pro­fi­ka na­va­zu­je na dlou­ho­le­tou tra­di­ci a po­řá­dá den ote­vře­ných dveří. I letos během Open House vy­sta­ví ob­rá­bě­cí stro­je ji­ho­ko­rej­ských zna­ček ...
Pátek, 12 Květen 2023
24. Jak rychle na robotickou aplikaci pomocí D:PLOY
(Matching tags: Robotika,Automatizace,Webináře,On Robot,D:PLOY)
Pod tímto ná­zvem se skrý­vá po­zván­ka na půl­ho­di­no­vý webi­nář spo­leč­nos­ti On Robot. Na­sa­ze­ní ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí pro­chá­zí díky ne­dáv­né­mu uve­de­ní D:PLOY vel­kou pro­mě­nou, ...
Středa, 05 Duben 2023
25. KUKA představila na MSV nového kobota LBR iisy
(Matching tags: Koboty,KUKA,MSV,Robotizace,Automatizace)
Spo­leč­nost KUKA před­sta­vi­la na br­něn­ském Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu no­vin­ku z řady ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů LBR iisy. Jedná se o nové mo­de­ly ro­bo­tů: LBR iisy ...
Pondělí, 10 Říjen 2022
26. Modularizace jako základ pro standardizaci a větší automatizaci
(Matching tags: EF|A,Modularizace,Standardizace,ECAD,Forum,Eplan,Automatizace)
Le­toš­ní roč­ník akce EF | A – Eplan Forum for Au­to­ma­ted En­gi­nee­ring – se usku­teč­ní v hyb­rid­ním for­má­tu. Stej­ně jako v před­cho­zích le­tech se po­zor­nost za­mě­ří na mo­du­la­ri­za­ci, ...
Čtvrtek, 01 Září 2022
27. Beckhoff Roadshow 2022
(Matching tags: Automatizace,IPC,Bec­kho­ff Au­to­mati­on,Bec­kho­ff Road­show,TwinCAT)
Spo­leč­nost Bec­kho­ff Au­to­mati­on zve zá­jem­ce na další roč­ník Bec­kho­ff Road­show. Jako každý rok před­sta­ví ak­tu­ál­ní hard­wa­ro­vé i soft­wa­ro­vé no­vin­ky ve svém port­fo­liu a mnoho ...
Pondělí, 22 Srpen 2022
28. Universal Robots představuje průmyslový kobot UR20
(Matching tags: UR20,Koboty,Portfolio,Universal Robots,Průmysl,Výroba,Automatizace,Robotika)
Dán­ský vý­rob­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů (ko­bo­tů) Uni­ver­sal Ro­bots (UR) ozná­mil, že do svého sor­ti­men­tu přidá nový 20kg kobot. Tento kobot je po­jme­no­ván UR20, má zcela novou kon­struk­ci ...
Středa, 22 Červen 2022
29. MiR představuje software pro AMR
(Matching tags: Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots,AMR,MiR,Roboty,Automatizace,Software)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) před­sta­vi­la novou soft­wa­ro­vou plat­for­mu, která umožňuje stále ro­bust­něj­ším a šká­lo­va­tel­něj­ším au­to­nomním mo­bil­ním ro­bo­tům (AMR) ...
Pondělí, 20 Červen 2022
30. 11. Robotics Congress – Rychleji k cíli s chytrými koboty
(Matching tags: Robotics Congress,Hannover Messe,Automatizace,Robotika)
Za 14 dní – 26. dubna – se usku­teč­ní 11. roč­ník kon­gre­su ro­bo­ti­ky. Stej­ně jako v před­cho­zích le­tech (bez­plat­ný) kon­gres před­sta­ví sou­čas­ný stav tech­ni­ky, ukáže pří­kla­dy z praxe ...
Úterý, 12 Duben 2022
31. Vývojové centrum pro automatizaci skladů v Brně
(Matching tags: Sklady,Vývojové centrum,HTS,Honeywell,Logistika,Automatizace)
Spo­leč­nost Ho­ney­well ozná­mi­la 4. ledna 2022 své plány po­sta­vit nový vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý tes­to­va­cí závod pro svoje ak­ti­vi­ty v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce skla­dů. Závod, který ...
Středa, 05 Leden 2022
32. Rozmach robotizace brzdí česká záliba v improvizaci
(Matching tags: Josef Sláma,Průmysl,Robotizace,Renishaw,Automatizace)
Pokud něco kromě peněz brzdí roz­voj prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce, pak je to česká zá­li­ba v im­pro­vi­za­ci a ope­ra­tiv­ním za­vá­dě­ní „kre­a­tiv­ních“ ne­sys­té­mo­vých ře­še­ní. Podle ...
Čtvrtek, 09 Prosinec 2021
33. V průmyslu chybějící lidé jsou nahrazováni investicemi do automatizace
(Matching tags: Upínání,Optické snímače,RUP1,Sondy,Renishaw,Automatizace)
Tu­zem­ský prů­my­sl do­stá­vá po­sled­ní roky za­brat. Musí se vy­rov­nat s ne­do­stat­kem kom­po­nen­tů, ma­te­ri­á­lů a od­bor­ných pra­cov­ní­ků. Za­tím­co pan­de­mií na­ru­še­né do­da­va­tel­ské ...
Pondělí, 22 Listopad 2021
34. MiR s CSi palletising atomatizují přepravu materiálu
(Matching tags: FMCG,Certifikace IP52,MiR1350,CSi palletising,AMR,Logistika,Automatizace,Robotika)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil spo­lu­prá­ci s CSi palle­ti­sing, ni­zo­zem­skou spo­leč­nos­tí po­sky­tu­jí­cí kom­plet­ní pa­le­ti­zač­ní ře­še­ní v FMCG prů­mys­lu. V rámci ...
Pondělí, 11 Říjen 2021
35. Transformace logistiky v TE Connectivity roboty MiR
(Matching tags: MiR Fleet,MiR200,TE Connectivity,AMR,MiR,Logistika,Optimalizace,Automatizace)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil, že spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty, Tier 2 do­da­va­tel do au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, im­ple­men­to­va­la ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní v ma­ďar­ské ...
Pondělí, 20 Září 2021
36. Mobilní robotické příslušenství – nový segment na trhu s roboty
(Matching tags: ROEQ Assist,GuardCom,MRE,ROEQ,MiR,Logistika,Automatizace,Robotika)
Spo­leč­nost ROEQ, jeden z ve­dou­cích vý­rob­ců mo­bil­ní­ho ro­bo­tic­ké­ho pří­slu­šen­ství (MRE), po­si­lu­je své ak­ti­vi­ty ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě (CEE) a nyní ofi­ci­ál­ně ...
Čtvrtek, 02 Září 2021
37. John Deere kupuje Bear Flag Robotics
(Matching tags: Autonomie,Bear Flag Robotics,John Deere,Automatizace,Robotika,Akvizice)
 Deere & Com­pa­ny po­de­psa­la de­fi­ni­tiv­ní smlou­vu o koupi Bear Flag Ro­bo­tics za 250 mi­li­o­nů USD. Tento startup, za­lo­že­ný v roce 2017 v Si­li­con Valley, vy­ví­jí ...
Sobota, 21 Srpen 2021
38. OnRobot RG2 přinesl Yokoyama Kogyo 35% úsporu
(Matching tags: Yo­koya­ma Kogyo,OnRobot,Automatizace,Robotika)
OnRo­bot uvedl, že spo­leč­nost Yo­koya­ma Kogyo, ja­pon­ský vý­rob­ce z od­vět­ví au­to­mo­ti­ve, do­sá­hl s po­mo­cí ucho­po­va­če RG2 vý­znam­né úspo­ry ná­kla­dů při do­dr­že­ní vy­so­ké ...
Čtvrtek, 19 Srpen 2021
39. Sandvik kupuje společnost DWFritz Automation
(Matching tags: DWFritz Automation,Sandvik,Metrologie,Automatizace,Akvizice)
San­dvik po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti DWF­ri­tz Au­to­mati­on se síd­lem v USA, před­ní­ho glo­bál­ní­ho po­sky­to­va­te­le přes­ných me­t­ro­lo­gic­kých, in­spekč­ních a mon­táž­ních ...
Pátek, 06 Srpen 2021
40. OnRobot Roadshow pokračuje v Ostravě a Liberci
(Matching tags: Uchopovače,OnRobot,Liberec,Konzultace,Ostrava,Roadshow,Automatizace)
Spo­leč­nost OnRo­bot ne­mu­sí­me na našem webu před­sta­vo­vat. Po Praze a Brně po­kra­ču­je OnRo­bot Show v Os­t­ra­vě (8. a 9. čer­ven­ce) a v Li­ber­ci (15. a 16. čer­ven­ce). ...
Středa, 07 Červenec 2021
41. 62. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
(Matching tags: Digitální továrna 2.0,Veletrhy Brno,MSV,Automatizace,Výstavy,Strojírenství)
Ve­letrhy Brno spo­leč­ně se svými part­ne­ry a od­bor­ný­mi ga­ran­ty in­ten­ziv­ně pra­cu­jí na pří­pra­vách Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu, který se usku­teč­ní od 8. do 12. lis­to­pa­du ...
Úterý, 22 Červen 2021
42. MiR představuje MiR250 Hook
(Matching tags: MiR250 Hook,Nákladní vozíky,Přeprava,MiR,Mobile Industrial Robots,Automatizace)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uvádí na trh Mi­R250 Hook, uni­kát­ní ře­še­ní au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů (AMR) pro au­to­ma­ti­zo­va­nou in­ter­ní pře­pra­vu ná­klad­ních vo­zí­ků. ...
Středa, 16 Červen 2021
43. Automatizace testování s využitím aplikací OnRobot
(Matching tags: Kolaborativní aplikacE,Testovací procesy,OnRobot,Automatizace)
L'Oréal na­sa­di­l nové tech­no­lo­gie k au­to­ma­ti­za­ci, mo­de­lo­vá­ní a sen­zo­ric­ké­mu hod­no­ce­ní s vy­u­ži­tím ro­bo­tic­kých apli­ka­cí a ře­še­ní od společnosti OnRo­bot. ...
Středa, 09 Červen 2021
44. UiPath vyhlašuje třetí ročník soutěže v automatizaci
(Matching tags: UiPath,Start-up,Awards,Automatizace,Soutěž)
Před­ní spo­leč­nost v od­vět­ví soft­wa­ru pro pod­ni­ko­vou au­to­ma­ti­za­ci,Ui­Path, ozná­mi­la za­há­je­ní sou­tě­že Ui­Path Au­to­mati­on Awards 2021, třetí roč­ník sou­tě­že, je­jímž cílem ...
Středa, 09 Červen 2021
45. Spolupráce společností Siemens a Google Cloud
(Matching tags: AI/ML,Průmyslová výroba,Google Cloud,Optimalizace,Spolupráce,Automatizace,Siemens)
Spo­leč­nos­ti Go­o­gle Cloud a Si­e­mens ozná­mi­ly 20. dubna 2021 za­čá­tek spo­lu­prá­ce za­mě­ře­né na op­ti­ma­li­za­ci to­vár­ních pro­ce­sů a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty vý­rob­ních ...
Úterý, 20 Duben 2021
46. Chytrá 5G továrna jako „globální maják“
(Matching tags: Lewisville,5G továrna,Globální maják,Ericsson,Texas,Průmysl 4.0,Automatizace)
Chyt­rá to­vár­na spo­leč­nos­ti Erics­son v texaském Lewisville se do­čka­la vý­znam­né­ho oce­ně­ní. Svě­to­vé eko­no­mic­ké fórum ji pro­hlá­si­lo za glo­bál­ní­ho lídra čtvr­té prů­mys­lo­vé re­vo­lu­ce. ...
Neděle, 18 Duben 2021
47. Představení nového elektromagnetického uchopovače OnRobot
(Matching tags: MG10,Uchopovače,OnRobot,Automatizace,Robotika,Hardware)
OnRo­bot uvádí na trh nový pro­dukt MG10. MG10 před­sta­vu­je vše­stran­ný, vy­so­ce vý­kon­ný a snad­no po­u­ži­tel­ný mag­ne­tic­ký ucho­po­vač pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem, mon­táž ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
48. Nový elektrický podtlakový uchopovač OnRobot VGP20
(Matching tags: VGP20,Obalový průmysl,Uchopovače,OnRobot,Automatizace,Robotika,Hardware)
OnRo­bot před­sta­vu­je nový vý­kon­ný elek­tric­ký pod­tla­ko­vý ucho­po­vač OnRo­bot VGP20. Ucho­po­vač je kom­pa­ti­bil­ní se všemi před­ní­mi znač­ka­mi ro­bo­tů s uži­teč­ným za­tí­že­ním až ...
Čtvrtek, 04 Březen 2021
49. Produktivitě v Designed Mouldings pomohl uchopovač OnRobot VGC10
(Matching tags: Obalový průmysl,VGC10,Uchopovače,OnRobot,Automatizace,Robotika,Hardware)
OnRo­bot, ve­dou­cí do­da­va­tel uce­le­né řady ro­bo­tic­kých ná­stro­jů pro ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, uvedl, že De­signed Moul­dings, aus­tral­ská spo­leč­nost spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na vstři­ko­vá­ní ...
Pondělí, 08 Únor 2021
50. Rockwell získává společnost Fiix a s ní systém CMMS
(Matching tags: Soft­ware & Con­t­rol,Správa údržby,CMMS,Fiix,Rockwell,Automatizace,Akvizice)
Roc­kwell Au­to­mati­on do­kon­čil akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Fiix, za­bý­va­jí­cí se au­to­ma­ti­zo­va­ným sys­té­mem sprá­vy údrž­by (CMMS), se síd­lem v To­ron­tu v Ka­na­dě. Na­tiv­ní clou­do­vý ...
Úterý, 02 Únor 2021