Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo creaform

Celkem nalezeno výsledků : 48.

1. Geomagic Wrap
(Matching tags: Geomagic Wrap,Kreativita,Creaform,Inovace,3D skenování,Software)
Ná­sle­du­jí­cí člá­nek se k nám do­stal přes Lin­ke­dIn ze 3D SCAN, což je jedna z ak­ti­vit spo­leč­nos­ti So­li­dVi­si­on. A pro­to­že jde o pro­duk­to­vý člá­nek o soft­wa­ru ...
Středa, 20 Prosinec 2023
2. Creaform opět dodavatelem pro NYYC American Magic
(Matching tags: Fotogrammetrie,3D skenování,Creaform,Měření,NYYC,American Magic,AC 37)
Crea­form ozná­mil 27. červ­na, že ob­no­vu­je své part­ner­ství jako ofi­ci­ál­ní do­da­va­tel 3D mě­ři­cí tech­no­lo­gie newy­or­ské­ho jach­tař­ské­ho klubu (NYYC) Ame­ri­can Magic Chal­len­ger pro ...
Středa, 28 Červen 2023
3. Creaform uvádí VXelements 11
(Matching tags: VXelements 11,VXmodel,VXinspect,Creaform,Kontrola kvality,Analýzy,Software)
Cre­a­form ozná­mil 7. červ­na, že uvedl na trh VXe­le­ments 11, oče­ká­va­nou ak­tu­a­li­za­ci s pů­so­bi­vou řadou no­vých funk­cí a vyšší úrov­ní vý­ko­nu. Nej­vět­ší změna ve VXe­le­ments ...
Čtvrtek, 08 Červen 2023
4. Přesná 3D měření přímo ve výrobním prostředí
(Matching tags: Go!SCAN,GIFA 2023,CUBE-R,3D skenery,Veletrhy,Creaform,3D skenování)
Cre­a­form před­sta­ví na ve­letr­hu GIFA 2023 (12.-16. 6., hala 13, stá­nek B28) své pře­nos­né 3D ske­ne­ry. Ske­ne­ry se po­u­ží­va­jí v od­lé­va­cím prů­mys­lu, zejmé­na při vý­vo­ji vý­rob­ků a za­jiš­ťo­vá­ní ...
Čtvrtek, 04 Květen 2023
5. Creaform představuje nový ruční 3D skener
(Matching tags: BLACK|Elite Limited,HandySCAN,Creaform,Kontrola kvality,Metrologie)
 Cre­a­form ozná­mil 31. ledna 2023, že k řadě Han­dyS­CAN 3D | BLACK, která je již nyní re­fe­ren­cí v ob­las­ti pře­nos­né me­t­ro­lo­gie, při­byl vy­so­ce přes­ný ruční ske­ner Han­dyS­CAN ...
Středa, 01 Únor 2023
6. Platforma Vxintegrity pro hodnocení poškození povrchu
(Matching tags: 3D skenování,NDT,Creaform,Hodnocení poškození povrchu,VXintegrity)
Cre­a­form ozná­mil 27. října uve­de­ní VXin­te­gri­ty, do­ko­na­lé­ho 3D ske­no­va­cí­ho ře­še­ní pro hod­no­ce­ní po­ško­ze­ní po­vrchu. Tato nová soft­wa­ro­vá plat­for­ma, na­vr­že­ná spe­ci­ál­ně ...
Pondělí, 31 Říjen 2022
7. Creaform slaví 20. výročí a rozšiřuje inovace
(Matching tags: Výročí,Creaform,Metrologie,3D skenování)
„Nikdy ne­pře­stá­vej ino­vo­vat“ je motto, kte­rým ka­nad­ská 3D me­t­ro­lo­gic­ká spo­leč­nost Cre­a­form zdů­razňuje svou fi­lo­zo­fii ino­va­cí, je­jímž cílem je řešit nej­slo­ži­těj­ší pro­blémy 3D ...
Čtvrtek, 16 Červen 2022
8. Dva vysoce výkonné skenery do řady HandySCAN 3D | SILVER
(Matching tags: 307,Han­dyS­CAN 3D | SIL­VER,Elite,700,3D skenery,Creaform,Hardware)
Cre­a­form, ob­chod­ní jed­not­ka spo­leč­nos­ti Ame­tek, ozná­mil 2. červ­na, že v rámci své sady ře­še­ní Han­dyS­CAN 3D | SIL­VER Se­ries uvádí na trh dva ske­ne­ry s vy­ni­ka­jí­cím po­mě­rem ...
Čtvrtek, 02 Červen 2022
9. 3D měřicí řešení pro digitální výrobu a průmysl 4.0
(Matching tags: Průmysl 4.0,3D skenery,Creaform,Hannover Messe)
Cre­a­form ozná­mil svou účast na Han­no­ver Messe. Před­sta­ví zde nej­no­věj­ší 3D mě­ři­cí tech­no­lo­gie, které v ob­las­ti Prů­mys­lu 4.0 a di­gi­tál­ní vý­ro­by po­má­ha­jí vý­rob­cům na­vr­ho­vat ...
Čtvrtek, 28 Duben 2022
10. Creaform uvádí tři nová řešení řady R-Series
(Matching tags: MetraSCAN-R BLACK,VXscan-R,R-Series,Creaform,3D skenování)
Cre­a­form ozná­mil 19. října nej­no­věj­ší pří­růst­ky do řady R-Se­ries, včet­ně no­vé­ho ske­ne­ru Me­traS­CAN-R Black | Elite HD se zlep­še­ným vý­ko­nem, a novým vy­dá­ním VXe­le­ments ur­če­ných ...
Úterý, 19 Říjen 2021
11. Creaform oznamuje vydání VXelements 9.0
(Matching tags: VXscan-R,VXmodel,VXelements,VXinspect,Prohlížeč,Creaform,3D skenování)
Cre­a­form, do­da­va­tel au­to­ma­ti­zo­va­ných a pře­nos­ných ře­še­ní pro 3D mě­ře­ní a in­že­nýr­ských služ­eb, ozná­mil 23. červ­na vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze své plat­for­my VXe­le­ments. ...
Pátek, 25 Červen 2021
12. Nová úroveň měření v ANDRITZ Hydro díky Creaformu
(Matching tags: Max­SHOT 3D,Han­dy­SCAN 3D,ANDRITZ Hydro,Inspekce,Měření,Creaform,Skenování)
Spo­leč­nost Cre­a­form zís­ka­la jako zá­kaz­ní­ka spo­leč­nost An­dri­tz Hydro, glo­bál­ní­ho do­da­va­te­le elek­tro­me­cha­nic­kých za­ří­ze­ní a slu­žeb od „vody po vo­di­če“ pro vodní elek­trár­ny. ...
Čtvrtek, 20 Květen 2021
13. Creaform přidává 3D skener ACADEMIA 20 do své sady vzdělávacích řešení
(Matching tags: ACADEMIA 20,3D skenery,Academia,Creaform,Metrologie)
Cre­a­form ozná­mil 25. břez­na 2021 při­dá­ní 3D ske­ne­ru ACA­DE­MIA 20 do své sady vzdě­lá­va­cích ře­še­ní ACA­DE­MIA. Toto nej­no­věj­ší roz­ší­ře­ní na­bíd­ky, které je ide­ál­ní pro menší díly a adi­tiv­ní ...
Pondělí, 29 Březen 2021
14. Creaform představil software Pipecheck 6.1 pro NDT
(Matching tags: Nedestruktivní testování,Pipecheck 6.1,Creaform,NDT,Software)
Cre­a­form ozná­mil 11. břez­na 2021 vy­dá­ní soft­wa­ru Pi­pe­check 6.1, vý­znam­né ak­tu­a­li­za­ce již do­ko­na­lé­ho soft­wa­ru pro hod­no­ce­ní in­te­gri­ty po­tru­bí. Tato nej­no­věj­ší verze z ob­las­ti ...
Pondělí, 22 Březen 2021
15. Walter automatizuje kontroly kvality řešením od Creaformu
(Matching tags: MetraSCAN 3D-R,WAT,Walter,Kvalita,BMW,Měření,Creaform,Strojírenství)
Spo­leč­nost Cre­a­form na­in­sta­lo­va­la druhý ro­bo­tem ří­ze­ný mě­ři­cí sys­tém ve firmě Wal­ter Au­to­mo­bil­tech­nik (WAT) v ně­mec­kém Ber­lí­ně. WAT je sys­té­mo­vý do­da­va­tel ko­vo­vých ...
Čtvrtek, 26 Listopad 2020
16. Nepřetržitá podpora automatizované kontroly kvality
(Matching tags: R-Series,Kontrola,Kvalita,Optimalizace,Creaform,Podpora,Automatizace)
Cre­a­form ozná­mil 14. října 2020, že bude nyní na­bí­zet 24/7 pod­po­ru pro všech­na svá ře­še­ní au­to­ma­ti­zo­va­né kon­t­ro­ly kva­li­ty řady R. Tato slu­ž­ba je doplňkem kom­plex­ní pod­po­ry Cre­a­form ...
Čtvrtek, 15 Říjen 2020
17. Řešení kontroly kvality rozměrů řady R od Creaformu
(Matching tags: Black|Elite,Me­traS­CAN-R,TQC,VXscan-R,CUBE-R,R-Series,Kvalita,Měření,Creaform)
Spo­leč­nost Cre­a­form ozná­mi­la 24. září 2020 nej­no­věj­ší vy­dá­ní v řadě R-Se­ries, včet­ně nové Me­traS­CAN-R Black|Elite a při­dá­ní čtyř růz­ných mo­de­lů v 3D ske­no­va­cím mě­ři­cím ...
Pondělí, 28 Září 2020
18. Creaform oznámil nový produkt MetraSCAN BLACK
(Matching tags: MRO,MetraSCAN BLACK,Údržba,3D měření,Inspekce,Kontrola,Opravy,Creaform)
Spo­leč­nost Cre­a­form ozná­mi­la 23. červ­na 2020 uve­de­ní nej­no­věj­ší verze se­sta­vy Me­traS­CAN 3D, což je mo­der­ní op­tic­ký CMM ske­ner vy­vi­nu­tý spe­ci­ál­ně pro me­t­ro­lo­gii – 3D mě­ře­ní ...
Čtvrtek, 25 Červen 2020
19. 3D skenování v záznamech webinářů SolidVisionu
(Matching tags: Kontrola kvality,Creaform,3D skenování,3D Systems,SolidVision,Reverzní inženýrství)
Jak asi víte, je spo­leč­nost So­li­dVi­si­on v ob­las­ti 3D ske­no­vá­ní velmi ak­tiv­ní. Znají to pře­de­vším účast­ní­ci kon­fe­ren­cí uži­va­te­lů So­li­dworks So­li­d­Da­ys a také uči­te­lé ...
Pátek, 24 Duben 2020
20. Kon­t­ro­la kva­li­ty a vý­vo­je pro­duk­tů 3D ske­ne­ry
(Matching tags: Metrologie,Hannover Messe,Kvalita,Creaform,Reverzní inženýrství,3D skenery)
Cre­a­form od­po­ví­dá svými pře­nos­ný­mi a au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi ře­še­ní­mi mě­ře­ní na po­tře­by v 3D ske­no­vá­ní, re­verz­ním in­že­nýr­ství, kon­t­ro­le kva­li­ty, ne­de­struk­tiv­ním tes­to­vá­ní, ...
Pátek, 14 Únor 2020
21. Creaform nabízí HandySCAN AEROPACK
(Matching tags: Creaform,HandySCAN,AEROPACK,VXin­spect,VX­mo­del,SmartDENT 3D)
Sada pro 3D ske­no­vá­ní Han­dyS­CAN Ae­ro­pack je ur­če­na pře­de­vším pro ře­še­ní spe­ci­fic­kých pro­blé­mů kon­t­ro­ly kva­li­ty le­ta­del, ja­ký­mi jsou na­pří­klad po­sou­ze­ní škod způ­so­be­ných ...
Středa, 13 Listopad 2019
22. Pipecheck od Creaformu vychází ve verzi 5.1
(Matching tags: Software,NDT,Potrubí,3D skenování,Creaform,Pipecheck,Verze 5.1)
... s nedávno na trh uvedeným skenerem HandySCAN Black z nejnovější generace přenosných 3D skenerů firmy Creaform. Díky tomu Pipecheck 5.1 nabízí třikrát vyšší rychlost měření pomocí 11 překřížených modrých ...
Středa, 12 Červen 2019
23. 3D skener Creaform HandySCAN splňuje požadavky Boeingu
(Matching tags: Aktualizace,Boeing,Creaform,HandySCAN 3D,Záznam poškození,SmartDENT 3D)
Laserový skener HandySCAN 3D je nyní možné použít pro záznam fyzických vlastností promáčknutí a poškození letadel u všech komerčních modelů Boeing. V servisní brožuře společnosti jsou uvedeny ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
24. Creaform vydává Pipecheck 5.0
(Matching tags: Skenování,Software,Ultrazvuk,Pipecheck,Povrchy,Creaform,Testování,Potrubí)
Pipecheck je určen pro nedestruktivní způsob testování povrchů a po­š­ko­ze­ní (koroze, promáčknutí, díry) vnitřních i vnějších obložení potrubí za pomoci jak ultrazvukového testování, tak ...
Pátek, 26 Říjen 2018
25. Olympus nyní distribuuje Pipecheck Analyze od Creaformu
(Matching tags: Olympus,Creaform,NDT,Distribuce,Pipecheck Analyze,Defektoskopie)
Společnost Creaform, výrobce přenosných zařízení pro 3D měření a poskytovatel inženýrských služeb, oznámila 10. července 2018, že Olympus Scientific Solutions Americas, výrobce defektoskopů pro ...
Úterý, 10 Červenec 2018
26. Creaform vydává VXelements ve verzi 6.0
(Matching tags: Fotogrammetrie,Verze 6.0,Kontrola rozměrů,VXelements,Creaform,3D skenování)
Nejnovější verze 3D softwarové platformy a sady aplikací VXelements vychází v nové verzi. Některými klíčovými prvky v modulu VXinspect (softwarový modul pro kontrolu rozměrů) jsou optické ...
Čtvrtek, 04 Květen 2017
27. Creaform vydává MaxSHOT Next
(Matching tags: Standard,NeXT,Creaform,Měření,Skenování,MaxSHOT 3D,Elite)
... použít jako samostatné měřicí zařízení, nebo v kombinaci s 3D skenery Creaform a přenosnými souřadnicovými měřicími systémy.  ...
Pondělí, 01 Květen 2017
28. Creaform vydává Pipecheck ve verzi 4.0
(Matching tags: NDT,Creaform,Potrubí,3D měření,Pipecheck,Detekce defektů,Verze 4.0)
Společnost Creaform, celosvětově nabízející přenosná 3D měřicí řešení a inženýrské služby, vydává svůj software Pipecheck, určený pro všechny druhy kontrol na místě a pro detekci defektů ...
Středa, 26 Říjen 2016
29. Creaform aktualizuje VXmodel a VXinspect
(Matching tags: Autodesk,Inventor,3D skenování,Creaform,3D měření,VXinspect,VXelements,VXmodel)
Společnost Creaform, jež nabízí 3D měřicí řešení, oznámila nové funkce pro scan-to-CAD softwarový modul VXmodel s možnostmi následných oprav a pro VXinspect, což je softwarový modul pro kontrolu rozměrů. ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2016
30. Automatizované kontroly nabízí Creaform MetraSCAN 3D R-Series
(Matching tags: Kontrola,MetraSCAN,R-Series,3D skener,Creaform,3D skenování,Laser)
Nejnovější generace řady MetraSCAN 3D R-Series pro automatizované kontroly má zabudovaných sedm laserových křížů, díky čemuž je rychlost snímání komplexních povrchů 480 000 měření za sekundu. ...
Pondělí, 20 Červen 2016
31. Creaform vydává Pipecheck ve verzi 3.3
(Matching tags: Creaform,Potrubí,3.3,Detekce,Defekty,Poškození,Pipecheck,Koroze)
Software Pipecheck dokáže rychle detekovat a vyznačit defekty potrubí (vnitřní i vnější) jako koroze nebo mechanické poškození. Výsledky jsou sledovatelné a s kódem shody ASME B31G/ASME ...
Čtvrtek, 02 Červen 2016
32. Aktualizace VXinspectu od Creaformu
(Matching tags: Rozměry,Kontrola,VXinspect,Fotogrammetrie,GD&T,Creaform,3D skenování)
VXinspect je software pro kontrolu rozměrů, 3D skenování a fotogrammetrii, s přídavnými možnostmi geometrického kótování a tolerance (GD&T), příčných průřezů a dalších. Jde o součást ...
Úterý, 03 Květen 2016
33. Creaform aktualizuje software VXmodel Scan-to-CAD
(Matching tags: Software,CAD,Scan-to-CAD,VXmodel,3D skenování,Creaform)
Společnost Creaform se zabývá přenosnými 3D měřícími zařízeními, a nyní přichází s novou verzí VXmodelu, což je softwarový modul pro přímé skenování do CADu. Pro reverzní inženýrství ...
Středa, 30 Březen 2016
34. Creaform vydává Pipecheck ve verzi 3.2
(Matching tags: 3D měření,Pipecheck,Potrubí,Creaform,Software)
Společnost Creaform, nabízející celosvětově přenosná 3D měřicí řešení a inženýrské služby, vydává svůj software Pipecheck ve verzi 3.2. Nová verze umožňuje využít současně možnosti NDT a NDE ...
Čtvrtek, 29 Říjen 2015
35. Creaform VXmodel s přímým přístupem do Solidworks
(Matching tags: VXelements,VXmodel,Dassault,SolidWorks,GO!SCAN 3D,Systèmes,Creaform)
Společnost Creaform oznámila novinku u svého softwarového modulu pro přímé skenování do CADu. VXmodel je součástí VXelements, 3D softwarové platformy a sady aplikací od Creaformu. Nyní ...
Čtvrtek, 08 Říjen 2015
36. Creaform aktualizuje VXinspect
(Matching tags: 3D skenování,GD&T,Creaform,Tolerance,3D měření,VXinspect,VXelements,DRF)
Společnost Creaform, nabízející přenosná 3D měřící zařízení, výrazně aktualizovala funkce VXinspectu, flexibilního řešení pro kontrolu rozměrů, včetně dodatečných geometrických dimenzování a tolerance ...
Pondělí, 05 Říjen 2015
37. Creaform nabízí Pipecheck ve verzi 3.1
(Matching tags: Skenování,Pipecheck,3.1,ASME,B31.8,ILI,Potrubí,Creaform)
Ve verzi 3.1 vydává společnost Creaform svůj software Pipecheck, určený pro stanovení integrity potrubí, nyní nově s průmyslovým standardem ASME B31.8. Software pracuje i metrologickými skenery ...
Pátek, 12 Červen 2015
38. ScanMaster od AGT Robotics a Creaformu
(Matching tags: CMM,3D skenování,Creaform,Robotics,AGT,ScanMaster,TRUaccuracy,C-Track)
Firma AGT Robotics ve spolupráci se společností Creaform přichází na trh s novým 3D skenovacím přenosným řešením ScanMaster, jež je určeno pro automatickou kontrolu kvality aplikací využívajících ...
Pátek, 29 Květen 2015
39. Nový 3D kontrolní software VXinspect
(Matching tags: Software,VXinspect,Ametek,VXelements,Inspekce,Rozměry,Kontrola,Creaform,Kvalita)
Společnost Ametek Creaform uvádí na trh VXinspect, nový 3D kontrolní software, který nabízí všechny nástroje pro první článek inspekce (FAI) a kontroly kvality. VXinspect poskytuje jednoduchou integraci ...
Čtvrtek, 30 Duben 2015
40. Pipecheck ve verzi 3.0
(Matching tags: Potrubí,Creaform,Testování,ASNT,3.0,Pipecheck)
Software od společnosti Creaform pro kontrolu a optické měření potrubí je v oblasti nedestruktivního testování jedním z nejpoužívanějších. Nyní vychází ve verzi 3.0 a nově nabízí nástroje ...
Neděle, 26 Říjen 2014
41. Creaform vydává Pipecheck v2.2
(Matching tags: Analýza,Potrubí,2.2,Creaform,Pipecheck,Koroze,Mechanické poškození,Stárnutí)
Společnost Creaform vydala novou verzi svého softwaru pro posuzování integrity potrubí, Pipecheck 2.2. V kombinaci s ručním 3D skenerem HandySCAN a novým algoritmem umožňuje rychlé ...
Čtvrtek, 29 Květen 2014
42. SolidVision strategickým partnerem Creaformu
(Matching tags: Strategic Partner,Prodejci,SolidVision,Ocenění,Skenery,Skenování,Creaform)
V souvislosti s v tomto týdnu proběhlým webinářem Nové skenery Creaform 3D (27. května 2014), pořádaným společností SolidVision, bychom naše čtenáře rádi informovali o celosvětovém setkání ...
Čtvrtek, 29 Květen 2014
43. Nový skener Metra Scan 3D R-Series
(Matching tags: MetraSCAN,3D R-Series,3D skener,Creaform)
... Creaform, která kombinuje přesnost svých skenerů s ovládáním pomocí naprogramovaných robotů. Uvádí na trh svůj první „Robotem ovládaný optický CMM 3D skener". Robotické řešení lze integrovat do projektů ...
Pátek, 13 Září 2013
44. Creaform uvedl nové 3D skenery MetraSCAN-R
(Matching tags: MetraSCAN-R,3D skener,Creaform)
Kanadská firma Creaform se zabývá přenosnými měřicími 3D řešeními a službami. Nyní na trh uvedla sérii MetraSCAN-R optických CMM 3D skenerů, připojených k robotům, jež jsou určeny pro automatickou kontrolu ...
Úterý, 07 Květen 2013
45. Creaform přichází s HCP 3D skenerem
(Matching tags: Health Care Partner,zdravotnictví,3D skener,Creaform)
Kanadská společnost Creaform se věnuje přenosným 3D měřicím řešením a službám. Nově nabízí 3D skener Health Care Partner, jediný ruční skener určený pro skenování lidského těla. Je založen na technologii ...
Úterý, 16 Duben 2013
46. 3D Systems přináší Go!MODEL pro skener Go!SCAN 3D
(Matching tags: Go!MODEL,3D Systems,GO!SCAN 3D,Creaform)
Společnost 3D Systems oznámila 4. února dostupnost jednoduchého a výkonného 3D nástroje Go!MODEL pro reverzní inženýrství a design, vyvinutého ve spolupráci s Creaformem, specialistou na řešení přenosných ...
Úterý, 05 Únor 2013
47. Creaform nabízí Go!SCAN 3D skener
(Matching tags: Skener,GO!SCAN 3D,Creaform)
Nedávno jsme psali o skeneru HDI Blitz 3D, nyní přichází se svým přenosným 3D skenerem kanadská firma Creaform. Go!SCAN 3D je ruční světlený 3D skener s inteligentním hybridním nastavením. Není nutné jej ...
Čtvrtek, 04 Říjen 2012
48. Fotogrammetrická kamera jako příslušenství ke skenerům
(Matching tags: Skenery,Creaform,Maxshot)
Koncem roku 2011 firma Creaform rozšířila svoje portfolio 3D skenerů o fotogrammetrickou kameru MaxSHOT3D. Kamera MaxSHOT3D dodává vysokou rychlost a přesnost fotogrammetrie všem skenerům firmy Creaform ...
Středa, 11 Duben 2012