Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo eda

Celkem nalezeno výsledků : 18.

1. Sy­no­p­sys kupuje Ansys
(Matching tags: Do­ho­da,Sy­no­p­sys,Akcie,EDA,ANSYS,Akvizice,Simulace)
Spo­leč­nos­ti Sy­no­p­sys a Ansys ozná­mi­ly, že uza­vře­ly ko­neč­nou do­ho­du, na je­jímž zá­kla­dě Sy­no­p­sys pře­vez­me Ansys. Podle pod­mí­nek do­ho­dy ob­dr­ží ak­ci­o­ná­ři An­sy­su 197,00 ...
Neděle, 21 Leden 2024
2. EMA Design představuje Accelerated Designs
(Matching tags: Agnostika,Accelerated Design,EMA Design Automation,EDA,ECAD,VAR,MCAD)
EMA De­sign Au­to­mati­on, vý­znam­ný dis­tri­bu­tor s při­da­nou hod­no­tou z ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce ná­vr­hu elek­tro­ni­ky (EDA VAR), vy­čle­ňuje svou sku­pi­nu IP, ob­sa­hu a slu­žeb ...
Čtvrtek, 07 Prosinec 2023
3. Siemens Calibre certifikovaný pro Intel 16 od IFS
(Matching tags: IFS,Intel 16,nmPlatform,Calibre,EDA,Certifikace,Siemens)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mi­l 13. čer­ven­ce, že jeho špič­ko­vý ná­stroj Ca­lib­re nm­Plat­form pro ve­ri­fi­ka­ci ná­vrhů in­te­gro­va­ných ob­vo­dů je plně cer­ti­fi­ko­ván pro ...
Pátek, 14 Červenec 2023
4. Pulsonix v12.5 pro návrhy desek plošných spojů
(Matching tags: ECAD,EDA,PCB,Desky plošných spojů,Pulsonix,v12.5,Flexi desky)
Pul­so­nix, spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­jí­cí tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozna­mu­je vy­dá­ní soft­wa­ru ...
Středa, 12 Červenec 2023
5. Siemens kupuje společnost Avery Design Systems
(Matching tags: Akvizice,Siemens,EDA,Avery De­sign Sys­tems,Xce­le­ra­to­r)
... do port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­to­r jako sou­část své sady pro­duk­tů pro au­to­ma­ti­za­ci elek­tro­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní (EDA) pro ve­ri­fi­ka­ci in­te­gro­va­ných ob­vo­dů (IC). Akvi­zi­ce roz­ší­ří ...
Čtvrtek, 10 Listopad 2022
6. Pulsonix získal ocenění Best PC Design Software
(Matching tags: ECAD,Plošné spoje,EDA,Elektronika,PCB,Pulsonix)
Spo­leč­nost Pul­so­nix, která se za­bý­vá au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­je špič­ko­vá tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozná­mi­la, že ...
Pátek, 14 Říjen 2022
7. Siemens vybrán Microsoftem pro program RAMP
(Matching tags: Calibre,RAMP II,DOD,EDA,Siemens,Microsoft)
Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­re ozná­mi­la 9. srpna, že byla vy­brá­na k účas­ti na ini­ci­a­ti­vě Rapid As­su­red Micro­electro­nics Pro­to­ty­pes (RAMP) Phase II. RAMP je ...
Čtvrtek, 11 Srpen 2022
8. Pulsonix PCB Design 12.0 přidává 3D detekci kolizí
(Matching tags: Verze 12.0,Pulsonix,PCB,EDA,Plošné spoje,ECAD)
Pul­so­nix, spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­jí­cí tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozná­mi­la 13. dubna vy­dá­ní ...
Čtvrtek, 14 Duben 2022
9. Webinář SolidWorks & CST Studio Suite
(Matching tags: CST Studio Suite,Webináře,EDA,Simulace,SolidWorks)
Vy­hně­te se ne­pří­jem­ným pře­kva­pe­ním při vý­vo­ji chyt­rých za­ří­ze­ní! Úzké pro­po­je­ní mezi CST Stu­dio Suite a So­li­dworks s růz­ný­mi ná­stro­ji pro la­y­out EDA ote­ví­rá nové mož­nos­ti ...
Pondělí, 20 Září 2021
10. Nová verze CS+ nadstavby CADstudio Fusion Tools
(Matching tags: BOMmCAD,CS+,Fusion 360,EDA,Fusion,CAD Studio,Nadstavby,Tools,Autodesk,CAE,CAM)
Již od za­čát­ku pro­sin­ce 2020 je k dis­po­zi­ci nová verze bonus nad­stav­by Fusi­on Tools 1.0 (F-Tools), která dále roz­ši­řu­je funk­ce po­pu­lár­ní CAD/ CAM/CAE/EDA apli­ka­ce Au­to­de­sk Fusi­on ...
Neděle, 20 Prosinec 2020
11. CADSync s nativním konektorem Solidworks
(Matching tags: ECAD,Plošné spoje,EDA,Konektory,CADSync,MCAD,SolidWorks,EMA Design Automation,PCB)
Spo­leč­nost EMA De­sign Au­to­mati­on, po­sky­to­va­tel­ka kom­plex­ních slu­žeb a ino­vá­tor ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci elek­tro­nic­kých ná­vrhů (EDA), oz­ná­mi­la uve­de­ní pro­duk­tu CAD­Sync, ...
Pondělí, 20 Leden 2020
12. Zuken ozna­mu­je spuš­tě­ní eCAD­STAR
(Matching tags: Plošné spoje,EDA,Zuken,PCB,Spuštění,eCAD­STAR)
Nová internetová plat­for­ma eCAD­STAR pro ná­vrhy de­sek ploš­ných spo­jů na­bí­zí in­ter­ne­to­vé pro­po­je­ní me­zi trhem elek­tro­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní a soft­wa­rem EDA. Kom­bi­na­ci mo­der­ní ...
Čtvrtek, 22 Srpen 2019
13. Mentor pořádá konferenci User2User Europe v Mnichově
(Matching tags: Mnichov,Vzdělávání,Konference,EDA,ECAD,Mentor)
Společnost Mentor pořádá 26. listopadu 2018 jednodenní uži­va­tel­skou konferenci a výstavu User2User Europe v mnichovském hotelu Park Hilton, věnovanou koncovým uživatelům řešení Mentor EDA. ...
Pondělí, 29 Říjen 2018
14. EMA aktualizuje Ultra Librarian pro Power Integrations
(Matching tags: MCAD,Design,Automation,EDA,Aktualizace,ECAD,EMA,Ultra Librarian,Power Integrations)
Společnost EMA Design Automation, nabízející inovační řešení pro oblast EDA (automatizace elektronického návrhu), uvolnila zdarma na ultralibrarian.com, power.com a digikey.com symboly, motivy ...
Pátek, 03 Srpen 2018
15. Siemens dokončil akvizici firmy Mentor Graphics
(Matching tags: Software,PLM,Akvizice,Siemens,EDA,Mentor,Graphics)
Společnost Mentor Graphics je přední firmou v oblasti softwaru pro automatizaci elektronického návrhu (EDA) a nyní patří pod Siemens. Ten tak získává i návrhové nástroje Electronic Systems, ...
Pondělí, 03 Duben 2017
16. Mentor Graphics přichází s novou verzí FloEFD
(Matching tags: Kapaliny,EDA,Abaqus,Mentor,Graphics,FEA,Výpočty,CAD,FloEFD,Dynamika)
... stavů, robustní EDA rozhraní a rozhraní pro FEA software Abaqus pro analýzu napětí. Nástroj FloEFD automaticky vyplní mezery specifické velikosti, aby byl model vodotěsný. Možnost upřesnění stejných ...
Středa, 30 Prosinec 2015
17. CST Studio Suite 2014 pro elektromagnetismus
(Matching tags: Simulace,CAD,Suite,Studio,EDA,ECAD,CST,TLM,PBA,Elektromagnetismus)
Společnost Computer Simulation Technology (CST) vydala verzi 2014 svého simulačního nástroje pro elektromagnetická zařízení, CST Studio Suite. Ten nabízí jednoduché rozhraní pro využití simulačních nástrojů ...
Pondělí, 31 Březen 2014
18. ModernTech bude prodávat produkty Altium
(Matching tags: SolidWorks,ECAD,Altium,Stratasys,ModernTech,EDA,MCAD 3D)
... letech hodně expanduje na trhu EDA (automatizace elektronického designu). Produkty a služby Altium prý vhodně doplňují existující nabídku ModernTech, kde najdeme designové nástroje takových známých společností ...
Pondělí, 10 Červen 2013