Google překladač: English Deutsch

Infračervený laserový 3D skener iReal M3

Autor článku: Elvira   

Tags: 3D skenery | Abc3D | Elvira | iReal 3D | iReal M3 | Scantech

iReal M3 product-2334Elvira, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, před­sta­vu­je nový pro­fe­si­o­nál­ní ske­ner iReal M3 od iReal 3D, ob­chod­ní di­vi­ze Scan­te­chu. Ba­rev­ný 3D ske­ner řady M (Mas­ter) je ze zcela nové řady pro­fe­si­o­nál­ních 3D ske­ne­rů. Jeho in­fra­čer­ve­ný laser a režim struk­tu­ro­va­né­ho svět­la umožňují ply­nu­lé zís­ká­vá­ní 3D dat v růz­ných apli­ka­cích, ať už jde o ske­no­vá­ní lidí nebo ob­jek­tů, uvnitř nebo venku.

IReal M3 při­ná­ší pro­fe­si­o­nál­ní a ce­no­vě mi­mo­řád­ně efek­tiv­ní ře­še­ní 3D di­gi­ta­li­za­ce, které splňuje po­ža­dav­ky prů­mys­lo­vé­ho, umě­lec­ké­ho a lé­kař­ské­ho de­sig­nu, di­gi­ta­li­za­ce lid­ské­ho těla atd. Je vhod­ný pro výuku a ško­le­ní, 3D tisk, re­verz­ní in­že­nýr­ství, CAD – tedy všude, kde je třeba úpra­vy pro­duk­tů, 3D di­gi­tál­ní ar­chi­va­ce, re­de­sig­nu, pře­pra­co­vá­ní řez­bář­ských prací (dře­vo­řez­ba, ka­me­no­řez, hli­ně­né sochy, ná­by­tek atd.), dále pro 3D di­gi­tál­ní zob­ra­ze­ní, re­stau­ro­vá­ní kul­tur­ních pa­má­tek, kul­tur­ní a kre­a­tiv­ní de­sign, obuv­ní a oděv­ní ná­vr­hář­ství a další.

iReal M3 application-2334

iReal M3 se vy­zna­ču­je zá­klad­ní přes­nos­tí do 0,1 mm a ob­je­mo­vou přes­nos­tí do 0,25 mm/m. Do­ká­že vy­ho­vět po­tře­bám za­chy­co­vá­ní 3D dat v růz­ném pro­stře­dí a v mi­mo­řád­né rych­los­ti. S roz­li­še­ním až 0,1 mm do­ká­že iReal M3 re­kon­stru­o­vat ge­o­me­t­ric­ké struk­tu­ry s vy­so­kým roz­li­še­ním a za­chy­tit jemné de­tai­ly hran, čímž snad­no zvlád­ne ske­no­va­cí úlohy pro ob­jek­ty větší než 5 cm. Je scho­pen 3D ske­no­vá­ní prů­mys­lo­vých dílů, au­to­mo­bi­lo­vých ex­te­ri­é­rů a in­te­ri­é­rů s čer­ný­mi a re­flex­ní­mi po­vrchy. Velké zorné pole (FOV), až 580 mm x 550 mm, umožňuje rych­lé a přes­né ske­no­vá­ní střed­ně vel­kých až vel­kých po­lo­žek. Pro 3D ske­no­vá­ní není po­tře­ba žádný sprej.

M3 application-2334

iReal M3 je op­ti­ma­li­zo­ván pro ske­no­vá­ní ob­jek­tů s vy­so­ký­mi ba­rev­ný­mi kon­tras­ty s vy­u­ži­tím uni­kát­ní­ho dekódo­va­cí­ho al­go­rit­mu struk­tu­ro­va­né­ho svět­la. Díky své vy­so­ké při­způ­so­bi­vos­ti růz­ným bar­vám soft­ware au­to­ma­tic­ky na­sta­ví cel­ko­vou ex­po­zi­ci co nej­přes­ně­ji při 3D ske­no­vá­ní ob­jek­tů s tma­vý­mi a svět­lý­mi po­vrchy. Je ide­ál­ní pro uži­va­te­le, kteří upřed­nostňují jed­no­du­ché a ply­nu­lé 3D ske­no­vá­ní.

Ve srov­ná­ní s ba­rev­ný­mi la­se­ry jsou zdro­je in­fra­čer­ve­né­ho svět­la při pro­mí­tá­ní na po­vrch růz­ných barev ab­sor­bo­vá­ny re­la­tiv­ně méně. Nový iReal M3 tak do­ká­že ve spo­je­ní s in­fra­čer­ve­ným svět­lem při­nést hlad­ší a po­ho­dl­něj­ší ske­no­vá­ní.

Pro více in­for­ma­cí o pro­duk­tu zhléd­ně­te 3,5minutové video:

Pro­fe­si­o­nál­ní ske­ner iReal M3 roz­ši­řu­je port­fo­lio 3D ske­ne­rů do­stup­ných na por­tá­le Acb3D, který nyní před­sta­vu­je jednu z nej­kom­plex­něj­ších na­bí­dek 3D ske­ne­rů do­stup­ných zá­kaz­ní­kům v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku. V sou­čas­né době por­tál Abc3D na­bí­zí ši­ro­kou pa­le­tu 3D ske­ne­rů, vedle pro­duk­tů řady Scan­tech také 3D ske­ne­ry zna­ček Re­vo­point či evi­Xs­can. Kom­plet­ní in­for­ma­ce o novém vý­rob­ku na­jde­te na www.abc3d.cz/sct­‑ireal­‑m3.

 


Mohlo by vás zajímat: