Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo canon

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Nová řada velkoformátových tiskáren Canon imagePROGRAF PRO
(Matching tags: 6600,4600,2600,imagePROGRAF PRO,Velkoformáty,Canon,Tiskárny,Hardware)
Canon uvedl na trh novou řadu úspěš­ných 12ba­rev­ných vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren image­PRO­GRAF PRO. Ta je ur­če­na pro ob­last fo­to­gra­fie a vý­tvar­né­ho umění a v kom­bi­na­ci ...
Pondělí, 05 Únor 2024
2. Novinky pro tisk CAD výkresů a plakátů od Canonu
(Matching tags: TM A1+,TM A0+,image­PRO­GRAF,Velkoformáty,Canon,Tiskárny,CAD)
Canon uvedl na trh novou řadu tis­ká­ren image­PRO­GRAF TM A0+ a A1+ pro vý­rob­ce tech­nic­kých a pro­pa­gač­ních vel­ko­for­má­to­vých tis­ko­vých apli­ka­cí. Najde uplat­ně­ní v růz­ných ...
Pondělí, 02 Říjen 2023
3. PRISMAelevate XL od Canonu pro efektní reliéfní tisk
(Matching tags: Braillo­vo písmo,PRISMA XL Suite,PRISMA­e­le­va­te XL,Reliéfy,Arizona,Canon)
Canon na ve­letr­hu FESPA Glo­bal Print Expo v Mni­cho­vě před­sta­vil PRISMA­e­le­va­te XL, roz­ší­ře­ní vý­kon­né sady PRISMA XL Suite a snad­no po­u­ži­tel­nou soft­wa­ro­vou apli­ka­ci, která ...
Pondělí, 29 Květen 2023
4. Nová řada tiskáren Canon Arizona 1300 s technologií FLOW
(Matching tags: Technologie FLOW,Řada 1300,UV flatbed,XTF,GTF,Arizona,Canon,Tiskárny,Hardware)
Canon na ve­letr­hu FESPA Glo­bal Print Expo v Mni­cho­vě uvedl na trh dva nové mo­de­ly z řady UV flat­bed (ro­vin­ných) tis­ká­ren Ari­zo­na 1300, GTF a XTF. Jsou vy­ba­ve­ny uzná­va­nou ...
Úterý, 23 Květen 2023
5. Canon na veletrhu Reklama Polygraf Obaly
(Matching tags: Automatizace workflow,Tisková řešení,Obaly,Polygraf,Reklama,Canon)
Také letos bude Canon jed­ním z vy­sta­vo­va­te­lů na ve­letr­hu Re­kla­ma Po­ly­graf Obaly. Ten­to­krát se ná­vštěv­ní­ci akce, která se koná na vý­sta­viš­ti v Letňanech 25.-27. dubna, mohou ...
Středa, 12 Duben 2023
6. Canon představuje velkoformátový imagePROGRAF TC-20M
(Matching tags: A1+,Skener A4,TC-20M,Stolní,imagePROGRAF,Velkoformáty,Canon,Tiskárny)
Canon uvedl 4. dubna na trh vel­ko­for­má­to­vou ba­rev­nou (CMYK) stol­ní tis­kár­nu image­PRO­GRAF TC-20M, která je vy­ba­ve­na plo­chým ske­ne­rem for­má­tu A4. Uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý de­sign tis­kár­ny ...
Úterý, 04 Duben 2023
7. Nová roll-to-roll tiskárna Canon Colorado řady M
(Matching tags: Řada M,UVgel,Colorado,Canon,Tiskárny,Hardware)
Canon uvádí na trh novou řadu tis­ká­ren Co­lo­ra­do M, první plat­for­mu vel­ko­for­má­to­vých gra­fic­kých tis­ká­ren typu roll-to-roll, která je mo­du­lár­ní z hle­dis­ka kon­fi­gu­ra­ce rych­los­ti ...
Čtvrtek, 30 Březen 2023
8. Canon ImagePROGRAF TC-20 pro malé kanceláře
(Matching tags: TC-20,Domácnosti,velkoformátový tisk,Kanceláře,imagePROGRAF,Canon)
Canon Eu­ro­pe uvádí na trh novou vel­ko­for­má­to­vou stol­ní tis­kár­nu image­PRO­GRAF TC-20. Ta je díky ten­ké­mu kom­pakt­ní­mu tělu, jed­no­du­ché­mu ovlá­dá­ní a vy­so­ce kva­lit­ní­mu tisku ...
Úterý, 28 Únor 2023
9. Canon představil velkoformátovou tiskárnu imagePROGRAF TC-20
(Matching tags: TC-20,Tiskárna,imagePROGRAF,Velkoformáty,Canon)
... od­kud­ko­li – do­kon­ce i bez opuš­tě­ní do­mo­va. Spo­leč­nost Canon USA před­sta­vu­je vel­ko­for­má­to­vou tis­kár­nu image­PRO­GRAF TC-20, která je na­vr­že­na tak, aby za­jis­ti­la do­stup­nost ...
Pátek, 06 Leden 2023
10. Canon na FESPA motivuje tiskaře k větší odvaze
(Matching tags: Produktové premiéry,Berlín,FESPA,Veletrh,Canon)
Větší od­va­ha a snaha za­ne­chat u zá­kaz­ní­ka tr­va­lej­ší dojem. K tomu chce spo­leč­nost Canon mo­ti­vo­vat po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb během ve­letr­hu FESPA, který se koná ...
Úterý, 31 Květen 2022
11. Umělecká tapeta dotvořila atypický dům
(Matching tags: Colorado 1650,Tapety,velkoformátový tisk,Interiéry,Canon,Grafika,Design)
... domu de­sig­nér­ka Petra Bec­ke­ro­vá ne­cha­la vy­tvo­řit na míru. Má ji na svě­do­mí ma­líř­ka Lucie Cro­cro a spo­leč­nost Canon, která zde vy­u­ži­la svou nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii. Ta­pe­ta, ...
Pátek, 24 Září 2021
12. Automatizované tiskárny s učícími algoritmy uvolní lidem ruce
(Matching tags: Učící algoritmy,Automatizované tiskárny,TZ-30000,image­PRO­GRAF,Canon)
... kva­li­ty a rych­los­ti v po­pře­dí i uži­va­tel­ské po­hod­lí. Podle od­bor­ní­ků spo­leč­nos­ti Canon, která se už tře­tím rokem za­bý­vá vi­zi­o­nář­ským pro­jek­tem Kan­ce­lář bu­douc­nos­ti, ...
Sobota, 14 Srpen 2021
13. Canon představuje novou tiskárnu Arizona 135 GT
(Matching tags: Arizona 135 GT,Copycentra,Velkoformáty,Canon,Tiskárny,Hardware)
Spo­leč­nost Canon před­sta­vu­je novou flat­bed tis­kár­nu Ari­zo­na 135 GT. Ta je ur­če­na hlav­ně vý­rob­cům re­klam­ní­ho zna­če­ní, co­py­cen­t­rům a of­se­to­vým a sí­to­tis­ko­vým tis­kár­nám, ...
Úterý, 29 Červen 2021
14. Colorado 1630 – nová velkoformátová tiskárna od Canonu
(Matching tags: Řada 1630,Colorado,Velkoformáty,Canon,Tiskárny)
Canon roz­ši­řu­je port­fo­lio 64” tis­ká­ren vy­u­ží­va­jí­cích tech­no­lo­gii UVgel a uvádí na trh novou řadu Co­lo­ra­do 1630. Tato prů­mys­lo­vá tis­kár­na před­sta­vu­je pro spo­leč­nos­ti pů­so­bí­cí ...
Středa, 19 Květen 2021
15. Personalizované tapety pro domácnost i umělce díky Canonu
(Matching tags: In­te­ri­or Décor,Colorado 1650,UVgel,Dekorace,Interiéry,Canon,Stavebnictví)
Ob­li­ba in­te­ri­é­ro­vých de­ko­ra­cí, které si zá­kaz­ník může ne­chat zho­to­vit na míru a podle svých před­stav, v po­sled­ních le­tech zá­vrat­ně stou­pá. Při­spěl k tomu i di­gi­tál­ní ...
Středa, 07 Duben 2021
16. Nejrychlejší velkoformátová tiskárna imagePROGRAF
(Matching tags: TZ-30000,image­PRO­GRAF,Velkoformáty,Canon,Tiskárny,Hardware)
Nová řada pro­dukč­ních tis­ká­ren image­PRO­GRAF TZ-30000 spo­leč­nos­ti Canon je ur­če­na dy­na­mic­kým pod­ni­kům, které si musí po­ra­dit s do­dá­vá­ním za­ká­zek v krát­kých ter­mí­nech. ...
Úterý, 02 Březen 2021
17. Canon imagePROGRAF TX pro CAD a plakáty ve vysokém rozlišení
(Matching tags: Vysoké rozlišení,Produkce,imagePROGRAF TX,Plakáty,Canon,CAD)
... CAD, GIS a pla­ká­tů na no­vou úroveň. Spo­leč­nost Canon totiž ino­vu­je úspěš­nou řadu vel­ko­for­má­to­vých pro­dukč­ních tis­ká­ren image­PRO­GRAF TX a při­ná­ší pět no­vých mo­de­lů – 24­pal­co­vý ...
Čtvrtek, 25 Únor 2021
18. Nová řada 2300 tiskáren Arizona od Canonu
(Matching tags: Arizona 2300,Xpert,XTF,GTF,Velkoformátovy,Flatbed,Flow,Arizona,Canon,Tiskárny)
Spo­leč­nost Canon sta­ví na svých bo­ha­tých zku­še­nos­tech v ob­las­ti ploš­né­ho tis­ku a uvá­dí na trh vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky no­vou řa­du Ari­zo­na 2300. Ta na­bí­zí růz­né mož­nos­ti in­kous­to­vých ...
Pondělí, 09 Listopad 2020
19. Dvě ceny „Produkt roku“ od Printing United Alliance pro Canon
(Matching tags: PRINTING United Alliance,Produkt roku,Ocenění,Soutěž,Canon)
Spo­leč­nost Canon zís­ka­la ceny „Pro­dukt roku“ v ka­te­go­ri­ích „Di­gi­tál­ní in­kous­ty – UV“ a „Au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní (tisk/po­st­pro­duk­ce)“ v ak­tu­ál­ním roč­ní­ku pres­tiž­ní ...
Pondělí, 02 Listopad 2020
20. Osm nových velkoformátových tiskáren ColorWave a PlotWave
(Matching tags: PlotWave,ColorWave,Velkoformáty,Canon,Stavebnictví,Hardware,Tiskárny,Strojírenství)
Canon uvádí na trh tři nové mo­de­ly stro­jů Co­lorWa­ve (3600, 3800 a 9000) a pět no­vých mo­de­lů čer­no­bí­lých tis­ká­ren Plo­tWa­ve (3000, 3500, 5000, 5500 a 7500). Všech­ny tyto mo­de­ly ...
Úterý, 08 Září 2020
21. Canon ProStream 1800 s produkčním tiskem až 133 m/min
(Matching tags: Inkoust,133 m/min,1800,ProStream,Produkční tisk,Canon,Hardware)
Pro­dukč­ní in­kous­to­vá tis­kár­na Canon Pro­Stre­am 1800 s kon­ti­nu­ál­ním po­dá­vá­ním díky svému vý­ko­nu po­sou­vá mož­nos­ti ko­merč­ní­ho tisku. Nej­no­věj­ší model ze série Pro­Stre­am 1000 ...
Čtvrtek, 23 Červenec 2020
22. S velkoformátem od Canonu se deště bát nemusíte
(Matching tags: TX-3000,imagePROGRAF TM,Canon,Hardware,GIS,CAD,imagePROGRAF TX)
... ná­stro­jů či fi­nál­ních vý­rob­ků ve stro­jí­ren­ství. Vel­ko­for­má­to­vé CAD/GIS tis­kár­ny Canon díky pig­men­to­vým in­kous­tům u všech po­u­ži­tých barev tyto ná­ro­ky splňují nejen u střed­ní ...
Čtvrtek, 30 Duben 2020
23. Kvalita ofsetu s flexibilitou digitálního tisku a produktivitou inkoustu
(Matching tags: Tiskárny,Hardware,Canon,Produkční tisk,varioPRINT iX,iQuarius)
Spo­leč­nost Canon před­sta­vi­la novou řadu za­ří­ze­ní va­ri­o­PRINT iX, so­fis­ti­ko­va­ných in­kous­to­vých pro­dukč­ních tis­ká­ren s au­to­ma­tic­kým po­dá­vá­ním archů, které jsou vy­ba­ve­ny ...
Středa, 15 Duben 2020
24. Canon boduje se stroji Colorado 1640 a 1650 po celém světě
(Matching tags: Tiskárny,Canon,Velkoformáty,1654,FLX finish,Zákazníci,1640,FESPA 2019,Colorado,UVgel)
Canon již in­sta­lo­val zá­kaz­ní­kům po celém světě více než tisíc vel­ko­for­má­to­vých roll-to-roll tis­ká­ren řady Co­lo­ra­do s tech­no­lo­gií UVgel. Od zá­ří le­toš­ní­ho roku již do­sáh­lo ...
Pondělí, 25 Listopad 2019
25. Bezpečný tisk pro interiéry s flexibilním inkoustem Canon UVgel 460
(Matching tags: Interiéry,Tisk,Flexibilní inkousty,UVgel 460,Colorado 1650,Canon)
Fle­xi­bil­ní in­koust Canon UVgel 460, který byl uve­den na trh už v květ­nu 2019 spo­leč­ně s novým mo­de­lem ro­lo­vé tis­kár­ny Co­lo­ra­do 1650, zís­kal cer­ti­fi­kát UL GRE­EN­GU­ARD Gold. ...
Pátek, 25 Říjen 2019
26. Nové modely velkoformátových tiskáren imagePROGRAF PRO
(Matching tags: 6100,2100,Pro,imagePROGRAF,4100,Tiskárny,Canon,Velkoformáty)
Nová série imagePROGRAF PRO od společnosti Canon dělá vysoce kvalitní velkoformátový tisk jednodušším a dostupnějším, ať už jde o fotografy nebo společnosti nabízející profesionální tiskové služby. ...
Středa, 02 Říjen 2019
27. Canon nabízí aplikaci pro velkoformátové tiskárny
(Matching tags: velkoformátové tiskárny,Aplikace,imagePROGRAF,Canon)
Nová apli­ka­ce Canon Large For­mat Prin­ter App je ur­če­na pro tis­kár­ny řady image­PRO­GRAF. Umožňuje re­gis­tra­ci tis­kár­ny a za­sí­lá­ní ak­tu­a­li­za­cí a no­vi­nek o tis­kár­ně, ...
Pondělí, 23 Září 2019
28. Canon na veletrhu FESPA 2019
(Matching tags: Novinky,Veletrhy,Arizona,FESPA 2019,Potisk,Knihkupectví,ProStream,Canon,Océ)
Na stánku mnichovského výstaviště s označením B5-E30 představí od 14. do 17. května Canon celou řadu velkoformátových aplikací, skrze které předvede schopnost tisku vzbu­zo­vat emoce. Ve fiktivním ...
Úterý, 30 Duben 2019
29. Canon představil novou generaci tiskáren Océ Arizona 1300
(Matching tags: Hardware,Canon,Océ,Velkoformáty,Arizona,1300,Ploché tiskárny)
Společnost Canon Europe představila novou řadu plochých tiskáren Océ Arizona 1300. Nové modely se skvěle hodí pro výrobce reklamní grafiky a cedulí se středním objemem produkce, kteří chtějí ...
Pondělí, 04 Únor 2019
30. Canon oznamuje IRISPowerscan 10
(Matching tags: IRISPowerscan 10,I.R.I.S.,TWAIN,ISIS,Skenery,Canon)
Společnost Canon USA oznámila dostupnost řešení IRISPowerscan pro použití v širokém sortimentu nabízených zařízení Canon. Použitím I.R.I.S. (úplná dceřiná společnost Canonu) spolu s produktovým ...
Pátek, 18 Leden 2019
31. Tiskárna Océ Colorado slaví úspěšný první rok
(Matching tags: Canon,Grafika,Hardware,Océ,velkoformátové tiskárny,1640,Zákazníci,Colorado,UVgel)
Společnost Canon zahájila prodej tiskáren Océ Colorado 1640 s moderní inkoustovou technologií Canon UVgel teprve v loňském roce. Během této krátké doby byla zařízení instalována na více ...
Středa, 19 Prosinec 2018
32. Canon vyvinul keramický materiál pro 3D tisk
(Matching tags: Keramika,Materiály,Slinování,Lékařství,3D tisk,Vývoj,Canon)
Společnost Canon, známá spíše svými fotoaparáty a kamerami, včet­ně fotografických tiskáren, se nyní také dostává do vod 3D tisku. Vy­tvo­ři­la totiž nový keramický materiál, prášek založený ...
Pondělí, 03 Prosinec 2018
33. Software Océ Touchstone pro velkoformátový tisk
(Matching tags: Software,Canon,Océ Touchstone,Adobe CC,Arizona UV,velkoformátový tisk)
Software pro velkoformátový tisk Océ Touchstone společnosti Canon je určen pro průmyslové tiskárny řady Océ Arizona UV s plochým lůž­kem a odstraňuje nutnost manipulace se souborem nebo ...
Pátek, 22 Červen 2018
34. Canon na veletrhu FESPA 2018 s rekordním počtem návštěvníků
(Matching tags: FESPA 2018,Návštěvníci,Kreativita,Fotoba,Rolan Robotics,Berlín,Nová řešení,Canon,Océ)
Dosud největší expozice společnosti Canon na berlínském veletrhu FESPA 2018 přitáhla rekordní počet návštěvníků. Pokročilá digitální velkoformátová řešení Canonu využitelná v oblastech sahajících ...
Pátek, 08 Červen 2018
35. Nová bezzrcadlovka EOS M50 s rozlišením 4K
(Matching tags: Canon,Hardware,EOS,Bezzrcadlovka,M50,RAW CR3,C-RAW,Rozlišení 4K,Objektivy,APS-C)
Canon představil další novinku z produktové řady systémových fotoaparátů EOS M – bezzrcadlovku EOS M50. Tento model je prvním systémovým fotoaparátem Canon, který umožňuje natáčení filmů v rozlišení ...
Pondělí, 26 Únor 2018
36. Canon nainstaloval už 10 000 tiskáren Océ CrystalPoint
(Matching tags: CrystalPoint,Canon,Stavebnictví,Mapy,Tiskárny,Océ,Velkoformáty,CAD,ColorWave)
Společnost Canon dosáhla důležitého milníku – celosvětově bylo nainstalováno 10 000 zařízení Océ ColorWave s technologií tisku Océ CrystalPoint. První generace velkoformátových tiskáren ColorWave ...
Pondělí, 29 Leden 2018
37. Nová modelová řada tiskáren imagePROGRAF TX
(Matching tags: Modelová řada,imagePROGRAF TX,Hardware,Canon,Tiskárny,Velkoformáty)
Společnost Canon představila 7. září zcela novou modelovou řadu svých velkoformátových inkoustových tiskáren – imagePROGRAF TX-2000, TX-3000 a TX-4000 v provedení o šířce 610 mm (24 palců), ...
Čtvrtek, 07 Září 2017
38. Základní imagePROGRAFy MFC nově se skenery L24e a L36e
(Matching tags: MFP,Multifunkce,Velkoformáty,Skenery,Canon,Hardware,Ttiskárny,L24e,L36e)
Společnost Canon doplní nejprodávanější velkoformátové tiskárny imagePROGRAF MFP 770 a imagePROGRAF MFP 670 o nové skenery L36e a L24e. Výrazně tak zvýší jejich efektivitu. Nová zařízení ...
Pondělí, 24 Červenec 2017
39. Nový Canon imagePROGRAF PRO-6000
(Matching tags: imagePROGRAF PRO-6000,60 palců,12 barev,Velkoformáty,Tiskárny,Canon,Grafika)
Společnost Canon představuje novou velkoformátovou profesionální tiskárnu imagePROGRAF PRO-6000. Tento model v provedení o šířce 1524 milimetrů (60 palců) se může pochlubit dvanáctibarevným ...
Sobota, 22 Červenec 2017
40. Canon uvádí sadu na vývoj softwaru pro PowerShot G7 X M II
(Matching tags: 3D skenování,SDK,Lékařství,Vývoj,Software,Canon,Automaty,Development,Kit)
Společnost Canon uvedla sadu pro vývoj softwaru (Software Development Kit, SDK) pro výkonný kompaktní fotoaparát PowerShot G7 X Mark II. Nová SDK, která je reakcí na požadavky komunity softwarových ...
Středa, 19 Duben 2017
41. Canon na veletrhu Reklama Polygraf
(Matching tags: Océ,Velkoformáty,Canon,Veletrh,UVgel,Workshop,Reklama,Polygraf)
Reálné zkušenosti a postřehy pěti významných osobností z oboru polygrafie, designu, školství a výroby reklamy ve spojení se špičkovou technikou Canon v rámci pěti workshopů ...
Čtvrtek, 13 Duben 2017
42. Canon s celým portfoliem velkoformátových řešení na FESPA
(Matching tags: Tiskárna,Canon,Veletrh,Océ,Velkoformáty,FESPA 2017,64palcová,Roll-to-roll,Colorado)
Společnost Canon na veletrhu FESPA 2017 představí své rozšířené portfolio velkoformátových tiskových řešení. Veletrh FESPA 2017 se uskuteční ve dnech 8. až 12. května 2017 na výstavišti ...
Pondělí, 20 Březen 2017
43. 30. výročí systému Canon EOS
(Matching tags: Canon,EOS,30 let,Objektivy,Zrcadlovky,Event,Média,Fotoaparáty)
... EF. Canon začal psát historii systému EOS v březnu 1987, a to uvedením jednooké zrcadlovky EOS 650 a prvních objektivů systému EF, včetně digitálních filmových kamer řady Cinema EOS a kompaktních ...
Středa, 01 Březen 2017
44. Nový laserový 4K projektor Canon XEED 4K600STZ
(Matching tags: Projektor,XEED,4K600STZ,Rozlišení 4K,Laser,Hardware,Canon)
Společnost Canon představila nejnovější přírůstek do své produktové řady instalačních projektorů – Canon XEED 4K600STZ. Nový model se může pochlubit hmotností pouhých 26 kg, precizním 4K rozlišením ...
Úterý, 22 Listopad 2016
45. Canon aktualizoval svůj cloudový portál Advance
(Matching tags: U.S.A.,MEAP,imageRUNNER,Canon,2.0,Portal,Advance,Tisk,Web,Cloud)
Společnost Canon U.S.A. oznámila verzi 2.0 svého cloudového portálu Advance pro kompatibilní systémy imageRunner Advance. Cloudový portál Advance 2.0 umožňuje přímé skenování, ukládání a tisk dokumentů ...
Středa, 10 Srpen 2016
46. Nová řada tiskáren Océ Arizona 2200
(Matching tags: Flatbed,2200,ONYX,Thrive,CMYK,2280 GT,2280 XT,Europe,Arizona,Tiskárny,Canon,Hardware,Océ,Velkoformáty)
Společnost Canon Europe oznámila 31. května 2016 celosvětové uvedení modelové řady UV flatbed tiskáren Océ Arizona 2200 na trh. Tato nová řada je vylepšeným řešením pro poskytovatele tiskových ...
Úterý, 31 Květen 2016
47. Jak těžit ze zájmu o kreativní odvětví ukazuje Canon na FESPA
(Matching tags: FESPA,2016,Océ,Canon,Veletrh,Arizona,Digital,Amsterdam)
V nizozemském Amsterdamu odstartoval 8. března veletrh FESPA Digital 2016. Společnost Canon zde do pátku 11. března představuje příležitosti, které tisk přináší kreativním odvětvím. Kreativní ...
Středa, 09 Březen 2016
48. Novinky Canon imagePROGRAF PRO 2krát zrychlují tisk
(Matching tags: imagePROGRAF,Pro,Hardware,Tiskárny,Canon,Velkoformáty,2000,4000,4000S,6000S)
Společnost Canon Europe představila novou modelovou sérii produktové řady velkoformátových inkoustových tiskáren imagePROGRAF PRO. Modely imagePROGRAF PRO-2000 a imagePROGRAF PRO-4000 vznikly s cílem ...
Pátek, 04 Březen 2016
49. Tiskárny Canon iPF770 a iPF670 nabízejí vyšší efektivitu
(Matching tags: Hardware,Velkoformáty,Tiskárny,Canon,iPF670,L24,iPF770,MFP,imagePROGRAF)
Canon Europe uvádí na trh dva nové základní modely velkoformáto- vých multifunkčních tiskáren – imagePROGRAF iPF770 MFP L36 a imagePROGRAF iPF670 MFP L24. Obě novinky přináší pohodlný tisk, skenování ...
Pátek, 05 Únor 2016
50. Nová řada velkoformátových tiskáren Océ Arizona 1200
(Matching tags: 1240,1260,1280,Europe,Arizona,Canon,Océ,Velkoformáty,Hardware,Tiskárny)
Canon Europe oznámil celosvětové uvedení modelové řady UV rovinných (flatbed) tiskáren Océ Arizona 1200 na trh. Nová série je navržena přímo pro poskytovatele tiskových služeb, kteří požadují ...
Pondělí, 25 Leden 2016