Google překladač: English Deutsch

Bezpečný tisk pro interiéry s flexibilním inkoustem Canon UVgel 460

Autor článku: Canon   

Tags: Canon | Colorado 1650 | Flexibilní inkousty | Interiéry | Tisk | UVgel 460

Colorado 1650 tisk-1943Fle­xi­bil­ní in­koust Canon UVgel 460, který byl uve­den na trh už v květ­nu 2019 spo­leč­ně s novým mo­de­lem ro­lo­vé tis­kár­ny Co­lo­ra­do 1650, zís­kal cer­ti­fi­kát UL GRE­EN­GU­ARD Gold. Spl­nil tak nej­přís­něj­ší kri­té­ria cer­ti­fi­ka­ce ne­zá­vis­lé spo­leč­nos­ti UL En­vi­ron­ment, která je ce­lo­svě­to­vě uzná­va­ným líd­rem v ob­las­ti bez­peč­nos­ti a cer­ti­fi­ka­ce. Zís­ka­né osvěd­če­ní za­ru­ču­je, že tisky vy­tvo­ře­né na tis­kár­ně Co­lo­ra­do 1650 splňují i ty nej­vyš­ší svě­to­vé stan­dar­dy pro nízké emise tě­ka­vých or­ga­nic­kých slou­če­nin (VOC). Do­klá­dá to, že veš­ke­ré apli­ka­ce vy­tiš­tě­né in­kous­tem Canon UVgel 460 jsou na­pros­to bez­peč­né i pro po­u­ži­tí v in­te­ri­é­rech.

A to včet­ně in­sti­tu­cí, jako jsou školy a škol­ky nebo zdra­vot­nic­ká za­ří­ze­ní, kde tráví delší čas také děti nebo osla­be­né do­spě­lé osoby.
Uni­kát­ní vlast­nos­tí fle­xi­bil­ní­ho in­kous­tu Canon UVgel 460 je roz­taž­nost, která do­sa­hu­je až 185 % a díky které je ide­ál­ní i pro sa­mo­le­pi­cí vi­ny­lo­vé fólie a po­ly­este­ro­vé tex­ti­lie. Jedná se o roz­ho­du­jí­cí schop­nost také tehdy, kdy je třeba během in­sta­la­ce po­tiš­tě­ný ma­te­ri­ál sklá­dat, oví­jet či ohý­bat. Své vy­u­ži­tí tak najde zejmé­na při tisku ur­če­ném do in­te­ri­é­ru: za­rá­mo­va­ná plát­na, soft sig­nage de­ko­ra­ce, gra­fi­ka osvět­lo­va­ná ze­pře­du nebo pro­svět­lo­va­ná ze­za­du, de­ko­ra­tiv­ní apli­ka­ce pro po­vrchy, jako jsou na­pří­klad fle­xi­bil­ní ta­pe­ty, a apli­ka­ce pro po­u­ži­tí v ex­te­ri­é­ru včet­ně po­le­pů pro vo­zi­dla.
In­koust Canon UVgel 356 pro tis­kár­nu Co­lo­ra­do 1640 zís­kal cer­ti­fi­kát GRE­EN­GU­ARD Gold již v roce 2017, takže oba pro­duk­ty z ro­di­ny tis­ko­vých ře­še­ní Co­lo­ra­do nyní mají stej­né ne­zá­vis­lé po­tvr­ze­ní o své ne­zá­vad­nos­ti pro lidi v je­jich okolí i celé ži­vot­ní pro­stře­dí. Tech­no­lo­gie UVgel už dříve zís­ka­la také uzná­va­né cer­ti­fi­ká­ty od AgBB, ASTM typ II, Cer­ti­fi­cat A+ a Cen­texbel.
Re­ak­ce zá­kaz­ní­ků na tis­kár­nu Co­lo­ra­do 1650 byly mi­mo­řád­né už během prv­ních ně­ko­li­ka mě­sí­ců po jejím před­sta­ve­ní. Zá­kaz­ní­ci a akre­di­to­va­ní part­ne­ři si ob­zvlášť za­mi­lo­va­li funk­ci FLX­fi­nish, která jim dává mož­nost volit mezi lesk­lým a mat­ným vý­stu­pem stisk­nu­tím je­di­né­ho tla­čít­ka. Tato funk­ce ote­ví­rá úžas­né mož­nos­ti při tvor­bě POS gra­fi­ky pro in­te­ri­é­ry a nád­her­ných de­ko­ra­tiv­ních apli­ka­cí, u nichž je sa­mo­zřej­mě ne­zá­vis­lé po­tvr­ze­ní o ne­škod­nos­ti pro ži­vot­ní pro­stře­dí zá­sad­ní. S tímto novým cer­ti­fi­ká­tem mohou zá­kaz­ní­ci a part­ne­ři se­be­vě­do­mě pro­pa­go­vat schop­nos­ti stro­je Co­lo­ra­do 1650 s vě­do­mím, že jsou tisky zcela bez­peč­né i pro ja­ké­ko­li vy­u­ži­tí v in­te­ri­é­ru.


Mohlo by vás zajímat: