Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo canon

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Canon na FESPA motivuje tiskaře k větší odvaze
(Matching tags: Produktové premiéry,Berlín,FESPA,Veletrh,Canon)
Větší od­va­ha a snaha za­ne­chat u zá­kaz­ní­ka tr­va­lej­ší dojem. K tomu chce spo­leč­nost Canon mo­ti­vo­vat po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb během ve­letr­hu FESPA, který se koná ...
Úterý, 31 Květen 2022
2. Umělecká tapeta dotvořila atypický dům
(Matching tags: Colorado 1650,Tapety,velkoformátový tisk,Interiéry,Canon,Grafika,Design)
... domu de­sig­nér­ka Petra Bec­ke­ro­vá ne­cha­la vy­tvo­řit na míru. Má ji na svě­do­mí ma­líř­ka Lucie Cro­cro a spo­leč­nost Canon, která zde vy­u­ži­la svou nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii. Ta­pe­ta, ...
Pátek, 24 Září 2021
3. Automatizované tiskárny s učícími algoritmy uvolní lidem ruce
(Matching tags: Učící algoritmy,Automatizované tiskárny,TZ-30000,image­PRO­GRAF,Canon)
... kva­li­ty a rych­los­ti v po­pře­dí i uži­va­tel­ské po­hod­lí. Podle od­bor­ní­ků spo­leč­nos­ti Canon, která se už tře­tím rokem za­bý­vá vi­zi­o­nář­ským pro­jek­tem Kan­ce­lář bu­douc­nos­ti, ...
Sobota, 14 Srpen 2021
4. Canon představuje novou tiskárnu Arizona 135 GT
(Matching tags: Arizona 135 GT,Copycentra,Velkoformáty,Canon,Tiskárny,Hardware)
Spo­leč­nost Canon před­sta­vu­je novou flat­bed tis­kár­nu Ari­zo­na 135 GT. Ta je ur­če­na hlav­ně vý­rob­cům re­klam­ní­ho zna­če­ní, co­py­cen­t­rům a of­se­to­vým a sí­to­tis­ko­vým tis­kár­nám, ...
Úterý, 29 Červen 2021
5. Colorado 1630 – nová velkoformátová tiskárna od Canonu
(Matching tags: Řada 1630,Colorado,Velkoformáty,Canon,Tiskárny)
Canon roz­ši­řu­je port­fo­lio 64” tis­ká­ren vy­u­ží­va­jí­cích tech­no­lo­gii UVgel a uvádí na trh novou řadu Co­lo­ra­do 1630. Tato prů­mys­lo­vá tis­kár­na před­sta­vu­je pro spo­leč­nos­ti pů­so­bí­cí ...
Středa, 19 Květen 2021
6. Personalizované tapety pro domácnost i umělce díky Canonu
(Matching tags: In­te­ri­or Décor,Colorado 1650,UVgel,Dekorace,Interiéry,Canon,Stavebnictví)
Ob­li­ba in­te­ri­é­ro­vých de­ko­ra­cí, které si zá­kaz­ník může ne­chat zho­to­vit na míru a podle svých před­stav, v po­sled­ních le­tech zá­vrat­ně stou­pá. Při­spěl k tomu i di­gi­tál­ní ...
Středa, 07 Duben 2021
7. Nejrychlejší velkoformátová tiskárna imagePROGRAF
(Matching tags: TZ-30000,image­PRO­GRAF,Velkoformáty,Canon,Tiskárny,Hardware)
Nová řada pro­dukč­ních tis­ká­ren image­PRO­GRAF TZ-30000 spo­leč­nos­ti Canon je ur­če­na dy­na­mic­kým pod­ni­kům, které si musí po­ra­dit s do­dá­vá­ním za­ká­zek v krát­kých ter­mí­nech. ...
Úterý, 02 Březen 2021
8. Canon imagePROGRAF TX pro CAD a plakáty ve vysokém rozlišení
(Matching tags: Vysoké rozlišení,Produkce,imagePROGRAF TX,Plakáty,Canon,CAD)
... CAD, GIS a pla­ká­tů na no­vou úroveň. Spo­leč­nost Canon totiž ino­vu­je úspěš­nou řadu vel­ko­for­má­to­vých pro­dukč­ních tis­ká­ren image­PRO­GRAF TX a při­ná­ší pět no­vých mo­de­lů – 24­pal­co­vý ...
Čtvrtek, 25 Únor 2021
9. Nová řada 2300 tiskáren Arizona od Canonu
(Matching tags: Arizona 2300,Xpert,XTF,GTF,Velkoformátovy,Flatbed,Flow,Arizona,Canon,Tiskárny)
Spo­leč­nost Canon sta­ví na svých bo­ha­tých zku­še­nos­tech v ob­las­ti ploš­né­ho tis­ku a uvá­dí na trh vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky no­vou řa­du Ari­zo­na 2300. Ta na­bí­zí růz­né mož­nos­ti in­kous­to­vých ...
Pondělí, 09 Listopad 2020
10. Dvě ceny „Produkt roku“ od Printing United Alliance pro Canon
(Matching tags: PRINTING United Alliance,Produkt roku,Ocenění,Soutěž,Canon)
Spo­leč­nost Canon zís­ka­la ceny „Pro­dukt roku“ v ka­te­go­ri­ích „Di­gi­tál­ní in­kous­ty – UV“ a „Au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní (tisk/po­st­pro­duk­ce)“ v ak­tu­ál­ním roč­ní­ku pres­tiž­ní ...
Pondělí, 02 Listopad 2020
11. Osm nových velkoformátových tiskáren ColorWave a PlotWave
(Matching tags: PlotWave,ColorWave,Velkoformáty,Canon,Stavebnictví,Hardware,Tiskárny,Strojírenství)
Canon uvádí na trh tři nové mo­de­ly stro­jů Co­lorWa­ve (3600, 3800 a 9000) a pět no­vých mo­de­lů čer­no­bí­lých tis­ká­ren Plo­tWa­ve (3000, 3500, 5000, 5500 a 7500). Všech­ny tyto mo­de­ly ...
Úterý, 08 Září 2020
12. Canon ProStream 1800 s produkčním tiskem až 133 m/min
(Matching tags: Inkoust,133 m/min,1800,ProStream,Produkční tisk,Canon,Hardware)
Pro­dukč­ní in­kous­to­vá tis­kár­na Canon Pro­Stre­am 1800 s kon­ti­nu­ál­ním po­dá­vá­ním díky svému vý­ko­nu po­sou­vá mož­nos­ti ko­merč­ní­ho tisku. Nej­no­věj­ší model ze série Pro­Stre­am 1000 ...
Čtvrtek, 23 Červenec 2020
13. S velkoformátem od Canonu se deště bát nemusíte
(Matching tags: TX-3000,imagePROGRAF TM,Canon,Hardware,GIS,CAD,imagePROGRAF TX)
... ná­stro­jů či fi­nál­ních vý­rob­ků ve stro­jí­ren­ství. Vel­ko­for­má­to­vé CAD/GIS tis­kár­ny Canon díky pig­men­to­vým in­kous­tům u všech po­u­ži­tých barev tyto ná­ro­ky splňují nejen u střed­ní ...
Čtvrtek, 30 Duben 2020
14. Kvalita ofsetu s flexibilitou digitálního tisku a produktivitou inkoustu
(Matching tags: Tiskárny,Hardware,Canon,Produkční tisk,varioPRINT iX,iQuarius)
Spo­leč­nost Canon před­sta­vi­la novou řadu za­ří­ze­ní va­ri­o­PRINT iX, so­fis­ti­ko­va­ných in­kous­to­vých pro­dukč­ních tis­ká­ren s au­to­ma­tic­kým po­dá­vá­ním archů, které jsou vy­ba­ve­ny ...
Středa, 15 Duben 2020
15. Canon boduje se stroji Colorado 1640 a 1650 po celém světě
(Matching tags: Tiskárny,Canon,Velkoformáty,1654,FLX finish,Zákazníci,1640,FESPA 2019,Colorado,UVgel)
Canon již in­sta­lo­val zá­kaz­ní­kům po celém světě více než tisíc vel­ko­for­má­to­vých roll-to-roll tis­ká­ren řady Co­lo­ra­do s tech­no­lo­gií UVgel. Od zá­ří le­toš­ní­ho roku již do­sáh­lo ...
Pondělí, 25 Listopad 2019
16. Bezpečný tisk pro interiéry s flexibilním inkoustem Canon UVgel 460
(Matching tags: Interiéry,Tisk,Flexibilní inkousty,UVgel 460,Colorado 1650,Canon)
Fle­xi­bil­ní in­koust Canon UVgel 460, který byl uve­den na trh už v květ­nu 2019 spo­leč­ně s novým mo­de­lem ro­lo­vé tis­kár­ny Co­lo­ra­do 1650, zís­kal cer­ti­fi­kát UL GRE­EN­GU­ARD Gold. ...
Pátek, 25 Říjen 2019
17. Nové modely velkoformátových tiskáren imagePROGRAF PRO
(Matching tags: 6100,2100,Pro,imagePROGRAF,4100,Tiskárny,Canon,Velkoformáty)
Nová série imagePROGRAF PRO od společnosti Canon dělá vysoce kvalitní velkoformátový tisk jednodušším a dostupnějším, ať už jde o fotografy nebo společnosti nabízející profesionální tiskové služby. ...
Středa, 02 Říjen 2019
18. Canon nabízí aplikaci pro velkoformátové tiskárny
(Matching tags: velkoformátové tiskárny,Aplikace,imagePROGRAF,Canon)
Nová apli­ka­ce Canon Large For­mat Prin­ter App je ur­če­na pro tis­kár­ny řady image­PRO­GRAF. Umožňuje re­gis­tra­ci tis­kár­ny a za­sí­lá­ní ak­tu­a­li­za­cí a no­vi­nek o tis­kár­ně, ...
Pondělí, 23 Září 2019
19. Canon na veletrhu FESPA 2019
(Matching tags: Novinky,Veletrhy,Arizona,FESPA 2019,Potisk,Knihkupectví,ProStream,Canon,Océ)
Na stánku mnichovského výstaviště s označením B5-E30 představí od 14. do 17. května Canon celou řadu velkoformátových aplikací, skrze které předvede schopnost tisku vzbu­zo­vat emoce. Ve fiktivním ...
Úterý, 30 Duben 2019
20. Canon představil novou generaci tiskáren Océ Arizona 1300
(Matching tags: Hardware,Canon,Océ,Velkoformáty,Arizona,1300,Ploché tiskárny)
Společnost Canon Europe představila novou řadu plochých tiskáren Océ Arizona 1300. Nové modely se skvěle hodí pro výrobce reklamní grafiky a cedulí se středním objemem produkce, kteří chtějí ...
Pondělí, 04 Únor 2019
21. Canon oznamuje IRISPowerscan 10
(Matching tags: IRISPowerscan 10,I.R.I.S.,TWAIN,ISIS,Skenery,Canon)
Společnost Canon USA oznámila dostupnost řešení IRISPowerscan pro použití v širokém sortimentu nabízených zařízení Canon. Použitím I.R.I.S. (úplná dceřiná společnost Canonu) spolu s produktovým ...
Pátek, 18 Leden 2019
22. Tiskárna Océ Colorado slaví úspěšný první rok
(Matching tags: Canon,Grafika,Hardware,Océ,velkoformátové tiskárny,1640,Zákazníci,Colorado,UVgel)
Společnost Canon zahájila prodej tiskáren Océ Colorado 1640 s moderní inkoustovou technologií Canon UVgel teprve v loňském roce. Během této krátké doby byla zařízení instalována na více ...
Středa, 19 Prosinec 2018
23. Canon vyvinul keramický materiál pro 3D tisk
(Matching tags: Keramika,Materiály,Slinování,Lékařství,3D tisk,Vývoj,Canon)
Společnost Canon, známá spíše svými fotoaparáty a kamerami, včet­ně fotografických tiskáren, se nyní také dostává do vod 3D tisku. Vy­tvo­ři­la totiž nový keramický materiál, prášek založený ...
Pondělí, 03 Prosinec 2018
24. Software Océ Touchstone pro velkoformátový tisk
(Matching tags: Software,Canon,Océ Touchstone,Adobe CC,Arizona UV,velkoformátový tisk)
Software pro velkoformátový tisk Océ Touchstone společnosti Canon je určen pro průmyslové tiskárny řady Océ Arizona UV s plochým lůž­kem a odstraňuje nutnost manipulace se souborem nebo ...
Pátek, 22 Červen 2018
25. Canon na veletrhu FESPA 2018 s rekordním počtem návštěvníků
(Matching tags: FESPA 2018,Návštěvníci,Kreativita,Fotoba,Rolan Robotics,Berlín,Nová řešení,Canon,Océ)
Dosud největší expozice společnosti Canon na berlínském veletrhu FESPA 2018 přitáhla rekordní počet návštěvníků. Pokročilá digitální velkoformátová řešení Canonu využitelná v oblastech sahajících ...
Pátek, 08 Červen 2018
26. Nová bezzrcadlovka EOS M50 s rozlišením 4K
(Matching tags: Canon,Hardware,EOS,Bezzrcadlovka,M50,RAW CR3,C-RAW,Rozlišení 4K,Objektivy,APS-C)
Canon představil další novinku z produktové řady systémových fotoaparátů EOS M – bezzrcadlovku EOS M50. Tento model je prvním systémovým fotoaparátem Canon, který umožňuje natáčení filmů v rozlišení ...
Pondělí, 26 Únor 2018
27. Canon nainstaloval už 10 000 tiskáren Océ CrystalPoint
(Matching tags: CrystalPoint,Canon,Stavebnictví,Mapy,Tiskárny,Océ,Velkoformáty,CAD,ColorWave)
Společnost Canon dosáhla důležitého milníku – celosvětově bylo nainstalováno 10 000 zařízení Océ ColorWave s technologií tisku Océ CrystalPoint. První generace velkoformátových tiskáren ColorWave ...
Pondělí, 29 Leden 2018
28. Nová modelová řada tiskáren imagePROGRAF TX
(Matching tags: Modelová řada,imagePROGRAF TX,Hardware,Canon,Tiskárny,Velkoformáty)
Společnost Canon představila 7. září zcela novou modelovou řadu svých velkoformátových inkoustových tiskáren – imagePROGRAF TX-2000, TX-3000 a TX-4000 v provedení o šířce 610 mm (24 palců), ...
Čtvrtek, 07 Září 2017
29. Základní imagePROGRAFy MFC nově se skenery L24e a L36e
(Matching tags: MFP,Multifunkce,Velkoformáty,Skenery,Canon,Hardware,Ttiskárny,L24e,L36e)
Společnost Canon doplní nejprodávanější velkoformátové tiskárny imagePROGRAF MFP 770 a imagePROGRAF MFP 670 o nové skenery L36e a L24e. Výrazně tak zvýší jejich efektivitu. Nová zařízení ...
Pondělí, 24 Červenec 2017
30. Nový Canon imagePROGRAF PRO-6000
(Matching tags: imagePROGRAF PRO-6000,60 palců,12 barev,Velkoformáty,Tiskárny,Canon,Grafika)
Společnost Canon představuje novou velkoformátovou profesionální tiskárnu imagePROGRAF PRO-6000. Tento model v provedení o šířce 1524 milimetrů (60 palců) se může pochlubit dvanáctibarevným ...
Sobota, 22 Červenec 2017
31. Canon uvádí sadu na vývoj softwaru pro PowerShot G7 X M II
(Matching tags: 3D skenování,SDK,Lékařství,Vývoj,Software,Canon,Automaty,Development,Kit)
Společnost Canon uvedla sadu pro vývoj softwaru (Software Development Kit, SDK) pro výkonný kompaktní fotoaparát PowerShot G7 X Mark II. Nová SDK, která je reakcí na požadavky komunity softwarových ...
Středa, 19 Duben 2017
32. Canon na veletrhu Reklama Polygraf
(Matching tags: Océ,Velkoformáty,Canon,Veletrh,UVgel,Workshop,Reklama,Polygraf)
Reálné zkušenosti a postřehy pěti významných osobností z oboru polygrafie, designu, školství a výroby reklamy ve spojení se špičkovou technikou Canon v rámci pěti workshopů ...
Čtvrtek, 13 Duben 2017
33. Canon s celým portfoliem velkoformátových řešení na FESPA
(Matching tags: Tiskárna,Canon,Veletrh,Océ,Velkoformáty,FESPA 2017,64palcová,Roll-to-roll,Colorado)
Společnost Canon na veletrhu FESPA 2017 představí své rozšířené portfolio velkoformátových tiskových řešení. Veletrh FESPA 2017 se uskuteční ve dnech 8. až 12. května 2017 na výstavišti ...
Pondělí, 20 Březen 2017
34. 30. výročí systému Canon EOS
(Matching tags: Canon,EOS,30 let,Objektivy,Zrcadlovky,Event,Média,Fotoaparáty)
... EF. Canon začal psát historii systému EOS v březnu 1987, a to uvedením jednooké zrcadlovky EOS 650 a prvních objektivů systému EF, včetně digitálních filmových kamer řady Cinema EOS a kompaktních ...
Středa, 01 Březen 2017
35. Nový laserový 4K projektor Canon XEED 4K600STZ
(Matching tags: Projektor,XEED,4K600STZ,Rozlišení 4K,Laser,Hardware,Canon)
Společnost Canon představila nejnovější přírůstek do své produktové řady instalačních projektorů – Canon XEED 4K600STZ. Nový model se může pochlubit hmotností pouhých 26 kg, precizním 4K rozlišením ...
Úterý, 22 Listopad 2016
36. Canon aktualizoval svůj cloudový portál Advance
(Matching tags: U.S.A.,MEAP,imageRUNNER,Canon,2.0,Portal,Advance,Tisk,Web,Cloud)
Společnost Canon U.S.A. oznámila verzi 2.0 svého cloudového portálu Advance pro kompatibilní systémy imageRunner Advance. Cloudový portál Advance 2.0 umožňuje přímé skenování, ukládání a tisk dokumentů ...
Středa, 10 Srpen 2016
37. Nová řada tiskáren Océ Arizona 2200
(Matching tags: Flatbed,2200,ONYX,Thrive,CMYK,2280 GT,2280 XT,Europe,Arizona,Tiskárny,Canon,Hardware,Océ,Velkoformáty)
Společnost Canon Europe oznámila 31. května 2016 celosvětové uvedení modelové řady UV flatbed tiskáren Océ Arizona 2200 na trh. Tato nová řada je vylepšeným řešením pro poskytovatele tiskových ...
Úterý, 31 Květen 2016
38. Jak těžit ze zájmu o kreativní odvětví ukazuje Canon na FESPA
(Matching tags: FESPA,2016,Océ,Canon,Veletrh,Arizona,Digital,Amsterdam)
V nizozemském Amsterdamu odstartoval 8. března veletrh FESPA Digital 2016. Společnost Canon zde do pátku 11. března představuje příležitosti, které tisk přináší kreativním odvětvím. Kreativní ...
Středa, 09 Březen 2016
39. Novinky Canon imagePROGRAF PRO 2krát zrychlují tisk
(Matching tags: imagePROGRAF,Pro,Hardware,Tiskárny,Canon,Velkoformáty,2000,4000,4000S,6000S)
Společnost Canon Europe představila novou modelovou sérii produktové řady velkoformátových inkoustových tiskáren imagePROGRAF PRO. Modely imagePROGRAF PRO-2000 a imagePROGRAF PRO-4000 vznikly s cílem ...
Pátek, 04 Březen 2016
40. Tiskárny Canon iPF770 a iPF670 nabízejí vyšší efektivitu
(Matching tags: Hardware,Velkoformáty,Tiskárny,Canon,iPF670,L24,iPF770,MFP,imagePROGRAF)
Canon Europe uvádí na trh dva nové základní modely velkoformáto- vých multifunkčních tiskáren – imagePROGRAF iPF770 MFP L36 a imagePROGRAF iPF670 MFP L24. Obě novinky přináší pohodlný tisk, skenování ...
Pátek, 05 Únor 2016
41. Nová řada velkoformátových tiskáren Océ Arizona 1200
(Matching tags: 1240,1260,1280,Europe,Arizona,Canon,Océ,Velkoformáty,Hardware,Tiskárny)
Canon Europe oznámil celosvětové uvedení modelové řady UV rovinných (flatbed) tiskáren Océ Arizona 1200 na trh. Nová série je navržena přímo pro poskytovatele tiskových služeb, kteří požadují ...
Pondělí, 25 Leden 2016
42. Canon uvádí velkoformáty Océ ColorWave 810 a 910
(Matching tags: Hardware,GIS,CAD,AEC,Océ,Velkoformáty,Tiskárny,Canon,ColorWave,810,910,POS)
Společnost Canon Europe oznámila 7. října 2015 uvedení dvou nových tiskáren – Océ ColorWave 810 a 910. Následníci modelu Océ ColorWave 900 jsou na současném trhu nejrychlejšími digitálními velkoformátovými ...
Středa, 07 Říjen 2015
43. Canon se představí na MSV 2015
(Matching tags: Hardware,GIS,CAD,Tiskárny,Canon,MSV 2015,iPF785,ESTE2400,MFP,imagePROGRAF,Brno)
Společnost Canon se zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu – MSV 2015, nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu ve střední Evropě, který se koná 14. až 18. září na brněnském ...
Čtvrtek, 10 Září 2015
44. Canon dodal pětitisící tiskárnu řady Océ Arizona
(Matching tags: Flatbed,VariaDot,250 GT,6170 XTS,6100,Arizona,Hardware,Océ,Canon,Grafika)
Společnost Canon oznámila dodání pětitisící tiskárny z produktové řady Océ Arizona. Tento historický úspěch demonstruje nadšené přijetí oceňovaných UV flatbed tiskáren Arizona náročnými zákazníky ...
Pondělí, 10 Srpen 2015
45. Canon na evropském trhu systémů pro strojové 3D vidění
(Matching tags: Strojové vidění,3D vidění,RV300,RV500,RV1100,Roboty,Canon,Hardware,Europe)
Společnost Canon Europe oznámila vstup na rostoucí trh strojového vidění v Evropě uvedením systému strojového 3D vidění pro použití ve spojení s průmyslovými roboty. Tyto systémy jsou schopné ...
Pondělí, 03 Srpen 2015
46. Océ PlotWave 500 získala iF Gold Product Design Award 2015
(Matching tags: iF Design Award,900,Gold Product,500,700,PlotWave,Tiskárna,Canon,Hardware,Océ,Velkoformáty)
Společnost Canon Europe oznámila, že její velkoformátová tiskárna Océ PlotWave 500 získala nejvyšší prestižní ocenění za produktový design – iF Gold Product Design Award. Cenou iF Design Award pro rok ...
Úterý, 17 Březen 2015
47. Distribuci 3D tiskáren od 3D Systems zajistí Canon
(Matching tags: Canon,Spojené království,Irsko,Byznys,3D tiskárny,Distribuce,3D Systems)
Společnost Canon Europe oznámila distribuční dohodu se společností 3D Systems. Na základě nové dohody bude Canon nabízet, prodávat a podporovat pokročilé průmyslové 3D tiskárny společnosti 3D Systems, ...
Pondělí, 02 Březen 2015
48. Nové tiskárny Océ ColorWave pro velkoformátovou grafiku
(Matching tags: ColorWave,500,700,Hardware,Canon,Océ,Velkoformáty,Tiskárny)
Canon Europe představil dva nové vysoce výkonné barevné systémy, oba navíc ve variantě tiskárny i multifunkčního zařízení. Model Océ ColorWave 500 je ideální pro pracovní skupiny a tiskárnu Océ ...
Středa, 25 Únor 2015
49. Díky Canonu zefektivnil Linet správu dokumentů
(Matching tags: Správa,Výkresy,LINET,Therefore,Technická dokumentace,PDM,Canon)
Canon CZ oznámil úspěšnou implementaci systému Therefore ve společnosti Linet, která je předním světovým výrobcem zdravotnické techniky. Linet využívá řešení Therefore pro správu technických výkresů i řadu ...
Čtvrtek, 29 Leden 2015
50. Canon zdokonalil tiskárnu Océ ImageStream 3500
(Matching tags: Tiskárna,Canon,Grafika,Océ,ImageStream,3500,Inkoustový tisk)
Společnost Canon na veletrhu Commercal Printing Business Days v německém Poingu oficiálně uvedla novou tiskárnu Océ ImageStream 3500. Nejnovější rozšíření svého špičkového portfolia pro inkoustový ...
Úterý, 30 Září 2014