Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo elvira

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. Hyper Speed od Raise3D významně zkracuje dobu tisku
(Matching tags: Hyper Speed,Pro3 Plus,Pro3,Raise3D,Abc3D,Elvira,3D tisk)
Vý­sled­ky prak­tic­kých testů nové tech­no­lo­gie Hyper Speed od spo­leč­nos­ti Rai­se3D, která umožňuje vý­znam­né zvý­še­ní rych­los­ti běž­né­ho 3D tisku, před­sta­vi­la El­vi­ra, do­da­va­tel­ka 3D ...
Středa, 17 Květen 2023
2. Test: Vyhřívaná komora zlepšuje pevnost 3D výtisků
(Matching tags: Omni3D Fac­to­ry 2.0 NET,Sigma D25,Epsilon W27,BCN3D,Elvira,Test,3D tisk)
El­vi­ra otes­to­va­la ve spo­lu­prá­ci se Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou a Gym­ná­zi­em Na Tře­be­ší­ně tech­no­lo­gii 3D tisku za růz­ných pod­mí­nek. Vý­sled­kem je po­tvr­ze­ní, že při 3D tisku ...
Pondělí, 20 Únor 2023
3. Technologie s až 4násobnou rychlostí 3D tisku od Raise3D
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,Elvira,FormNext,Raise 3D,Pro3)
El­vi­ra před­sta­vi­la tech­no­lo­gii HUK3 uve­de­nou glo­bál­ním vý­rob­cem 3D tis­ká­ren Rai­se­3D. Díky této tech­no­lo­gii budou moci 3D tis­kár­ny Rai­se­3D řady Pro3 se spe­ciál­ní upg­ra­do­va­cí ...
Pondělí, 14 Listopad 2022
4. Elvira představila portfolio 3D skenerů Scantech
(Matching tags: Scantech,Elvira,ABC3D.cz,3D skenery,Distribuce)
Spo­leč­nost El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, ofi­ci­ál­ně před­sta­vi­la ve svém showro­o­mu kom­plet­ní port­fo­lio 3D ske­ne­rů Scan­tech, které jsou ...
Čtvrtek, 25 Srpen 2022
5. Elvira rozšiřuje své portfolio o 3D skenery Scantech
(Matching tags: VCSEL,iReal 2E,Scantech,Elvira,3D skenery,Hardware)
El­vi­ra za­ha­ju­je dis­tri­buci svě­to­vé­ho vý­rob­ce 3D ske­ne­rů Scan­tech. Špič­ko­vá tech­no­lo­gie 3D ske­no­vá­ní za­hr­nu­je vy­so­ce přes­né ruční ske­ne­ry s vel­kým zá­bě­rem pro ske­no­vá­ní ...
Pondělí, 20 Červen 2022
6. Nová generace 3D skeneru – Revopoint POP2
(Matching tags: POP2,Re­vo­point,Elvira,ABC3D.cz,3D skenery)
El­vi­ra ozná­mi­la do­stup­nost Re­vo­point POP2, další ge­ne­ra­ce vše­stran­né­ho kom­pakt­ní­ho 3D ske­ne­ru. Pro­dukt, který ve všech ob­las­tech na­va­zu­je na svého před­chůd­ce, po­sky­tu­je ve ...
Pátek, 20 Květen 2022
7. Elvira a 3D technologie měnící praxi aditivní výroby
(Matching tags: Abc3D,Elvira,3D Modelování,Den otevřených dveří,3D skenování,3D tisk)
El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, před­sta­ví ve svém showro­o­mu v Praze 5 – Hlu­bo­če­pích v rámci svého Dne ote­vře­ných dveří nej­no­věj­ší ...
Středa, 11 Květen 2022
8. Elvira podporuje soutěžící ve Formula Student
(Matching tags: TU Brno Ra­cing,CTU Car­tech,Formula Student,Elvira,3D tisk)
El­vi­ra ozná­mi­la, že její služ­by 3D tisku po­má­ha­jí stu­dent­ským týmům CTU Car­tech a TU Brno Ra­cing ze­fek­tiv­nit vývoj a kon­struk­ci zá­vod­ních vozů a tím zvý­šit je­jich šance ...
Středa, 23 Únor 2022
9. Elvira nabízí nový 3D skener Revopoint POP
(Matching tags: 3D­mo­del Pro­cess,POP,Revopoint,Elvira,3D skenery,Skenování,Hardware)
El­vi­ra ozná­mi­la do­stup­nost no­vé­ho vše­stran­né­ho kom­pakt­ní­ho 3D ske­ne­ru Re­vo­point POP, který umožňuje ske­no­vat běžné mo­de­ly pro 3D tisk ve skvě­lé kva­li­tě, včet­ně lid­ských tváří, ...
Pondělí, 22 Listopad 2021
10. Elvira rozšiřuje v Praze showroom 3D technologií
(Matching tags: Elvira,Abc3D,3D tisk,Showroom,3D technologie)
Spo­leč­nost El­vi­ra ote­vře­la ve svém sídle Praze 5 – Hlu­bo­če­pích showro­om za­mě­ře­ný na pre­zen­ta­ci a prak­tic­ké ukáz­ky 3D tech­no­lo­gií. Cílem spo­leč­nos­ti je před­sta­vit stá­va­jí­cím ...
Pondělí, 25 Říjen 2021
11. BCN3D kupuje cloudovou platformu AstroPrint
(Matching tags: BNC3D,AstroPrint,Abc3D,Elvira,Akvizice,3D tisk)
El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, uved­la, že BCN3D, vý­rob­ce 3D tis­ko­vých ře­še­ní, zís­kal for­mou akvi­zi­ce do­da­va­te­le 3D tis­ko­vé­ho soft­wa­ru ...
Čtvrtek, 16 Září 2021
12. Nová řada 3D tiskáren Phenom s technologií MSLA
(Matching tags: Phenom,Peopoly,Abc3D,Elvira,3D tiskárny)
Spo­leč­nost El­vi­ra | Abc3D ozná­mi­la do­stup­nost vel­ko­for­má­to­vé a ce­no­vě do­stup­né 3D tis­ko­vé tech­no­lo­gie MSLA od vý­rob­ce Pe­o­po­ly. 3D tis­kár­ny řady Phe­nom na­bí­ze­jí vy­so­kou ...
Pondělí, 16 Srpen 2021
13. Smart Cabinet zvyšuje výkonnost 3D tiskáren BCN3D
(Matching tags: Epsilon,BNC3D,Smart Cabinet,Abc3D,Elvira)
El­vi­ra, provozovatelka portálu Abc3D, před­sta­vi­la Smart Ca­bi­net (SC), do­pl­něk eko­sys­té­mu 3D tis­ká­ren řady BCN3D Ep­si­lon. Smart Ca­bi­net po­sky­tu­je uži­va­te­lům 3D tis­ká­ren Ep­si­lon ...
Úterý, 15 Červen 2021
14. ELVIRA bude vystavovat na MSV 2019
(Matching tags: 3D skenování,Materiály,MSV,3D tisk,Elvira,Abc3D)
... ve dnech 7.–11. října 2019 na stánku Elvira–Abc3D v pavilonu A1. Pre­zen­ta­ci stan­dard­ní na­bíd­ky do­pl­ní no­vin­ky 3D tis­ká­ren, 3D ske­ne­rů, 3D soft­wa­ru, nové tis­ko­vé ma­te­ri­á­ly a další ...
Středa, 25 Září 2019