Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo brno

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Nové hlavní nádraží v Brně – schválený záměr projektu
(Matching tags: Schválený záměr projektu,Nádraží,Správa železnic,Železnice,Brno)
Cen­t­rál­ní ko­mi­se Mi­nis­ter­stva do­pra­vy schvá­li­la záměr pro­jek­tu pro pře­stav­bu že­lez­nič­ní­ho uzlu Brno. Jde o zcela zá­sad­ní mil­ník v pří­pra­vě mo­der­ni­za­ce ce­lé­ho tam­ní­ho ...
Pátek, 21 Červen 2024
2. GIS portál pro úsek VRT Velká Bíteš – Brno
(Matching tags: Velká Bíteš,Speáva železnic,VRT,Portal,Liniové stavby,Brno,GIS)
V rámci in­ten­ziv­něj­ší ko­mu­ni­ka­ce s ve­řej­nos­tí spus­ti­la Sprá­va že­lez­nic ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém (GIS) pro úsek Velká Bíteš – Brno, který pře­hled­ně uka­zu­je před­po­klá­da­nou ...
Středa, 17 Leden 2024
3. Maker Faire zavítá do Brna, Liberce i Olomouce
(Matching tags: Brno,Olomouc,Maker Faire,Fes­ti­val,Li­berec)
Maker Faire, in­ter­ak­tiv­ní fes­ti­val kre­a­ti­vi­ty, na němž si mů­že­te téměř vše vy­zkou­šet, mnohé vy­ro­bit a le­da­cos zažít, se na pod­zim před­sta­ví ve třech měs­tech po celé re­pub­li­ce. ...
Středa, 04 Říjen 2023
4. Elvira na MSV 2023 představí robotické skenování
(Matching tags: MSV 2023,Abc3D,Elvira,3D skenery,3D tiskárny,Brno,Robotika)
El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, ozná­mi­la, že na le­toš­ním roč­ní­ku Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně (MSV) před­sta­ví ...
Pondělí, 02 Říjen 2023
5. MSV 2023 se zaměří na efektivní a udržitelný průmysl
(Matching tags: Envitech,Logistika,BVV,Veletrhy,MSV,Transport,Brno,Strojírenství)
Na br­něn­ském vý­sta­viš­ti se od 10. do 13. října 2023 usku­teč­ní 64. roč­ník Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu. De­sít­ky tisíc ná­vštěv­ní­ků se se­zná­mí s prů­mys­lo­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi ...
Středa, 23 Srpen 2023
6. Diplomové práce designérů uvidíte v TMB
(Matching tags: Technické muzeum,Diplomové práce,Designéři,Průmyslový design,Výstava,Brno)
Již po jed­n­a­dva­cá­té pre­zen­tu­jí ve­řej­nos­ti své di­plo­mo­vé práce ab­sol­ven­ti V. roč­ní­ku Od­bo­ru prů­mys­lo­vé­ho de­sig­nu Ústa­vu kon­stru­o­vá­ní Fa­kul­ty stroj­ní­ho in­že­nýr­ství ...
Pondělí, 26 Červen 2023
7. MCAE s nejmodernějšími 3D technologiemi na IDETu
(Matching tags: F370,Excalibur Army,Fortus 450mc,IDET,MCAE Systems,Materiály,FDM,Brno)
MCAE Sys­tems, před­ní dis­tri­bu­tor nej­mo­der­něj­ších 3D tech­no­lo­gií, se při­po­jí k dal­ším vý­znam­ným fir­mám na ve­letr­hu obra­ny IDET 2023, který se koná ve dnech 24.-26. květ­na v Brně. ...
Středa, 17 Květen 2023
8. Aero expanduje a otevírá nové vývojové centrum v Brně
(Matching tags: Brno,Nová Zbrojovka,Vývojové centrum,AERO,L-39NG,Avionika)
Tra­dič­ní český vý­rob­ce le­ta­del Aero ex­pan­du­je a ote­ví­rá nové vý­vo­jo­vé cen­t­rum v Brně, pro které na­bí­rá za­měst­nan­ce. Cen­t­rum se za­mě­řu­je na vývoj avi­o­nic­kých sys­té­mů ...
Středa, 17 Květen 2023
9. IKEA v Brně rekonstruována za plného provozu
(Matching tags: Stavebnictví,Digitalizace,Brno,PlanRadar,DELTA Group,Adam Paulenda,IKEA)
Od roz­ma­chu vý­stav­by prv­ních ob­chod­ních domů v tu­zem­sku již uběh­lo přes dva­cet let, takže se nyní v řadě pří­pa­dů hlásí ke slovu re­kon­struk­ce. Během uply­nu­lých let totiž došlo nejen k zá­sad­ní­mu ...
Neděle, 16 Duben 2023
10. Zimní roadshow 3D tisku a 3D skenování 2023
(Matching tags: Dobřany,Pardubice,3Dwiser,3D skenování,Brno,Roadshow,3D tisk)
Společnost 3Dwiser roz­je­la svoji road­show už v Os­t­ra­vě a po­kra­ču­je do dal­ších měst. V pátek 17. února za­ví­tá do Brna, v úterý 21. února do Par­du­bic a ve čtvr­tek ...
Pondělí, 13 Únor 2023
11. Třetí ročník festivalu Maker Faire Brno 22. a 23. 10.
(Matching tags: PRUSA Re­search,Fa­bLab Brno,Mitch Altman,DYI,Maker Faire,Brno)
Třetí roč­ník fes­ti­va­lu Maker Faire Brno láká na vy­ná­le­zy, vědu a worksho­py. Od 22. do 23. října za­ví­tá na BVV do Pa­vi­lo­nu A1 více než 100 nad­še­ných tvůr­ců ne­bo­li ma­ke­rů. Pro­gram ...
Pondělí, 17 Říjen 2022
12. Otevírají se brány 63. Mezinárodního strojírenského veletrhu
(Matching tags: WELDING,FOND-EX,IMT,2022,MSV,Brno,Digitalizace,Obrábění,Strojírenství)
V úterý 4. října za­čí­ná 63. Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh (MSV) v Brně na br­něn­ském vý­sta­viš­ti a po­tr­vá do pátku 7. října. Možná si někdo řekne, že čtyři dny je málo, ...
Pondělí, 03 Říjen 2022
13. MCAE představí zcela nové technologie pro 3D tisk
(Matching tags: MSV 2022,ZEISS,MCAE Systems,3D tiskárny,GOM,Brno,Tebis)
Spo­leč­nost MCAE Sys­tems patří mezi dlou­ho­le­té vy­sta­vo­va­te­le na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně, která má vůbec nej­vět­ší ex­po­zi­ci v sekci 3D tisku. V ní ...
Čtvrtek, 15 Září 2022
14. Fórum aditivní výroby 5. října na výstavišti v Brně
(Matching tags: Forum,Aditivní výroba,3D tisk,Brno,MSV)
Za­jí­má vás, jak vám mohou 3D tis­kár­ny do­o­prav­dy po­moct ve vý­ro­bě? Pak si ne­nech­te ujít Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by, které se usku­teč­ní 5. října na vý­sta­viš­ti v Brně. Le­toš­ní roč­ník ...
Středa, 07 Září 2022
15. ArchiSHOW 2022 (20.–22. 9.) představí Archicad 26
(Matching tags: BIM,Praha,Brno,CEGRA,ArchiSHOW,Ostrava,Navrhování,Projektování,Archicad 26)
Na BIM bez kom­pro­mi­sů se přijď­te po­dí­vat do Os­t­ra­vy, Brna nebo do Prahy. Gra­phi­soft i letos vy­dal novou verzi Ar­chi­ca­du, která při­ná­ší řadu změn, po kte­rých mnoho uži­va­te­lů vo­la­lo. ...
Pondělí, 05 Září 2022
16. Nová 3D mapa Brna poslouží architektům i běžným obyvatelům
(Matching tags: Brno,3D model,TopGis,KAM)
Troj­roz­měr­né vi­zu­a­li­za­ce měst do­ká­žou vý­raz­ně zpře­hled­nit plá­no­vá­ní roz­vo­je sí­del­ní zá­stav­by. Svůj vlast­ní 3D model si ne­chá­vá při­pra­vit i Brno. Ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům ...
Pondělí, 15 Srpen 2022
17. MSV 2022 opět s Digitální továrnou 2.0
(Matching tags: MSV 2022,Digitální továrna 2.0,Průmysl,Brno,Digitalizace)
Již tře­tím rokem bude sou­čás­tí říj­no­vé­ho Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně také Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, která se letos za­mě­ří na in­te­li­gent­ní di­gi­ta­li­za­ci ...
Středa, 03 Srpen 2022
18. Optické senzory monitorují pohyb chodců v Brně
(Matching tags: Brno,Umělá inteligence,Optické senzory,Pohyb chodců)
Spe­ci­ál­ní op­tic­ké sen­zo­ry po­má­ha­jí díky umělé in­te­li­gen­ci ma­po­vat pohyb chod­ců po ná­měs­tí Svo­bo­dy v Brně, počty cyk­lis­tů na cyk­los­tez­kách či množ­ství vo­zi­del pro­jíž­dě­jí­cích ...
Úterý, 21 Červen 2022
19. Axiom Tech pořádá Technickou konferenci 2022 v Brně
(Matching tags: Orea Resort Santon,Technická konference,Axiom Tech,Brno)
Na­po­sle­dy se uži­va­te­lé Axiom Techu spo­leč­ně po­tka­li v roce 2019 v Novém Městě na Mo­ra­vě. Nyní se opět vrá­ti­la doba osob­ních spo­leč­ných se­tká­ní a po­řa­da­te­lé z Axiom ...
Úterý, 24 Květen 2022
20. Aplikační centrum 3D tisku na MSV 2021 v Brně
(Matching tags: Aplikační centrum,MSV 2021,3Dwiser,Aditivní výroba,Brno,3D tisk)
Ex­po­zi­ci Apli­kač­ní­ho cen­t­ra 3D tisku – se spe­ci­a­lis­ty z týmu 3Dwi­ser při­pra­ve­ný­mi řešit po­tře­by vaší vý­ro­by – letos na­jde­te v pa­vi­lo­nu F, kam se pro rok 2021 pře­stě­ho­va­ly ...
Pondělí, 08 Listopad 2021
21. GIS města Brna oslavil 15 let
(Matching tags: Magistrát,GISMB,T-Mapy,Brno,GIS)
Jak jsme se do­zvě­dě­li z dub­no­vé­ho news­let­te­ru 2021 spo­leč­nos­ti T-MAPY, v září 2020 to bylo přes­ně 15 let, co začal vzni­kat jeden z nej­lep­ších a nej­po­kro­či­lej­ších ...
Pondělí, 19 Duben 2021
22. ROBOTY 2021: Ano, konference bude!
(Matching tags: ROBOTY 2021,Trade Media,Brno,Automatizace,Robotika,Konference)
Le­toš­ní kon­fe­ren­ce Ro­bo­ty 2020 pro­běh­la jako jedna z mála díky svému led­no­vé­mu ter­mí­nu, kdy se o Co­vi­du-19 téměř nic ne­vě­dě­lo. I na příští rok je kon­fe­ren­ce na­plá­no­vá­na, ...
Pondělí, 30 Listopad 2020
23. OctoGeo úspěšně dokončila inkubaci v programu ESA
(Matching tags: MapTiler,BIC,ESA,JIC,OctoGeo,Brno,Mapy,GIS)
... Ev­rop­ské kos­mic­ké agen­tu­ry (ESA BIC Brno). A jako his­to­ric­ky první firma z jižní Mo­ra­vy in­ku­bá­to­rem úspěš­ně pro­šla. Od roku 2016 fun­gu­je v Praze pod zášti­tou agen­tu­ry ...
Čtvrtek, 30 Červenec 2020
24. Přípravy na říjnový MSV v Brně pokračují
(Matching tags: IFA Berlin,2020,Veletrhy,MSV,Brno,Strojírenství)
Jak ozná­mil Mi­cha­lis Busi­os, ře­di­tel Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně, ve­de­ní spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno po­žá­da­lo vládu o vy­jmu­tí ve­letrhů ze zá­ka­zu ...
Čtvrtek, 21 Květen 2020
25. Slevy pro vystavovatele na MSV 2020 jen do konce dubna
(Matching tags: Přihlášky,2020,MSV,Veletrhy,Brno,Strojírenství)
... re­ži­mu. K těm patří i ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno Jiří Kuliš, který pevně věří, že do října budou vy­tvo­ře­ny stan­dard­ní pod­mín­ky včet­ně ote­vře­ní hra­nic a zru­še­ní ...
Čtvrtek, 16 Duben 2020
26. Stavební veletrh Brno 2020 už tento týden
(Matching tags: Stavební veletrh,Mobitex,Dřevo a stavby,Stavebnictví,Veletrhy,Brno,Luxion)
Ve dnech 26.–29. února 2020 se koná na br­něn­ském vý­sta­viš­ti Sta­veb­ní ve­letrh Brno, spo­je­ný s dal­ší­mi ak­ce­mi Dřevo a stav­by Brno (DSB) a Mo­bi­tex. Sta­veb­ní ve­letrh pre­zen­tu­je ...
Pondělí, 24 Únor 2020
27. Altair FEKO workshop
(Matching tags: VUT,Altair,Brno,ECAD,Advan­ced En­gi­nee­ring,EM pole,FEKT,FEKO,CAE,Semináře)
Advan­ced En­gi­nee­ring a FEKT VUT v Brně zvou na tech­nic­ký se­mi­nář, který se bude konat 25. břez­na 2020. Na pro­gra­mu je úvod do port­fo­lia EM ře­še­ní Al­tair FEKO od Al­tair En­gi­nee­rin­gu ...
Pátek, 21 Únor 2020
28. Zakladatel Universal Robots na konferenci Roboty 2020
(Matching tags: Roboty 2020,Esben Øster­ga­ard,RE­In­vest Ro­bo­tics,Universal Robots,Brno)
Ex­pert na ro­bo­ti­ku, in­ves­tor a jeden ze za­kla­da­te­lů dán­ské spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots vy­stou­pil v rámci kon­fe­ren­ce Ro­bo­ty 2020 v Brně. Esben Øster­ga­ard je dr­ži­te­lem ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020
29. První brněnský (Mini) Maker Faire
(Matching tags: Maker Faire,BVV,Mini,Brno,Výstaviště,Pavilón A1)
Už o tom­to ví­ken­du 19.–20. říj­na se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu A1 ko­ná prv­ní Ma­ker Fai­re, se­tká­ní ino­vá­to­rů, vy­ná­lez­ců, ku­ti­lů, de­sig­né­rů a nad­šen­ců. ...
Středa, 16 Říjen 2019
30. VŠB-TU Ostrava s novým bionickým designem koloběžky na MSV v Brně
(Matching tags: MSV,Brno,3D tisk,Bionický design,Koloběžka,AM 500E,VŠB-TU,Ostrava,Aditivní výroba)
Pro­to­typ ko­loběž­ky s uni­kát­ním rámem z 3D tis­kár­ny, která byla jako první na světě v roce 2018 vy­tiš­tě­na na Vy­so­ké škole báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va, pře­šel ...
Čtvrtek, 10 Říjen 2019
31. Digitální budoucnost průmyslu představí na MSV Siemens
(Matching tags: Digitalizace,Brno,MSV,MindSphere,Průmysl,CNC,Siemens)
Ex­po­zi­ce no­vi­nek a ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu (pavilón P, stá­nek 16) již po jed­na­še­de­sá­té uká­že směr dal­ší­ho vý­vo­je ne­jen v obo­ru ...
Pondělí, 23 Září 2019
32. Conrad Electronic poprvé na MSV v Brně
(Matching tags: 3D tisk,MSV,Brno,Měření,3DWOX 1,Conrad,Electronic,Sindoh,Fluke)
Letos po­pr­vé bude Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně (7. až 11. října) i s účas­tí Con­rad Elec­tro­nic. Na svém stán­ku bude mít k pro­hléd­nu­tí i vy­zkou­še­ní ...
Pondělí, 23 Září 2019
33. Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by 2019 na MSV v Brně
(Matching tags: Aditivní výroba,Brno,MSV,Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by,3D tisk)
Již šestý roč­ník této ob­lí­be­né kon­fe­ren­ce před­sta­ví nej­vy­spě­lej­ší me­to­dy pro­fe­si­o­nál­ní­ho 3D tisku, který se stává do­stup­něj­ším i pro menší firmy a jed­not­liv­ce. Na­bíd­ne ...
Pátek, 20 Září 2019
34. MCAE zve na 61. strojírenský veletrh v Brně
(Matching tags: Tebis,CAD/CAM,Stratasys,MSV,Brno,MCAE Systems,Masaryk,Forum aditivní výroby)
Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně se po­ma­lu blíží a MCAE Sys­tems tam jako dlou­ho­le­tý do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií ne­mů­že chy­bět. Ná­vštěv­ní­kům ukáže všech­ny své no­vin­ky ...
Pátek, 20 Září 2019
35. Renishaw na MSV v Brně předvede továrny budoucnosti
(Matching tags: Metrologie,MSV,Renishaw,Brno,3D tisk,Technologie,OPTiMUM,APCS-45)
Spo­leč­nost Re­nishaw na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně před­sta­ví své tech­no­lo­gie, jež stá­va­jí­cí vý­rob­ní pro­vo­zy mění na to­vár­ny bu­douc­nos­ti. V její ex­po­zi­ci ...
Pátek, 13 Září 2019
36. Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 v Brně
(Matching tags: MSV 2019,Vzdělávání,Konference,Brno,2.0,Digitální továrna)
Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 se bu­de ko­nat ve stře­du 9. říj­na na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu E, sá­lu E2 v rám­ci Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu. ...
Pátek, 23 Srpen 2019
37. Registrace na CADfórum 2019 otevřena
(Matching tags: Stavebnictví 4.0,Hotel Avanti,CAD,BIM,Autodesk,CAD Studio,Brno,CADfórum,Průmysl 4.0)
CAD Studio připravuje 16. ročník konference CADfórum 2019. Tato akce s podtitulem „Automatizace navrhování“ je zaměřena na CAD a BIM technologie pro Průmysl 4.0 a Stavebnictví 4.0. ...
Středa, 17 Červenec 2019
38. Mapy Google nově ukážou obsazenost hromadné dopravy
(Matching tags: Obsazenost,ROPID,Autobusy,DPP,Metro,Google,Mapy,Vlaky,Tramvaje,Praha,Brno)
Chcete si v metru nebo ve vlaku sednout, ale je vagóny jsou nacpané až k prasknutí? Mapy Google přichází s novou funkcí, která vám řekne, jak obsazený je spoj, kterým se právě ...
Úterý, 02 Červenec 2019
39. Brněnský Siemens zhmotnil pojem Průmysl 4.0
(Matching tags: Eprin,Sewio,Turbomachinery,Průmysl 4.0,Brno,Siemens)
Sewio, výrobce real-time lokalizačního systému (RTLS) pro digitalizaci pohybu uvnitř hal, oznámil 13. května, že společnost Siemens In­dus­trial Turbomachinery dosáhla snížení produkčního času o 20 ...
Pondělí, 13 Květen 2019
40. OnRobot na MSV 2018: nová aplikace a produkty z akvizic
(Matching tags: Produkty,Brno,Akvizice,OnRobot,MSV 2018,Aplikacíe,DDR RAM Insertion)
Společnost OnRobot bude na veletrhu MSV 2018 v Brně prezentovat své široké port­fo­lio, včetně nových produktů získaných v rámci svého letošního spojení s firmami OptoForce a Perception ...
Pondělí, 10 Září 2018
41. Sto průmyslových legend nabídne na MSV výstava 100RIES
(Matching tags: 100RIES,TGM,Czech Innovation Expo,2018,Brno,MCAE Systems,MSV,Veletrh,Výstavy)
Letošní mezinárodní strojírenský veletrh slaví kulaté 60. jubileum. Akci doprovodí unikátní výstava nazvaná 100RIES, která návštěvníkům při­blí­ží 100 příběhů československých průmyslových legend uplynulého ...
Čtvrtek, 16 Srpen 2018
42. Busta a socha T. G. Masaryka pro Veletrhy Brno pomocí 3D technologií
(Matching tags: MSV,Veletrhy,Brno,3D skenování,Robot,MCAE Systems,KUKA,Tebis,Obrábění)
Citlivým rukám sochaře zdatně sekundoval robot s obráběcí hlavou, který podle dat získaných 3D skenováním pomohl vytvořit dvě po­do­bi­z­ny prvního prezidenta Československa. Nejmodernější strojírenské ...
Pondělí, 13 Srpen 2018
43. Nové UR coboty e-Series uvidí zákazníci na MSV v Brně
(Matching tags: e-Series,Coboty,MSV 2018,Výstavy,Veletrhy,Universal,Robots,Brno)
Universal Robots na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV 2018) v Brně poprvé naživo představí českým podnikům e-Series, inovovanou řadu kolaborativních robotů globálně uvedených ...
Čtvrtek, 02 Srpen 2018
44. Jak přiblížit velké projekty veřejnosti: Železniční uzel Brno
(Matching tags: Brno,Liniové stavby,Železniční uzel,Stavebnictví)
... výsledky projektu. Zvláště pokud se jedná o hustě zalidněnou oblast. V pondělí 30. října byla po více jak dvouleté práci představena Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno. V Brně se takřka ...
Středa, 18 Říjen 2017
45. Seminář 3D skenování ve školách 1. března v Brně
(Matching tags: EDU,Brno,3D skenování,Školy,Vzdělávání,SolidVision,Seminář)
Ve čtvrtek 1. března 2018 pořádá ve svém brněnském sídle spo­leč­nost SolidVision krátký a obsahově nabitý seminář 3D skenování pro školy. Akce je určena pedagogům středních i vysokých škol, ...
Pondělí, 26 Únor 2018
46. Setkání uživatelů ZWCAD
(Matching tags: Praha,Brno,ZWCAD,CADservis,Setkání uživatelů,České Budějovice,Liberec,Pardubice,BIM)
Společnost CADservis, jako distributor ZWCADu u nás, zve uživatele a zájemce o ZWCAD na Setkání uživatelů ZWCAD. V prosinci navštíví ZWCAD tým celkem šest měst České republiky a kromě ...
Pondělí, 27 Listopad 2017
47. GIS Day 2017 na Mendelově univerzitě v Brně
(Matching tags: Mendelova univerzita,2017,GIS,Brno,Day)
GIS Day je zpět na Mendelově univerzitě v Brně. Středa 15. listopadu 2017 bude plná zajímavých workshopů a přednášek. GIS Day je mezi­národní osvětová akce, která přináší laické veřejnosti informace ...
Čtvrtek, 09 Listopad 2017
48. Y Soft v Brně otevírá novou výrobu
(Matching tags: Výroba,Brno,Y Soft,USB,IoT,Čtečkyx karet,Tištěné obvody)
Y Soft 19. října 2017 oznámil plán přesunout stávající výrobní zázemí z brněnské centrály do větších prostor. Nová výrobní linka, stejně jako oddělení pro objednávky a logistiku tak nyní ...
Čtvrtek, 19 Říjen 2017
49. Přehlídka studentských semestrálních projektů
(Matching tags: Mendelova univerzita,Brno,Výstava,Design)
V úterý 3. října v 17 hodin bude zahájena přehlídka studentských semestrálních projektů ateliérové tvorby, vyučované na Ústavu nábytku, designu a bydlení na Lesnické a dřevařské ...
Pondělí, 02 Říjen 2017
50. Pozvánka na CADfórum 2017
(Matching tags: Brno,Architektura,Stavebnictví,Autodesk,Konference,BIM,CAD Studio,Avanti)
CAD Studio zve na CADfórum 2017, již čtrnáctý ročník největší domácí konference pro konstruktéry, projektanty a manažery, zaměřené na výměnu praktických zkušeností mezi uživateli řešení ...
Středa, 12 Červenec 2017