Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo brno

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Třetí ročník festivalu Maker Faire Brno 22. a 23. 10.
(Matching tags: PRUSA Re­search,Fa­bLab Brno,Mitch Altman,DYI,Maker Faire,Brno)
Třetí roč­ník fes­ti­va­lu Maker Faire Brno láká na vy­ná­le­zy, vědu a worksho­py. Od 22. do 23. října za­ví­tá na BVV do Pa­vi­lo­nu A1 více než 100 nad­še­ných tvůr­ců ne­bo­li ma­ke­rů. Pro­gram ...
Pondělí, 17 Říjen 2022
2. Otevírají se brány 63. Mezinárodního strojírenského veletrhu
(Matching tags: WELDING,FOND-EX,IMT,2022,MSV,Brno,Digitalizace,Obrábění,Strojírenství)
V úterý 4. října za­čí­ná 63. Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh (MSV) v Brně na br­něn­ském vý­sta­viš­ti a po­tr­vá do pátku 7. října. Možná si někdo řekne, že čtyři dny je málo, ...
Pondělí, 03 Říjen 2022
3. MCAE představí zcela nové technologie pro 3D tisk
(Matching tags: MSV 2022,ZEISS,MCAE Systems,3D tiskárny,GOM,Brno,Tebis)
Spo­leč­nost MCAE Sys­tems patří mezi dlou­ho­le­té vy­sta­vo­va­te­le na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně, která má vůbec nej­vět­ší ex­po­zi­ci v sekci 3D tisku. V ní ...
Čtvrtek, 15 Září 2022
4. Fórum aditivní výroby 5. října na výstavišti v Brně
(Matching tags: Forum,Aditivní výroba,3D tisk,Brno,MSV)
Za­jí­má vás, jak vám mohou 3D tis­kár­ny do­o­prav­dy po­moct ve vý­ro­bě? Pak si ne­nech­te ujít Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by, které se usku­teč­ní 5. října na vý­sta­viš­ti v Brně. Le­toš­ní roč­ník ...
Středa, 07 Září 2022
5. ArchiSHOW 2022 (20.–22. 9.) představí Archicad 26
(Matching tags: BIM,Praha,Brno,CEGRA,ArchiSHOW,Ostrava,Navrhování,Projektování,Archicad 26)
Na BIM bez kom­pro­mi­sů se přijď­te po­dí­vat do Os­t­ra­vy, Brna nebo do Prahy. Gra­phi­soft i letos vy­dal novou verzi Ar­chi­ca­du, která při­ná­ší řadu změn, po kte­rých mnoho uži­va­te­lů vo­la­lo. ...
Pondělí, 05 Září 2022
Troj­roz­měr­né vi­zu­a­li­za­ce měst do­ká­žou vý­raz­ně zpře­hled­nit plá­no­vá­ní roz­vo­je sí­del­ní zá­stav­by. Svůj vlast­ní 3D model si ne­chá­vá při­pra­vit i Brno. Ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům ...
Pondělí, 15 Srpen 2022
7. MSV 2022 opět s Digitální továrnou 2.0
(Matching tags: MSV 2022,Digitální továrna 2.0,Průmysl,Brno,Digitalizace)
Již tře­tím rokem bude sou­čás­tí říj­no­vé­ho Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně také Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, která se letos za­mě­ří na in­te­li­gent­ní di­gi­ta­li­za­ci ...
Středa, 03 Srpen 2022
8. Optické senzory monitorují pohyb chodců v Brně
(Matching tags: Brno,Umělá inteligence,Optické senzory,Pohyb chodců)
Spe­ci­ál­ní op­tic­ké sen­zo­ry po­má­ha­jí díky umělé in­te­li­gen­ci ma­po­vat pohyb chod­ců po ná­měs­tí Svo­bo­dy v Brně, počty cyk­lis­tů na cyk­los­tez­kách či množ­ství vo­zi­del pro­jíž­dě­jí­cích ...
Úterý, 21 Červen 2022
9. Axiom Tech pořádá Technickou konferenci 2022 v Brně
(Matching tags: Orea Resort Santon,Technická konference,Axiom Tech,Brno)
Na­po­sle­dy se uži­va­te­lé Axiom Techu spo­leč­ně po­tka­li v roce 2019 v Novém Městě na Mo­ra­vě. Nyní se opět vrá­ti­la doba osob­ních spo­leč­ných se­tká­ní a po­řa­da­te­lé z Axiom ...
Úterý, 24 Květen 2022
10. Aplikační centrum 3D tisku na MSV 2021 v Brně
(Matching tags: Aplikační centrum,MSV 2021,3Dwiser,Aditivní výroba,Brno,3D tisk)
Ex­po­zi­ci Apli­kač­ní­ho cen­t­ra 3D tisku – se spe­ci­a­lis­ty z týmu 3Dwi­ser při­pra­ve­ný­mi řešit po­tře­by vaší vý­ro­by – letos na­jde­te v pa­vi­lo­nu F, kam se pro rok 2021 pře­stě­ho­va­ly ...
Pondělí, 08 Listopad 2021
11. GIS města Brna oslavil 15 let
(Matching tags: Magistrát,GISMB,T-Mapy,Brno,GIS)
Jak jsme se do­zvě­dě­li z dub­no­vé­ho news­let­te­ru 2021 spo­leč­nos­ti T-MAPY, v září 2020 to bylo přes­ně 15 let, co začal vzni­kat jeden z nej­lep­ších a nej­po­kro­či­lej­ších ...
Pondělí, 19 Duben 2021
12. ROBOTY 2021: Ano, konference bude!
(Matching tags: ROBOTY 2021,Trade Media,Brno,Automatizace,Robotika,Konference)
Le­toš­ní kon­fe­ren­ce Ro­bo­ty 2020 pro­běh­la jako jedna z mála díky svému led­no­vé­mu ter­mí­nu, kdy se o Co­vi­du-19 téměř nic ne­vě­dě­lo. I na příští rok je kon­fe­ren­ce na­plá­no­vá­na, ...
Pondělí, 30 Listopad 2020
13. OctoGeo úspěšně dokončila inkubaci v programu ESA
(Matching tags: MapTiler,BIC,ESA,JIC,OctoGeo,Brno,Mapy,GIS)
... Ev­rop­ské kos­mic­ké agen­tu­ry (ESA BIC Brno). A jako his­to­ric­ky první firma z jižní Mo­ra­vy in­ku­bá­to­rem úspěš­ně pro­šla. Od roku 2016 fun­gu­je v Praze pod zášti­tou agen­tu­ry ...
Čtvrtek, 30 Červenec 2020
14. Přípravy na říjnový MSV v Brně pokračují
(Matching tags: IFA Berlin,2020,Veletrhy,MSV,Brno,Strojírenství)
Jak ozná­mil Mi­cha­lis Busi­os, ře­di­tel Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně, ve­de­ní spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno po­žá­da­lo vládu o vy­jmu­tí ve­letrhů ze zá­ka­zu ...
Čtvrtek, 21 Květen 2020
15. Slevy pro vystavovatele na MSV 2020 jen do konce dubna
(Matching tags: Přihlášky,2020,MSV,Veletrhy,Brno,Strojírenství)
... re­ži­mu. K těm patří i ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno Jiří Kuliš, který pevně věří, že do října budou vy­tvo­ře­ny stan­dard­ní pod­mín­ky včet­ně ote­vře­ní hra­nic a zru­še­ní ...
Čtvrtek, 16 Duben 2020
16. Stavební veletrh Brno 2020 už tento týden
(Matching tags: Stavební veletrh,Mobitex,Dřevo a stavby,Stavebnictví,Veletrhy,Brno,Luxion)
Ve dnech 26.–29. února 2020 se koná na br­něn­ském vý­sta­viš­ti Sta­veb­ní ve­letrh Brno, spo­je­ný s dal­ší­mi ak­ce­mi Dřevo a stav­by Brno (DSB) a Mo­bi­tex. Sta­veb­ní ve­letrh pre­zen­tu­je ...
Pondělí, 24 Únor 2020
17. Altair FEKO workshop
(Matching tags: VUT,Altair,Brno,ECAD,Advan­ced En­gi­nee­ring,EM pole,FEKT,FEKO,CAE,Semináře)
Advan­ced En­gi­nee­ring a FEKT VUT v Brně zvou na tech­nic­ký se­mi­nář, který se bude konat 25. břez­na 2020. Na pro­gra­mu je úvod do port­fo­lia EM ře­še­ní Al­tair FEKO od Al­tair En­gi­nee­rin­gu ...
Pátek, 21 Únor 2020
18. Zakladatel Universal Robots na konferenci Roboty 2020
(Matching tags: Roboty 2020,Esben Øster­ga­ard,RE­In­vest Ro­bo­tics,Universal Robots,Brno)
Ex­pert na ro­bo­ti­ku, in­ves­tor a jeden ze za­kla­da­te­lů dán­ské spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots vy­stou­pil v rámci kon­fe­ren­ce Ro­bo­ty 2020 v Brně. Esben Øster­ga­ard je dr­ži­te­lem ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020
19. První brněnský (Mini) Maker Faire
(Matching tags: Maker Faire,BVV,Mini,Brno,Výstaviště,Pavilón A1)
Už o tom­to ví­ken­du 19.–20. říj­na se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu A1 ko­ná prv­ní Ma­ker Fai­re, se­tká­ní ino­vá­to­rů, vy­ná­lez­ců, ku­ti­lů, de­sig­né­rů a nad­šen­ců. ...
Středa, 16 Říjen 2019
20. VŠB-TU Ostrava s novým bionickým designem koloběžky na MSV v Brně
(Matching tags: MSV,Brno,3D tisk,Bionický design,Koloběžka,AM 500E,VŠB-TU,Ostrava,Aditivní výroba)
Pro­to­typ ko­loběž­ky s uni­kát­ním rámem z 3D tis­kár­ny, která byla jako první na světě v roce 2018 vy­tiš­tě­na na Vy­so­ké škole báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va, pře­šel ...
Čtvrtek, 10 Říjen 2019
21. Digitální budoucnost průmyslu představí na MSV Siemens
(Matching tags: Digitalizace,Brno,MSV,MindSphere,Průmysl,CNC,Siemens)
Ex­po­zi­ce no­vi­nek a ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu (pavilón P, stá­nek 16) již po jed­na­še­de­sá­té uká­že směr dal­ší­ho vý­vo­je ne­jen v obo­ru ...
Pondělí, 23 Září 2019
22. Conrad Electronic poprvé na MSV v Brně
(Matching tags: 3D tisk,MSV,Brno,Měření,3DWOX 1,Conrad,Electronic,Sindoh,Fluke)
Letos po­pr­vé bude Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně (7. až 11. října) i s účas­tí Con­rad Elec­tro­nic. Na svém stán­ku bude mít k pro­hléd­nu­tí i vy­zkou­še­ní ...
Pondělí, 23 Září 2019
23. Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by 2019 na MSV v Brně
(Matching tags: Aditivní výroba,Brno,MSV,Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by,3D tisk)
Již šestý roč­ník této ob­lí­be­né kon­fe­ren­ce před­sta­ví nej­vy­spě­lej­ší me­to­dy pro­fe­si­o­nál­ní­ho 3D tisku, který se stává do­stup­něj­ším i pro menší firmy a jed­not­liv­ce. Na­bíd­ne ...
Pátek, 20 Září 2019
24. MCAE zve na 61. strojírenský veletrh v Brně
(Matching tags: Tebis,CAD/CAM,Stratasys,MSV,Brno,MCAE Systems,Masaryk,Forum aditivní výroby)
Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně se po­ma­lu blíží a MCAE Sys­tems tam jako dlou­ho­le­tý do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií ne­mů­že chy­bět. Ná­vštěv­ní­kům ukáže všech­ny své no­vin­ky ...
Pátek, 20 Září 2019
25. Renishaw na MSV v Brně předvede továrny budoucnosti
(Matching tags: Metrologie,MSV,Renishaw,Brno,3D tisk,Technologie,OPTiMUM,APCS-45)
Spo­leč­nost Re­nishaw na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně před­sta­ví své tech­no­lo­gie, jež stá­va­jí­cí vý­rob­ní pro­vo­zy mění na to­vár­ny bu­douc­nos­ti. V její ex­po­zi­ci ...
Pátek, 13 Září 2019
26. Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 v Brně
(Matching tags: MSV 2019,Vzdělávání,Konference,Brno,2.0,Digitální továrna)
Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 se bu­de ko­nat ve stře­du 9. říj­na na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu E, sá­lu E2 v rám­ci Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu. ...
Pátek, 23 Srpen 2019
27. Registrace na CADfórum 2019 otevřena
(Matching tags: Stavebnictví 4.0,Hotel Avanti,CAD,BIM,Autodesk,CAD Studio,Brno,CADfórum,Průmysl 4.0)
CAD Studio připravuje 16. ročník konference CADfórum 2019. Tato akce s podtitulem „Automatizace navrhování“ je zaměřena na CAD a BIM technologie pro Průmysl 4.0 a Stavebnictví 4.0. ...
Středa, 17 Červenec 2019
28. Mapy Google nově ukážou obsazenost hromadné dopravy
(Matching tags: Obsazenost,ROPID,Autobusy,DPP,Metro,Google,Mapy,Vlaky,Tramvaje,Praha,Brno)
Chcete si v metru nebo ve vlaku sednout, ale je vagóny jsou nacpané až k prasknutí? Mapy Google přichází s novou funkcí, která vám řekne, jak obsazený je spoj, kterým se právě ...
Úterý, 02 Červenec 2019
29. Brněnský Siemens zhmotnil pojem Průmysl 4.0
(Matching tags: Eprin,Sewio,Turbomachinery,Průmysl 4.0,Brno,Siemens)
Sewio, výrobce real-time lokalizačního systému (RTLS) pro digitalizaci pohybu uvnitř hal, oznámil 13. května, že společnost Siemens In­dus­trial Turbomachinery dosáhla snížení produkčního času o 20 ...
Pondělí, 13 Květen 2019
30. OnRobot na MSV 2018: nová aplikace a produkty z akvizic
(Matching tags: Produkty,Brno,Akvizice,OnRobot,MSV 2018,Aplikacíe,DDR RAM Insertion)
Společnost OnRobot bude na veletrhu MSV 2018 v Brně prezentovat své široké port­fo­lio, včetně nových produktů získaných v rámci svého letošního spojení s firmami OptoForce a Perception ...
Pondělí, 10 Září 2018
31. Sto průmyslových legend nabídne na MSV výstava 100RIES
(Matching tags: 100RIES,TGM,Czech Innovation Expo,2018,Brno,MCAE Systems,MSV,Veletrh,Výstavy)
Letošní mezinárodní strojírenský veletrh slaví kulaté 60. jubileum. Akci doprovodí unikátní výstava nazvaná 100RIES, která návštěvníkům při­blí­ží 100 příběhů československých průmyslových legend uplynulého ...
Čtvrtek, 16 Srpen 2018
32. Busta a socha T. G. Masaryka pro Veletrhy Brno pomocí 3D technologií
(Matching tags: MSV,Veletrhy,Brno,3D skenování,Robot,MCAE Systems,KUKA,Tebis,Obrábění)
Citlivým rukám sochaře zdatně sekundoval robot s obráběcí hlavou, který podle dat získaných 3D skenováním pomohl vytvořit dvě po­do­bi­z­ny prvního prezidenta Československa. Nejmodernější strojírenské ...
Pondělí, 13 Srpen 2018
33. Nové UR coboty e-Series uvidí zákazníci na MSV v Brně
(Matching tags: e-Series,Coboty,MSV 2018,Výstavy,Veletrhy,Universal,Robots,Brno)
Universal Robots na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV 2018) v Brně poprvé naživo představí českým podnikům e-Series, inovovanou řadu kolaborativních robotů globálně uvedených ...
Čtvrtek, 02 Srpen 2018
34. Jak přiblížit velké projekty veřejnosti: Železniční uzel Brno
(Matching tags: Brno,Liniové stavby,Železniční uzel,Stavebnictví)
... výsledky projektu. Zvláště pokud se jedná o hustě zalidněnou oblast. V pondělí 30. října byla po více jak dvouleté práci představena Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno. V Brně se takřka ...
Středa, 18 Říjen 2017
35. Seminář 3D skenování ve školách 1. března v Brně
(Matching tags: EDU,Brno,3D skenování,Školy,Vzdělávání,SolidVision,Seminář)
Ve čtvrtek 1. března 2018 pořádá ve svém brněnském sídle spo­leč­nost SolidVision krátký a obsahově nabitý seminář 3D skenování pro školy. Akce je určena pedagogům středních i vysokých škol, ...
Pondělí, 26 Únor 2018
36. Setkání uživatelů ZWCAD
(Matching tags: Praha,Brno,ZWCAD,CADservis,Setkání uživatelů,České Budějovice,Liberec,Pardubice,BIM)
Společnost CADservis, jako distributor ZWCADu u nás, zve uživatele a zájemce o ZWCAD na Setkání uživatelů ZWCAD. V prosinci navštíví ZWCAD tým celkem šest měst České republiky a kromě ...
Pondělí, 27 Listopad 2017
37. GIS Day 2017 na Mendelově univerzitě v Brně
(Matching tags: Mendelova univerzita,2017,GIS,Brno,Day)
GIS Day je zpět na Mendelově univerzitě v Brně. Středa 15. listopadu 2017 bude plná zajímavých workshopů a přednášek. GIS Day je mezi­národní osvětová akce, která přináší laické veřejnosti informace ...
Čtvrtek, 09 Listopad 2017
38. Y Soft v Brně otevírá novou výrobu
(Matching tags: Výroba,Brno,Y Soft,USB,IoT,Čtečkyx karet,Tištěné obvody)
Y Soft 19. října 2017 oznámil plán přesunout stávající výrobní zázemí z brněnské centrály do větších prostor. Nová výrobní linka, stejně jako oddělení pro objednávky a logistiku tak nyní ...
Čtvrtek, 19 Říjen 2017
39. Přehlídka studentských semestrálních projektů
(Matching tags: Mendelova univerzita,Brno,Výstava,Design)
V úterý 3. října v 17 hodin bude zahájena přehlídka studentských semestrálních projektů ateliérové tvorby, vyučované na Ústavu nábytku, designu a bydlení na Lesnické a dřevařské ...
Pondělí, 02 Říjen 2017
40. Pozvánka na CADfórum 2017
(Matching tags: Brno,Architektura,Stavebnictví,Autodesk,Konference,BIM,CAD Studio,Avanti)
CAD Studio zve na CADfórum 2017, již čtrnáctý ročník největší domácí konference pro konstruktéry, projektanty a manažery, zaměřené na výměnu praktických zkušeností mezi uživateli řešení ...
Středa, 12 Červenec 2017
41. Nový softwarový nástroj EPLAN Cogineer
(Matching tags: Hannover,Brno,Eplan,AMPER,Messe,ECAD,Cogineer,Výkresy,Makra)
Automatická tvorba výkresů je nyní ještě jednodušší. Společnost EPLAN, dodavatel řešení, představil na veletrhu Hannover Messe zcela nový software pro efektivní konfiguraci projektů, přinášející zkrácení ...
Středa, 03 Květen 2017
42. VIII. Sympozium Green Way
(Matching tags: Sympozium,Green Way,Navrhování,Avanti,Stavebnictví,Facility management,TZB,Brno,Budovy)
Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Integrované navrhování a hodnocení budov, ve spolupráci s Územním centrem Brno pořádá ve dnech 10.–11. května 2017 osmé sympozium Green ...
Úterý, 02 Květen 2017
43. Autodesk Academia Design 2017
(Matching tags: Design,Autodesk,Soutěž,Inventor,AutoCAD,Brno,VUT,Studenti,2017,Academia)
Společnost Computer Agency zve zájemce na letošní 23. ročník soutěže pro studenty a pedagogy středních a vysokých škol České a Slovenské republiky – „Autodesk Academia Design“. Soutěž ...
Úterý, 14 Únor 2017
44. Siemens pořádá seminář Uvedení platformy Simcenter
(Matching tags: Siemens,Seminář,Simulace,Vzdělávání,Testování,Praha,Brno,Analýzy,Simcenter)
Seminář pod názvem Uvedení platformy Simcenter je určen inženýrům, které zajímá, jak pracovat s  moderní platformou pro analýzy, simulace a testování výrobků. Seminář se koná 1. února v hotelu ...
Úterý, 17 Leden 2017
45. GIS Day 2016 na Mendelově univerzitě v Brně
(Matching tags: ArcGIS,Brno,MENDELU,Day,Arcdata,Mendelova univerzita,2016,ESRI,GIS)
Stejně jako jiné organizace, také Mendelova univerzita v Brně hostila 16. listopadu 2016 další ročník mezinárodní osvětové akce GIS Day, pořádané zdarma během Geography Awareness Week organizace National ...
Pondělí, 02 Leden 2017
46. Inovační ekosystém FabLab – přednášky a workshopy
(Matching tags: 3D tisk,TU Brno Racing,Y Soft,Fusion 360,be3D,Aula Q,Fablab,VUT,Brno)
... a dílny TU Brno Racing (Formule Student).  ...
Pondělí, 28 Listopad 2016
47. Výherce veletržní soutěže firmy Nexnet na MSV 2016 v Brně
(Matching tags: 2016,Perplexus,Brno,SpaceClaim,Nexnet,MSV,CAM,Soutěž,CAD)
Veletržní soutěž akciové společnosti Nexnet je již tradiční záležitostí každého Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Letos však veletržní soutěž přece jen doznala jisté změny. Stejně jako ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2016
48. eLTý OPEN – 3 setkání, 3 města a 300 vstupenek
(Matching tags: Praha,Brno,eLTý OPEN,Club,Ostrava,Vzdělávání,Autodesk,Seminář)
Jak informuje web Autodesk Clubu, je pro zájemce připraven bezplatný Autodesk seminář eLTý OPEN 2016, který se věnuje novinkám a trendům v oblasti projektování ve stavební praxi. Zúčastnit ...
Pondělí, 21 Listopad 2016
49. Mendelova univerzita v Brně zve na GIS Day 2016
(Matching tags: GIS,Brno,MENDELU,Day,2016)
Už několikátým rokem jsme jedním z mediálních partnerů mezinárodní akce GIS Day pořádané Mendelovou univerzitou v Brně. Proto bychom chtěli pozvat všechny zájemce o geografické informační ...
Pondělí, 17 Říjen 2016
50. Společnost Zálesí používá ZW3D CAD/CAM
(Matching tags: ZW3D,MSV,Brno,CADservis,Konstrukce,CAD/CAM,Plasty,Elektrody,Zálesí,2016)
Akciová společnost Zálesí, závod Plasty – nástrojárna v Luhačovicích se rozhodla pro ZW3D už v roce 2014. Firma se zabývá výrobou forem pro plastikářský průmysl, vstřikování termoplastů. Vyrábí ...
Úterý, 23 Srpen 2016