Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tiskárna Raise3D DF2 pro profesionální resinový tisk

Autor článku: Karel Heinige   
Úterý, 21 Listopad 2023 01:09

Tags: 3D tiskárny | Abc3D | DF2 | Digital Light Printing | Elvira | Raise3D

DF2 1-2347Ná­sle­du­jí­cí zprá­va ne­pře­kva­pí čte­ná­ře CAD.​cz, kteří si až do konce pře­čet­li člá­nek Na Form­nex­tu 2023. El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, totiž ozná­mi­la, že Rai­se3D, po­sky­to­va­tel fle­xi­bil­ních ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by před­sta­vil na ve­letr­hu Form­next novou 3D tis­kár­nu Rai­se3D DF2. Jedná se o další mil­ník firmy v jejím roz­sáh­lém port­fo­liu pro­fe­si­o­nál­ní­ho a prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku a před­sta­vu­je vstup na trh prys­ky­řič­né­ho 3D tisku.

Ře­še­ní DF2, za­lo­že­né na tech­no­lo­gii Di­gi­tal Light Prin­ting (DLP), se může pochlu­bit vy­so­kou rych­los­tí a přes­nos­tí tisku, ma­xi­mál­ní kva­li­tou po­vrchů, a vy­so­kou mírou spo­leh­li­vos­tí a bez­peč­nos­ti. Bylo vy­tvo­ře­no pro tech­nic­ké pro­to­ty­po­vá­ní, tvor­bu vý­rob­ních po­mů­cek a ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu, při­čemž vy­u­ží­vá roz­ma­ni­tý výběr vy­so­ce kva­lit­ních prys­ky­řic. DF2 se vy­zna­ču­je pra­cov­ní­mi po­stu­py, které urych­lu­jí práci uži­va­te­lů s tis­kár­nou a op­ti­ma­li­zu­jí vy­u­ži­tí resi­no­vých tech­no­lo­gií ve vý­ro­bě.

DF2 3-4-2347

Ře­še­ní DF2 in­te­gru­je ně­ko­lik kom­po­nent pro za­jiš­tě­ní kom­plet­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu 3D tisku:

  • Rai­se3D DF2 3D Prin­ter: DLP tis­kár­na pro vý­ro­bu ma­lo­ob­je­mo­vých, hlad­kých a opa­ko­va­tel­ných dílů s vy­so­kým roz­li­še­ním, díky přes­né­mu a spo­leh­li­vé­mu sys­té­mu pro zdvih osy Z, efek­tiv­ní­mu ří­ze­ní ma­te­ri­á­lu, vy­hří­va­né ko­mo­ře, vy­so­ce kva­lit­ní­mu op­tic­ké­mu sys­té­mu, po­kro­či­lý­mi Anti­‑Ali­a­sing a tech­no­lo­gie Air­‑Peel tech­no­lo­gi­e­mi pro rych­lé a snad­né se­jmu­tí vrst­vy.
  • Rai­se3D DF Wash: Au­to­ma­ti­zo­va­né čis­ti­cí ře­še­ní s efek­tiv­ním ří­ze­ním pro­ce­su a snad­nou údrž­bou. Může se pochlu­bit ro­bust­ní­mi čis­ti­cí­mi schop­nost­mi s po­mo­cí dvou­‑tur­bi­no­vé­ho mytí a si­mu­la­ce ruč­ní­ho mytí, a sys­té­mem dvou­‑ven­ti­lá­to­ro­vé­ho su­še­ní vzdu­chem. Lze vy­u­žít různé čis­ti­cí pro­střed­ky, jako je al­ko­hol, IPA, TPM a voda.
  • Rai­se3D DF Cure: Po­kro­či­lá vy­tvr­zo­va­cí sta­ni­ce vy­ba­ve­ná ně­ko­li­ka UV vy­tvr­zo­va­cí­mi a za­hří­va­cí­mi pro­fi­ly. Vy­u­ží­vá du­ál­ní vy­tvr­zo­va­cí zdro­je na­příč více vl­no­vý­mi dél­ka­mi (365/385/405 nm).
  • Rai­se3D Resins: Výběr prys­ky­řic na míru pro různé apli­ka­ce s dal­ší­mi va­ri­an­ta­mi, které budou brzy uve­de­ny na trh, za­hr­nu­je uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vou prys­ky­ři­ci Stan­dard; prys­ky­ři­ci Tough 2K tr­van­li­vou a odol­nou proti ná­ra­zu; High De­tail umožňující vy­so­ké roz­li­še­ní a ex­trém­ně jemné de­tai­ly; a Rigid 3K s vy­so­kou tu­hos­tí a vy­ni­ka­jí­cí te­pel­nou a che­mic­kou odol­nos­tí.
  • Soft­ware ide­a­Ma­ker Sli­cing při­způ­so­be­ný pro ře­še­ní DF2, který zjed­no­du­šu­je pro­ces tisku DLP. Mezi na­bí­ze­né funk­ce patří mimo jiné Anti­‑Ali­a­sing, au­to­ma­tic­ká pod­po­ra, kom­pen­za­ce kon­tur, de­tek­ce pří­sa­vek, ge­ne­ro­vá­ní tex­tur a zmen­še­ná ve­li­kost Gcode.

DF2 2-2347

„Vstup spo­leč­nos­ti Rai­se3D, která při­chá­zí s pre­mi­é­ro­vou s na­bíd­kou 3D tisku z po­ly­me­ro­vé prys­ky­ři­ce, roz­hod­ně ví­tá­me,“ řekl Jan Šmejc­ký, ře­di­tel spo­leč­nos­ti El­vi­ra, dis­tri­bu­to­ra tis­ká­ren Rai­se3D na čes­kém a slo­ven­ském trhu. „Tato tis­kár­na má po­ten­ci­ál při­nést vy­so­kou hod­no­tu pro vý­rob­ní pod­ni­ky všech ve­li­kos­tí. Po velmi po­zi­tiv­ních ohla­sech a zku­še­nos­tech s tis­kár­nou Hyper­‑Speed od Rai­se3D jsme velmi rádi, že resi­no­vá tis­kár­na právě od to­ho­to vý­rob­ce obo­ha­tí ši­ro­ké port­fo­lio na­šich 3D tis­ká­ren do­stup­ných na por­tá­lu Abc3D.“

Do­stup­nost Rai­se3D DF2 na čes­kém a slo­ven­ském trhu se oče­ká­vá na konci prv­ní­ho čtvrt­le­tí roku 2024.


Mohlo by vás zajímat: